Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Control Estatístico da Calidade Código 614493021
Titulación
Mestrado Universitario en Técnicas Estadísticas (Plan 2019)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Segundo Optativa 5
Idioma
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Matemáticas
Coordinación
Correo electrónico
Profesorado
Correo electrónico
Web
Descrición xeral
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A2 Capacidade para comprender, formular, formular e resolver aqueles problemas susceptibles de ser abordados a través de modelos da estatística e da investigación operativa.
A3 Coñecer as aplicacións dos modelos da estatística e a investigación operativa.
A7 Tratamento de datos e análise estatística dos resultados obtidos.
A9 Obter os coñecementos precisos para unha análise crítica e rigorosa dos resultados.
A13 Ser capaz de manexar diverso software (en particular R) e interpretar os resultados que proporcionan estes nos correspondentes estudos prácticos.
A14 Soltura no manexo da teoría da probabilidade e as variables aleatorias.
B6 Capacidade para iniciar a investigación e para participar en proxectos de investigación que poden culminar na elaboración dunha tese doutoral.
B8 Capacidade de traballo en equipo e de forma autónoma
B10 Capacidade de identificar e resolver problemas
C1 Ser capaz de identificar un problema da vida real.
C2 Dominar a terminoloxía científica-metodolóxica para comprender e interactuar con outros profesionais.
C3 Habilidade para traballar os aspectos metodolóxicos da investigación en colaboración con outros colegas a través do Campus Virtual co foro.
C4 Habilidade para realizar a análise estatística con ordenador.
C5 Escoller o deseño máis axeitado para responder á pregunta de investigación.
C6 Utilizar as técnicas estatísticas máis axeitadas para analizar os datos dunha investigación.
C7 Planificar, analizar e interpretar os resultados dunha investigación considerando tanto os aspectos teóricos coma os metodolóxicos.
C8 Habilidade de xestión administrativa do proceso dunha investigación.
C9 Comunicación e difusión dos resultados das investigacións.
C10 Lectura con xuízo crítico de artigos científicos dende unha perspectiva metodolóxica.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Os obxectivos xerales da materia son dar a coñecer os conceptos e técnicas do control estatístico da calidade. AM2
AM3
AM7
AM9
AM13
AM14
Ser capaz de resolver problemas reais de control estatístico da calidade BP6
BP8
BP10
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
CP9
CP10

Contidos
Temas Subtemas
1. Introdución ao control de calidade. a) Breve reseña histórica do control de calidade.
b) Estado da arte e novos retos.
c) O control de calidade na era do Big Data e da Industria 4.0.
c) Presentación e motivación de problemas reais do control estatístico de procesos.
2. Conceptos básicos do control estatístico da calidade. Causas asignables e non asignables.
b) As sete ferramentas de Isikawa.
c) A filosofía de Deming e Juran nol aseguramento da calidade.
d) Metroloxía e control estatístico de procesos.
3. Métodos e filosofía dos gráficos de control. a) Gráficos de control e contraste de hipótese.
b) Riscos do vendedor e comprador.
c) Subgrupos racionais.
d) Análise de patróns nun gráfico de control.
4. O control de fabricación por variables. a) Límites de tolerancia e capacidade do proceso.
b) Gráficos tipo Shewhart por variables.
c) Curva característica de operación (OC) e lonxitude media de racha (ARL) no control por variables.
d) Optimización de gráficos de control.
e) Exercicios.
5. Control de fabricación por atributos. a) O control de fabricación para a fracción de disconformes.
b) Gráficos np e p. Gráficos de control c e u.
c) Curvas características no control por atributos.
d) Selección entre control por variables e atributos.
e) Ejercicios.
6. Análise da capacidad dun proceso. a) Estudo da capacidade mediante histogramas e gráficos de control.
b) Determinación dos límites naturais de tolerancia e a súa repercusión na capacidade.
c) Índices básicos de capacidade e estudo comparativo.
d) Exercicios.
7. Outros gráficos de Control univariantes. a) Gráficos de Medias individuais. Gráficos CUSUM.
b) Gráficos de control de Medias ponderadas (EWMA).
c) Alternativas estatísticas aos gráficos de control. Filosofía del Control Enxeñeril de Procesos e do Precontrol.
d) Introdución a Metodoloxía Seis Sigma.
8. Control de Control multivariantes. a) Descripción dun problema multivariante de procesos.
b) Os gráficos T2 de Hotelling.
c) Gráfico MEWMA multivariante.
d) Uso de técnicas alternativas multivariantes: componentes principais e gráficos non paramétricos basados en “data depth”.
e) Exercicios.
9. Control de recepción. a) Fundamentos estatísticos dos plans de muestreo.
b) Plan de muestreo por atributos.
c) Plan de muestreo por variables.
d) Controles secuenciais.
e) Curva característica para un plan de muestreo.
f) Nivel de calidade aceptable e Calidade media de salida.
g) As normas MIL-STD-105 e MIL-STD-414 e as suas correspondentes extensións (ANSI/ASQC/ISO).
h) Exercicios.
10. Introdución á fiabilidade industrial. a) Relación entre fiabilidade e calidade.
b) Tipo de datos e modelos para a fiabilidade industrial.
c) Probas de vida aceleradas (AFT) e Modelos para degradación.
11. Deseño de experimentos para aumentar a calidade e a fiabilidade. a) Deseños factoriais e superficies de resposta.
b) Exemplos de aplicación de deseños usados no control de procesos.
c) Exercicios e casos prácticos.
12. Software para calidade e fiabilidade. a) A librería qcr de R para control de calidade.
b) Outras librerías de R para calidad e fiabilidade.
c) Librería ILS e deseños interlaboratorio para o Control de Calidade
c) Exemplos prácticos e prácticas co paquete ILS

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Prácticas a través de TIC A2 A7 10 20 30
Proba obxectiva A9 A13 3 3 6
Sesión maxistral A2 A7 A14 40 40 80
Presentación oral A3 A7 2 4 6
Solución de problemas A2 A3 1 0 1
Traballos tutelados A7 B6 B8 B10 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 1 1 2
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Prácticas a través de TIC Se emplearan distintos paquetes estatístico que o estudante deberá conocer e manexar (principalmente o R) para a sua aplicación ao control de calidade.
Proba obxectiva Se realizará por medio dunha proba escrita tipo test sobre conceptos básicos estudados no curso. Esta prueba puntuará un 60% da nota final.
Sesión maxistral A maioría dos temas serán expostos mediante lección maxistral. O alumno terá acceso as presentacións na Web do master.
Presentación oral O estudante deberá presentar un traballo ao final do curso, consiste na aplicación dos métodos de control de calidade e fiabilidade a un problema real ou ben a un coxunto de datos proporcionados polo profesor. A presentación terá unha duración de 20 a 30 minutos.
Solución de problemas Se realizarán sesións de resolución de problemas en pizarra para completar as prácticas de laboratorio con ordenador.
Traballos tutelados Aqueles alumnos que desexen presentar un traballo tutelado relacionado con esta materia se lles proporcionará un tema específio e o seu correspondente asesoramiento.

Atención personalizada
Metodoloxías
Sesión maxistral
Solución de problemas
Prácticas a través de TIC
Descrición
Nas clases maxistrais se fomentará en todo momento o debate entre os alumnos e entre los alumnos e o profesor. Para a resolución de problemas será importante atender personalmente aos alumnos ante as posibles dúbidas que poidan xurdir. Esta atención servirá tamén, por unha parte, ao profesor para detectar posibles problemas na metodoloxía utilizada para impartir a asignatura e, por outra, aos alumnos para consolidar coñecementos teóricos e para expresar as suas inquedanzas acerca da asignatura. E tamén fundamental a atención personalizada ao estudante durante as clases de prácticas de laboratorio, sobre todo hata que non se familiarice coo software estatístico a utilizar.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A7 B6 B8 B10 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 Se dará a posibilidade de realizar un traballo tutelado. 15
Solución de problemas A2 A3 Solución de problema en clase. 5
Proba obxectiva A9 A13 Se propondrá unha prueba escrita tipo test sobre conceptos básicos estudados no curso. 60
Presentación oral A3 A7 Se presentará un tema ao final do curso, elexido polo alumno e relacionado coa materia no que se apliquen conceptos fundamentais do control estatístico. 15
Prácticas a través de TIC A2 A7 Se realizarán prácticas con paquetes estatisticos. 5
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica Meeker W. y Escobar L. ( 1998). Statistical Methods for Reliability Data. . Wiley & Sons.
Carot V. (1998). Control estadístico de la Calidad. . Edita Universidad Politécnica de Valencia
Montgomery D. (2009). Introduction to Statistical Quality Control. . Wiley & Sons
ILS paquete de R (2016). Librería ILS. https://cran.r-project.org/web/packages/ILS/ILS.pdf
qcr paquete de R (2016). Librería qcr (quality Control Review). https://cran.r-project.org/web/packages/qcr/index.html
Juran J. y Godfrey B. (2001). Manual de Calidad (tomos I y II).. McGrawHill.
Box, G.E.P. y Luceño A. (1997). Statistical Control by Monitoring and Feedback Adjustment. . . Wiley. New York.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Modelos de Probabilidade/614493001
Análise Exploratoria de Datos/614493004
Contrastes de Especificación/614493023

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Deseño e Análise de Experimentos/614493010
Fiabilidade e Modelos Biométricos/614493014

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías