Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Modelos Interactivos da Investigación Operativa Código 614493025
Titulación
Mestrado Universitario en Técnicas Estadísticas (Plan 2019)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Segundo Optativa 5
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Matemáticas
Coordinación
Correo electrónico
Profesorado
Correo electrónico
Web http://eio.usc.es/pub/mte
Descrición xeral O obxectivo deste curso é presentar e analizar algúns modelos que estucan a cooperación en problemas de optimización nos que interaccionan varios axentes.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A4 Coñecer algoritmos de resolución dos problemas e manexar o software axeitado.
A9 Obter os coñecementos precisos para unha análise crítica e rigorosa dos resultados.
A15 Fomentar a sensibilidade cara aos principios do pensamento científico, favorecendo as actitudes asociadas ao desenvolvemento dos métodos matemáticos, como: o cuestionamento das ideas intuitivas, a análise crítica das afirmacións, a capacidade de análise e síntese ou a toma de decisións racionais.
B6 Capacidade para iniciar a investigación e para participar en proxectos de investigación que poden culminar na elaboración dunha tese doutoral.
B8 Capacidade de traballo en equipo e de forma autónoma
B10 Capacidade de identificar e resolver problemas
C1 Ser capaz de identificar un problema da vida real.
C2 Dominar a terminoloxía científica-metodolóxica para comprender e interactuar con outros profesionais.
C3 Habilidade para traballar os aspectos metodolóxicos da investigación en colaboración con outros colegas a través do Campus Virtual co foro.
C4 Habilidade para realizar a análise estatística con ordenador.
C5 Escoller o deseño máis axeitado para responder á pregunta de investigación.
C6 Utilizar as técnicas estatísticas máis axeitadas para analizar os datos dunha investigación.
C7 Planificar, analizar e interpretar os resultados dunha investigación considerando tanto os aspectos teóricos coma os metodolóxicos.
C8 Habilidade de xestión administrativa do proceso dunha investigación.
C9 Comunicación e difusión dos resultados das investigacións.
C10 Lectura con xuízo crítico de artigos científicos dende unha perspectiva metodolóxica.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
AM4
AM9
AM15
BP6
BP8
BP10
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
CP9
CP10

Contidos
Temas Subtemas
Cooperación en problemas de planificación Problemas de planificación
Cooperación en problemas de planificación
Cooperación en modelos de colas Modelos de colas
Cooperación en modelos de colas
Cooperación en modelos de redes Modelos de redes (problema do camiño máis curto, problemas de rutas, problema da árbore de menor custo, problema de arborescencias de menor custo, problema da árbore de custo fixo, etc)
Cooperación en modelos de redes
Cooperación en problemas de inventario e produción Problemas de inventario
Cooperación en problemas de inventario
Problemas de produción
Cooperación en problemas de produción

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A4 A9 A15 B6 B8 B10 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 0 27.5 27.5
Proba mixta A4 A9 A15 B6 B8 B10 C1 C2 C5 C7 C8 C9 2 0 2
Sesión maxistral A4 A9 A15 B6 B8 B10 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 35 26.5 61.5
Proba oral A4 A9 A15 B6 B8 B10 C1 C2 C5 C7 C8 C9 C10 4 0 4
Solución de problemas A4 A9 A15 B6 B8 B10 C1 C2 C5 C7 C8 C9 C10 0 20 20
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados Cada alumno recibirá un traballo que terá que expoñer e defender nunha proba oral.
Proba mixta Tódolos alumnos teñen a posibilidade de non participar no sistema de evaluación continua e ser evaluados por medio dun examen teórico/práctico.
Sesión maxistral O profesorado fará uso de presentacións multimedia e resolverá distintas cuestións planteadas sobre os contidos da materia.
Proba oral O alumno deberá defender o traballo tutelado.
Solución de problemas Ao longo do curso, aos alumnos se lles asignarán boletíns de problemas relacionados coa materia e que terán que entregar ás profesoras do curso nas datas propostas.

Atención personalizada
Metodoloxías
Solución de problemas
Traballos tutelados
Descrición
O alumno poderá preguntar ás profesoras sobre as pautas e fontes bibliográficas axeitadas para levar a cabo o traballo proposto.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Solución de problemas A4 A9 A15 B6 B8 B10 C1 C2 C5 C7 C8 C9 C10 Ao longo do curso, aos alumnos se lles asignarán boletíns de problemas relacionados coa materia e que terán que entregar ás profesoras do curso nas datas propostas. 50
Proba oral A4 A9 A15 B6 B8 B10 C1 C2 C5 C7 C8 C9 C10 Nesta proba o alumno deberá defender o traballo tutelado. 50
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica Curiel, I. (1997). Cooperative Game Theory and Applications.. Kluwer Academic Publishers
Sánchez-Rodríguez, E. y Vidal-Puga, J. (2014). Juegos coalicionales. Publicacións da Universidade de Vigo
Borm, P., Hamers, H. y Hendrickx, R. (2001). Operations Research Games: A Survey. . Springer

Bibliografía complementaria González-Díaz, J., García-Jurado, I. y Fiestras-Janeiro, G. (2010). An introductory course on mathematical game theory. American Mathematical Society
Borm, P. y Peters, H. (2002). Chapters on Game Theory. Kluwer Academic Publishers
Driessen, T. (1998). Cooperative games, solutions and applications. Kluwer Academic Publishers
Tijs, S. (2003). Introduction to Game Theory. Kluwer Academic Publishers
Hassin, R. y Haviv, M. (2003). To Queue or not to Queue. Kluwer Academic Publishers


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Programación Linear e Enteira/614493005
Introducción á Teoría de Xogos/614493016

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Xogos Cooperativos/614493026

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías