Identifying Data 2019/20
Subject (*) Interactive Models of the Operations Research Code 614493025
Study programme
Mestrado Universitario en Técnicas Estadísticas (Plan 2019)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 1st four-month period
First Second Optional 5
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Matemáticas
Coordinador
E-mail
Lecturers
E-mail
Web http://eio.usc.es/pub/mte
General description O obxectivo deste curso é presentar e analizar algúns modelos que estucan a cooperación en problemas de optimización nos que interaccionan varios axentes.
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A4 Coñecer algoritmos de resolución dos problemas e manexar o software axeitado.
A9 Obter os coñecementos precisos para unha análise crítica e rigorosa dos resultados.
A15 Fomentar a sensibilidade cara aos principios do pensamento científico, favorecendo as actitudes asociadas ao desenvolvemento dos métodos matemáticos, como: o cuestionamento das ideas intuitivas, a análise crítica das afirmacións, a capacidade de análise e síntese ou a toma de decisións racionais.
B6 Capacidade para iniciar a investigación e para participar en proxectos de investigación que poden culminar na elaboración dunha tese doutoral.
B8 Capacidade de traballo en equipo e de forma autónoma
B10 Capacidade de identificar e resolver problemas
C1 Ser capaz de identificar un problema da vida real.
C2 Dominar a terminoloxía científica-metodolóxica para comprender e interactuar con outros profesionais.
C3 Habilidade para traballar os aspectos metodolóxicos da investigación en colaboración con outros colegas a través do Campus Virtual co foro.
C4 Habilidade para realizar a análise estatística con ordenador.
C5 Escoller o deseño máis axeitado para responder á pregunta de investigación.
C6 Utilizar as técnicas estatísticas máis axeitadas para analizar os datos dunha investigación.
C7 Planificar, analizar e interpretar os resultados dunha investigación considerando tanto os aspectos teóricos coma os metodolóxicos.
C8 Habilidade de xestión administrativa do proceso dunha investigación.
C9 Comunicación e difusión dos resultados das investigacións.
C10 Lectura con xuízo crítico de artigos científicos dende unha perspectiva metodolóxica.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
AC4
AC9
AC15
BJ6
BJ8
BJ10
CJ1
CJ2
CJ3
CJ4
CJ5
CJ6
CJ7
CJ8
CJ9
CJ10

Contents
Topic Sub-topic
Cooperation in planning problems Planning problems
Cooperation in planning problems
Cooperation in queueing problems Queueing problems
Cooperation in queueing problems
Cooperation in networks models Networks models (shortest path problem, vehicle routing problems, minimum cost spanning tree problems, minimum cost arborescences problems, fixed cost tree problems, etc)
Cooperation in networks models
Cooperation in inventory models and linear production problems Inventory models
Cooperation in inventory models
Linear production problems
Cooperation in linear production problems

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Supervised projects A4 A9 A15 B6 B8 B10 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 0 27.5 27.5
Mixed objective/subjective test A4 A9 A15 B6 B8 B10 C1 C2 C5 C7 C8 C9 2 0 2
Guest lecture / keynote speech A4 A9 A15 B6 B8 B10 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 35 26.5 61.5
Speaking test A4 A9 A15 B6 B8 B10 C1 C2 C5 C7 C8 C9 C10 4 0 4
Problem solving A4 A9 A15 B6 B8 B10 C1 C2 C5 C7 C8 C9 C10 0 20 20
 
Personalized attention 10 0 10
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Supervised projects Each student will have to defend a project.
Mixed objective/subjective test The students have the alternative to be evaluated according to an exam.
Guest lecture / keynote speech The professors make use of the material, which will be previously provided to the students, to explain all the contents of the subject.
Speaking test The student will defend the project.
Problem solving The students have to solve a collection of problems related to the contents of the subject.

Personalized attention
Methodologies
Problem solving
Supervised projects
Description
The student could ask the teacher for the instructions and the bibliography necessary to carry out his/her project.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Problem solving A4 A9 A15 B6 B8 B10 C1 C2 C5 C7 C8 C9 C10 The students should solve the collection of problems assigned by the professors. 50
Speaking test A4 A9 A15 B6 B8 B10 C1 C2 C5 C7 C8 C9 C10 The student should defend the corresponding project in the speaking test. 50
 
Assessment comments

Sources of information
Basic Curiel, I. (1997). Cooperative Game Theory and Applications.. Kluwer Academic Publishers
Sánchez-Rodríguez, E. y Vidal-Puga, J. (2014). Juegos coalicionales. Publicacións da Universidade de Vigo
Borm, P., Hamers, H. y Hendrickx, R. (2001). Operations Research Games: A Survey. . Springer

Complementary González-Díaz, J., García-Jurado, I. y Fiestras-Janeiro, G. (2010). An introductory course on mathematical game theory. American Mathematical Society
Borm, P. y Peters, H. (2002). Chapters on Game Theory. Kluwer Academic Publishers
Driessen, T. (1998). Cooperative games, solutions and applications. Kluwer Academic Publishers
Tijs, S. (2003). Introduction to Game Theory. Kluwer Academic Publishers
Hassin, R. y Haviv, M. (2003). To Queue or not to Queue. Kluwer Academic Publishers


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Linear and Integer Programming/614493005
Introduction to Game Theory/614493016

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Cooperative Games/614493026

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.