Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Fundamentos de neurociencia Código 614522015
Titulación
Mestrado Universitario en Bioinformática para Ciencias da Saúde
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Segundo Optativa 3
Idioma
Castelán
Inglés
Prerrequisitos
Departamento Ciencias Biomédicas, Medicina e Fisioterapia
Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información
Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
Coordinación
Cudeiro Mazaira, F.Javier
Correo electrónico
javier.cudeiro@udc.es
Profesorado
Cudeiro Mazaira, F.Javier
Porto Pazos, Ana Belen
Rivadulla Fernandez, Juan Casto
Correo electrónico
javier.cudeiro@udc.es
ana.portop@udc.es
casto.rivadulla@udc.es
Web http://moodle.udc.es
Descrición xeral Introducción o funcionamento do sistema nervioso, para que o estudante entenda conceptos como neuromodulación, redes neuronais, circuitos, etc dende un punto de vista fisiolóxico que lle permita logo aplicar estes coñecementos nas aproximacións teóricas ó sistema

Competencias do título
Código Competencias do título
A3 CE3 - Analizar , deseñar , desenvolver, implementar , verificar e documentar solucións software eficientes sobre a base dun coñecemento adecuado das teorías, modelos e técnicas actuais no eido da Bioinformática
A4 CE4 - Capacidade para adquirir, obter, formalizar e representar o coñecemento humano nunha forma computable para a resolución de problemas mediante un sistema informático en calquera ámbito de aplicación, particularmente os relacionados con aspectos de computación, percepción e actuación en aplicacións Bioinformáticas
A7 CE7 - Capacidade para identificar a aplicabilidade do uso da bioinformática ao ámbito clínico
B1 CB6 – Posuír e comprender o coñecemento que fornecen unha base ou oportunidade de orixinalidade no desenvolvemento e / ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
B2 CB7 - Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B3 CB8 – Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e xestionar a complexidade de formular xuízos en base a información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas relacionadas coa aplicación dos seus coñecementos e xuízos
B4 CB9 - Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e principios subxacentes a públicos especializados e non especializados, de xeito claro e inequívoco
B5 CB10 – Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que terá de ser en gran parte auto-orientado ou autónomo.
B6 CG1 - Buscar e seleccionar a información útil necesaria para resolver problemas complexos, manexando con soltura as fontes bibliográficas do campo
B7 CG2 - Manter e estender enfoques teóricos fundados para permitir a introdución i explotación de tecnoloxías novas e avanzadas
B8 CG3 - Ser capaz de traballar en equipa, en especial de carácter interdisciplinar
C1 CT1 - Expresarse correctamente, tanto de xeito oral como escrito, nas linguas oficiais da comunidade autónoma
C4 CT4 - Ser capaz de analizar a realidade, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas a o ben común e ao exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria.
C6 CT6 - Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñibles para resolver os problemas cos que deben enfrontarse
C8 CT8 - Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
- Describir a estrutura funcional do sistema nervioso BP1
BP3
BP5
BP6
BP7
BP8
Entender os elementos básicos de procesamento neuronal BP1
BP2
BP3
BP5
BP6
BP8
Describir as distintas partes da cortiza cerebral e as súas funcións asociadas BP1
BP3
BP5
BP7
Entender o funcionamento do sistema nervioso como unha actividade de rede colaborativa AP3
AP4
AP7
BP2
BP4
Comprender o concepto de plasticidad neuronal BP1
BP3
BP4
BP6
Entender que as alteracións da actividade de rede relaciónanse con distintas patoloxías nerviosas BP3
BP5
BP7
Coñecer as distintas aproximacións teóricas e modelos do funcionamento cerebral AP7
BP7
BP8
CP6
CP8
Relacionar a Neurociencia con outras disciplinas e traballar en equipos multiprofesionales AP7
BP6
BP7
BP8
CP1
CP4

Contidos
Temas Subtemas
Introdución á estrutura e función básica do sistema nervioso Sinapsis
Neuronas
Circuítos.
Descrición do sistema nervioso como un sistema distribuído Áreas
Integración
Redes neuronais e integración .
Redes neuronais por defecto. Fisioloxía

Patoloxía
Análise teórica e modelización computacional das funcións do sistema nervioso Comprender cómo se fai unha modelización.
Práctica con neurosimulador.
Informe sobre a aplicación do proceso de modelización

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Presentación oral B3 B4 B6 B7 B8 C1 C4 C6 C8 2 7 9
Lecturas A3 A4 B1 B5 B6 B7 3 3 6
Prácticas de laboratorio A7 B2 7 7 14
Proba obxectiva A7 B2 B7 C4 2 15 17
Sesión maxistral A3 B3 B5 B7 7 14 21
 
Atención personalizada 8 0 8
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Presentación oral Intervención inherente aos procesos de ensino-aprendizaxe baseada na exposición verbal a través da que o alumnado e profesorado interactúan dun modo ordenado, propoñendo cuestións, facendo aclaracións e expoñendo temas, traballos, conceptos, feitos ou principios de forma dinámica.
Lecturas
Son un conxunto de textos e documentación escrita que se recolleron e editaron como fonte de profundización nos contidos traballados.
Prácticas de laboratorio Metodoloxía que permite que os estudantes aprendan efectivamente a través da realización de actividades de carácter práctico, tales como demostracións, exercicios, experimentos e investigacións.
Proba obxectiva A Proba obxectiva pode combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar e/ou de asociación. Tamén se pode construír con un só tipo dalgunha destas preguntas.
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
A clase maxistral é tamén coñecida como “conferencia”, “método expositivo” ou “lección maxistral”. Esta última modalidade sóese reservar a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasións especiais, cun contido que supón unha elaboración orixinal e baseada no uso case exclusivo da palabra como vía de transmisión da información á audiencia.

Atención personalizada
Metodoloxías
Lecturas
Presentación oral
Prácticas de laboratorio
Descrición
O alumno exporá un traballo científico, para a elaboración do mesmo contará co apoio individual do profesor.

As prácticas faranse en grupos reducidos onde os alumnos estarán dirixidos polo profesor á hora de realizar algunhas prácticas que doutra forma serían irrealizables e ininteligibles para o alumno.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A3 B3 B5 B7
Asistenza e participación
10
Lecturas A3 A4 B1 B5 B6 B7 Participación nas discusións.
Comprensión das lecturas
10
Presentación oral B3 B4 B6 B7 B8 C1 C4 C6 C8 Claridade da exposición
Comprensión dos contidos
Discurso coherente e ordeado
30
Proba obxectiva A7 B2 B7 C4 Coñecemento da materia 50
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica Carnevale, N.T. & Hines, M.L. (1997). "The NEURON simulation enviroment". 1179-1209.. Neural Computation 9
Larry Squire (Editor), Darwin Berg (Editor), Floyd E. Bloom (Editor), Sascha du Lac (Editor), Anirva (2012). Fundamental Neuroscience, Fourth Edition . Academic Press
Bear, Connors, Paradiso (2016). Neurociencia. La exploración del cerebro . Altamar
Kandel, E (2012). principles of neural science . McGraw-Hill Education
Hines, M. (1992). “NEURON—A program for simulation of nerve equations”. In: Neural Systems: Analysis and Modeling. p. 127-136. F. Eeckman. Norwell, MA: Kluwer
Hines, M. (1994). “The NEURON simulation program”. In: Neural Network Simulation Environments, p. 147-163.. J. Skrzypek. Norwell, MA: Kluwer

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías