Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Xestión do coñecemento biomédico Código 614522022
Titulación
Mestrado Universitario en Bioinformática para Ciencias da Saúde
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Segundo Optativa 3
Idioma
Castelán
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información
Computación
Coordinación
Parapar López, Javier
Correo electrónico
javier.parapar@udc.es
Profesorado
Parapar López, Javier
Correo electrónico
javier.parapar@udc.es
Web http://http://www.dc.fi.udc.es/~parapar/
Descrición xeral Neste curso imos explorar os conceptos teóricos de xestión de información, así como o software e ferramentas para a obtención, extracción, etiquetaxe, visualización e explotación de coñecemento biomédico. Exploraremos os modelado sintáctico e semántico da información, os métodos de obtención e recolección de información, métodos de integración, extracción e etiquetaxe terminolóxica, estándares de representación semántica de información biomédica, e técnicas de análises e visualización do coñecemento
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A6 CE6 – Capacidade para identificar as ferramentas software e fontes de datos de bioinformática máis relevantes, e adquirir destreza no seu uso
B3 CB8 – Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e xestionar a complexidade de formular xuízos en base a información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas relacionadas coa aplicación dos seus coñecementos e xuízos
B6 CG1 - Buscar e seleccionar a información útil necesaria para resolver problemas complexos, manexando con soltura as fontes bibliográficas do campo
C3 CT3 - Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida
C8 CT8 - Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer comprender e analizar os distintos modelos de xestión e explotación de coñecemento na área da de investigación biomédica, para a súa implementación e uso eficiente. AP6
BP6
CP3
Coñecer comprender e analizar as plataformas e ferramentas software para a implementación de técnicas que xestionen e exploten información biomédica. AP6
BP3
BP6
Planear e deseñar avaliacións de métodos, técnicas e sistemas existentes e capacidade de análise os resultados das devanditas avaliacións. BP3
BP6
CP3
CP8
Coñecer, comprender e aplicar correctamente os condicionantes éticos, de privacidade e confidencialidade dos datos e coñecemento tratado. CP8

Contidos
Temas Subtemas
Introdución
-
Estándares para información biomédica
-
Recursos para información biomédica
-
Explotación de información biomédica
-
Aspectos éticos e legais -

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Prácticas de laboratorio C3 C8 8 22 30
Traballos tutelados B3 B6 2 9 11
Proba mixta A6 B3 B6 C3 C8 0 1 1
Sesión maxistral A6 B3 11 22 33
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Prácticas de laboratorio Utilización dos estándares, recursos e métodos de explotación para resolver problemas
Traballos tutelados Traballos tutelados propostos polo profesor e desenvolvidos polos estudantes ou ben en grupo ou ben individualmente.
Proba mixta Avaliarase o dominio dos coñecementos teóricos e operativos da materia.
Sesión maxistral Leccións sobre dos contidos da materia fomentando a participación do alumnado

Atención personalizada
Metodoloxías
Prácticas de laboratorio
Traballos tutelados
Descrición
O profesor asesorará aos problemas particulares de cada alumno tendo en conta o seu grao de esforzo e participación durante as leccións

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba mixta A6 B3 B6 C3 C8 Cuestiones sobre os coñecementos adquiridos.
Cuestións que impliquen razoamento en base aos coñecementos adquiridos para resolver problemas prácticos de interese real. É obrigatorio alcanzar o 40% da cualificación para superar a materia
50
Prácticas de laboratorio C3 C8 Corrección e completud das prácticas propostas para a utilización adecuada das ferramentas explicadas. É obrigatorio alcanzar o 40% da cualificación para superar a materia 40
Traballos tutelados B3 B6 Seguimento dos traballos e avaliación sobre o resultado alcanzado e participación individual do alumnado nas clases. É obrigatorio alcanzar o 40% da cualificación para superar a materia 10
 
Observacións avaliación

Para a segunda oportunidade e as convocatorias non ordinarias tanto as prácticas e traballos como a teorías avaliaranse no exame mixto.  Se non se acada a nota mínima nas distintas probas a nota máxima do alumno será 4.5. Para os alumnos a tempo parcial o baremo de cualificación e a avaliación continua son os mesmos que para os outros alumnos. A detección de copia supondrá o suspenso automático da asignatura. 


Fontes de información
Bibliografía básica Pease, Cooper & Gururajn (2010). Biomedical Knowledge Management.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías