Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Programación Paralela Código 614973102
Titulación
Mestrado Universitario en Computación de Altas Prestacións / High Performance Computing (Mod. Virtual)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Departamento profesorado máster
Enxeñaría de Computadores
Coordinación
Martin Santamaria, Maria Jose
Correo electrónico
maria.martin.santamaria@udc.es
Profesorado
García Loureiro, Antonio Jesús
Martin Santamaria, Maria Jose
Pichel Campos, Juan Carlos
Touriño Dominguez, Juan
Correo electrónico
maria.martin.santamaria@udc.es
juan.tourino@udc.es
Web http://aula.cesga.es
Descrición xeral Os obxetivos globales da materia son: formar ó alumno nos diversos paradigmas de programación de computadores paralelos; incidir en técnicas software para o deseño e implementación de algoritmos e aplicacións paralelas eficientes; e aplicar estas técnicas de forma práctica para a programación de computadores paralelos con diferentes arquitecturas, utilizando recursos de supercomputación como os dispoñibles no Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA).
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 CE1 - Definir, avaliar e seleccionar a arquitectura e o software máis axeitado para a resolución dun problema
A2 CE2 - Analizar e mellorar o rendimento dunha arquitectura ou un software dado
A3 CE3 - Coñecer os conceptos e as técnicas básicas da computación de altas prestacións
A4 CE4 - Afondar no coñecemento de ferramentas de programación e diferentes linguaxes no campo da computación de altas prestacións
A5 CE5 - Analizar, deseñar e implementar algoritmos e aplicacións paralelas eficientes
B1 CB6 - Posuir e comprender coñecementos que aporten unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenrolo e/ou aplicación de ideas, a miudo nun contexto de investigación
B2 CB7 - Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B5 CB10 - Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que deberá ser en grande medida autodirixido ou autónomo.
B6 CG1 - Ser capaz de buscar e seleccionar a información útil necesaria para resolver problemas complexos, manexando con soltura as fontes bibliográficas do campo
C1 CT1 -Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Comprender as principais diferentes de organización nas arquitecturas paralelas AP1
AP3
BP1
BP5
Entender os principais modelos de programación AP1
AP3
AP4
Aplicar os conocimientos adquiridos á implementación eficiente de aplicacións paralelas usando distintos modelos de programación AP2
AP5
BP2
BP6
CP1

Contidos
Temas Subtemas
Programación paralela Introducción á computación paralela
Paradigmas de programación paralela
Programas paralelos utilizando directivas de memoria compartida
Programas paralelos utilizando librerías de paso de mensaxes

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Prácticas de laboratorio A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B5 C1 18 54 72
Traballos tutelados A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B5 B6 C1 0 54 54
Sesión maxistral A1 A2 A3 A4 A5 B1 23 0 23
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Prácticas de laboratorio Clases prácticas no laboratorio nas que se realizan tarefas dirixidas que permiten ao alumno familiarizares desde un punto de vista práctico cos contidos vistos nas clases teóricas.
Traballos tutelados Realización de traballos nos que o alumno ten que empregar os coñecementos adquiridos para resolver distintos problemas de forma autónoma.
Sesión maxistral Clases teóricas nas que se expón o contido de cada tema.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Prácticas de laboratorio
Descrición
A atención personalizada na realización das prácticas de laboratorio e os traballos tutelados é indispensable para dirixir aos estudantes no desenvolvemento do traballo. Recoméndase que os alumnos utilicen as titorías para validar o traballo que realizan.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B5 B6 C1 Evaluación dos traballos académicamente dirixidos 50
Prácticas de laboratorio A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B5 C1 Evaluación das prácticas 50
 
Observacións avaliación
A asignatura divídese en dúas partes (programación baseada en directivas e mediante pase de mensaxes). Cada parte supón o 50% da nota final da asignatura. Para poder superar a asignatura deberá obterse como mínimo un 5 de media entre as dúas partes da asignatura, cun mínimo de 4 en cada unha delas. 

Na segunda oportunidade soamente se poderá recuperar as notas dos traballos académicamente dirixidos. As notas das prácticas serán as obtidas durante o curso.

Fontes de información
Bibliografía básica P. Pacheco (2011). An Introduction to Parallel Programming. Morgan Kaufmann Publishers
F. Almeida, D. Giménez, J.M. Manta, A.M. Vidal (2008). Introducción a la programación paralela. Paraninfo
W.P. Petersen, P. Arbenz (2001). Introduction to Paralell Computing. Oxford University Press
P.S. Pacheco (1997). Parallel Programming with MPI. Morgan Kaufmann Publishers
W. Gropp, E. Lusk and R. Thakur (1999). Using MPI-2. The MIT Press
Barbara Chapman, Gabriele Jost and Ruud Van der Pas (2008). Using OpenMP. The MIT Press

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Programación Paralela Avanzada/614473107

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías