Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Administración e Xestión de Organizacións Código 614G01009
Titulación
Grao en Enxeñaría Informática
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Primeiro Formación básica 6
Idioma
Castelán
Galego
Inglés
Modalidade docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Empresa
Coordinación
Miñones Crespo, Ramon
Correo electrónico
ramon.minones@udc.es
Profesorado
Boedo Vilabella, Lucia
Echevarría Canoura, Margarita
Lado Sestayo, Rubén
Longarela Ares, Ángeles María
Miñones Crespo, Ramon
Peón Pose, David Olegario
Puime Guillén, Félix
Correo electrónico
lucia.boedo@udc.es
margarita.echevarria@udc.es
ruben.lado.sestayo@udc.es
angeles.maria.longarela.ares@udc.es
ramon.minones@udc.es
david.peon@udc.es
felix.puime@udc.es
Web http://moodle.udc.es
Descrición xeral Esta asignatura ten como obxectivo proporcionar aos alumnos un coñecemento adecuado sobre o concepto de empresa, a súa organización e xestión.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos.

Non se realizarán cambios.

2. Metodoloxías.
*Metodoloxías docentes que se manteñen pero en modalidade no presencial.

- Sesión maxistral.
- Prácticas a través de TIC
- Solución de problemas.
- Seminario.
- Proba mixta.

*Metodoloxías docentes que se modifican

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado.

– Correo electrónico:Regularmente. Facer consultas; solicitar encontros virtuais.
– Moodle:Regularmente. Segundo a necesidade do alumnado e a sua interacción cos recursos utilizados na plataforma.
– Teams:Regularmente. Clases, tutorías o reunións virtuais.

4. Modificacións na avaliación

Non se realizan modificacións.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía

Non se realizarán cambios. Se dispoñen de todos os materiais de traballo ou enlaces no Moodle da asignatura.

Competencias do título
Código Competencias do título
A6 Coñecemento adecuado do concepto de empresa, marco institucional e xurídico da empresa. Organización e xestión de empresas.
B3 Capacidade de análise e síntese
B6 Toma de decisións
B8 Capacidade de traballar nun equipo interdisciplinar
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Comprender a contorna Económica da Empresa. A6
B3
C5
Coñecer o concepto e tipos de empresa. A6
B3
C5
Coñecer e identificar os diferentes subsistemas dunha empresa e as súas respectivas problemáticas. A6
B3
B6
B8
Coñecer e aplicar coñecementos básicos de Contabilidade e xestión de custos. A6
B3
B6
B8
Coñecer e aplicar coñecementos básicos de xestión financeira. A6
B3
B6
B8
C5

Contidos
Temas Subtemas
1 A empresa e o empresario na Sociedade Actual.
A organización e a súa contorna: Análise Económica.
A empresa como organización: Tipos de Empresas.
Os subsistemas da empresa.
Concepto e funcións do empresario.
O plan de empresa e o modelo de negocio.
2 O subsistema de Información Contable.
Concepto e funcións do sistema de información contable.
Conceptos básicos de Contabilidade Financeira.
O proceso xeral de contabilidade.
A creación de valor.
3 Análise económica financeira da empresa.
Análise económica da empresa.
Análise financeira da empresa.
4 Fundamentos de análises das operacións financeiras. Concepto de capital financeiro.
Leis financeiras clásicas.
Rendas financeiras.
5 O subsistema Financeiro: A decisión de investimento. Concepto de investimento.
Tipos de investimento.
Metodos de avaliación financeira dun investimento.
6 O subsistema Financeiro: A decisión de financiamento.
Custo das fontes financeiras.
Fontes financeiras a curto prazo.
Fontes financeiras a longo prazo.
7 O subsistema Produtivo. Os custos na empresa.

O sistema de produción da empresa: Concepto e funcións.
Conceptos básicos de custos.
Métodos de asignación de custos.
8 O subsistema Comercial.
O sistema comercial da empresa: Concepto e funcións.
Decisións sobre produto, prezo, promoción e distribución.
9 O subsistema de Recursos Humanos.
Funcións do sistema de Recursos Humáns.
Dirección de Recursos Humáns.
10 O Subsistema de Información Empresarial. A información como activo empresarial.
O sistema de información empresarial: Concepto e funcións.
Os sistemas de información na estratexia empresarial.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A6 B3 B6 B8 C5 15 24.75 39.75
Prácticas a través de TIC B3 B6 B8 20 30 50
Seminario A6 B3 B6 B8 C5 10 10 20
Solución de problemas A6 B3 B6 B8 C5 15 11.25 26.25
Proba mixta A6 B3 B6 B8 C5 3 9 12
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Utilizarase para explicar o contido dos diferentes temas da materia por parte do profesorado. No caso de ser un grupo virtual, empregarase Teams para sua impartición.
Prácticas a través de TIC Utilización das TICs para plantexar modelos e resolver exercicios da asignatura.
Seminario Exposición de temas combinada coa aplicación práctica dos coñecementos expostos para a realización de traballos en grupo.
Solución de problemas Aplicación práctica dos contidos da materia. No caso de ser un grupo virtual desenvolverase empregando Teams.
Proba mixta Proba na que se evaluan os coñecementos teóricos e prácticos adquiridos no curso polo alumno.
Conterá preguntas abertas, problemas, e preguntas curtas ou de test.

Atención personalizada
Metodoloxías
Prácticas a través de TIC
Seminario
Solución de problemas
Sesión maxistral
Descrición
O profesorado realizará un seguimento das actividades realizadas polo alumnado na materia.

Dependendo da metodoloxía utilizada en cada clase o alumno será guiado, supervisado ou atendido polos docentes encargados.

O alumno dispón das tutorías virtuais dos profesores da materia nas horas establecidas, nas que poderá expor aquelas dúbidas que lle xurdan sobre o contido da materia.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba mixta A6 B3 B6 B8 C5 Fundaméntase como o exame final da materia e contemplará todo o seu contido. 70
Prácticas a través de TIC B3 B6 B8 A cualificación establecerase en función dos resultados obtidos nos exercicios prácticos expostos. 10
Seminario A6 B3 B6 B8 C5 A cualificación establecerase en función dos resultados das probas prácticas establecidas nos seminarios. 10
Solución de problemas A6 B3 B6 B8 C5 A cualificación establecerase en función dos resultados das probas prácticas establecidas. 10
 
Observacións avaliación

A cualificación final obtida calcularase en función da avaliación continua realizada durante o curso, que valerá un 30% da nota e determinarase mediante as probas establecidas ao longo das diferentes clases, e a Proba mixta correspondente á 1ª ou a 2ª oportunidade da convocatoria, que valerá un 70% da nota.

Os estudantes en réxime de estudo a tempo parcial, en función da súa problemática particular e das posibilidades do profesorado, terán as mesmas oportunidades que o resto dos alumnos para realizar a avaliación continua da materia.

A cualificación final da oportunidade adiantada realizarase mediante unha proba mixta específica, que comprenda todos os contidos e competencias da asignatura.


Fontes de información
Bibliografía básica Amat Salas, Oriol (2008). Contabilidad y finanzas para no financieros. Ediciones Deusto
Bueno Campos, Eduardo (2004). Curso básico de Economía de la Empresa. Editorial Pirámide
Suárez Suárez, A. (2001). Curso de Economía de la Empresa. Editorial Pirámide
Boedo Vilabella, Lucía (2010). Evaluación de un proyecto de inversión en entornos de certeza, riesgo e incertidumbre . Reprografía Noroeste
Boedo Vilabella, Lucía (2009). Las fuentes de financiación y su coste: aspectos conceptuales y operativa financiera. Editorial Netbiblo

No desenvolvemento dos diferentes temas utilizaranse materiais realizados polos profesores da materia e recursos en liña, como os ofrecidos na web do IGAPE. Estes materiais e recursos serán incluídos no Moodle oficial da materia.

Bibliografía complementaria Blackstaff, Michael (2001). Business and Finance for It People. Springer-Verlag
Remirez Prados, José Antonio (2010). Como entender los datos de la prensa económica. Editorial ESIC
Omeñaca García, Jesús (2008). Contabilidad General. Ediciones Deusto
Suárez Suárez, A (2005). Decisiones óptimas de inversión y financiación empresarial. Editorial Pirámide
Laudon, K. (2008). Essentials of Management Information Systems. Prentice-Hall International
Aguado, J.; Lacalle, M; Cepeda, I (2005). Lecciones básicas de economía. International Thomson Publishing


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Na mención de Sistemas de Información, dentro do Bloque de Tecnoloxía Específica, inclúense tres asignaturas da Materia Empresa: Xestión de Procesos de Negocio, Sistemas de Información Empresarial e Sectores de Negocio.


Na mención de Enxeñaría do Software, dentro das materias optativas, inclúense tres asignaturas da Materia Empresa: Xestión de Procesos de Negocio, Sistemas de Información Empresarial e Sectores de Negocio.


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías