Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Administración de Sistemas Operativos Código 614G01047
Titulación
Grao en Enxeñaría Informática
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Terceiro Optativa 6
Idioma
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información
Computación
Coordinación
Yañez Izquierdo, Antonio Fermin
Correo electrónico
antonio.yanez@udc.es
Profesorado
Yañez Izquierdo, Antonio Fermin
Correo electrónico
antonio.yanez@udc.es
Web http://http://www.dc.fi.udc.es/~afyanez/
Descrición xeral Neste curso trataremos de familiarizarse coa administración de sistemas operativos como unix. Trataremos de cubrir tanto os conceptos como as distintas implementacións deses mesmos conceptos empregando sistemas nas distintas ramas da árbore da familia Unix Suponse un certo coñecemento dos conceptos básicos do sistema operativo, ordes básicos unix e programación do shell.

Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
ningunha
2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se modifican
- Sesión maxistral: videoconferencia
- Prácticas: supervisadas a través das TIC,
- Proba obxectiva e proba práctica: a través de Moodle, Teams u outra ferramenta de UDC.
- Traballos tutelados: Dada as dificultades para reunirse facer os traballos en grupo,realizar as exposicións na clase e as evaluación peer to peer, a realización de traballos sustituirase pola realización de memorias das prácticas feitas

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
- Moodle: se suministrarán todos os recursos docentes a través do moodle e a paxina web da asignatura.
- Teams u outra ferramente de videoconferencia. Póderan convocarse sesións de teams para a titorización
- Correo electrónico: para calquera dúbida
4. Modificacións na avaliación
De acordo coa modificación das metodoloxias correspondente aos traballos tutelados, a parte correspondente aos traballos tutelados engadirase
a parte das prácticas, concretamente a realizacion das memorias das mesmas
*Observacións de avaliación:
No caso de non poder ser presencial:
Tanto a proba obxectiva como a proba práctica se farán mediante teams, moodle ou outra ferramenta da udc
5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
ningunha

Competencias do título
Código Competencias do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
C1 - C8 (ver competencias nucleares titulación)
Coñecemento das características, funcionalidades e estrutura dos sistemas operativos, e deseñar e implementar aplicacións baseadas nos seus servizos. (C10 en ficha do grao)
B9-B17 (capacidades transversales: ver competencias da titulación)

Contidos
Temas Subtemas
Introducción a administración de sistemas O papel do administrador do sistema
Usuarios e grupos
Arquivos, procesos e dispositivos
Converténdose en superuso
Comandos básicos de administración UNIX
Diferentes UNIX
Arranque e instalación do Sistema Operativo Selección e preparación de soportes de instalación
O proceso de arranque
Preparando os discos. Partición básica de disco
Compartir discos entre os EE. UU
Cargadoras de arranque
Discos, dispositivos y sistemas de ficheros Dispositivos e ficheiros de dispositivos.
Engadindo soporte para dispositivos. Módulos do núcleo
Organización do sistema de ficheiros UNIX.
Xestión de discos. Réximes de particionamento
Creación e acceso aos sistemas de ficheiros
Xestión de volumes.
RAID
Criptografía de sistemas de ficheiros
Introdución ao sistema de ficheiros ZFS
Administración de usuarios Xestión de contas de usuarios
Ferramentas administrativas para a xestión dos usuarios
Xestión de grupos
Autenticación do usuario con PAM
Autenticación de usuarios con LDAP
Administración básica de rede Configuración básica de rede
Interfaz de rede de alias
Manipulación de rutas
Configuración inetd
Envoltorios de Tcp
Procesos e paquetes de software Xestión e seguimento de procesos
Rastrexo de chamadas do sistema
Privilexios e prioridades
O sistema de ficheiros / proc
Sinais
Paquetes de software: paquetes e portos
Administración de paquetes de software e instalación de software
Automatización das tarefas administravas Scripting no schell
Sistema de seguimento: logs
Programación da execución de tarefas: cron e at
Inicio e paralización dos servizos do sistema
Arquivos de inicialización e guións de arranque

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral 21 63 84
Prácticas de laboratorio 14 28 42
Traballos tutelados 7 10.5 17.5
Proba obxectiva 2.5 0 2.5
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición oral do profesor dos contidos teóricos e prácticos da materia, complementada coa presentación de exemplos en sistemas reais
Prácticas de laboratorio Aplicación práctica dos conceptos expostos nas sesións maxistrais. Os alumnos instalarán varios sistemas unix diferentes (System V, BSD. POSIX ...) na mesma máquina virtualizada, tendo que coexistir os diferentes tipos de particións e os diferentes cargadores de arranque e levarán a cabo as diferentes tarefas de administración do S.O. en cada un dos sistemas instalados
Traballos tutelados Preparación e exposición na clase, por parte dos estudantes, de temas complementarios ao temario da materia
Proba obxectiva Exame escrito para avaliar o grao de asimilación dos conceptos expostos nas sesións maxistrais

Atención personalizada
Metodoloxías
Proba obxectiva
Traballos tutelados
Sesión maxistral
Prácticas de laboratorio
Descrición
Intentarase resolver todas as dúbidas e facer cantas aclaracións sexan necesarias no horario presencial dos alumnos nas distintas metodoloxías. Ademais, o profesor estará dispoñible para a atención personalizada aos estudantes nas horas de titoría reservadas para este propósito.

Os estudantes teñen a posibilidade de revisar as avaliacións obtidas nos distintos apartados e informarse dos criterios que se empregaron para este propósito.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba obxectiva Exame escrito para avaliar o grao de asimilación dos conceptos expostos nas sesións maxistrais 40
Traballos tutelados Valoraranse tanto os seus contidos como as exposicións en clase.

Os estudantes que non participen nas presentacións de clase, realizarán avaliacións entre pares a pares das exposicións e deberán demostrar a adquisición dos conceptos básicos empregados nelas
20
Prácticas de laboratorio a entrega das prácticas no prazo preestablecido valorarase así como o seu correcto funcionamento. Ademais, como parte do proceso de avaliación da práctica, podería realizarse un exame individual de prácticas, xa sexa nunha das máquinas empregadas nas clases prácticas ou nunha máquina prevista para este propósito.

TEMPO PARTE DO ALUMNADO: Celebrarase unha reunión ao comezo do curso para avaliar como se levará a cabo a avaliación en función da súa dispoñibilidade
40
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica openBSD.org (2012). Bug Buster's guide to OpenBSD. http://www.openbsd.org/faq/index.html
Frisch, Aeleen (2002). Essential System Administration. O' Reilly
Solaris System Engineers (2009). Solaris 10 System Administration Essentials (Solaris System Administration). : Prentice Hall
The FreeBSD Documentation Project (2012). The FreeBSD handbook. http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/
Nemeth, Snyder, Hein ,Whaley (2011). Unix and Linux System Administration Handbook 4th edition . Pearson Education

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías