Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Traballlo Fin de Grao. Especialidade Enxeñaría de Computadores Código 614G01099
Titulación
Grao en Enxeñaría Informática
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Cuarto Obrigatoria 12
Idioma
Castelán
Galego
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información
Computación
Enxeñaría de Computadores
Coordinación
Correo electrónico
Profesorado
Dafonte Vazquez, Jose Carlos
González Domínguez, Jorge
Gonzalez Gomez, Patricia
Martin Santamaria, Maria Jose
Novoa De Manuel, Francisco Javier
Vazquez Regueiro, Carlos
Correo electrónico
carlos.dafonte@udc.es
jorge.gonzalezd@udc.es
patricia.gonzalez@udc.es
maria.martin.santamaria@udc.es
francisco.javier.novoa@udc.es
carlos.vazquez.regueiro@udc.es
Web
Descrición xeral O Traballo Fin de Grao é un exercicio orixinal a realizar individualmente e que para a súa superación será presentado e defendido ante un tribunal universitario, consistente nun proxecto no ámbito das tecnoloxías específicas da Enxeñaría en Informática de natureza profesional no que se sinteticen e integren as competencias adquiridas nas ensinanzas.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A59 Exercicio orixinal que se realizará individualmente e se presentará e defenderá perante un tribunal universitario, consistente nun proxecto no ámbito das tecnoloxías específicas da enxeñaría en informática de natureza profesional en que se sinteticen e integren as competencias adquiridas nas ensinanzas. Este proxecto realizarase no contexto da tecnoloxía específica elixida polo estudante de entre as cinco ofertadas.
B1 Capacidade de resolución de problemas
B2 Traballo en equipo
B3 Capacidade de análise e síntese
B4 Capacidade para organizar e planificar
B7 Preocupación pola calidade
B8 Capacidade de traballar nun equipo interdisciplinar
B9 Capacidade para xerar novas ideas (creatividade)
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Exercicio orixinal que se realizará individualmente e se presentará e defenderá perante un tribunal universitario, consistente nun proxecto no ámbito das tecnoloxías específicas da enxeñaría en informática de natureza profesional en que se sinteticen e integren as competencias adquiridas nas ensinanzas. Este proxecto realizarase no contexto do itinerario de Enxeñaría de Computadores A59
B1
B2
B3
B4
B7
B8
B9
C1
C2
C4
C6
C7
C8

Contidos
Temas Subtemas
Elaboración individual dun traballo fin de grao Proposta de TFG

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Seminario B3 B4 B7 C1 C2 5 20 25
Aprendizaxe servizo C4 C6 C7 C8 0 0 0
Traballos tutelados A59 B1 B2 B3 B4 B7 B8 B9 C1 C2 C4 C6 C7 C8 25 250 275
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Seminario Organizaranse seminarios para a axuda da elaboración e redacción do traballo fin de grao
Aprendizaxe servizo Desenvolvemento do traballo no contexto de necesidades reais da súa contorna coa fin de mellorala, en colaboración con algunha entidade e co obxectivo de proporcionar un servizo á comunidade.

Esta metodoloxía constitúe unha posible modalidade (non obrigatoria) de desenvolvemento do TFG.
Traballos tutelados Non se formula a realización de clases teóricas ou prácticas, polo tanto as actividades presenciais limítanse e as actividades formativas estrutúranse arredor do traballo tutelado da/o estudante

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
Levaranse a cabo titorías personalizadas co/a director/a ou directores/as do traballo para orientar a elaboración, a redacción e presentación do Traballo Fin de Grao

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A59 B1 B2 B3 B4 B7 B8 B9 C1 C2 C4 C6 C7 C8 O Traballo Fin de Grao será defendido diante dun tribunal e na súa valoración terase en conta:

- Calidade e alcance do traballo realizado

- Valoración da memoria

- Presentación oral
100
 
Observacións avaliación

A normativa de avaliación está recollida no "Regulamento dos Traballos Fin de Grao do título de Graduado en Enxeñaría Informática pola UDC, impartido na Facultade de Informática da Coruña (aprobado pola Xunta de Centro o 10 de xuño de 2013)"


Fontes de información
Bibliografía básica

A bibliografía e fontes de información serán proporcionadas polo/a director/a do TFG en función do tema elixido.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Para a defensa, a/o estudante debeu superar todos os créditos da titulación agás os do Traballo Fin de Grao.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías