Identifying Data 2020/21
Subject (*) Work Placement: Migration Policy and Intercultural Mediation Code 615472101
Study programme
Mestrado Universitario en Migracións Internacionais: Investigación, Políticas Migratorias e Mediación Intercultural
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Obligatory 10
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinador
E-mail
Lecturers
E-mail
Web http://www.esomi.es
General description As prácticas externas en Políticas Migratorias / Mediación Intercultural son unha parte esencial da formación profesionalizante do estudantado que curse o Mestrado universitario Oficial en Migracións Internacionais (MOMI) na Universidade da Coruña, pois lles permite ter un achegamento á realidade laboral do sector e especialización para os que se están formando. As prácticas realizánse en todo tipo de entidades (públicas, privadas, do 3° sector) que traballen no ámbito das migracións, ben sexa no deseño e xestión de políticas e programas destinados á poboación inmigrante, ben no ámbito da mediación intercultural.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen

*Metodoloxías docentes que se modifican

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado

4. Modificacións na avaliación

*Observacións de avaliación:

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Comprender os límites epistemolóxicos do estudo das migracións internacionais e a natureza esencialmente política que sostén a definición e identificación do fenómeno migratorio.
A3 Relativizar e valorar o impacto das migracións internacionais nas sociedades de orixe e destino en función do cambio social que xeran, dos intereses en xogo, e da construcción social das identidades culturais
A4 Profundidade na análise dos movementos migratorios asociados á historia e á situación actual de Galicia, como orixe e como destino
A5 Comprender os argumentos filosóficos e xurídicos tras as distintas perspectivas sobre as migracións internacionais e as problemáticas sociais que xeran.
A9 Manexar os conceptos fundamentais no estudo das migracións internacionais
A11 Ter suficiente capacidade de abstracción para presentar o fenómeno migratorio dende unha perspectiva macro-sociolóxica e na súa relación máis ampla coa estrutura social e o mercado de traballo
B1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en ámbitos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
B4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
B5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en boa medida autodirixido ou autónomo
B6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse
B7 Resolver problemas de forma efectiva
B8 Comunicarse de xeito efectivo nun ámbito de traballo
B9 Traballar de forma autónoma con iniciativa
B10 Traballar de forma colaboradora
B11 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional
B12 Capacidade para interpretar, seleccionar e valorar conceptos adquiridos noutras disciplinas do ámbito social
B15 Capacidade para resolver problemas con iniciativa, toma de decisións, creatividade, razoamento crítico e de comunicar e transmitir coñecementos, habilidades e destrezas
C1 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C2 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras a fin de emprender, xestionar ou dirixir organizacións ou empresas do terceiro sector.
C3 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C4 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C5 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Aprender a xestionar a diversidade no entorno laboral e socio-profisional, especialmente a derivada de procesos migratorios. AC1
AC3
AC5
AC9
AC11
BC2
BC3
BC4
BC7
BC8
BC9
BC10
BC11
CC1
CC2
Aprender a deseñar plans, políticas e programas destinados á poboación migrante, en calquera das vertentes nas que se expresen estas políticas (control de fluxos, acceso a servizos, integración,...) AC3
AC4
BC1
BC2
BC3
BC5
BC6
BC7
BC8
BC10
BC11
BC12
BC15
CC1
CC3
CC4
CC5
Ser capaz de desenvolver e propiciar relacións de diálogo e mediación exitosas en contextos de diversidade cultural, favorecendo o traballo en equipo e a resolución de conflictos. BC2
BC3
BC4
BC6
BC8
BC10
BC11
CC1
CC4
CC5

Contents
Topic Sub-topic
A asignatura de prácticas externas non desenvolve contidos en forma de temas.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Supervised projects A1 A3 A4 A5 A9 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B15 C1 C2 C3 C4 C5 0 10 10
 
Personalized attention 240 0 240
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Supervised projects O/a alumno/a deberá realizar as prácticas en políticas migratorias / mediación intercultural nunha entidade conveniada co mestrado. Ao final do período de prácticas, deberá entregar un informe do traballo realizado, de acordo co/a seu/súa titor/a no centro de prácticas e a súa titora académica.
Para os/as estudantes que cursen a modalidade online, se ofrecerá no período de matrícula unha listaxe actualizada das entidades conveniadas co mestrado para a realización das prácticas. Os/as estudantes deberán comunicarse coa responsable da materia no caso de que teñan que realizar as prácticas nun lugar diferente para promover e asinar os convenios que sexan necesarios con entidades adecuadas para a realización destas prácticas. Neste último caso, a matrícula nas prácticas quedará condicionada á sinatura efectiva de dito convenio; proceso que, por outra banda, axudará a ampliar a base de entidades de colaboración coa que actualmente conta esta titulación. O Máster conta cun amplo listado de entidades colaboradoras para as prácticas presenciais dentro da provincia de A Coruña, e neste momento estamos ampliando esta base para poder facilitar o listado de entidades en outras cidades. En cualquer caso se explicará aos alumnos a distancia que han de cumplir con idénticos criterios de avaliación nas prácticas, que serán presenciais en ambas modalidades. No caso de no existir convenio previo cunha ciudade ou país determinado condicionaríase a matricula a que poda efectuarse a firma dun convenio previo, tal como se ven facendo en anos previos coa modalidade presencial.
Dado que o título se atopa en proceso de extinción, prégase ao estudantado que teña esta materia pendente que se poñan en contacto coa profesora da materia para a realización das prácticas.

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Description
A atención personalizada consistirá na asistencia para a elección do centro de prácticas, a supervisión do traballo que se realiza na entidade correspondente e a axuda e resolución de dúbidas na elaboración do traballo tutelado ou informe final de prácticas. A atención personalizada poderá realizarse de modo presencial ou a distancia (de acordo coas ferramentas que a Moodle proporciona neste sentido) en función da modalidade que curse cada estudante.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects A1 A3 A4 A5 A9 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B15 C1 C2 C3 C4 C5 O informe ten un valor do 80% da nota final das prácticas. O restante 20% corresponde ao informe de avaliación expedido polo/a titor/a do centro de prácticas. 100
 
Assessment comments
<p>O estudantado, con independencia de que curse a modalidade presencial ou online do mestrado, deberá entregar un informe ao final do período de prácticas, que será lido e debatido pola titora académica a través dunha titoría co/a estudante en cuestión (presencial ou online). Ademais, o/a titor/a do centro de prácticas emitirá un informe de avaliación que será remitido directamente por esta entidade conveniada á titora académica das prácticas para garantir a privacidade dos contidos deste informe. </p>

Sources of information
Basic

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.