Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Historia dos grandes movementos migratorios desde o s. XIX e transicións demográficas Código 615472103
Titulación
Mestrado Universitario en Migracións Internacionais: Investigación, Políticas Migratorias e Mediación Intercultural
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 3
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinación
Correo electrónico
Profesorado
Correo electrónico
Web http://www.esomi.es
Descrición xeral Adquirir conocimientos generales sobre los factores determinantes de los movimientos migratorios a lo largo de la historia, así como sobre de su evolución en el tiempo.
Adquirir conocimientos básicos sobre los conceptos demográficos utilizados en el estudio de los flujos de migración internacional.
Contextualizar los movimientos migratorios en la evolución sociodemográfica de los países.
Relativizar y valorar las intensidades migratorias observadas, desde una perspectiva comparativa histórica y demográfica
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen

*Metodoloxías docentes que se modifican

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado

4. Modificacións na avaliación

*Observacións de avaliación:

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía

Competencias do título
Código Competencias do título
A2 Relativizar e valorar as intensidades observadas dos movementos migratorios, desde unha perspectiva comparativa e contextualizada histórica e culturalmente
A4 Profundidade na análise dos movementos migratorios asociados á historia e á situación actual de Galicia, como orixe e como destino
A8 Comprender o potencial das distintas técnicas de investigación social para o estudo das migracións internacionais así como os condicionamentos deontolóxicos profesionais.
A9 Manexar os conceptos fundamentais no estudo das migracións internacionais
A11 Ter suficiente capacidade de abstracción para presentar o fenómeno migratorio dende unha perspectiva macro-sociolóxica e na súa relación máis ampla coa estrutura social e o mercado de traballo
B1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B8 Comunicarse de xeito efectivo nun ámbito de traballo
B11 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional
B12 Capacidade para interpretar, seleccionar e valorar conceptos adquiridos noutras disciplinas do ámbito social
B13 Capacidade para a aprendizaxe de novos métodos e teorías, que doten dunha gran versatilidade para adaptarse a novas situacións
C3 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C5 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Adquirir conocimientos generales sobre los movimientos migratorios a lo largo de la historia AM2
AM4
AM8
AM9
AM11
BM1
BM8
BM11
BM12
BM13
CM3
CM5

Contidos
Temas Subtemas
1-INTRODUCCIÓN Relaciones entre el crecimiento de la población, la ocupación del espacio y las migraciones.
3- GRANDES MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 3.1- S. XIX, colonización y desplazamientos norte-sur.
3.2- S. XX, migraciones inter e intra continentales.
3.3- S XXI, globalización y migraciones.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A2 A4 A8 A9 A11 B1 B8 B11 B12 B13 C3 C5 0 70 70
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados Dado que a materia é dun mestrado en extinción, é preciso contactar co profesor responsable para definir os contidos do traballo.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
La atención personalizada será de carácter individual de cara a solucionar dudas y/o problemas que surjan en la elaboración de los trabajos tutelados.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A2 A4 A8 A9 A11 B1 B8 B11 B12 B13 C3 C5 A concretar en consulta co profesor responsable da materia. 100
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica

- Alted, Alicia. 2006. España, de país emigrante a país de inmigración. En De la España que emigra a la España que acoge, págs 30-57. Ed. Fundación Francisco Largo Caballero – Obra Social de Caja Duero. Madrid. España.    Hay copia en reprografía

- Baines, Dudley. 1991. Migration from Europe 1815-1930. Cambridge, Great Britain. Ed. Cambridge University Press (1995).

-  Castles, Stephen y Miller, Mark J. 1993. La política internacional de la migración frozada. En The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World, Basingstoke, ed. Macmillan Press. Hay traducción en reprografía (2003) Rev. Española de Investigaciones Sociológicas, nº 71-72, págs 225-245. Ed. Centro de Investigaciones Sociológicas. Madrid. España.

-  Davis, Kingsley. 1947. Future Migration into Latin America. En rev. The Milbank Fund Quarterly XXV Nº1, págs 44-62. New York, USA. Hay traducción en castellano en reprografía (“La migración futura en América Latina”)

- Hatton, Timothy J. y Williamson, Jeffrey G. 1996. The Age of Mass Migration. Causes and Economic Impact. New York, USA. Ed. Oxford University Press (1998).

-  Kirk, Dudley. 1947. European Migrations: Prewar Trends and Future Prospects. En rev. The Milbank Fund Quarterly XXV Nº2, págs 128-152. New York, USA.         Hay traducción en castellano en reprografía (“Migraciones europeas: tendencias d epreguerra y perspectivas futuras”)

-  Kirk, Dudley. 1959. Major Migrations since World War II. En Selected Studies in Migration, págs 11-29. Ed. Milbank Memorial Fund. New York, USA.         Hay traducción en castellano en reprografía (“Principales movimientos migratorios desde la Segunda Guerra Mundial”)

-  Livi-Bacci, Massimo. 1989. Historia mínima de la población mundial. Barcelona, España. Ed. Ariel (1993). Páginas 92-99 y 128-143.                                                                                               Hay copia en reprografía

-  López de Lera, Diego. 1995. La inmigración en España a finales del siglo XX. Los que vienen a trabajar y los que vienen a descansar. En Rev. Española de Investigaciones Sociológicas, nº 71-72, págs 225-245. Ed. Centro de Investigaciones Sociológicas. Madrid. España.                                                                 Hay copia en reprografía

-  Moulier Boutang, Y. and Papademetriou, D. 1994. Migration systems: comparative analysis and case studies. En OECD. Migration and development. New partnerships for co-operation. Paris. OECD (1994). Páginas 19-35.    Hay copia en reprografía

- Sánchez Alonso, Blanca. 1994. Las causas de la emigración española. 1880-1930. Madrid, España. Ed. Alianza Editorial (1995).

-  Sassen, Saskia. 2001. ¿Perdiendo el control?. La soberanía en la época de la globalización. Barcelona. España. Ed. Bellaterra (2001).

-  Sassen, S (2003): “Los espectros de la globalización”. FCE, Madrid.

-  Sen, Amartya. 1994. La explosión demográfica, mitos y realidades.  En revista  Letra Internacional nº 37 marzo- abril 1995.                                                                                                              Hay copia en reprografía

-  Spengler, Joseph J. 1958. The Economic Effects of Migration. En Selected Studies in Migration, págs 172-192. Ed. Milbank Memorial Fund. New York, USA. Hay traducción en castellano en reprografía (“Efectos económicos de la Migración”)

-  Vallin, J (1995): “La población mundial”. Alianza, Madrid.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías