Identifying Data 2020/21
Subject (*) Demographic Transition and Major Migratory Movements since the 19th Century Code 615472103
Study programme
Mestrado Universitario en Migracións Internacionais: Investigación, Políticas Migratorias e Mediación Intercultural
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 1st four-month period
First Obligatory 3
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinador
E-mail
Lecturers
E-mail
Web http://www.esomi.es
General description Adquirir conocimientos generales sobre los factores determinantes de los movimientos migratorios a lo largo de la historia, así como sobre de su evolución en el tiempo.
Adquirir conocimientos básicos sobre los conceptos demográficos utilizados en el estudio de los flujos de migración internacional.
Contextualizar los movimientos migratorios en la evolución sociodemográfica de los países.
Relativizar y valorar las intensidades migratorias observadas, desde una perspectiva comparativa histórica y demográfica
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen

*Metodoloxías docentes que se modifican

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado

4. Modificacións na avaliación

*Observacións de avaliación:

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía

Study programme competencies
Code Study programme competences
A2 Relativizar e valorar as intensidades observadas dos movementos migratorios, desde unha perspectiva comparativa e contextualizada histórica e culturalmente
A4 Profundidade na análise dos movementos migratorios asociados á historia e á situación actual de Galicia, como orixe e como destino
A8 Comprender o potencial das distintas técnicas de investigación social para o estudo das migracións internacionais así como os condicionamentos deontolóxicos profesionais.
A9 Manexar os conceptos fundamentais no estudo das migracións internacionais
A11 Ter suficiente capacidade de abstracción para presentar o fenómeno migratorio dende unha perspectiva macro-sociolóxica e na súa relación máis ampla coa estrutura social e o mercado de traballo
B1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B8 Comunicarse de xeito efectivo nun ámbito de traballo
B11 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional
B12 Capacidade para interpretar, seleccionar e valorar conceptos adquiridos noutras disciplinas do ámbito social
B13 Capacidade para a aprendizaxe de novos métodos e teorías, que doten dunha gran versatilidade para adaptarse a novas situacións
C3 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C5 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Adquirir conocimientos generales sobre los movimientos migratorios a lo largo de la historia AC2
AC4
AC8
AC9
AC11
BC1
BC8
BC11
BC12
BC13
CC3
CC5

Contents
Topic Sub-topic
1-INTRODUCCIÓN Relaciones entre el crecimiento de la población, la ocupación del espacio y las migraciones.
3- GRANDES MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 3.1- S. XIX, colonización y desplazamientos norte-sur.
3.2- S. XX, migraciones inter e intra continentales.
3.3- S XXI, globalización y migraciones.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Supervised projects A2 A4 A8 A9 A11 B1 B8 B11 B12 B13 C3 C5 0 70 70
 
Personalized attention 5 0 5
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Supervised projects Dado que a materia é dun mestrado en extinción, é preciso contactar co profesor responsable para definir os contidos do traballo.

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Description
La atención personalizada será de carácter individual de cara a solucionar dudas y/o problemas que surjan en la elaboración de los trabajos tutelados.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects A2 A4 A8 A9 A11 B1 B8 B11 B12 B13 C3 C5 A concretar en consulta co profesor responsable da materia. 100
 
Assessment comments

Sources of information
Basic

- Alted, Alicia. 2006. España, de país emigrante a país de inmigración. En De la España que emigra a la España que acoge, págs 30-57. Ed. Fundación Francisco Largo Caballero – Obra Social de Caja Duero. Madrid. España.    Hay copia en reprografía

- Baines, Dudley. 1991. Migration from Europe 1815-1930. Cambridge, Great Britain. Ed. Cambridge University Press (1995).

-  Castles, Stephen y Miller, Mark J. 1993. La política internacional de la migración frozada. En The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World, Basingstoke, ed. Macmillan Press. Hay traducción en reprografía (2003) Rev. Española de Investigaciones Sociológicas, nº 71-72, págs 225-245. Ed. Centro de Investigaciones Sociológicas. Madrid. España.

-  Davis, Kingsley. 1947. Future Migration into Latin America. En rev. The Milbank Fund Quarterly XXV Nº1, págs 44-62. New York, USA. Hay traducción en castellano en reprografía (“La migración futura en América Latina”)

- Hatton, Timothy J. y Williamson, Jeffrey G. 1996. The Age of Mass Migration. Causes and Economic Impact. New York, USA. Ed. Oxford University Press (1998).

-  Kirk, Dudley. 1947. European Migrations: Prewar Trends and Future Prospects. En rev. The Milbank Fund Quarterly XXV Nº2, págs 128-152. New York, USA.         Hay traducción en castellano en reprografía (“Migraciones europeas: tendencias d epreguerra y perspectivas futuras”)

-  Kirk, Dudley. 1959. Major Migrations since World War II. En Selected Studies in Migration, págs 11-29. Ed. Milbank Memorial Fund. New York, USA.         Hay traducción en castellano en reprografía (“Principales movimientos migratorios desde la Segunda Guerra Mundial”)

-  Livi-Bacci, Massimo. 1989. Historia mínima de la población mundial. Barcelona, España. Ed. Ariel (1993). Páginas 92-99 y 128-143.                                                                                               Hay copia en reprografía

-  López de Lera, Diego. 1995. La inmigración en España a finales del siglo XX. Los que vienen a trabajar y los que vienen a descansar. En Rev. Española de Investigaciones Sociológicas, nº 71-72, págs 225-245. Ed. Centro de Investigaciones Sociológicas. Madrid. España.                                                                 Hay copia en reprografía

-  Moulier Boutang, Y. and Papademetriou, D. 1994. Migration systems: comparative analysis and case studies. En OECD. Migration and development. New partnerships for co-operation. Paris. OECD (1994). Páginas 19-35.    Hay copia en reprografía

- Sánchez Alonso, Blanca. 1994. Las causas de la emigración española. 1880-1930. Madrid, España. Ed. Alianza Editorial (1995).

-  Sassen, Saskia. 2001. ¿Perdiendo el control?. La soberanía en la época de la globalización. Barcelona. España. Ed. Bellaterra (2001).

-  Sassen, S (2003): “Los espectros de la globalización”. FCE, Madrid.

-  Sen, Amartya. 1994. La explosión demográfica, mitos y realidades.  En revista  Letra Internacional nº 37 marzo- abril 1995.                                                                                                              Hay copia en reprografía

-  Spengler, Joseph J. 1958. The Economic Effects of Migration. En Selected Studies in Migration, págs 172-192. Ed. Milbank Memorial Fund. New York, USA. Hay traducción en castellano en reprografía (“Efectos económicos de la Migración”)

-  Vallin, J (1995): “La población mundial”. Alianza, Madrid.

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.