Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Metodoloxía para a investigación social Código 615474003
Titulación
Mestrado Universitario en Metodoloxía da Investigación en Ciencias Sociais: Innovacións e Aplicacións
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinación
Correo electrónico
Profesorado
Correo electrónico
Web
Descrición xeral
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen

*Metodoloxías docentes que se modifican

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado

4. Modificacións na avaliación

*Observacións de avaliación:

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía

Competencias do título
Código Competencias do título
A2 Manexo de programas informáticos aplicados á investigación social, así como de tecnoloxías dispoñibles da información e da comunicación. Capacidade de interpretar os resultados de programas de ordenador.
A4 Capacidade de aplicar as principais técnicas da investigación cualitativa, con especial atención á produción de materiais cualitativos (enquisa, grupo de discusión, observación), así como á interpretación e análise dos devanditos materiais.
A5 Coñecer as metodoloxías que están na base das formas de análise cualitativo (análise do discurso, grounded theory).
A7 Capacidade de busca e coñecemento das principais fontes de datos secundarios e valoración crítica das limitacións e as posibilidades dos datos secundarios.
A10 Capacidade de deseñar unha investigación de mercado partindo dun problema ou solicitude de información ´ad hoc´. Capacidade para plantexar o tipo de análise de datos axeitado aos obxectivos.
A11 Coñecer os diferentes tipos de avaliación de programas e de proxectos sociais e os procedementos e métodos que se utilizan para a súa realización. Ser capaz de criticar e valorar avaliacións efectuadas por outros. Ser capaz de deseñar unha avaliación e desenvolvela.
A12 Capacidade de avaliar a calidade da investigación cuantitativa e cualitativa.
B1 Ser capaz de aplicar os coñecementos adquiridos e resolver problemas e entornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares).
B2 Ser capaz de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades e éticas vencelladas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B3 Ser capaz de concebir, deseñar ou poner en práctica e adoptar un proceso sustancial de investigación con rigor científico para resolver calquera problema plantexado, así como de comunicar as súas conclusións –e os coñecementos e razóns últimas que a sustentan- a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
B4 Posuír habilidades de aprendizaxe que permitan ao alumnado continuar estudando dun xeito autónomo e que facilite a autoaprendizaxe continua, de modo que poda desenvolver un proxecto de investigación no eido da investigación social de acordó cos principios éticos que o sustentan.
B5 Ser capaz de realizar unha análise crítica, avaliación e síntese de ideas novas e complexas.
B6 Posuír e aplicar coñecementos teóricos e metodolóxicos que permitan ao estudante promover o cambio e a innovación.
B7 Deseñar e realizar investigación en entornos novos ou pouco coñecidos, con aplicación de técnicas de investigación (tanto con metodoloxías cuantitativas como cualitativas) en distintos contextos (ámbito público ou privado, con equipos homoxéneos ou multidisciplinares, etc.) para identificar problemas e necesidades.
B8 Adquirir unha formación metodolóxica que garantice o desenvolvemento de proxectos de investigación (de carácter cuantitativo e/ou cualitativo) cunha finalidade estratéxica e contribúan a situarnos na vangarda do coñecemento.
B9 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da Comunidade Autónoma.
B10 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicación (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
B11 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
B12 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
B13 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Competencias específicas AM2
AM4
AM5
AM7
AM10
AM11
AM12
Competencias transversais BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
BM6
BM7
BM8
BM9
BM10
BM11
BM12
BM13
Competencias nucleares CM1
CM2
CM3
CM4
CM5
CM6
CM7
CM8

Contidos
Temas Subtemas
1. DESEÑO DA INVESTIGACIÓN
1.1. Paradigmas
1.2. Tipoloxías
1.3. Fases e organización da investigación
1.4. Marcos e conceptos
1.5. Ferramentas de axuda á investigación
2. TÉCNICAS CUALITATIVAS 2.1. Observación
2.2. Entrevistas
2.3. Uso de documentos
3. TÉCNICAS CUANTITATIVAS 3.1. Traducción empírica da teoría
3.2. Cuasalidade e experimento
3.3. Fontes estatísticas oficiais
3.4. Enquisas
3.5. Mostraxe
3.6. Escalas
4. ANÁLISE 4.1. Preliminares e protocolos
4.2. Probas de contraste
4.3. Paquetes estatísticos
4.4. Presentación de informes

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral 10 0 10
Proba obxectiva 2 20 22
Traballos tutelados 0 20 20
Solución de problemas 10 9 19
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición oral do profesor da materia da asignatura
Proba obxectiva Exame da materia vista en clase
Traballos tutelados Traballo en profundidade sobre un tema relacionado coa materia
Solución de problemas Corrección de tarefas que semanalmente deben realizar os/as alumnos/as

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Solución de problemas
Descrición
Atención en clase e en horarios de titorías

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba obxectiva Exame escrito sobre a materia vista en clase 50
Traballos tutelados Traballo escrito, eventualmente exposto en clase. 20
Solución de problemas Tarefas semanais que realizan os alumnos fóra da horas presenciais 30
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica Díaz de Rada, V. (2009). Análisis de datos de encuesta. Desarrollo de una investigación completa utilizando SPSS. Barcelona. UOC
Miquel, S.; Bigné, E.; Lévy, J. P.; et al. (1996). Investigación de Mercados. Madrid. McGraw Hill
Cea D'Ancona, Mª A. (2001). Metodología Cuantitativa. Estrategias y Técnicas de Investigación Social. Madrid: Síntesis
Corbetta, P. (2007). Metodología y Técnicas de Investigación Social. Madrid. McGraw Hill
Ferrán Aranaz, M. (2001). SPSS para Windows. Análisis Estadístico. Madrid. McGraw Hill
Vallés, M. S. (1997). Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional. Madrid: Síntesis

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías