Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Institucions sociais contemporaneas Código 615474004
Titulación
Mestrado Universitario en Metodoloxía da Investigación en Ciencias Sociais: Innovacións e Aplicacións
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinación
Correo electrónico
Profesorado
Correo electrónico
Web
Descrición xeral La finalidad de la asignatura es revisitar conceptos básicos sobre las instituciones sociales contemporáneas, de forma que al acercarse a nuevos planteamientos en temas tales como familia, religión, educación, trabajo o política, las claves para una mas correcta forma de análisis aplicado sugiera tratamiento de la información, indicadores y variables más novedosos y cercanos a la realidad actual.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen

*Metodoloxías docentes que se modifican

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado

4. Modificacións na avaliación

*Observacións de avaliación:

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía

Competencias do título
Código Competencias do título
A2 Manexo de programas informáticos aplicados á investigación social, así como de tecnoloxías dispoñibles da información e da comunicación. Capacidade de interpretar os resultados de programas de ordenador.
A4 Capacidade de aplicar as principais técnicas da investigación cualitativa, con especial atención á produción de materiais cualitativos (enquisa, grupo de discusión, observación), así como á interpretación e análise dos devanditos materiais.
A6 Capacidade de análise das distintas manifestacións da cultura material e especialmente dixital.
A7 Capacidade de busca e coñecemento das principais fontes de datos secundarios e valoración crítica das limitacións e as posibilidades dos datos secundarios.
A10 Capacidade de deseñar unha investigación de mercado partindo dun problema ou solicitude de información ´ad hoc´. Capacidade para plantexar o tipo de análise de datos axeitado aos obxectivos.
A11 Coñecer os diferentes tipos de avaliación de programas e de proxectos sociais e os procedementos e métodos que se utilizan para a súa realización. Ser capaz de criticar e valorar avaliacións efectuadas por outros. Ser capaz de deseñar unha avaliación e desenvolvela.
A12 Capacidade de avaliar a calidade da investigación cuantitativa e cualitativa.
B1 Ser capaz de aplicar os coñecementos adquiridos e resolver problemas e entornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares).
B2 Ser capaz de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades e éticas vencelladas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B3 Ser capaz de concebir, deseñar ou poner en práctica e adoptar un proceso sustancial de investigación con rigor científico para resolver calquera problema plantexado, así como de comunicar as súas conclusións –e os coñecementos e razóns últimas que a sustentan- a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
B4 Posuír habilidades de aprendizaxe que permitan ao alumnado continuar estudando dun xeito autónomo e que facilite a autoaprendizaxe continua, de modo que poda desenvolver un proxecto de investigación no eido da investigación social de acordó cos principios éticos que o sustentan.
B5 Ser capaz de realizar unha análise crítica, avaliación e síntese de ideas novas e complexas.
B10 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicación (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
B11 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
B13 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Aprendizaje y repaso de conceptos básicos sobre las instituciones sociales contemporaneas, su evolución y futuro. AM6
AM7
BM1
BM5
BM13
CM4
CM7
Conocimiento y discusión crítica de los aspectos básicos relativos de los contenidos sobre familia, religión, educación, salud, trabajo y política, en el ámbito de las instituciones sociales. AM7
AM10
BM1
BM2
BM4
BM5
BM11
CM3
CM6
CM8
Planteamiento de las nuevas formas de familia, religión, ejercito, organización del Estado y gobernanza global. AM2
AM7
AM12
BM2
BM4
BM11
BM13
CM4
CM6
CM8
Nuevos planteamientos en la situación política relativa a los partidos políticos y los nacionalismos. AM2
AM4
AM7
AM11
BM1
BM3
BM5
BM10
BM13
CM4
CM6
CM8
Papel de los nuevos movimientos sociales, organizaciones sociales y las asociaciones en la sociedad de la información. AM2
AM6
AM7
AM11
AM12
BM1
BM3
BM5
CM4
CM6
CM8

Contidos
Temas Subtemas
Unidad didactica 1. Instituciones sociales y sociedad: Definición, tipos y características. 1. Formas y sistemas de organización de las instituciones sociales.
2.Finalidades de la acción social en relación con las instituciones sociales.
3. Dimensiones, estructura y tipología de instituciones sociales.
4. Caracter normativo de las instituciones sociales.
5. Instituciones sociales y justicia distributiva.
6. Instituciones sociales y género.

Unidad didáctica 2. Instituciones sociales básicas 1. Matrimonio, parentesco y familia.
2. Religión y magia.
3. Educación, lenguaje y medios de comunicación. Tecnologías de la información.
4. El trabajo y la vida económica. Instituciones económicas. Paro y desempleo.
5. Salud y bienestar social. Salud, cuidado de la salud y envejecimiento.
Unidad didáctica 3. Instituciones sociales y sociedad: Estructuras de poder 1. Estratificación y estructura de clase
2. Autonomías, CCAA y gobernanza global.
3. Política, Estado y Gobierno.
4. Politica y partidos políticos. Nacionalismos.
5. Ejercito, guerra y militares. Ejercito y sus nuevas funciones (Cooperación internacional)

Unidad didáctica 4. Instituciones sociales, cambio y desarrollo social.
1. Mundialización de la vida social.
2. Sindicatos: Defensa y "formación" de los trabajadores.
3. Asociaciones de cooperación: ONG´s
4. Sociedad de la información: aldea global e Internet.
Unidad didáctica 5. Instituciones sociales y ciudadanía.
1. Las sociedades democráticas del siglo XXI.
2. Derechos y deberes ciudadanos.
3. Relaciones intrerpersonales y participación.
4. la ciudadanía en un mundo global.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Discusión dirixida 8 24 32
Recensión bilbiográfica 4 20 24
Lecturas 1 7 8
Seminario 4 28 32
Traballos tutelados 3 30 33
Análise de fontes documentais 6 12 18
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Discusión dirixida Planteamiento en el aula de uno de los temas del programa elegido por cada alumno y presentado por una de las personas participantes, con asesoramiento del profesor/a de la asignatura.
Recensión bilbiográfica Realización de una recensión bibliográfica de 1 lectura del programa, presentado en forma y tiempo de acuerdo con el profesor/a de la asigntura.
Lecturas Se recomendarán las lecturas determinadas según el desarrollo del programa, y los temas elegidos para el trabajo tutelado.
Seminario Se intentará realizar una jornada con participación de persona/as invitada/as de diversas instituciones sociales que puedan participar en el tema elegido.
Traballos tutelados Se elegirá un tema de los previstos según el programa para trabajar y presentar como trabajo de curso, con la finalidad de un aprendizaje reflexivo del tema que se eliga, y para ser evaluado.Este trabajo es obligatorio para aprobar la asignatura.
Análise de fontes documentais Se elegiran varios temas para realizar actividades de análisis y reflexión en el aula, con soporte informático y estadístico.Todas estas actividades tienen por finalidad la reflexión crítica de los temas y son fundamentales para el aprendizaje de esta materia.

Atención personalizada
Metodoloxías
Análise de fontes documentais
Descrición
El análisis de artículos relevantes para la materia y los temas del trabajo final se consultarán con la profesora de la asignatura, mediante atención directa en el horario de tutorias previa petición de hora, para poder ser atendidos sin retrasos, o bien por medio de correo electrónico.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Discusión dirixida Presentar un tema en el aula por parte del alumnado elegido, con participación de los alumnos, según acuerdo con la profesora 15
Recensión bilbiográfica Realización de 1 lectura elegida, para presentar de forma obligatoria por parte de todo el alumnado. La presentación de esta lectura deberá hacerse cinco semanas antes de finalizar el curso. 15
Seminario Jornada/s de participación en un/os tema/s elegido/s para presentar en el aula. Si no esposible su realización esa puntuación se pasa a la valoración de los trabajo tutelados
5
Análise de fontes documentais Análisis de fuentes documentales o estadísticas para realizar en el aula, pero que el alumno/a deberá preparar de antemano. 20
Traballos tutelados Se eligira el tema del trabajo de acuerdo con la profesora, en relación con los apartados del programa. El trabajo se presentará tres semanas antes de finalizar el curso, para optar a su evaluación y a la posible corrección que fuese necesaria. 45
 
Observacións avaliación

La combinación de metodologías a utilizar en este caso permite equilibrar la información y la formación en un curso de estas acaracterísticas.


Fontes de información
Bibliografía básica

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- DÍEZ NICOLÁS, J., et al., Reflexiones sociológicas. Homenaje a José Castillo Castillo, Madrid: CIS, 2004.

- GIDDENS, A., Sociología, Madrid: Alianza Universidad Textos, 1995.

- IGLESIAS DE USSEL, J., et al., La sociedad: teoría e investigación empírica. Estudios en homenaje a José Jiménez Blanco, Madrid: CIS, 2002.

- MONTABES, J., et al., Instituciones y procesos políticos. Homenaje a José Cazorla, Madrid: CIS, 2005.

- MONREAL, J., DÍAZ, C., GARCÍA ESCRIBANO, J.J., Viejas Sociedades, nueva Sociología, Madrid: CIS, 2005.

- MOYA, C., PÉREZ-AGOTE, A., SALCEDO, J., TEZANOS, J.F., Escritos de Teoría Sociológica en Homenaje a Luis Rodríguez Zúñiga, Madrid: CIS, 1992.

- ORDÓÑEZ MARCOS, J.J., et al., Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, Madrid: CIVES/Laberinto, 2008.

Bibliografía complementaria

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

PARTE A.

- DORMIDO BENCOMO, S., et. al., “La sociedad tecnológica” en Sociedad y Nuevas tecnologías. Perspectivas del desarrollo industrial, Madrid: Trotta, 1992, pp.111-174.

- KERBO, H.R., “Explicaciones de la estratificación social: Teorías de la estratificación” en Estratificación social y desigualdad, Madrid: McGraw-Hill, 1998, pp. 87-166.

- KURNITZKY, H., “Welcome to Global Village” en Retorno al destino, México, UAM/Colibrí, 2001, pp. 55-64.

- MARRAMAO, G., “Europa después del Leviatán. Técnica, Política, Constitución” en Pasaje a Occidente. Filosofía y globalización, Barcelona: Katz Editores, 2006, pp. 231-256.

- RIFKIN, J., “La privatización de los bienes culturales públicos” en La era del acceso. La revolución de la nueva economía, Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 2000, pp. 187-336.

- TARROW, S., El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, Madrid: Alianza Editorial, 1997.

- TOURAINE, A., “La nación, la empresa, el consumidor” en Crítica de la modernidad, Madrid: Ediciones Temas de Hoy, 1993, pp. 177-195.

PARTE B.

- BLAKE, M., “Distributive Justice, State Coercion and Autonomy”, Philosophy and Public Affairs, 30/3 (2001): 257-296.

- MILLER, S., Social Action: A Teleological Account, New York: Cambridge University Press, 2001.

- MILLER, S., “Institutions, Collective Goods and Moral Rigts”, Protosociology, 18-19 (2003): 184-207.

- PARSONS, T., On Institutions and Social Evolution, Chicago: University of Chicago Press, 1982.

- SCOTT, R., Institutions and Organisations, London: Sage, 2001.


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

El caracter de la asignatura es aplicado, de forma que el alumnado deberá ejercitar tanto la reflexión de conceptos teóricos como el análisis empírico de fuentes diversas, utilizando diversas fuentes, tanto datos estadísticos, como encuestas o estudios específicos con variedad de metodologías.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías