Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Cambio social, as tendencias do consumo turístico e comportamento do consumidor Código 615524002
Titulación
Mestrado Universitario en Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos(plan 2016)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 3
Idioma
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Psicoloxía
Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinación
López-Cortón Facal, Ana María
Correo electrónico
ana.lopez-corton@udc.es
Profesorado
Caamaño Franco, Iria
Fernández Fernández, Javier Luis
López-Cortón Facal, Ana María
Correo electrónico
iria.caamano@udc.es
javier.fernandez4@udc.es
ana.lopez-corton@udc.es
Web
Descrición xeral O mercado turístico español caracterizouse durante anos por unha especialización case absoluta no denominado turismo de "sol e praia".
Actualmente, as novas demandas e esixencias do consumidor turístico, así como a intensificación do nivel competitivo no sector, fai que sexa necesario realizar un estudo máis exhaustivo do comportamento do consumidor e analizar cales son as tendencias actuais.
Ante esta situación, búscase que o alumno coñeza cuales son estes cambios, e que mediante un traballo de campo poida valorar os devanditos comportamentos.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
Non haberá cambios
2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Todas:

*Metodoloxías docentes que se modifican
A sesión maxistral presencial será realizada a través de Teams

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Correo electrónico: segundo a necesidade do alumnado, para resolver dúbidas
Moodle: segundo a necesidade do alumnado
Teams, en gran grupo para o avance dos contidos teórico e dos traballos tutelados, así como das clases interactivas

4. Modificacións na avaliación
Non haberá modificacións na avaliación. Agás na presentación oral que poderá ser substituída por unha presentación asíncrona

*Observacións de avaliación:

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non se realizarán cambios. Xa dispoñen de todos os materiales de traballo de manera dixitalizada

Competencias do título
Código Competencias do título
A6 CE8 - Planificar novos destinos e produtos turísticos
A7 CE9 - Remodelar destinos turísticos maduros para adaptalos ás novas esixencias da demanda e ao desenvolvemento sustentable das comunidades receptoras
A8 CE11 - Saber definir proxectos de investigación innovadores que repercutan positivamente no sector
A9 CE12 - Utilizar as metodoloxías científicas adecuadas tanto cualitativas como cuantitativas
A10 CE10 - Manexar as TIC para a comunicación, promoción e a comercialización
A12 CE7 - Capacidade para interpretar os cambios sociais e como afectan as innovacións nos produtos e ao comportamento do consumidor
B1 CB6 - Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B4 CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
B6 CG1 - Expresarse correctamente, tanto de forma verbal como escrita, nas linguas oficiais da Comunidade Autónoma
B8 CG3 - Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseada no coñecemento e orientadas ao ben común
B9 CG4 - Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras
B11 CG6 - Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida
B12 CG7 - Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvimiento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade
C1 CT1 - Resolver problemas de forma efectiva
C7 CT7 - Capacidade para a aprendizaxe de novos métodos e teorías, que doten dunha gran versatilidad para adaptarse a novas situacións

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Planificar novos destinos e produtos turísticos AP6
AI1
Coñecemento do proceso de decisión do consumidor turístico, da súa tipoloxía en función das necesidades e as súas motivacións AP7
AI2
AM3
BM9
BM12
CM1
CM7
Manexar as TIC para a comunicación, promoción e a comercialización AM1
BM1
- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades BM4
BM6
Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseada no coñecemento e orientadas ao ben común BM8
BM11

Contidos
Temas Subtemas


1. Proceso de decisión de compra


1. Proceso de decisión de compra
2. Factores que afectan o comportamento do consumidor 2. Factores que afectan o comportamento do consumidor
3. Actuacións posteriores á compra 3. Actuacións posteriores á compra
4. Características do novo consumidor turístico 4. Características do novo consumidor turístico
5. Introducción a la Psicología y a la Psicología social 5. Introducción a la Psicología y a la Psicología social
6. Procesos de Influencia Social 6. Procesos de Influencia Social
7.Procesos de Comunicación Social 7.Procesos de Comunicación Social

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A12 A7 A9 B9 B12 C1 C7 20 31 51
Traballos tutelados A6 A7 A10 A9 B11 C1 C7 4 6 10
Aprendizaxe colaborativa A8 B1 B4 B6 B9 B12 C1 3 6 9
Presentación oral B4 B6 1 0 1
Discusión dirixida B8 B9 B12 C1 C7 0 2 2
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición por parte do docente dos aspectos fundamentais da materia. As exposicións complementaranse co uso de medios audiovisuais, preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos, facilitar a aprendizaxe e favorecer a interacción entre o profesor e os estudantes.
Traballos tutelados Metodoloxía basada na responsabilidade do alumno, pola súa propia aprendizaxe e o seguimento desa aprendizaxe polo profesor-titor nos exercicios propostos.
Aprendizaxe colaborativa Organización da clase en pequenos grupos nos que o alumno traballa conxuntamente na resolución de tarefas asignadas polo profesorado para optimizar a súa propia aprendizaxe e do seu equipo.
Presentación oral ntervención inherente aos procesos de ensino-aprendizaxe baseada na exposición verbal a través da que o alumnado e profesorado interactúan dun modo ordenado, propoñendo cuestións, facendo aclaracións e expoñendo temas, traballos, conceptos, feitos ou principios de forma dinámica.
Discusión dirixida Técnica de dinámica de grupos, mediante a cal os estudantes presenciais discuten de forma libre, informal e espontánea sobre un tema, podendo ou non estar coordinado polo profesor. Os estudantes on line, pola súa banda, dispoñerán dun espazo de discusión informal para tratar un tema ou problema.

Atención personalizada
Metodoloxías
Discusión dirixida
Traballos tutelados
Aprendizaxe colaborativa
Descrición
Os docentes estarán á disposición do alumnado nas tutorías presenciales u online a través de Teams no horario fijado para o mismo.
Tamén atenderán consultas a trávés do correo electrónico ou moodle

Durante o curso académico, prestarase atención personalizada e continua a todo o estudiantado matriculado nesta materia, tanto para responder preguntas sobre as clases presenciais /on-line como para abordar temas relacionados co traballo.


Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Discusión dirixida B8 B9 B12 C1 C7 Discusions de distintos temas, planteados anteriormente polo docente. 10
Traballos tutelados A6 A7 A10 A9 B11 C1 C7 Realización por parte dos alumnos dun traballo dirixido e tutelado polo docente, tanto de forma individual como por grupos. Todolos traballos tendrán que ser expostos na aula. 60
Aprendizaxe colaborativa A8 B1 B4 B6 B9 B12 C1 Propondranse distintos temas na aula, para afianzar o temario. 10
Presentación oral B4 B6 Intervención inherente aos procesos de ensino-aprendizaxe baseada na exposición verbal a través da que o alumnado e profesorado interactúan dun modo ordenado, propoñendo cuestións, facendo aclaracións e expoñendo temas, traballos, conceptos, feitos ou principios de forma dinámica. 20
 
Observacións avaliación

Convocatoria ordinaria

A nota final será a suma de todas as metodoloxías. 

O alumnado con asistencia parcial  ou dispensa académica deberá poñerse en contacto cos profesores ao inicio do curso, debiendo facer un trabajo tutelado que contará o 100% da nota

Convocatoria Extraordinaria

O alumnado poderá gardar a nota das metodoloxías que teña superadas e repetir aquelas que non superase,  e que se deberán entregar con fecha tope o día e hora da fecha oficial de examen

No caso dos alumnos na modalidade online, o 100% da sua
evaluación será por un traballo presentado de forma individual, dirixido
polo docente.

As condiciones do trabajo de curso colgaranse na plataforma moodle o inicio do cuatrimestre


Fontes de información
Bibliografía básica

- Borja Soler, Luis; Casanovas Pla, Josep Andreu. “El consumidor turístico”. ESIC EDIC.

- Alonso, J. “El comportamiento del consumidor”. Instituto Nacional de Consumo. Madrid

-Baron, A R. y Byrne. (2005). Psicología Social. Madrid. Pearson

-Fiske, S., Gilbert,T.,  Gardner Lindzey.  (2010) Handbook of social psychology. New Jersey

- León, J.L.; Olavarría, E. “Conducta del consumidor y marketing” Editorial Deusto

- Compendio de estadísticas de Turismo. OMT

- Mazón Martínez, Tomás; Aledo Tur, Antonio. “Turismo residencial y cambio social: nuevas perspectivas teóricas y empíricas”. Universidad de Alicante

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Métodos e técnicas de investigación en turismo: técnicas cualitativas/615488007
Métodos e técnicas de investigación en turismo: técnicas cuantitativas/615488008

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Promoción e comercialización de destinos e novos produtos turísticos/615488003

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías