Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) O proceso de investigación en turismo: tipos, estrutura e fases Código 615524007
Titulación
Mestrado Universitario en Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos(plan 2016)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Optativa 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinación
Calo Garcia, Estefania
Correo electrónico
estefania.calo@udc.es
Profesorado
Calo Garcia, Estefania
Cortés Vázquez, José Antonio
Correo electrónico
estefania.calo@udc.es
j.a.cortes@udc.es
Web http://http://www.sociologia.udc.es/es/
Descrición xeral Esta materia introduce ao alumnado na investigación en turismo tanto desde un punto de vista teórico como desde un punto de vista práctico. Reflexiónase ademais sobre a metodoloxía científica en xeral e sobre a investigación social en particular, explicando especificamente as diferentes técnicas de investigación social. Igualmente desenvólvese ao longo do curso cada unha das etapas dun proxecto de investigación social concreto.
Plan de continxencia Serán aplicados os criterios recollidos en esta guía para a modalidade non presencial a todo o alumnado.

Competencias do título
Código Competencias do título
A8 CE11 - Saber definir proxectos de investigación innovadores que repercutan positivamente no sector
A9 CE12 - Utilizar as metodoloxías científicas adecuadas tanto cualitativas como cuantitativas
A10 CE10 - Manexar as TIC para a comunicación, promoción e a comercialización
B1 CB6 - Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B4 CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
B5 CB10 - Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirigido ou autónomo.
B7 CG2 - Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida
B10 CG5 - Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse
B12 CG7 - Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvimiento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade
C3 CT3 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa
C4 CT4 - Traballar de forma colaborativa
C7 CT7 - Capacidade para a aprendizaxe de novos métodos e teorías, que doten dunha gran versatilidad para adaptarse a novas situacións
C8 CT8 - Comunicar por escrito e oralmente os coñecementos procedentes da linguaxe científica

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
A/o alumna/ou coñecerá os métodos e as e técnicas das ciencias sociais, diferenciando entre as técnicas de investigación cualitativas e cuantitativas. AI2
BM1
CM7
A/o alumna/ou saberá elixir as técnicas de investigación social (cuantitativas e/ou cualitativas) pertinentes en cada momento. AI2
BM5
CM3
CM7
A/o alumna/ou identificará as diferentes fases dun proceso de investigación cuantitativo AI2
BM5
CM3
CM7
A/o alumna/ou identificará as diferentes fases dun proceso de investigación caualitativo AI2
BM5
CM3
CM7
A/o alumna/ou saberá identificar e reflexionar críticamente sobre as fases dun proceso de investigación analizando un traballo de investigación xa realizado e recolleito nun artigo publicado nunha revista de impacto. AI1
BM5
BM7
BM10
CM3
CM4
A/o alumna/ou saberá comunicar e expresarse con claridade e razoamento crítico AI1
AM1
BM4
BM5
BM12
CM7
CM8

Contidos
Temas Subtemas
1.- Os enfoques cuantitativo e cualitativo na investigación científica 1.1.- Definición e enfoques da investigación social
1.2.- Características do enfoque cuantitativo de investigación
1.3.- Características do enfoque cualitativo de investigación
1.4.- Diferenzas entre o enfoque cuantitativo e cualitativo
2.- O proceso de investigación cuantitativa 2.1.- Formulación do problema cuantitativo
2.2.- Desenvolvemento da perspectiva teórica: revisión da literatura e construción do marco teórico
2.3.- Definición do alcance da investigación para realizar: exploratoria, descritiva, correlacional ou explicativa
2.4.- Formulación de hipótese
2.5.- Concepción ou elección do deseño de investigación
2.6.- Recolección de datos cuantitativos
2.7.- Análise de datos cuantitativos
2.8.- O reporte de resultados do proceso cuantitativo
3.- O proceso de investigación cualitativa 3.1.- O inicio do proceso cualitativo: formulación do problema, revisión da literatura, xurdimento de hipótese e inmersión no campo
3.2.- Mostraxe na investigación cualitativa
3.3.- Recolección e análise de datos cualitativos
3.4.- Deseños do proceso de investigación cualitativa
3.5.- O reporte de resultados do proceso cualitativo
4.- Os procesos mixtos de investigación 4.1.- En que consiste o enfoque mixto
4.2.- Por que utilizar o enfoque mixto
4.3.- O proceso mixto
4.4.- Deseños mixtos específicos

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A9 B7 B10 C3 C4 30 45 75
Esquemas A10 A9 B1 B4 C7 C8 2 33 35
Sesión maxistral A8 B1 B5 B12 40 0 40
 
Atención personalizada 0 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados O traballo, tanto na MODALIDADE PRESENCIAL como ONLINE, consistirá en elixir por parte dos alumnos de forma autónoma un artigo de investigación sociolóxica sobre o turismo publicado nunha revista científica. Este artigo non poderá ser de profesores que imparten docencia na Universidade dá Coruña ou dos expostos como exemplos polo/a profesor/a nas explicacións. Seguindo os pasos que se lle indicarán aos alumnos, que consistirán nas fases do proceso de investigación, os alumnos teñen que facer un traballo no que analicen as fases do proceso de investigación que expón o artigo, e indicar ao mesmo tempo as deficiencias que detectan no escrito e as engadidos/correccións que eles farían de cada unha das fases.

Na MODALIDADE PRESENCIAL, ao longo do curso a/o profesor/a -seguindo as fontes de información indicadas-, tutelará aos alumnos explicando con detalle cada unha das fases, con exemplos concretos de investigacións xa feitas e publicadas. Desta forma os alumnos terán orientación tutelada de cada unha das fases do traballo.

Na MODALIDADE ONLINE, a tutorización continuada realizárase mediante exercicios plantexados no foro xeral, como mediante titorías colectivas por Skype.

Ao final da asignatura, os/as alumnos/as teñen que saber aplicar devandito proceso de forma autónoma ao artigo que eles analizan, poñendo así de manifesto no traballo o saber e a autonomía que teñen para facer eles un traballo.

O traballo realizarase de forma individual.
Esquemas A/O alumna/o, tanto na MODALIDADE PRESENCIAL como ONLINE, terá que elixir entre dúas alternativas: a)realizar un esquema dun posible traballo de investigación cualitativo e outro cuantitativo ou ben poderá desenvolver un esquema no que se combine nun só traballo as técnicas cualitativas e cuantitativas, b) facer un esquema comentado de cada un dos apartados do temario
Sesión maxistral Cada tema indicado nos contidos será explicado polo profesor nas clases. Dita explicación será acompañada de material didáctico.

Concretamente no MODO PRESENCIAL consta de clases teóricas para a presentación dos contidos da materia; así como, a discusión de temas de interese actual relacionados coa materia e / ou a realización de pequenos exercicios / probas de coñecementos teóricos / prácticos. Na MODALIDADE ON-LINE trátase de diferentes materiais teóricos / prácticos sobre os contidos de a materia a disposición dos estudantes para a lectura; así como, a discusión de temas de interese actual relacionados co tema a través de foros / debates en liña e / ou a realización de pequenos exercicios / probas de coñecemento teórico / práctico.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
Durante o curso académico, prestarase atención personalizada e continua a todos os estudantes matriculados nesta materia, tanto para responder preguntas sobre as clases presenciais /on-line como para abordar temas relacionados co traballo.

Enderezo electrónico: estefania.calo@udc.es; j.a.cortes@udc.es
Titorías: no horario que apareza na web ao inicio de curso

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A8 B1 B5 B12 Para a MODALIDADE PRESENCIAL valorarase o traballo desenvolvido na aula, sobre todo durante as sesións prácticas de análise de textos e artigos.

Para a MODALIDADE ONLINE ou para alumnos coa dispensa académica de exención de asistencia, valorarase a interacción a través de foros e o traballo realizado durante as titorías online
10
Traballos tutelados A9 B7 B10 C3 C4 MODALIDADE PRESENCIAL: Valorarase o dominio que demostran os alumnos en cada unha das fases do proceso de investigación, que será posta de manifesto na explicación resumida de cada fase do proceso recollida no artigo, así como na proposta de cambio e engadido que eles propoñen.
Valorarase sobre todo a autonomía manifestada polos alumnos, que demostra a capacidade que terá no futuro cando teñan que facer unha investigación. Por iso non será posible que fagan o traballo sobre un artigo dun profesor da UDC ou dos expostos polo profesor na aula e nas titorías como exemplos.

MODALIDADE ONLINE: Como na modalidade presencial, valorarase tamén o dominio que demostran os alumnos en cada unha das fases do proceso de investigación, que será posta de manifesto na explicación resumida de cada fase do proceso recollida no artigo, así como na proposta de cambio e engadido que eles propoñen. Valorarase sobre todo a autonomía manifestada polos alumnos, que demostra a capacidade que terá no futuro cando teñan que facer unha investigación. Por iso non será posible que fagan o traballo sobre un artigo dun profesor da UDC ou dos expostos polo profesor na aula e nas titorías como exemplos.
40
Esquemas A10 A9 B1 B4 C7 C8 MODALIDADE PRESENCIAL: Si elixe a opción a) valorarase a creatividade do alumno á hora de definir un tema de investigación e saber seguir os pasos concretos con metodoloxía cualitativa, cuantitativa ou a combinación de ambas as.
Si elixe a opción b) valorarase a claridade do esquema para cada tema e a reflexión do alumno sobre cada apartado do temario.

MODALIDADE ONLINE: Como na modalidade presencial, si elixe a opción a) valorarase a creatividade do alumno á hora de definir un tema de investigación e saber seguir os pasos concretos con metodoloxía cualitativa, cuantitativa ou a combinación de ambas as.
Si elixe a opción b) valorarase a claridade do esquema para cada tema e a reflexión do alumno sobre cada apartado do temario.
50
 
Observacións avaliación
MODALIDADE PRESENCIAL: Para poder aprobar a materia o alumno necesita ter un mínimo de 5 puntos sumando o traballo tutelado (polo que se pode ter un máximo de 4 puntos), o traballo na aula (máximo 1 punto) e o esquema (pola que se pode ter un máximo de 5 puntos).

Observación para o alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia ou para o alumnado na MODALIDADE ONLINE: O/o alumno/a deberá porse en contacto co profesor canto antes.  Os criterios de avaliación rexeranse de acordo á realización dun traballo tutelado (4 puntos), do traballo demostrado no foro online e nas titorías online (1 punto) e dun esquema (5 puntos), a través dos que o/o alumno/na terá que demostrar alcanzar as competencias e os resultados de aprendizaxe da materia. É obrigatoria a realización de ambos para superar a materia. O profesor porá en práctica diversas estratexias de acordo ás necesidades que se expoñan por cada alumno/a para facilitarlle o seguimento activo da materia e a súa atención personalizada.

Fontes de información
Bibliografía básica Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, M. P. (2010). Metodología de la investigación. Madrid: McGraw-Hill

Bibliografía complementaria Corbetta, P (2010). Metodología y técnicas de investigación social. Madrid: McGraw-Hill


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Recomendacións:

1.- A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:

1.1. Solicitarase en formato virtual e/ou soporte informático

1.2. Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos

1.3. De se realizar en papel:

- Non se empregarán plásticos.

- Realizaranse impresións a dobre cara.

- Empregarase papel reciclado.

- Evitarase a impresión de borradores.

2.- Débese facer un uso sostible dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural

3.- Débese ter en conta a importancia dos principios éticos relacionados cos valores da sostenibilidade nos comportamentos persoais e profesionais

4.- Segundo se recolle nas distintas normativas de aplicación para a docencia universitaria deberase incorporar a perspectiva de xénero nesta materia (usarase linguaxe non sexista, utilizarase bibliografía de autores de ambos os sexos, propiciarase a intervención en clase de alumnos e alumnas...)

5.- Traballarase para identificar e modificar prexuízos e actitudes sexistas, e influirase na contorna para modificalos e fomentar valores de respecto e igualdade

6. Deberanse detectar situacións de discriminación por razón de xénero e proporanse accións e medidas para corrixilas

7. Facilitarase a plena integración do alumnado que por razón físicas, sensoriais, psíquicas ou socioculturais, experimenten dificultades a un acceso axeitado, igualitario e proveitoso á vida universitaria(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías