Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Planificación e xestión de destinos e produtos turísticos espirituais Código 615524018
Titulación
Mestrado Universitario en Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos(plan 2016)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Economía
Empresa
Coordinación
Rodríguez Vázquez, Clide
Correo electrónico
c.rodriguezv@udc.es
Profesorado
Rodríguez Vázquez, Clide
Correo electrónico
c.rodriguezv@udc.es
Web
Descrición xeral Na actualidade, os destinos turísticos deben ter en conta a necesidade de ampliar a súa portafolio de produtos con novas propostas para nichos de mercado con novas expectativas e de menos dimensións, no que podería denominarse estratexia de longa cola turística. Un destes pequenos nichos de interese para os destinos en xeral e de forma específica para os españois que ten unha demanda crecente en moitos mercados emisores é o denominado turismo espiritual.
Trátase dun tipo de turismo no que aínda non existe unha definición consensuada sobre que e cales son as características da súa demanda, pero poderiamos dicir que é a realización de actividades que nos achegan ao coñecemento do noso propio eu e ao noso benestar interior, situándose entre o turismo relixioso e o turismo de saúde e beleza, mesmo para algúns autores con certa aproximación nalgúns casos ao turismo deportivo e creativo.
Plan de continxencia
1. Modificacións nos contidos


– Non se realizarán cambios


2. Metodoloxías
Metodoloxías docentes que se manteñen

– Sesión maxistral expositiva e interactiva
– Presentación oral dos traballos tutelados
– Traballos Tutelados
– Lecturas

Metodoloxías docentes que se modifican

– No caso dun escenario de semipresencialidade, a docencia expositiva pasará a ser telemática e a docencia interactiva e a presentación dos traballos tutelados manterase de xeito presencial.
- No caso de que a actividade académica teña que continuar mediante a non asistencia, todos os estudantes inscritos nesta modalidade pasarán a seguir o curso sen asistencia. Para iso, habilitaranse os contidos e as sesións previstas a través das plataformas do Campus Virtual da Universidade, de acordo en todo caso coas condicións que as posibles Resolucións Rectorais establezan en cada caso. Así mesmo, o sistema de avaliación neste caso non será presencial, polo que as presentacións, entregas de traballo e exames programados non serán presenciais en ningún caso.


3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado

– Correo electrónico: Diariamente. De uso para facer consultas, solicitar encontros virtuais para resolver dúbidas e facer o seguimento dos traballos tutelados.
– Moodle: Diariamente. Segundo a necesidade do alumnado. Dispoñen de “foros temáticos asociados aos módulos” da materia, para formular as consultas necesarias.
– Teams: 1 sesión semanal a través del grupo para o avance dos contidos teóricos e dos traballos tutelados na franxa horaria que ten asignada a materia no calendario. De 1 a 2 sesións semanais en pequeno grupo (ate 6 persoas), para o seguimento e apoio na realización dos “traballos tutelados”. Esta dinámica permite facer un seguimento normalizado e axustado as necesidades da aprendizaxe do alumando para desenvolver o traballo da materia. Ademais, o grupo de equipos pode acoller as presentación dos traballos e poden ser vistos por Stream
4. Modificacións na avaliación

No caso dun escenario de virtualidade (sen presencialidade debido á situación) paso á evaluación telemática expositiva e interactiva a través da plataforma Teams e/ou Moodle.
Observacións de avaliación:

Mantéñense as mesmas que figuran na guía docente, agás que:

1. SITUACIÓNS:

Segunda Oportunidade: Os criterios de avaliación serán os mesmos que na primerira oportunidade.
Calificación de non presentado: Corresponde ao alumno, cando so participe de actividades de avaluación que tiñan una ponderación inferior a o 20% sobre a calificación final, con independencia da calificación alcanzada.
Alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia: Agás as datas aprobadas na Xunta de Facultade para a proba do obxectivo final, para as outras probas acordarase un calendario específico de datas compatible coa súa dedicación ao comezo do curso.
2. REQUISITOS PARA SUPERAR A MATERIA:
1. Asistir e participar regularmente nas actividades da clase ou telemáticas
2. Obter unha puntuación mínima do 50% nos traballos tutelados para ambas modalidades.
3. Entregar e expoñer os traballos tutelados na data que se indique.
4. A oportunidade de xullo estará sometida aos mesmos criterios que a de xuño.
5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía


? Non se realizarán cambios. Xa dispoñen de todos os materiais de traballo da maneira dixitalizada en Moodle.
Competencias do título
Código Competencias do título
A1 CE1 - Que os estudantes coñezan os principios da planificación e a xestión sustentable
A5 CE6 - Saber manexar o capital social, entendendo o destino turístico como sistema e relacionar axentes implicados no desenvolvemento do produto turístico
A6 CE8 - Planificar novos destinos e produtos turísticos
A7 CE9 - Remodelar destinos turísticos maduros para adaptalos ás novas esixencias da demanda e ao desenvolvemento sustentable das comunidades receptoras
A8 CE11 - Saber definir proxectos de investigación innovadores que repercutan positivamente no sector
A10 CE10 - Manexar as TIC para a comunicación, promoción e a comercialización
A11 CE2 - Diagnosticar necesidades e oportunidades e identificar as potencialidades e ameazas do turismo para o desenvolvemento integral das sociedades receptoras
A12 CE7 - Capacidade para interpretar os cambios sociais e como afectan as innovacións nos produtos e ao comportamento do consumidor
B1 CB6 - Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B2 CB7 - Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B3 CB8 - Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
B8 CG3 - Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseada no coñecemento e orientadas ao ben común
B9 CG4 - Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras
B11 CG6 - Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida
C1 CT1 - Resolver problemas de forma efectiva
C2 CT2 - Comunicarse de xeito afectiva nunha contorna de traballo
C3 CT3 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa
C4 CT4 - Traballar de forma colaborativa
C5 CT5 - Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional
C6 CT6 - Capacidade para interpretar, seleccionar e valorar conceptos adquiridos noutras disciplinas do ámbito turístico
C8 CT8 - Comunicar por escrito e oralmente os coñecementos procedentes da linguaxe científica

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
AP1
AP6
AM2
AM3
BM2
AP7
AI1
BM1
BM8
BM9
BM11
AP5
AP7
BM3
BM11
CM4
CM5
CM6
AM1
CM1
CM2
CM3
CM8

Contidos
Temas Subtemas
BLOQUE I: INTRODUCCIÓN AO TURISMO ESPIRITUAL O Turismo Relixioso e o Turismo Espiritual. Conceptualización e contextualización do Turismo Espiritual
BLOQUE II: FUNDAMENTOS SOBRE O TURISMO ESPIRITUAL Evolución da actividade viaxera relacionada co Turismo Espiritual e a súa evolución en España.
Iniciativas internacionais; Iniciativas en España
BLOQUE III: APLICACIÓN DO MARKETING DE DESTINOS AO TURISMO ESPIRITUAL As Organizacióons de Marketing de Destinos (OMD) e a súa relación co Turismo Espiritual
Promoción e Comercialización do Turismo Espiritual

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A11 A12 A7 B1 B8 B9 C3 21 0 21
Lecturas B2 6 8 14
Traballos tutelados A5 A6 A10 A8 B3 B11 C1 C5 C4 C6 15 20 35
Presentación oral C2 C8 2 0 2
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Desenrolo dos contenidos do programa teórico da materia mediante a exposición oral, guiada por presentacións multimedia

Asistencia e participación obrigatoria que se valorarán tendo en conta a implicación dos estudantes en sesións presenciais (modalidade presencial) ou participación activa e razoada en foros / debates, tarefas colaborativas, titorías virtuais, ... (modo on-line) , puntuará un 10%
Lecturas Os alumnos terán unha lectura obrigatoria, xa que é parte da súa avaliación, cuxo propósito é complementar o marco teórico e que todos os estudantes deben traballar individualmente.
A lectura debe ser desenvolvida por estudantes tanto presenciais como non presenciais. Isto será considerado na avaliación final da materia e deberá presentarse por escrito.
Traballos tutelados Modalidade presencial:

Preparación dun traballo en grupo (recomendado) ou individual relacionado coa materia en cuestión, onde os estudantes deben poder demostrar os resultados da aprendizaxe segundo o tema presentado; Para iso, na modalidade de grupo deben organizarse en grupos de tres a cinco persoas.

Durante o período de sesións lectivas realizarase a titoría correspondente do traballo a realizar, así como o seguimento da tarefa realizada polos distintos grupos.

Todos os alumnos serán titorizados continuamente e o seu traballo será controlado individual ou colectivamente segundo corresponda. Poderán presentar o seu traballo empregando os recursos dispoñibles para todos.

Modalidade non presencial:

A preparación do traballo será individual, a menos que un alumno queira formar grupos virtuais con outros estudantes da mesma modalidade e con antelación previa ao profesor. Para estes estudantes o traballo terá os mesmos contidos que no caso da modalidade presencial. Estes alumnos tamén serán titorizados continuamente e o seu traballo será controlado individual ou colectivamente segundo corresponda. Poderán presentar o seu traballo empregando a Plataforma Equipos para a presentación e Stream para a súa visualización.
Presentación oral Exposición oral dos proxectos tutoriais finais que deben realizar todos os estudantes, tanto en grupo como en proxectos individuais e tanto para estudantes en liña como presenciais, aspecto que se valorará na nota final.

Atención personalizada
Metodoloxías
Lecturas
Traballos tutelados
Descrición
Os distintos membros do grupo ou os alumnos dun xeito individualizado poderán consultar as dúbidas correspondentes ao desenvolvemento da lectura e o traballo supervisado a través de Moodle ou do correo electrónico c.rodriguezv@udc.es ou do Grupo creado en Equipos.

Os Horarios son os seguintes:

Del 8 al 12 de marzo, de 18:15 a 20:30 horas
Del 15 al 19 de marzo, de 16:00 a 18:15 horas

As tutorías realizaranse por Teams nas seguintes semanas:

Dous días durante a primeira semana de clase
Dous díaa durante a segunda semana de clase


LUGAR TUTORÍAS:

Espacio habilitado en el Grupo de Teams


Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Presentación oral C2 C8 O grupo ou o alumno individual, tanto presencial como en liña, deben presentar o seu traballo supervisado utilizando os medios audiovisuais que están ou están ao seu alcance. É necesario enviar a presentación do traballo en power point ou en calquera outro formato similar.

A presentación representará o 20% da nota final da materia, onde esa porcentaxe será valorada individualmente para cada alumno, tendo en conta os seguintes aspectos:
1) Calidade da presentación e adaptación ao marco teórico.
2) Precisión e claridade da presentación e das respostas (caso presencial).
3) Coherencia na presentación.

No caso da modalidade presencial, todos os membros do grupo deberán presentar unha parte do traballo xa que a nota da exposición oral será asignada individualmente a cada alumno.

No caso de estudantes non presenciais, hai que publicar un vídeo en Teams onde o alumno presente e explica dita presentación e Stream para que se poida ver
20
Lecturas B2 Proponse unha lectura obrigatoria sobre a que os estudantes de ambas as modalidades, presenciais e non presenciais, deben ler, comentar, comentar e responder a unha serie de preguntas que neles xorden.

Estas lecturas deberán ser desenvolvidas por todos os estudantes individualmente e suporán o 10% da nota para o curso, sempre que se cumpran unha serie de requisitos como: calidade de escritura; opinión contrastante; uso adecuado de fontes bibliográficas relevantes e aplicación de fundamentos teóricos.

O prazo de entrega será na última semana de marzo.
10
Traballos tutelados A5 A6 A10 A8 B3 B11 C1 C5 C4 C6 Avaliación continua do traballo realizado ao longo da materia. O desenvolvemento do traballo en grupo ou individual e na modalidade en liña ou presencial representará o 60% da nota final. Na dita avaliación teranse en conta os seguintes aspectos:

1) Orixinalidade das obras. Utilizarase o programa de detección de plaxio de turnitin e o documento non pode superar o 25% de coincidencia
2) Aplicación de fundamentos teóricos
3) Calidade da redacción e coherencia no formato
4) Uso de fontes bibliográficas pertinentes tanto no documento como na bibliografía

Para superar a materia é necesario acadar unha puntuación mínima do 50% no traballo supervisado. A entrega farase en abril así como a revisión das cualificacións.

Para superar a materia é necesario acadar unha puntuación mínima do 50% no traballo supervisado. A entrega farase en abril así como a revisión das cualificacións.

O grupo ou alumno individual debe presentar o seu traballo usando os equipos da plataforma Equipos. É necesario presentar o traballo en power point ou en calquera outro formato similar, tanto para o modo presencial como en liña a través da presentación dun vídeo.
60
Sesión maxistral A1 A11 A12 A7 B1 B8 B9 C3 Asistencia e participación obrigatoria que se valorarán tendo en conta a implicación dos estudantes en sesións presenciais (modalidade presencial) ou participación activa e razoada en foros/ debates a través da Plataforma Moodle , tarefas colaborativas, titorías virtuais, ... (modo on-line).

10
 
Observacións avaliación

Nota:

Os estudantes non presenciais poderán formar grupos de traballo con estudantes da mesma modalidade, sempre que notifiquen previamente ao profesor responsable e así o considere oportuno.

Para a modalidade en liña, é obrigatorio ter unha conversa por equipos entre profesor e estudantes individualmente para comentar o traballo da súa materia e confirmar a autoría do estudante.

· O alumno debe colgar en Moodle un documento de identidade coa foto onde se recoñeza perfectamente a persoa

· Unha vez revisados ??os traballos polo profesor, comunicarase unha data para as titorías en liña nas que o alumno debe estar atento á chamada do profesor

· O profesor fará algúns comentarios e preguntas que o alumno teña que responder para que o profesor asegúrese de que o alumno sexa o autor do traballo.

Segunda oportunidade:

Os teus criterios de avaliación serán os mesmos que a primeira oportunidade.

Cualificación de non presentar:

Corresponde ao alumno cando participa en actividades de avaliación que teñen un peso inferior ou 20% sobre a nota final, independentemente da cualificación acadada.

Estudante con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e exención académica de exención de asistencia

Ademais dos datos aprobados no Consello Escolar para unha proba obxectiva final, para outras probas acordarase un calendario específico de datos, compatible coa dedicación ou inicio do curso.


Fontes de información
Bibliografía básica

ALVÁREZ SOUSA, A. (2004). “Cambio social y ocio turístico en el siglo XXI” en VIII Congreso Español de Sociología: transformaciones globales: confianza y riesgo, grupo: Turismo, ocio y deporte, Alicante del 23 al 25 de septiembre

COURT, B. y LUPTON, R. (1997). “Customer portofolio development: modeling destination adopters, inactives and rejecters”. Journal of Travel Research. 36, 1, pp. 35-43.

Turespaña (2009). Estudio de Productos Turísticos, Turismo de Salud

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (2002). Panorama 2020 – Previsiones mundiales y perfiles de los segmentos de mercado. Consejo Empresarial de la OMT (CEOMT). Madrid
Travel and Leisure Magazine, www.travelandleisure.com
Oficina de Industrias de Viajes y Turismo de Estados Unidos, http://tinet.ita.doc.gov
HUERTAS ROIG, A; SETÓ-PÀMIES, D. y MÍGUEZ-GONZÁLEZ, M.I (2015). “Comunicación de desinos turísicos a través de los medios sociales”. El profesional de la información, enero-febrero, v. 24, n. 1, pp. 15-21

RODRÍGUEZ, C. (2016). Material básico para el seguimiento de las sesiones magistrales. 

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

1. A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:

a. Solicitarase en formato virtual e/ou soporte informático

b. Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos

2. Débese ter en conta a importancia dos principios éticos relacionados cos valores de sostenibilidade nos comportamentos persoais e profesionais.

3. Traballaráse para identificar e modificar prexuízos e actitudes sexistas, e influirase na contorna para modificalos e fomentar valores de respecto e igualdade.

4. Facilitarase a plena integración do alumnado que por razón físicas, sensoriais, psíquicas ou socioculturais, experimenten dificultades a un acceso axeitado, igualitario e proveitoso á vida universitaria.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías