Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Prácticas Externas Código 615524021
Titulación
Mestrado Universitario en Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos(plan 2016)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 12
Idioma
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinación
Calo Garcia, Estefania
Correo electrónico
estefania.calo@udc.es
Profesorado
Andrade Suarez, Maria Jose
Calo Garcia, Estefania
Guillén Solórzano, Eduardo
Santiago Gómez, Elvira
Correo electrónico
maria.andrade@udc.es
estefania.calo@udc.es
eduardo.guillen@udc.es
elvira.santiago@udc.es
Web
Descrición xeral As prácticas externas son unha actividade de carácter formativo e obrigatorio que se realiza por medio dun sistema de permanencia regrada nunha empresa, nunha entidade non gubernamental, nun organismo, institución administrativa, económica ou profesional ou nun centro de investigación (de natureza pública ou privada). O/a estudante en prácticas é aquel/a que, unha vez superado polo menos o 75% dos créditos ECTS da titulación, solicitou formalmente a súa incorporación ao Programa de Prácticas e recibiu por parte do coordinador /a do devandito programa, a asignación correspondente da institución onde realizará as prácticas, do/a seu/súa titor/a en devandita institución, así como do/a titor/a que se encargará da súa supervisión académica. Cada curso académico, dende a coordinación das prácticas, abrirase un prazo para que o alumnado solicite a realización das mesmas, para o cal se disporá dunha listaxe dos centros cos que existe convenio. Ao comezo do período de prácticas, o alumnado acordará coa persoa coa persoa que exerza a tutorización na entidade externo o horario e calendario específicos das prácticas, segundo os horarios habituais do centro.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 CE1 - Que os estudantes coñezan os principios da planificación e a xestión sustentable
A2 CE3 - Aplicar sistemas de calidade e xestión social, ambiental e económica
A3 CE4 - Que os alumnos aprendan as técnicas de dirección de organizacións públicas e de empresas do sector turístico
A4 CE5 - Que os alumnos teñan coñecementos sobre a normativa que regula as actividades turísticas
A5 CE6 - Saber manexar o capital social, entendendo o destino turístico como sistema e relacionar axentes implicados no desenvolvemento do produto turístico
A6 CE8 - Planificar novos destinos e produtos turísticos
A7 CE9 - Remodelar destinos turísticos maduros para adaptalos ás novas esixencias da demanda e ao desenvolvemento sustentable das comunidades receptoras
A8 CE11 - Saber definir proxectos de investigación innovadores que repercutan positivamente no sector
A9 CE12 - Utilizar as metodoloxías científicas adecuadas tanto cualitativas como cuantitativas
A10 CE10 - Manexar as TIC para a comunicación, promoción e a comercialización
A11 CE2 - Diagnosticar necesidades e oportunidades e identificar as potencialidades e ameazas do turismo para o desenvolvemento integral das sociedades receptoras
A12 CE7 - Capacidade para interpretar os cambios sociais e como afectan as innovacións nos produtos e ao comportamento do consumidor
B1 CB6 - Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B2 CB7 - Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B3 CB8 - Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
B4 CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
B5 CB10 - Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirigido ou autónomo.
B6 CG1 - Expresarse correctamente, tanto de forma verbal como escrita, nas linguas oficiais da Comunidade Autónoma
B7 CG2 - Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida
B8 CG3 - Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseada no coñecemento e orientadas ao ben común
B9 CG4 - Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras
B10 CG5 - Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse
B11 CG6 - Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida
B12 CG7 - Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvimiento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade
C1 CT1 - Resolver problemas de forma efectiva
C2 CT2 - Comunicarse de xeito afectiva nunha contorna de traballo
C3 CT3 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa
C4 CT4 - Traballar de forma colaborativa
C5 CT5 - Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional
C6 CT6 - Capacidade para interpretar, seleccionar e valorar conceptos adquiridos noutras disciplinas do ámbito turístico
C7 CT7 - Capacidade para a aprendizaxe de novos métodos e teorías, que doten dunha gran versatilidad para adaptarse a novas situacións
C8 CT8 - Comunicar por escrito e oralmente os coñecementos procedentes da linguaxe científica
C9 CT9 - Capacidade para resolver problemas con iniciativa, toma de decisións, creatividade, razonamiento crítico e de comunicar e transmitir coñecementos habilidades e destrezas

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
AP1
AP2
AP3
AP4
AP5
AP6
AP7
AI1
AI2
AM1
AM2
AM3
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
BM6
BM7
BM8
BM9
BM10
BM11
BM12
CM1
CM2
CM3
CM4
CM5
CM6
CM7
CM8
CM9

Contidos
Temas Subtemas
As prácticas externas son unha actividade de carácter formativo e obrigatorio que se realiza por medio dun sistema de permanencia regrada nunha empresa, nunha entidade non gubernamental, nun organismo, institución administrativa, económica ou profesional ou nun centro de investigación (de carácter público ou privado).
O alumnado realizará as prácticas no centro acordado coa persoa responsable da coordinación das prácticas.
As tarefas a realizar dependen de cada entidade, e serán acordadas entre o alumnado, o titor/a académico e o titor/a asignado no centro de destino
Non hai subtemas

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A1 A11 A2 A3 A4 A5 A12 A6 A7 A10 A8 A9 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 C1 C2 C3 C5 C4 C7 C6 C8 C9 300 0 300
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados Consistirá na realización das prácticas na entidade elixida para tal fin (coa supervisión dun/a titor/a académica e un/a titor/a profesional). As actividades a realizar polo alumnado e as condicións nas que estas se desenvolven estarán recollidas nun Proxecto Formativo redactado ao comezo do período de prácticas. Ao finalizar as prácticas o alumnado etregará unha Memoria de Prácticas (seguindo o formato establecido) que serán entregados presencialmente nas datas sinaladas.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
As titorías resultan importantes para preparar, coordinar e xestionar as prácticas. Os estudantes poderán consultar calquera dúbida co seu titor/a presencial ou virtualmente.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A1 A11 A2 A3 A4 A5 A12 A6 A7 A10 A8 A9 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 C1 C2 C3 C5 C4 C7 C6 C8 C9 La evaliación de las prácticas se hará a partir de un informe emitido por el/a tutor/a externo/a y de la Memoria de Prácticas elaborada polo alumnado y evaluada por la persona que coordine el practicum 0
 
Observacións avaliación

La evaliación de las prácticas se hará a partir de un informe emitido
por el/a tutor/a externo/a y de la Memoria de Prácticas elaborada polo
alumnado y evaluada por la persona que coordine el practicum
1. La evaluación del tutor/a de la organización consistirá en contestar a un cuestionario en el que se recogen aspectos relacionados con el ámbito profesional, la puntualidad, la laboriosidad, la adaptación al medio, las relaciones humanas, la motivación etc. Este apartado sumará el 50% de la nota y deberá ser enviada por mail (master.turismo@udc.es) o por correo postal á coordinación das prácticas.
2. Al final del período de prácticas, en un plazo máximo de 15 días, cada estudiante presentará en la Secretaría del Máster de Turismo una memoria de prácticas (10 folios a ordenador, con tamaño de letra a 12 puntos y doble espacio) en la que se describa la práctica realizada y que atienda, entre otros, los seguintes puntos:
- Portada con apellidos y nombre del alumno, el centro de prácticas y los datos del tutor del centro de prácticas
- Índice detallado y paginado
- Introducción con la justificación de las prácticas, el horario y el tiempo de permanencia que sumarán las 300 horas
- Características del centro, indicando el contexto, el modelo organizativo, la planificación etc.
- Desarrollo de las prácticas. Deberá realizar una descripción detallada de las actividades y tareas realizadas durante la práctica.
- Reflexión sobre la formación recibida
- Bibliografía
- Anexos

No hay diferencia entre la modalidad online y la presencial

Si las prácticas son convalidadas no tienen evaluación


Fontes de información
Bibliografía básica

  Es recomendable que los estudiantes se familiaricen con el desarrollo de las Prácticas Externas mediante la lectura detenida del procedimiento disponible en la página web del máster.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías