Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Austeridade e precariedade na era da globalización Código 615525002
Titulación
Mestrado Universitario en Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinación
Taboadela Alvarez, Obdulia
Correo electrónico
obdulia.taboadela@udc.es
Profesorado
Taboadela Alvarez, Obdulia
Correo electrónico
obdulia.taboadela@udc.es
Web
Descrición xeral No marco do Mestrado en Política Social, esta asignatura representa unha reflexión crítica sobre a evolución do capitalismo. Iso implica coñecer as crises do sistema e as solucións e modelos propostos para superalas. O curso estudará en detalle as consecuencias do modelo económico imposto trala crise de finais dos anos setenta, e as consecuencias sociais derivadas da aplicación de políticas económicas de oferta e axustes sociais: crecemento das desigualdades e crises de legitimidad do sistema e os seus impactos no mercado de traballo. Especial atención merecerá o caso de Europa.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A2 CE2 - Interpretar os feitos e as políticas sociais desde os distintos paradigmas teóricos vixentes na análise da exclusión.
A3 CE3 - Deseñar e desenvolver procesos de observación e documentación para o estudo das políticas e os sistemas de benestar social.
A4 CE4 - Recompilar e interpretar a información suficiente para chegar a diagnósticos fiables sobre os riscos de exclusión e os factores de vulnerabilidade social.
A5 CE5 - Interpretar as situacións e os procesos de marxinación social e económica de colectivos desde unha perspectiva histórica e macroestrutural.
A8 CE8 - Identificar procesos e factores de cohesión social, e deseñar medidas para a súa potenciación.
B1 CB1 - Demostrar coñecementos avanzados, de carácter multidisciplinar, para a investigación e o exercicio profesional no ámbito da exclusión social.
B2 CB2 - Aplicar e integrar os coñecementos a contornos e problemas emerxentes e indefinidos, na práctica investigadora e profesional.
B4 CB4 - Identificar os dilemas éticos e a responsabilidade social tras os retos formulados na práctica profesional e investigadora.
B5 CB5 - Comunicar con claridade os coñecementos e problemas científicos sobre os que se traballa tanto a un público non experto como de especialistas.
B6 CB6 - Posuír e comprender coñecementos que proporcionen unha base ou oportunidade para ser orixinais no desenvolvemento e/ou a aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
B8 CB8 - Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B11 CB11 - Participar en proxectos de investigación e colaboracións científicas no ámbito da exclusión social, en contextos interdisciplinares e de transferencia de coñecementos.
B12 CB12 - Manter responsabilidade e compromiso co desenvolvemento profesional continuo de forma autónoma.
B13 CX1 - Comprender e integrar coñecementos complexos para traducilos en propostas de investigación e programas de intervención en contextos sociais problemáticos.
B15 CX3 - Deseñar, aplicar e avaliar proxectos de investigación en ciencias sociais relacionados cos procesos e as situacións de exclusión social.
B16 CX4 - Dirixir e coordinar equipos de investigación e profesionais de carácter multidisciplinar que traballen nos principais ámbitos da exclusión social.
B17 CX5 - Elaborar e defender informes, proxectos e memorias no campo das ciencias sociais.
B18 CX6 - Valorar a adecuación das distintas ferramentas teóricas, metodolóxicas e técnicas ás preguntas e os obxectivos específicos formulados sobre a realidade social e as políticas sociais.
B19 CX7 - Dar respostas innovadoras e orixinais ante situacións problemáticas emerxentes relacionadas coa exclusión social.
B20 CX8 - Aplicar a perspectiva comparada na comprensión das problemáticas sociais e das respostas e solucións políticas.
B21 CX9 - Aplicar unha perspectiva interdisciplinar na análise e a valoración de problemáticas de exclusión e políticas sociais de inclusión e cohesión.
C1 CT1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 CT2 – Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 CT3 - Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C5 CT5 - Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 CT6 -Adquirir habilidades para a vida e hábitos, rutinas e estilos de vida saudables.
C7 CT7 - Desenvolver a capacidade de traballar en equipos interdisciplinares ou transdisciplinares, para ofrecer propostas que contribúan a un desenvolvemento sostible ambiental, económico, político e social.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer o concepto de globalización é as suas dimensións AM2
AM3
AM4
AM5
AM8
BM1
BM2
BM4
BM5
BM6
BM8
BM12
BM13
BM15
BM19
BM20
BM21
Analizar os efectos da austeridade sobre os Estados do Benestar: a economía política e as respostas nacionais AM2
AM3
AM5
AM8
BM11
BM17
BM18
CM1
CM2
CM3
CM5
CM6
CM7
Coñecer as consecuencias da globalización sobre o emprego, os salarios, e a desigualdade AM2
AM3
AM4
AM5
AM8
BM1
BM2
BM4
BM5
BM6
BM16
CM1
CM2
CM3
CM5
CM6
CM7
Análise e propostas de políticas públicas para a reducción das desigualdades AM2
AM3
AM4
AM5
AM8
BM1
BM2
BM4
BM5
BM6
BM8
BM11
BM12
BM13
BM15
BM19
BM20
BM21
CM1
CM2
CM3
CM5
CM6
CM7

Contidos
Temas Subtemas
A evolución do capitalismo global nos últimos 70 anos - O pacto de posguerra: os anos de capitalismo organizado
- Introducción á crise: o fin do keynesianismo
- O neoliberalismo como modelo político-económico
Globalización e capitalismo dende a década dos 90 - A xestión da economía e os mercados
- O incremento das desigualdades
- As novas economías emergentes
As consecuencias do modelo sobre o emprego, os salarios e a desigualdade - Análise dos mercados de traballo
- Vellas realidades, novas desigualdades
- A figura do traballador pobre
Os Estados de Benestar en crise: Qué desigualdad? - O cambio nos modelos de provisión de benestar
- Hacia novos deseños nas políticas públicas para a reducción das desigualdades

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A2 A3 A4 A5 B11 B12 B13 B15 B16 B17 B18 B19 B20 C2 C7 0 15 15
Lecturas A2 B1 B6 B8 B17 B18 B21 4 8 12
Presentación oral C1 C5 C6 C7 8 12 20
Sesión maxistral A2 A4 B5 B6 B15 B19 B20 B21 C3 C5 36 36 72
Discusión dirixida A2 A8 B1 B2 B4 B5 C1 C3 C5 C6 7 14 21
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados Realizarase un traballo tutelado que consistirá e o deseño dunha política de reducción da desigualdade ou de mellora de emprego
Lecturas A profesora entregará unha selección de lecturas que terán que ler os/as alumnos/as para o seu posterior debate en clase
Presentación oral O traballo tutelado será presentado oralmente e discutido en clase
Sesión maxistral A profesora irá introducindo os diferentes contidos da materia nas clases maxistrais que serán participativas, incentivando ao alumnado ao debate.
Discusión dirixida Levarase a cabo en clase unha discusión dirixida sobre a base das lecturas recomendadas pola profesora

Atención personalizada
Metodoloxías
Discusión dirixida
Traballos tutelados
Presentación oral
Descrición
Levaranse a cabo tutorías personalizadas, no despacho da profesora, para apoiar o desenvolvemento dos traballos tutelados, a presentación oral e as dúbidas sobre as lecturas. As tutorías serán un complemento ao traballo realizado na aula.

Para o alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, acordarase ao inicio do curso un calendario específico de titorías compatible coa súa dedicación.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A2 A3 A4 A5 B11 B12 B13 B15 B16 B17 B18 B19 B20 C2 C7 Consistirá no deseño de unha medida de política activa de emprego dirixida a colectivos vulnerables no mercado de traballo. 70
Lecturas A2 B1 B6 B8 B17 B18 B21 Terase en conta a participación dos alumnos/as na aula e o grao de lectura e comprensión das lecturas recomendadas nas sesions de discusión dirixida
10
Presentación oral C1 C5 C6 C7 Presentación e discusión do deseño na aula 20
 
Observacións avaliación

A avaliación dos estudantes que cursan a modalidade online será a seguinte:


- Traballo tutelado: 80% da calificación
- Participación nos foros habilitados en cada sesión: 20% da calificación


Fontes de información
Bibliografía básica

ARMINGEON, K. y GUTHMANN, K. (2014). Democracy in Crisis? The Declining Support for National Democracy in European Countries, 2007–2011. European Journal of Political Research doi: 10.1111/1475-6765.12046

ARMINGEON, K. , KAI GUTHMANN, K Y WEISSTANNER, D. (2015). How the Euro divides the union: the effect of economic adjustment on support for democracy in Europe. Socio-Economic Review, 2016, Vol. 14, No. 1, 1–26 doi: 10.1093/ser/mwv028

BECKFIELD, J. (2006).European Integration and Income Inequality. American Sociological Review, Vol. 71:964–985.

CABRERA, M. Y GONZÁLEZ, J.I. (2000). La disyuntiva no es pagar o sisar la deuda, es pagarla a un sobreprecio o a un precio justo. Revista de economía institucional, 3.

DOBBELS, M. (2014). ‘‘Runaway Train Never Going Back?’ The Implications of the New Economic Governance for Democracy in the EU’. Journal of Contemporary European Research. 10 (2), pp. 203-220.

FUMAGALLI, A. y LUCARELLI, S. (2015). Finance, Austerity and

Commonfare. Theory, Culture & Society, Vol. 32(7–8) 51–65.

GROOTA, S.,MOHLMANNA, J.L , GARRETSENB, J.H. y. DE GROOTA, H.(2011). The crisis sensitivity of European countries and regions: stylized facts and spatial heterogeneity.

Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 2011, 4, 437–456. doi:10.1093/cjres/rsr024

GUILLÉN, A.M., GONZÁLEZ-BEGEGA, S. y LUQUE BALBONA. D. (2016): Austeridad y ajustes sociales en el Sur de Europa. La fragmentación del modelo de bienestar Mediterráneo. Revista Española de Sociología (RES) 2016, Vol. 25 (2), 261-272.

HAZAKIS, K.J. (2015) The Political Economy of Economic Adjustment Programs in the Eurozone: A Detailed Policy Analysis Politics & Policy, Volume 43, No. 6: 822-854

KNIGHT, D.M.& STEWART, CH (2016) Ethnographies of Austerity: Temporality, Crisis and Affect in Southern Europe, History and Anthropology, 27:1, 1-18, DOI:10.1080/02757206.2015.1114480

MACARTNEY, H. (2014) The paradox of integration? European democracy and the debt crisis, Cambridge Review of International Affairs, 27:3, 401-423, DOI:10.1080/09557571.2013.819836

MARQUÉS PERALES, I. (2016). El capital en el siglo xxi. Thomas Piketty. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2014. RES n.º 25 (2) (2016) pp. 297-299.

MERCILLE, J. y MURPHY, E. (2016). Conceptualising European Privatisation Processes after the Great Recession. Antipode Vol. 48 No. 3 2016, pp. 685–704 doi: 10.1111/anti.12212

PETERS, J. (2012) Neoliberal convergence in North America and Western Europe: Fiscal austerity, privatization, and public sector reform. Review of International Political Economy, 19:2, 208-235, DOI: 10.1080/09692290.2011.552783

PETROPOULOS, N.P. y TSNOBANOGLOU, G.O. (2014) The debt crisis in the Eurozone. Social Impacts. Newcastle:Cambridge Scholars Pubblishing

ROBBINS, G. y LAPSLEY, I (2014) The success story of the Eurozone crisis? Ireland's austerity measures. Public Money & Management, 34:2, 91-98, DOI:10.1080/09540962.2014.887515

RODRÍGUEZ CABRERO, G. (2016): La fragmentación del régimen de bienestar Mediterráneo. Revista Española de Sociología (RES), Vol. 25 (2), 273-276.

SALIDO CORTÉS, O. (2016). El impacto de género de la crisis en los países del Sur de Europa. Revista Española de Sociología (RES) 2016, Vol. 25 (2), 277-279.

SANCHÍS, M. (2014).El fracaso de las élites. Lecciones y escarmientos de la gran crisis., Barcelona: Ed. Pasado& presente.

STREECK, W.(2014): Buying time: the delayed crisis of democratic capitalism. London: Verso.

TAYLOR-GOOBY, P., DEAN, H., MUNRO, M. y PARKER, G. (1999). Risk and the welfare state. British Journal of Sociology Vol. 50 No. 2 pp. 177–194.

WALTER, S. (2016). Crisis Politics in Europe: Why Austerity Is Easier to Implement in Some Countries Than in Others. Comparative Political Studies , Vol. 49(7) 841–

873 DOI: 10.1177/0010414015617967

WENDT, C. y THOMPSON, T. (2004) European Integration and Health Care. Social Austerity Versus Structural Reform In European Health Systems: A Four-Country Comparison Of Health Reforms. International Journal of Health Services, Volume 34, Number 3, Pages 415–433

WOOLFSON, Ch. y SOMMERS, J. (2016) Austerity and the Demise of

Social Europe: The Baltic Model versus the European Social Model. Globalizations, 13:1, 78-93,DOI: 10.1080/14747731.2015.1052623

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías