Identifying Data 2020/21
Subject (*) Poverty and inequality: debates, measurement and identification of groups at risk of exclusion Code 615525005
Study programme
Mestrado Universitario en Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 1st four-month period
First Obligatory 6
Language
Spanish
Galician
English
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Economía
Coordinador
Novo Corti, Maria Isabel
E-mail
isabel.novo.corti@udc.es
Lecturers
Novo Corti, Maria Isabel
Picatoste Novo, José María
E-mail
isabel.novo.corti@udc.es
j.pnovo@udc.es
Web
General description A materia pretende que o alumnado adquira os coñecementos que permitan a análise e medición da pobreza, así como a identificación dos grupos en risco de exclusión. De xeito transversal, farase referenecia, ao longo de toda a asignatura, ás paticularidades a distintos grupos en risco de pobreza e/ou exclusión. O dominio do temario axudará a identificar posibles riscos, contribuíndo así ao desenvolvemento profesional na área de políticas públicas e accións relacionadas coa pobreza e a exclusión social.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos
Non se realizarán cambios

2. Metodoloxías
Non se realizarán cambios

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Os estudantes serán atendidos a través do correo electrónico, plataforma Moodle, Teams ou calquera outra vía que a Univesidade poña a disposición da comunidade universitaria.

4. Modificacións na avaliación
Non se realizarán cambios

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non se realizarán cambios

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 CE1 - Determinar as dimensións e categorías axeitadas para o diagnóstico e a análise científica das situacións de exclusión social.
A2 CE2 - Interpretar os feitos e as políticas sociais desde os distintos paradigmas teóricos vixentes na análise da exclusión.
A3 CE3 - Deseñar e desenvolver procesos de observación e documentación para o estudo das políticas e os sistemas de benestar social.
A4 CE4 - Recompilar e interpretar a información suficiente para chegar a diagnósticos fiables sobre os riscos de exclusión e os factores de vulnerabilidade social.
A5 CE5 - Interpretar as situacións e os procesos de marxinación social e económica de colectivos desde unha perspectiva histórica e macroestrutural.
A6 CE6 - Avaliar a capacidade e eficacia das medidas de intervención para corrixir ou previr situacións e procesos de exclusión social.
A7 CE7 - Identificar e valorar a posibilidade de intervención e prevención en procesos de conflitividade social.
A8 CE8 - Identificar procesos e factores de cohesión social, e deseñar medidas para a súa potenciación.
A17 CEG3 - Aplicar a perspectiva de xénero como enfoque epistemolóxico e metodoloxía de investigación e de intervención sobre a realidade social.
B1 CB1 - Demostrar coñecementos avanzados, de carácter multidisciplinar, para a investigación e o exercicio profesional no ámbito da exclusión social.
B2 CB2 - Aplicar e integrar os coñecementos a contornos e problemas emerxentes e indefinidos, na práctica investigadora e profesional.
B3 CB3 - Seleccionar o marco científico adecuado para avaliar as evidencias dispoñibles e postular hipóteses razoadas sobre a avaliación previsible dos feitos sociais estudados.
B4 CB4 - Identificar os dilemas éticos e a responsabilidade social tras os retos formulados na práctica profesional e investigadora.
B5 CB5 - Comunicar con claridade os coñecementos e problemas científicos sobre os que se traballa tanto a un público non experto como de especialistas.
B7 CB7 - Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B8 CB8 - Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B9 CB9 - Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B10 CB10 - Que os estudantes manexen as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo.
B11 CB11 - Participar en proxectos de investigación e colaboracións científicas no ámbito da exclusión social, en contextos interdisciplinares e de transferencia de coñecementos.
B13 CX1 - Comprender e integrar coñecementos complexos para traducilos en propostas de investigación e programas de intervención en contextos sociais problemáticos.
B14 CX2 - Realizar unha análise crítica da realidade social e do desenvolvemento profesional vinculada aos feitos sociais sobre os que se traballa.
B15 CX3 - Deseñar, aplicar e avaliar proxectos de investigación en ciencias sociais relacionados cos procesos e as situacións de exclusión social.
B16 CX4 - Dirixir e coordinar equipos de investigación e profesionais de carácter multidisciplinar que traballen nos principais ámbitos da exclusión social.
B17 CX5 - Elaborar e defender informes, proxectos e memorias no campo das ciencias sociais.
B18 CX6 - Valorar a adecuación das distintas ferramentas teóricas, metodolóxicas e técnicas ás preguntas e os obxectivos específicos formulados sobre a realidade social e as políticas sociais.
B20 CX8 - Aplicar a perspectiva comparada na comprensión das problemáticas sociais e das respostas e solucións políticas.
B21 CX9 - Aplicar unha perspectiva interdisciplinar na análise e a valoración de problemáticas de exclusión e políticas sociais de inclusión e cohesión.
C1 CT1 - Adequate oral and written expression in the official languages.
C2 CT2 – Mastering oral and written expression in a foreign language.
C3 CT3 - Using ICT in working contexts and lifelong learning.
C4 CT4 - Acting as a respectful citizen according to democratic cultures and human rights and with a gender perspective.
C5 CT5 - Understanding the importance of entrepreneurial culture and the useful means for enterprising people.
C6 CT6 -Acquiring skills for healthy lifestyles, and healthy habits and routines.
C7 CT7 - Developing the ability to work in interdisciplinary and transdisciplinary teams in order to offer proposals that can contribute to a sustainable environmental, economic, political and social development.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Os obxectivos do curso consisten na adquisición por parte do alumnado de: 1. Identificar os procesos sociais que poden provocar situacións de desigualdade, pobreza, vulnerabilidade ou risco de exclusión social, así como identificar grupos en risco de pobreza. BC1
BC2
BC3
CC1
CC4
2. Competencias xenéricas para desenvolver unha mirada crítica e creativa ao analizar a problemática da pobreza: Crítica, no sentido de pór en cuestionamiento os principios organizadores do coñecemento e Creativa, ao considerar as implicacións sociais e políticas que os discursos levan, recoñecendo situacións de desigualdade nos países desenvolvidos, explicar a súa natureza e a influencia do contorno económico. BC7
BC8
BC10
BC11
BC14
BC15
BC20
BC21
CC1
CC4
3. Competencias específicas en coñecementos que permitan identificar factores clave no fenómeno da pobreza e da exclusión, así como os principais grupos que se atopan nesta situación, como é o caso da pobreza e cómo afecta á desigualdade de xénero, incrementando a súa perspectiva social. AC1
AC3
AC4
AC5
AC7
AC17
BC2
BC4
BC7
CC1
CC2
CC3
CC4
4. Competencias relacionadas coa análise das políticas sociais existentes, a comparación entre elas, a discusión e a elaboración de informes. AC2
AC6
AC8
BC5
BC9
BC13
BC16
BC17
BC18
CC5
CC6
CC7
5. Competencias relacionadas co uso e a análise de bases de datos e recursos on-line, así como o cálculo de indicadores: Utilización de métodos e técnicas de investigación aplicadas á desigualdade, pobreza e exclusión. AC3
BC10
BC11
BC18
CC7

Contents
Topic Sub-topic
INTRODUCTION Economics and society. Globalization and interdependence.
BLOCK I: Concept of poverty, exclusion, and inequality. I. Poverty, exclusion and inequality.
I.1 Theoretical Vision.
I.2. Differential aspects of the concepts of poverty, exclusion and inequality.
BLOCK II: Analysis of poverty, exclusion, and inequality. II. Analysis of poverty, exclusion and inequality.
II.1. Indicators and measures.
BLOCK III: Applied Research III. Identification of groups at risk of exclusion. General features.
III.1. Reports elaboration.
III.2. Introduction to research.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Workshop B10 B11 12 12 24
Mixed objective/subjective test A1 A2 A5 A6 A7 A8 A17 B1 B2 B3 B4 B5 B7 B9 B13 B14 B17 B20 B21 C5 C6 C7 8 0 8
Guest lecture / keynote speech A1 A2 A3 B1 B2 B4 B11 B13 B14 B15 B16 B18 C2 C4 25 50 75
Workbook A4 B10 B13 C1 C7 0 14 14
ICT practicals A4 A5 A8 B2 B3 B7 B13 B14 B18 C2 C3 C4 C7 0 10 10
Objective test A4 A5 A8 B2 B3 B8 B10 B20 B21 C3 15 0 15
 
Personalized attention 4 0 4
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Workshop Throughout the course workshops or conferences guests / participants will be organized, with people directly involved in projects or experiences that provide empirical knowledge about the content of the subject.
These workshops may be in person or online.
Mixed objective/subjective test It may consist of problem-solving, short questions, essay questions or multiple-choice questions. Throughout the course, the students will solve some mixed tests.
This is a part of the continuous evaluation.
It can be done online through the Moodle platform or in person.
Guest lecture / keynote speech The scheduled items will actively be working and will integrate teaching and targeted exposure debates and other practical activities. The order of the meetings may undergo some changes depending on the assistance of invited / as case studies to address specific experiences or lecturers.
Workbook Reading academic or current texts related to the content of the subject will be recommended for students to analyze, interpreting and understanding them based on the knowledge and tools of economic and social analysis, which are studied in the matter.
ICT practicals Students will try to apply the use of ICT to learn effectively, through practical activities based on written, audiovisual and any kind of documentation related to the subject, through the use of information technologies and the communications. It is about expanding knowledge and obtaining information to facilitate autonomous learning and critical reasoning. The Moodle platform will be an essential vehicle for the application of this methodology.
Objective test Throughout the course, several tests will be proposed to the students (which can be done in person or through the virtual platform), so that the student can have a continuous follow-up of their progress.
This methodology consists of a test for learning assessment. It can combine different types of questions: multiple choice, ranking, short answer, discrimination, completion and/or association questions. It can also be made with just a kind of any of these questions. It may include both theoretical and practical questions or problems.
Throughout the course, students must solve some objective tests.
This is a part of the continuous evaluation.
It can be done online through the Moodle platform or in person.

Personalized attention
Methodologies
ICT practicals
Workshop
Workbook
Description
The teaching team will be available to provide personalized attention to students, whenever they require it, for those topics they deem appropriate, concerning the subject's content. Particularly for solving problems, readings, etc.
This attention may be online through the mechanisms provided by the university.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Objective test A4 A5 A8 B2 B3 B8 B10 B20 B21 C3 Knowledge acquired throughout the course will be valued. The test may consist of theoretical or practical questions.
Some objective tests will be carried out throughout the course.
All these tests can be done in person or online through the Moodle platform.
All these tests are a part of the continuous evaluation.
70
Mixed objective/subjective test A1 A2 A5 A6 A7 A8 A17 B1 B2 B3 B4 B5 B7 B9 B13 B14 B17 B20 B21 C5 C6 C7 The knowledge and abilities shown by the students in the tests proposed by the teaching team will be valued.
Some mixed tests will be done throughout the course.
All these tests can be done in person or online through the Moodle platform.
All these tests are a part of the continuous evaluation.
30
 
Assessment comments

The following observations are made:

1. Not presented grade: corresponds to the student who has only participate in assessment activities that with a weight of less than 20% of the final grade, regardless of the mark achieved.

2. Second opportunity and advance call: the evaluation criteria are the same for all evaluation opportunities. In all of them, the continuous evaluation weighs 100%, and the required tests will be available to the concerned students in the corresponding call.

3. Students with recognition of part-time dedication and academic exemption from attendance: since the evaluation is 100% continuous, these students must solve all the proposed tests, agreeing at the beginning of the course on a specific calendar of dates compatible with their dedication.

4. Regarding final evaluation conditions: it will be the one obtained through continuous evaluation, and all the tests must be completed according to the established deadline.

5. Student identification: The student must prove her personality under current legal norms.


Sources of information
Basic Collier, P., & Dollar, D. (2002). Globalization, growth, and poverty: Building an inclusive world economy. Oxford University Press
Goerlich, F.J. & Villar, A. (2009). Desigualdad y bienestar social, de la teoría a la práctica. Fudación BBVA
Collier, P. (2008). El club de la miseria : qué falla en los países más pobres del mundo . Turner
Fundación FOESSA (2019). Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Fundación FOESSA
Instituto Nacional de Estadística - España (2006). La pobreza y su medición. Presentación de diversos métodos de obtención de medidas de pobreza. INE. Instituto Nacional de Estadística.
Villar, A. (2017). Lectures on Inequality, Poverty and Welfare. Springer
Novo-Corti, I; Baña Castro, M (2011). Muller Rural Galega, tecendo redes para un novo milenio. Gesbiblo, A Coruña - Spain
Subirats, Joan (2004). Pobreza y exclusión social, un análisis de la realidad española y europea. Colección de Estudios Sociales, 16, Fundación La Caixa
Sen, A. (1992). Sobre conceptos y medidas de pobreza. Comercio exterior, 42(4), 310-322
Atkinson, A. B. (1998). Social exclusion, poverty and unemployment. In J. Hills (Ed.), Exclusion, employment and opportunity (pp. 1-20) . London School of Economics and Political Science: Centre for Analysis of Social Exclusion (CASE)
Atkinson, R., & Davoudi, S. (2000). The concept of social exclusion in the european union: Context, development and possibilities. Journal of Common Market Studies, 38(3)
Rycroft, Robert S. (2018). The economics of inequality, discrimination, poverty and mobility (2nd edition). Routlege - Taylor & Francis

Ayala, L. (2006). Lamonitorización de la desigualdad y la exclusión social: hacia un sistemaintegrado de indicadores, en Vidal Fernández, F. (dir.), V Informe FUHEM depolíticas sociales: La exclusión social y el estado del bienestar en España,Madrid: FUHEM, 43-59. Disponible en: http://www.fuhem.es/media/ecosocial/file/Cohesi%C3%B3n%20Social/Desigualdad,%20pobreza%20y%20exclusi%C3%B3n/AYALA%20CA%C3%91%C3%93N,%20Luis,%20La%20monitarizaci%C3%B3n%20de%20la%20desigualdad.pdf

Cortina A., Pereira G.(2009). Pobreza y libertad: erradicar la pobreza desde el enfoque de lascapacidades de Amartya Sen. Madrid: Tecnos.

Fundación FOESSA (2014).Una mirada de género a la exclusión social. Fundación FOESSA. Disponible en: http://www.foessa2014.es/informe/uploaded/documentos_trabajo/15102014151359_2687.pdf

Fundación FOESSA (2015). Análisisy Perspectivas 2016: Expulsión Social y Recuperación Económica. FundaciónFOESSA. Disponible en: http://www.foessa.es/publicaciones_compra.aspx?Id=5279&Idioma=1&Diocesis=42

Instituto Nacional deEstadística (2006). La pobreza y su medición. Presentación de diversos métodosde obtención de medidas de pobreza. Instituto Nacional de Estadística.Disponible en: file:///F:/Docencia/Pobreza%20y%20exclusi%C3%B3n%20social/Gu%C3%ADa%20Carlos%20III/INE_pobreza.pdf

Piketty, T., & Saez, E. (2014). Inequality in the long run. Science, 344(6186), 838-843. doi:10.1126/science.1251936

Picatoste, José Picatoste, Ignacio López Arranz, Mª Asunción (2016). Las políticas públicas de austeridad efectos del Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, en España. Editorial Aranzadi, S.A. ISBN:97884

Stiglitz J. E., Sen A. yFitoussi J. P. (2009). El informe de la comisión sobre la medición de lasactividades económicas y el progreso social. Institut national de lastatistique et des études économiques. Disponible en: http://www.ambafrance-es.org/Informe-de-la-Comision-Stiglitz

Subirats, Joan. (dir.)(2004) Pobreza y exclusión social, un análisis de la realidad española yeuropea, Colección de Estudios Sociales, 16, Fundación La Caixa. Disponible en:http://www.didacqueralt.com/pobreza-sp.pdf

Complementary

It is recommended to be aware of MOODLE plaform


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Information sources and statistical techniques for the analysis of social policies/615525007

Subjects that continue the syllabus

Other comments

It is recommended to follow regularly the indications and news of the MOODLE platform, since this platform, together with the face-to-face classes; It constitutes an essential communication system between the teaching team and the students.

Additionally, the next general observations and recommendations are made:

1. The delivery of the outstanding works for this subject will never be printed, and instead of, they should be delivered: 

a. by means of virtual/online procedure

b. through the Moodle platform

2. The ethic principles and values of personal and professional sustainable behaviour should be assumed.

3. Everyone should try to identify and modify sexist pre-judgements trying to avoid them and boosting equalitarian behaviours.

4. The full inclusion of disabled students should be facilitated and promoted. Regardless of the physical, psychologic, sensorial or socio-cultural reasons, discrimination must be avoided for all the university community and helping to achieve equalitarian university environments.

It is convenient to have basic knowledge of sociology, economics, and law. In particular, the role of transnational organizations (World Bank, United Nations, European Union) must be known. Likewise, there is necessary basic mathematics and applied statistics knowledge to the correct interpretation, calculation as well as management of databases and indicators. It is recommended to have a medium-high level of English for adequate access to information sources. Likewise, an adequate level of use of ICTs is required.(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.