Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Deseño, xestión e avaliación de políticas sociais Código 615525009
Titulación
Mestrado Universitario en Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinación
Moré Corral, María Paloma
Correo electrónico
paloma.more@udc.es
Profesorado
Moré Corral, María Paloma
Correo electrónico
paloma.more@udc.es
Web
Descrición xeral A asignatura é una introducción a os conceptos básicos do deseño, xestión y avaliación dos proxectos sociais. A través da discusión sistemática dos textos principais e de traballos e guías existentes, os estudantes aprenderán cómo facer dende o principio ao fin un proxecto de temática social. A asignatura ten un componente eminentemente práctico.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
Non se farán cambios.

2. Metodoloxías

*Metodoloxías docentes que se manteñen
- Traballos tutelados (computa na avaliación)
- Obradoiro (computa na avaliación)
- Sesións maxistrais (a asistencia computa na avaliación)

*Metodoloxías docentes que se modifican
Ningún. Os existentes adaptaranse ao formato non presencial ou semipresencial.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
- Correo electrónico: Diariamente. De uso para facer consultas, solicitar reunións virtuais, resolver dúbidas e facer un seguimento dos traballos.
- Moodle: Diariamente. Segundo as necesidades do alumnado.
- Teams: Sesións maxistrais nas que se explica o contido teórico e sesións prácticas nas que se propoñen as actividades do taller. Programaranse seguindo o calendario do curso.

4. Modificacións na avaliación
- Traballos tutelados 70%
- Obradoiro 30% (engadido ao 20% previsto, 10% de asistencia a sesións presenciais)
*Observacións de avaliación:
- Para estudantes non presenciais, o traballo tutelado é do 100%.
- En segunda oportunidade, o traballo tutelado é do 100%, excepto para os estudantes que seguiron o curso regularmente e que só teñen que recuperar parte del.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non se realizarán cambios. Xa dispoñen de todos os materiais de traballo da maneira dixitalizados en Moodle.

Competencias do título
Código Competencias do título
A3 CE3 - Deseñar e desenvolver procesos de observación e documentación para o estudo das políticas e os sistemas de benestar social.
A6 CE6 - Avaliar a capacidade e eficacia das medidas de intervención para corrixir ou previr situacións e procesos de exclusión social.
A7 CE7 - Identificar e valorar a posibilidade de intervención e prevención en procesos de conflitividade social.
A8 CE8 - Identificar procesos e factores de cohesión social, e deseñar medidas para a súa potenciación.
B1 CB1 - Demostrar coñecementos avanzados, de carácter multidisciplinar, para a investigación e o exercicio profesional no ámbito da exclusión social.
B2 CB2 - Aplicar e integrar os coñecementos a contornos e problemas emerxentes e indefinidos, na práctica investigadora e profesional.
B4 CB4 - Identificar os dilemas éticos e a responsabilidade social tras os retos formulados na práctica profesional e investigadora.
B8 CB8 - Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B9 CB9 - Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B10 CB10 - Que os estudantes manexen as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo.
B13 CX1 - Comprender e integrar coñecementos complexos para traducilos en propostas de investigación e programas de intervención en contextos sociais problemáticos.
B14 CX2 - Realizar unha análise crítica da realidade social e do desenvolvemento profesional vinculada aos feitos sociais sobre os que se traballa.
B15 CX3 - Deseñar, aplicar e avaliar proxectos de investigación en ciencias sociais relacionados cos procesos e as situacións de exclusión social.
B17 CX5 - Elaborar e defender informes, proxectos e memorias no campo das ciencias sociais.
B21 CX9 - Aplicar unha perspectiva interdisciplinar na análise e a valoración de problemáticas de exclusión e políticas sociais de inclusión e cohesión.
C1 CT1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C5 CT5 - Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 CT6 -Adquirir habilidades para a vida e hábitos, rutinas e estilos de vida saudables.
C7 CT7 - Desenvolver a capacidade de traballar en equipos interdisciplinares ou transdisciplinares, para ofrecer propostas que contribúan a un desenvolvemento sostible ambiental, económico, político e social.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
CE3 - Deseñar e desenvolver procesos de observación e documentación para o estudo das políticas e os sistemas de benestar social. AM3
AM6
AM7
AM8
BM1
BM2
BM4
BM8
BM10
BM13
BM14
BM15
BM17
BM21
CM1
CM5
CM6
CM7
CB2 - Aplicar e integrar os coñecementos a contornos e problemas emerxentes e indefinidos, na práctica investigadora e profesional. AM3
AM6
AM7
AM8
BM1
BM2
BM4
BM8
BM9
BM13
BM14
BM15
CM1
CM7
CX2 - Realizar unha análise crítica da realidade social e do desenvolvemento profesional vinculada aos feitos sociais sobre os que se traballa. AM6
AM7
BM2
BM4
BM8
BM21
CM7
CX9 - Aplicar unha perspectiva interdisciplinar na análise e a valoración de problemáticas de exclusión e políticas sociais de inclusión e cohesión. AM7
AM8
BM1
BM13
BM15
BM17
BM21
CM1
CM7

Contidos
Temas Subtemas
TEMA 1. Conceptos básicos das políticas sociais
TEMA 2. Actores nas políticas sociais
TEMA 3. Problematización e establecemento da axenda pública.
TEMA 4. Formulación e deseño das políticas sociais
TEMA 5. A implementación das políticas sociais: enfoques e instrumentos
TEMA 6. A avaliación das políticas sociais: concepto, utilidade, procedimento e tipoloxías
TEMA 7. Ferramentas de avaliación

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A3 A6 A7 A8 B1 B2 B4 B8 B9 B10 B13 B14 B15 B17 B21 C1 C5 C6 C7 20 60 80
Obradoiro A7 A8 B2 B4 B8 B9 B13 B14 B21 C1 C6 C7 15 25 40
Sesión maxistral A6 A8 B1 B2 B8 B13 B14 10 15 25
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados Realízase un traballo en grupo que consistirá no deseño e avaliación dunha política pública específica. En grupos de 3/4 estudantes, elíxese un tema social municipal para poder facer unha árbore de problemas e obxectivos, análise de alternativas, deseño dunha política social e deseño da avaliación para esta política. As prácticas desenvolvidas nas sesións presenciais serven de base para este traballo.
Obradoiro Realización de actividades prácticas (en grupo ou individuais) nas que se combinan diferentes probas: debates, lecturas, análise de fontes secundarias, xogo de rol, etc. Trátase de prácticas sobre un tema específico que se traballou ese día na sesión de teoría, realízanse co apoio e supervisión da profesora.
Sesión maxistral Cada xornada lectiva comezará cunha hora de sesión maxistral na que se aborden os contidos teóricos.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
Dispoñibilidade de titorías a petición dos/as estudantes.

Para o alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, acordarase ao inicio do curso un calendario específico de titorías compatible coa súa dedicación

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A6 A8 B1 B2 B8 B13 B14 Asistencia e participación nas sesións maxistrais e nos debates das lecturas programadas. 10
Traballos tutelados A3 A6 A7 A8 B1 B2 B4 B8 B9 B10 B13 B14 B15 B17 B21 C1 C5 C6 C7 O traballo final consistirá no deseño e avaliación dunha política pública específica. En grupos de 3/4 estudantes, elíxese un tema social municipal para poder facer unha árbore de problemas e obxectivos, análise de alternativas, deseño dunha política social e deseño da avaliación para esta política.

Na medida do posible, este traballo realizarase conxuntamente co tema "Austeridade e Precariedade na Era da Globalización".

Para os estudantes da MODALIDADE A DISTANCIA o traballo tutelado terá un 100% de peso na calificación final.
70
Obradoiro A7 A8 B2 B4 B8 B9 B13 B14 B21 C1 C6 C7 En cada sesión se realizarán una serie de ejercicios prácticos relacionados con los contenidos teóricos del tema. Estas tareas se realizan en grupos o individualmente. 20
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica SUBIRATS, J. (1992). Análisis de políticas públicas y eficacia de la Administración. Madrid: Ministerio para las Administraciones Públicas
TAMAYO SAENZ, M (1997). El análisis de las políticas públicas. Madrid, Alianza editorial
NAVARRO, C (2008). El estudio de las políticas públicas. Revista Jurídica de la UAM
AGUILAR VILLANUEVA, L. (compilador) (1992). El estudio de las políticas públicas. México: Miguel Angel Porrua
VAN METER, D. & VAN HORN, C. (2000). El proceso de implementación de las políticas. Un marco conceptual. México: Miguel Angel Porrua
DE LA PEÑA VARONA, A. (2007). Estructuras y procesos de gobernanza en la política medioambiental: red de actores de la Comunidad Autónoma del País Vasco. GAPP. Revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas Nueva Época, nº 7
MERINO, M. Y RUÍZ, A. (2010). Fundamentos de evaluación de políticas públicas. Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL)
LOMBARDO, E. & MERGAERT, L. (2013). Gender Mainstreaming and Resistance to Gender Training: A Framework for Studying Implementation. Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 21:4, 296-311
CASILLAS, C., MACÍA, M., MERINO, M., PAJA, M., RICO, J. y RUÍZ, A. (2015). Guía práctica para el diseño y la realización de evaluaciones de políticas públicas. Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL)
VV.AA. (2017). Guía visual del proceso de evaluación de políticas públicas. Red de entidades locales por la transparencia y la participación ciudadana
KNOEPFEL, P., LARRUE, C., VARONE, F. & HIMOJOSA, M. (2007). Hacia un modelo de análisis de políticas públicas operativo. Un enfoque basado en los actores, sus recursos y las insituciones. Ciencia Política, nº3
AGUILAR VILLANUEVA, L. (compilador) (1992). La hechura de las políticas. México: Miguel Angel Porrua
SABATIER, P. & MAZMANIAM, A (1993). La implementación de la política pública: un marco de análisis. Aguilar Villanueva, L La Implementación de las Políticas Públicas. México: Miguel Angel Porrúa.
AGUILAR VILLANUEVA, L. (compilador) (1993). La implementación de las políticas. México: Miguel Angel Porrua
BUSTELO, M. y LOMBARDO, E. (2006). Los ‘marcos interpretativos’ de las políticas de igualdad en Europa: conciliación, violencia y desigualdad de género en la política. Revista Española de Ciencia Política, 14
PALLAVICINI, V., CHAMIZO, H. & VARGAS, J.P. (2013). Manual de formulación de políticas públicas. Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
WEIMER, D. L. & V (1998). Policy analysis, concepts and practice.. New Jersey: Prentice Hall
AGUILAR VILLANUEVA, L. (compilador) (1993). Problemas públicos y agenda de gobierno. México: Miguel Angel Porrua
PARSONS, W (2007). Una introducción a la teoría y la práctica del análisis de políticas públicas. México: FLACSO
BUSTELO, M. (2003). ¿Qué tiene de específico la metodología de la evaluación? . Bañon (ed) La evaluación de la acción y de las políticas públicas, Ed.DíazdeSantos

Toda a bibliografía está dispoñible en formato electrónico. As lecturas distribuiranse aos estudantes a través de Moodle.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías