Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Políticas migratorias e dereito das migracións Código 615525012
Titulación
Mestrado Universitario en Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Segundo Optativa 6
Idioma
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Dereito Público
Coordinación
Brandariz Garcia, Jose angel
Correo electrónico
jose.angel.brandariz@udc.es
Profesorado
Brandariz Garcia, Jose angel
Correo electrónico
jose.angel.brandariz@udc.es
Web
Descrición xeral A asignatura realiza unha aproximación a duas cuestións fundamentais na formación en migracións internacionais: a regulación xurídica dos procesos migratorios e do control de fronteiras, e as políticas públicas en materia migratoria, con especial atención á sua vertente de control.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A2 CE2 - Interpretar os feitos e as políticas sociais desde os distintos paradigmas teóricos vixentes na análise da exclusión.
A3 CE3 - Deseñar e desenvolver procesos de observación e documentación para o estudo das políticas e os sistemas de benestar social.
A4 CE4 - Recompilar e interpretar a información suficiente para chegar a diagnósticos fiables sobre os riscos de exclusión e os factores de vulnerabilidade social.
A6 CE6 - Avaliar a capacidade e eficacia das medidas de intervención para corrixir ou previr situacións e procesos de exclusión social.
A10 CEM2 - Dominar as principais ferramentas conceptuais e técnicas que permiten definir un colectivo e unha problemática migratoria como obxecto de estudo e análise.
A11 CEM3 - Demostrar un coñecemento avanzado e crítico sobre as teorías e os debates académicos actuais de maior relevancia sobre as dinámicas migratorias e os procesos de integración dos colectivos migrantes.
A12 CEM4 - Explicar os principios básicos que orientan os distintos tipos de políticas migratorias existentes, e analizar a eficacia, o deseño e a xestión destas políticas.
B4 CB4 - Identificar os dilemas éticos e a responsabilidade social tras os retos formulados na práctica profesional e investigadora.
B6 CB6 - Posuír e comprender coñecementos que proporcionen unha base ou oportunidade para ser orixinais no desenvolvemento e/ou a aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
B14 CX2 - Realizar unha análise crítica da realidade social e do desenvolvemento profesional vinculada aos feitos sociais sobre os que se traballa.
B18 CX6 - Valorar a adecuación das distintas ferramentas teóricas, metodolóxicas e técnicas ás preguntas e os obxectivos específicos formulados sobre a realidade social e as políticas sociais.
B20 CX8 - Aplicar a perspectiva comparada na comprensión das problemáticas sociais e das respostas e solucións políticas.
B21 CX9 - Aplicar unha perspectiva interdisciplinar na análise e a valoración de problemáticas de exclusión e políticas sociais de inclusión e cohesión.
B22 CX10 - Recoñecer e valorar os xuízos de valor e as evidencias nos argumentos que sosteñen as descricións e políticas sobre a realidade social.
C1 CT1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 CT3 - Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C5 CT5 - Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 CT6 -Adquirir habilidades para a vida e hábitos, rutinas e estilos de vida saudables.
C7 CT7 - Desenvolver a capacidade de traballar en equipos interdisciplinares ou transdisciplinares, para ofrecer propostas que contribúan a un desenvolvemento sostible ambiental, económico, político e social.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Ao finalizar a materia, o alumnado será capaz de: a) Posuír os coñecementos esenciais da normativa en materia de estranxeiría. b) Coñecer as políticas migratorias europeas e española en aspectos relacionados co control de fronteiras e as políticas de integración de inmigrantes. AM2
AM3
AM4
AM6
AM10
AM11
AM12
BM4
BM6
BM14
BM18
BM20
BM21
BM22
CM1
CM3
CM5
CM6
CM7

Contidos
Temas Subtemas
As políticas migratorias na Unión Europa
• As políticas de control da fronteira Sur de Europa
• Rexímenes xurídicos aplicables aos estranxeiros
• Dereitos e liberdades dos estranxeiros

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Discusión dirixida A2 A3 A4 A6 A10 A11 A12 B4 B6 B14 B18 B20 B21 B22 C1 C3 C5 C6 C7 6 6 12
Seminario A2 A3 A4 A6 A10 A11 A12 B4 B6 B14 B18 B20 B21 B22 C1 C3 C5 C6 C7 6 6 12
Traballos tutelados A2 A3 A4 A6 A10 A11 A12 B4 B6 B14 B18 B20 B21 B22 C1 C3 C5 C6 C7 1 77 78
Sesión maxistral A2 A3 A4 A6 A10 A11 A12 B4 B6 B14 B18 B20 B21 B22 C1 C3 C5 C6 C7 12 36 48
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Discusión dirixida Debate sobre cuestións básicas da materia
Seminario Realización de sesión de docencia teórica e debate con profesores convidados, españois e estranxeiros
Traballos tutelados Realización tutelada dun traballo de análise sobre algunha das cuestións básicas da materia
Sesión maxistral Explicación sustancialmente teórica das cuestións básicas da materia

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Sesión maxistral
Discusión dirixida
Seminario
Descrición
A atención personalizada ao estudante non estará ligada só a unha metodoloxía, senón que será constante. Neste sentido, tanto o contido das aulas teóricas como o estudo persoal do alumno, como calquera das actividades que integran o curso contarán coa posibilidade dunha titorización por parte do docente, a fin de que o estudante poda formular as súas dúbidas e dificultades e que o docente poda axustar as súas metodoloxías ás especificidades da persoa concreta. A estes efectos, o estudante poderá contar con atención personalizada tanto nas horas lectivas como nos horarios de titoría.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A2 A3 A4 A6 A10 A11 A12 B4 B6 B14 B18 B20 B21 B22 C1 C3 C5 C6 C7 Na realización do traballo tutelado avaliarase a capacidade de análise do estudante, así como a súa capacidade de plantexar a investigación sobre a materia abordada. 70
Sesión maxistral A2 A3 A4 A6 A10 A11 A12 B4 B6 B14 B18 B20 B21 B22 C1 C3 C5 C6 C7 Durante as sesións maxistrais avaliarase a participación activa dos estudantes na aula 10
Discusión dirixida A2 A3 A4 A6 A10 A11 A12 B4 B6 B14 B18 B20 B21 B22 C1 C3 C5 C6 C7 Nas discusións dirixidas avaliarase a participación activa dos estudantes, así como a súa capacidade de análise da materia. 10
Seminario A2 A3 A4 A6 A10 A11 A12 B4 B6 B14 B18 B20 B21 B22 C1 C3 C5 C6 C7 Durante os seminarios avaliarase a participación activa dos estudantes no debate dos temas suscitados polos profesores convidados. 10
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica

No desenvolvemento do curso, o docente poderá poñer a disposición do estudantado bibliografía complementaria, ademais de entregar apuntamentos.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Integración e convivencia intercultural/615525011
O modelo migratorio español/615525014
Cooperación, migración e desenvolvemento/615525015

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías