Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Distintas formas de violencia contra as mulleres Código 615525020
Titulación
Mestrado Universitario en Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Segundo Optativa 3
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinación
Cobo Bedia, Rosa
Correo electrónico
rosa.cobo@udc.es
Profesorado
Cobo Bedia, Rosa
Correo electrónico
rosa.cobo@udc.es
Web
Descrición xeral
Plan de continxencia Esta materia impártese tanto de xeito presencial como non presencial debido ao feito de que o Máster no que se inclúe ten ambas as dúas modalidades. Deste xeito, o tema xa está organizado tanto presencial como non presencial.

1. Modificacións nos contidos
Sen cambios

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Foros de debate na plataforma Moodle
*Metodoloxías docentes que se modifican
As clases presenciais suprímense, e o alumnado que cursa a materia na modalidade presencial cambiará á modalidade online

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
A docencia adaptarase ás necesidades tecnolóxicas do alumnado presencial no caso de que teña que cambiar de modalidade

4. Modificacións na avaliación
Sen cambios

*Observacións de avaliación:

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Sen cambios

Competencias do título
Código Competencias do título
A3 CE3 - Deseñar e desenvolver procesos de observación e documentación para o estudo das políticas e os sistemas de benestar social.
A4 CE4 - Recompilar e interpretar a información suficiente para chegar a diagnósticos fiables sobre os riscos de exclusión e os factores de vulnerabilidade social.
A5 CE5 - Interpretar as situacións e os procesos de marxinación social e económica de colectivos desde unha perspectiva histórica e macroestrutural.
A6 CE6 - Avaliar a capacidade e eficacia das medidas de intervención para corrixir ou previr situacións e procesos de exclusión social.
A7 CE7 - Identificar e valorar a posibilidade de intervención e prevención en procesos de conflitividade social.
A16 CEG2 - Dominar as ferramentas conceptuais e metodolóxicas para identificar e analizar os mecanismos de exclusión e a vulnerabilidade vinculados ás áncoras patriarcais do sistema social.
A18 CEG4 - Examinar contextos e situacións de violencia e discriminación de xénero e sexual desde unha perspectiva teórica complexa e comprometida.
A19 CEG5 - Explicar os principios básicos que orientan os distintos tipos de políticas de igualdade desenvolvidos e as claves para avaliar a súa eficacia.
A20 CEG6 - Actuar como profesional competente e cualificado/a no ámbito do diagnóstico, o desenvolvemento e a xestión de políticas de igualdade de xénero.
B2 CB2 - Aplicar e integrar os coñecementos a contornos e problemas emerxentes e indefinidos, na práctica investigadora e profesional.
B4 CB4 - Identificar os dilemas éticos e a responsabilidade social tras os retos formulados na práctica profesional e investigadora.
B15 CX3 - Deseñar, aplicar e avaliar proxectos de investigación en ciencias sociais relacionados cos procesos e as situacións de exclusión social.
B17 CX5 - Elaborar e defender informes, proxectos e memorias no campo das ciencias sociais.
B19 CX7 - Dar respostas innovadoras e orixinais ante situacións problemáticas emerxentes relacionadas coa exclusión social.
B22 CX10 - Recoñecer e valorar os xuízos de valor e as evidencias nos argumentos que sosteñen as descricións e políticas sobre a realidade social.
C1 CT1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C5 CT5 - Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 CT6 -Adquirir habilidades para a vida e hábitos, rutinas e estilos de vida saudables.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Identificar e explicar as distintas formas de violencia contra as mulleres. AM5
AM7
AM18
AM20
BM22
CM5
CM6
Analizar situacións de violencia contra as mulleres no contexto da sociedade patriarcal e en diversos contextos específicos (laboral, afectivo, medios de comunicación, etc.) AM4
AM5
AM7
AM16
AM18
AM20
BM2
BM4
CM1
Desenvolver propostas de políticas para a prevención e intervención en violencia de xénero en distintos contextos. AM3
AM4
AM5
AM6
AM7
AM16
AM18
AM19
BM2
BM15
BM17
BM19
Adquirir os coñecementos teóricos básicos sobre a regulación legal en España da loita contra a violencia de xénero e dos instrumentos legais básicos da materia. AM5
AM6
AM16
AM18
BM4
BM22
CM5

Contidos
Temas Subtemas
1. Violencia patriarcal e teoría feminista. O feminismo radical e a conceptualización da violencia contra as mulleres: orixe histórica e loitas políticas.
2. Violencia oculta e violencia explítica. Estruturas simbólicas e materiais da violencia patriarcal.
3. O contrato sexual e a fundación do patriarcado. Formas de acceso sexual ao corpo das mulleres: matrimonio e prostitución.
4. Novas formas de violencia contra as mulleres e capitalismo global.
5. Que facer coa violencia machista? Políticas públicas fronte ás violencias contra as mulleres. Políticas públicas para combater as distintas formas de violencia contra as mulleres.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A4 A5 A6 A7 A16 A18 A19 A20 B4 B22 C1 C5 C6 18 9 27
Lecturas A3 A4 A5 B4 B15 C1 C5 0 28 28
Traballos tutelados A3 B2 B15 B17 B19 0 18 18
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición na clase do temario da materia.
Lecturas Lectura dos materiais vinculados ao temario da materia.
Traballos tutelados Traballo de investigación.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
Poderán empregarse as titorías (presenciais ou de forma virtual) para calquera consulta relacionada cos traballos tutelados da materia.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A3 B2 B15 B17 B19 Realizarase un traballo de investigación de en torno a 20 páxinas sobre un obxecto de estudo incluído no temario da materia. 100
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica

BOSCH, ESPERANZA, FERRER, VICTORIA, FERREIRO, VIRGINIA y NAVARRO, CAPILLA (2013), La violencia contra las mujeres. El amor como coartada, Anthropos, Barcelona.

COBO, ROSA (2011), Hacia una nueva política sexual. Las mujeres ante la reacción patriarcal, Libros de la Catarata, Madrid.

COBO, ROSA (2017), La prostitución en el corazón del capitalismo, Libros de la Catarata, 2017.

NOGUEIRAS, BELÉN (2015), “La violencia patriarcal en las relaciones de pareja. Reflexiones teórico-políticas”, en VV.AA., Violencia de género: escenarios y desafíos, Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid.

MONÁRREZ FRAGOSO, JULIA ESTELA (2009), Trama de una injusticia. Feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez, Porrúa/Colegio de la Frontera Norte, Tijuana.

RITA SEGATO (2016), La guerra contra las mujeres, Traficantes de Sueños, Madrid.

POSADA KUBISSA, LUISA (2015), “Otro género de violencia: reflexiones desde la teoría feminista como teoría crítica”, en Filosofía, crítica y (re)flexiones feministas, Editorial Fundamentos, Madrid.

RUSSELL, DIANA. E. y RADFORD JILL (Ed.) (2006), Feminicidio. La política del asesinato de las mujeres, UNAM, México.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías