Identifying Data 2020/21
Subject (*) The multiple manifestations of violence against women Code 615525020
Study programme
Mestrado Universitario en Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 1st four-month period
Second Optional 3
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinador
Cobo Bedia, Rosa
E-mail
rosa.cobo@udc.es
Lecturers
Cobo Bedia, Rosa
E-mail
rosa.cobo@udc.es
Web
General description
Contingency plan Esta materia impártese tanto de xeito presencial como non presencial debido ao feito de que o Máster no que se inclúe ten ambas as dúas modalidades. Deste xeito, o tema xa está organizado tanto presencial como non presencial.

1. Modificacións nos contidos
Sen cambios

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Foros de debate na plataforma Moodle
*Metodoloxías docentes que se modifican
As clases presenciais suprímense, e o alumnado que cursa a materia na modalidade presencial cambiará á modalidade online

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
A docencia adaptarase ás necesidades tecnolóxicas do alumnado presencial no caso de que teña que cambiar de modalidade

4. Modificacións na avaliación
Sen cambios

*Observacións de avaliación:

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Sen cambios

Study programme competencies
Code Study programme competences
A3 CE3 - Deseñar e desenvolver procesos de observación e documentación para o estudo das políticas e os sistemas de benestar social.
A4 CE4 - Recompilar e interpretar a información suficiente para chegar a diagnósticos fiables sobre os riscos de exclusión e os factores de vulnerabilidade social.
A5 CE5 - Interpretar as situacións e os procesos de marxinación social e económica de colectivos desde unha perspectiva histórica e macroestrutural.
A6 CE6 - Avaliar a capacidade e eficacia das medidas de intervención para corrixir ou previr situacións e procesos de exclusión social.
A7 CE7 - Identificar e valorar a posibilidade de intervención e prevención en procesos de conflitividade social.
A16 CEG2 - Dominar as ferramentas conceptuais e metodolóxicas para identificar e analizar os mecanismos de exclusión e a vulnerabilidade vinculados ás áncoras patriarcais do sistema social.
A18 CEG4 - Examinar contextos e situacións de violencia e discriminación de xénero e sexual desde unha perspectiva teórica complexa e comprometida.
A19 CEG5 - Explicar os principios básicos que orientan os distintos tipos de políticas de igualdade desenvolvidos e as claves para avaliar a súa eficacia.
A20 CEG6 - Actuar como profesional competente e cualificado/a no ámbito do diagnóstico, o desenvolvemento e a xestión de políticas de igualdade de xénero.
B2 CB2 - Aplicar e integrar os coñecementos a contornos e problemas emerxentes e indefinidos, na práctica investigadora e profesional.
B4 CB4 - Identificar os dilemas éticos e a responsabilidade social tras os retos formulados na práctica profesional e investigadora.
B15 CX3 - Deseñar, aplicar e avaliar proxectos de investigación en ciencias sociais relacionados cos procesos e as situacións de exclusión social.
B17 CX5 - Elaborar e defender informes, proxectos e memorias no campo das ciencias sociais.
B19 CX7 - Dar respostas innovadoras e orixinais ante situacións problemáticas emerxentes relacionadas coa exclusión social.
B22 CX10 - Recoñecer e valorar os xuízos de valor e as evidencias nos argumentos que sosteñen as descricións e políticas sobre a realidade social.
C1 CT1 - Adequate oral and written expression in the official languages.
C5 CT5 - Understanding the importance of entrepreneurial culture and the useful means for enterprising people.
C6 CT6 -Acquiring skills for healthy lifestyles, and healthy habits and routines.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Identificar e explicar as distintas formas de violencia contra as mulleres. AC5
AC7
AC18
AC20
BC22
CC5
CC6
Analizar situacións de violencia contra as mulleres no contexto da sociedade patriarcal e en diversos contextos específicos (laboral, afectivo, medios de comunicación, etc.) AC4
AC5
AC7
AC16
AC18
AC20
BC2
BC4
CC1
Desenvolver propostas de políticas para a prevención e intervención en violencia de xénero en distintos contextos. AC3
AC4
AC5
AC6
AC7
AC16
AC18
AC19
BC2
BC15
BC17
BC19
Adquirir os coñecementos teóricos básicos sobre a regulación legal en España da loita contra a violencia de xénero e dos instrumentos legais básicos da materia. AC5
AC6
AC16
AC18
BC4
BC22
CC5

Contents
Topic Sub-topic
1. Violencia patriarcal e teoría feminista. O feminismo radical e a conceptualización da violencia contra as mulleres: orixe histórica e loitas políticas.
2. Violencia oculta e violencia explítica. Estruturas simbólicas e materiais da violencia patriarcal.
3. O contrato sexual e a fundación do patriarcado. Formas de acceso sexual ao corpo das mulleres: matrimonio e prostitución.
4. Novas formas de violencia contra as mulleres e capitalismo global.
5. Que facer coa violencia machista? Políticas públicas fronte ás violencias contra as mulleres. Políticas públicas para combater as distintas formas de violencia contra as mulleres.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A4 A5 A6 A7 A16 A18 A19 A20 B4 B22 C1 C5 C6 18 9 27
Workbook A3 A4 A5 B4 B15 C1 C5 0 28 28
Supervised projects A3 B2 B15 B17 B19 0 18 18
 
Personalized attention 2 0 2
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech Exposición na clase do temario da materia.
Workbook Lectura dos materiais vinculados ao temario da materia.
Supervised projects Traballo de investigación.

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Description
Poderán empregarse as titorías (presenciais ou de forma virtual) para calquera consulta relacionada cos traballos tutelados da materia.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects A3 B2 B15 B17 B19 Realizarase un traballo de investigación de en torno a 20 páxinas sobre un obxecto de estudo incluído no temario da materia. 100
 
Assessment comments

Sources of information
Basic

BOSCH, ESPERANZA, FERRER, VICTORIA, FERREIRO, VIRGINIA y NAVARRO, CAPILLA (2013), La violencia contra las mujeres. El amor como coartada, Anthropos, Barcelona.

COBO, ROSA (2011), Hacia una nueva política sexual. Las mujeres ante la reacción patriarcal, Libros de la Catarata, Madrid.

COBO, ROSA (2017), La prostitución en el corazón del capitalismo, Libros de la Catarata, 2017.

NOGUEIRAS, BELÉN (2015), “La violencia patriarcal en las relaciones de pareja. Reflexiones teórico-políticas”, en VV.AA., Violencia de género: escenarios y desafíos, Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid.

MONÁRREZ FRAGOSO, JULIA ESTELA (2009), Trama de una injusticia. Feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez, Porrúa/Colegio de la Frontera Norte, Tijuana.

RITA SEGATO (2016), La guerra contra las mujeres, Traficantes de Sueños, Madrid.

POSADA KUBISSA, LUISA (2015), “Otro género de violencia: reflexiones desde la teoría feminista como teoría crítica”, en Filosofía, crítica y (re)flexiones feministas, Editorial Fundamentos, Madrid.

RUSSELL, DIANA. E. y RADFORD JILL (Ed.) (2006), Feminicidio. La política del asesinato de las mujeres, UNAM, México.

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.