Identifying Data 2020/21
Subject (*) Sociodemographic and geographic changes Code 615525023
Study programme
Mestrado Universitario en Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 1st four-month period
Second Optional 6
Language
Spanish
Galician
English
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinador
Lamela Viera, Maria del Carmen
E-mail
carmen.lamela@udc.es
Lecturers
Garcia Docampo, Manuel
Lamela Viera, Maria del Carmen
E-mail
manuel.garcia.docampo@udc.es
carmen.lamela@udc.es
Web
General description Trabállanse teorías e metodoloxías para explorar as relacións interxeneracionais no seu contexto histórico e ecolóxico.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos
Non se realizarán cambios
2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
- Seminario
- Traballos tutelados
- Atención personalizada
*Metodoloxías docentes que se modifican
Ningunha
3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
- Correo electrónico: Diariamente. De uso pra facer consultas, solicitar encontros virtuais para resolver dúbidas e facer o seguimento do traballo realizado.
– Moodle: Diariamente. Segundo a necesidade do alumando. Dispoñen de “foros temáticos asociados aos módulos” da materia, para formular as consultas necesarias. Tamén hai “foros de actividade específica” para desenvolver os exercicios de avaliación.
– Teams: 1 ou 2 sesións á semana en grupo (ate 15 persoas) nas franxas horarias que ten asignada a materia no calendario do mestrado. Esta dinámica permite facer un seguimento normalizado e axustado as necesidades da aprendizaxe do alumando para desenvolver o traballo da materia.

4. Modificacións na avaliación
Mantense o mesmo sistema de avaliación que no curso presencial
*Observacións de avaliación:
Mantéñense as mesmas que figuran na guía docente
5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
- Non se realizarán cambios. Xa dispoñen de todos os materiais de traballo da maneira dixitalizada en Moodle.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A21 CEE1 - Explicar os procesos de exclusión vinculados ás transformacións da estrutura familiar e por idades das sociedades.
A22 CEE2 - Manexar ferramentas conceptuais e metodolóxicas para a análise da vulnerabilidade asociada a formas de convivencia e a determinados grupos de idade.
A23 CEE3 - Identificar as dinámicas interxeracionais, biolóxicas e socioeconómicas que xeran situacións de exclusión.
A24 CEE4 - Identificar situacións e procesos de segregación de colectivos vulnerables asociados ao avellentamento demográfico.
B1 CB1 - Demostrar coñecementos avanzados, de carácter multidisciplinar, para a investigación e o exercicio profesional no ámbito da exclusión social.
B2 CB2 - Aplicar e integrar os coñecementos a contornos e problemas emerxentes e indefinidos, na práctica investigadora e profesional.
B3 CB3 - Seleccionar o marco científico adecuado para avaliar as evidencias dispoñibles e postular hipóteses razoadas sobre a avaliación previsible dos feitos sociais estudados.
B14 CX2 - Realizar unha análise crítica da realidade social e do desenvolvemento profesional vinculada aos feitos sociais sobre os que se traballa.
B19 CX7 - Dar respostas innovadoras e orixinais ante situacións problemáticas emerxentes relacionadas coa exclusión social.
B20 CX8 - Aplicar a perspectiva comparada na comprensión das problemáticas sociais e das respostas e solucións políticas.
B21 CX9 - Aplicar unha perspectiva interdisciplinar na análise e a valoración de problemáticas de exclusión e políticas sociais de inclusión e cohesión.
B22 CX10 - Recoñecer e valorar os xuízos de valor e as evidencias nos argumentos que sosteñen as descricións e políticas sobre a realidade social.
C3 CT3 - Using ICT in working contexts and lifelong learning.
C5 CT5 - Understanding the importance of entrepreneurial culture and the useful means for enterprising people.
C7 CT7 - Developing the ability to work in interdisciplinary and transdisciplinary teams in order to offer proposals that can contribute to a sustainable environmental, economic, political and social development.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Identificar procesos históricos de cohesión e de exclusión asociados a distintos tipos de hábitats AC21
AC22
AC23
AC24
BC1
BC2
BC3
BC14
BC19
BC20
BC21
BC22
CC3
CC5
CC7
Recoñecer a relación entre variables espaciais e territoriais e as necesidades da poboación segundo as súas características sociodemográficas AC21
AC22
AC23
AC24
BC1
BC2
BC3
BC14
BC19
BC20
BC21
BC22
CC3
CC5
CC7
Analizar a vulnerabilidade ecolóxica de distintos colectivos AC21
AC22
AC23
AC24
BC1
BC2
BC3
BC14
BC19
BC20
BC21
BC22
CC3
CC5
CC7

Contents
Topic Sub-topic
Estudo e caracterización do territorio -
Indicadores de cohesión e de segregación territorial -
A conformación histórica do hábitat -
Urbanización, avellentamento e despoboación -
Exclusión espacial e exclusión social -
Representación social e construcción cultural do hábitat -

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Seminar A21 A22 A23 A24 B1 B2 B3 B14 B19 B20 B21 B22 C3 C5 C7 12 24 36
Supervised projects A21 A22 A23 A24 B1 B2 B3 B14 B19 B20 B21 B22 C3 C5 C7 24 84 108
 
Personalized attention 6 0 6
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Seminar As clases presenciais desenvolveranse a modo de seminario no que se discutirán lecturas e documentais asignados. A avaliación estará en función da asistencia e da exhaustividade dos materiais revisados polo alumno.
Supervised projects En cada sesión presencial dedicarase unha hora á reflexión aplicada e actualizada dos materiais discutidos no seminario, co obxectivo de elaborar resultados e chegar a conclusións que se materializarán nun traballo final. Valorarase especialmente a formulación metodolóxica e o carácter divulgativo da redacción final.

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Seminar
Description
É previsible que cada alumno requira orientación personalizada para aclarar dúbidas ou ampliar a información necesaria para o seu traballo final. A atención personalizada desenvolverase tanto de forma presencial (directamente a aula e no despacho do profesor en horarios de titoría) como non presencial (a través do correo electrónico e mediante a plataforma Moodle).

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects A21 A22 A23 A24 B1 B2 B3 B14 B19 B20 B21 B22 C3 C5 C7 En cada sesión presencial dedicarase unha hora á reflexión aplicada e actualizada dos materiais discutidos no seminario, co obxectivo de elaborar resultados e chegar a conclusións que se materializarán nun traballo final. Valorarase especialmente a formulación metodolóxica e o carácter divulgativo da redacción final. 60
Seminar A21 A22 A23 A24 B1 B2 B3 B14 B19 B20 B21 B22 C3 C5 C7 As clases presenciais desenvolveranse a modo de seminario no que se discutirán lecturas e documentais asignados. A avaliación estará en función da asistencia e da exhaustividade dos materiais revisados polo alumno. 40
 
Assessment comments

Os seminarios consistirán na
exposición de textos ou videos por parte da profesora, dos que o alumnado
dispoñerá previamente, para ser debatidos en clase segundo unha serie de
preguntas e de materiais que supoñerán ampliar a discusión. Prevese a realización
de 6 sesións de seminario. Pola participación activa en cada un destes seminarios,
o alumno poderá obter un punto na súa cualificación final, ata alcanzar un
máximo de 4 puntos (o 40% da cualificación final).

Os traballos tutelados serán
traballos de investigación breves realizados por un máximo de dous alumnos
presenciais, aos que se lles pode sumar outro alumno a distancia. Requirirán
horas de presencialidade para traballar en grupo e para a exposición continuada
do que se avanza ao resto da clase. O resultado final
prepararase a modo de poster ou cartel
dixital. Por este traballo final obterase un máximo de 6 puntos (o 60% da
cualificación final); ata dous puntos dos cales responderán ao criterio do
esforzo e da participación demostrada na súa realización.

Ao alumnado matriculado
en modalidade non-presencial aplicaráselle o mesmo sistema de avaliación, pero
engadindo as seguintes condicións. A súa contribución aos seminarios terá que
entregarse por escrito, a modo de ensaio breve e seguindo as instrucións que se
lle darán para cada lectura. A súa participación no traballo tutelado asignado
levará engadida a creación e mantemento dun foro de debate virtual sobre o
tema, en Moodle ou outra plataforma similar.O sistema de avaliación das convocatorias de xullo e
sucesivas, serán acordadas de forma personalizada con polo menos 3 meses de
antelación á pechadura de actas.


Sources of information
Basic Kreager, Philip y Schröder-betterfill, E. (Eds) (2005). Ageing without children. Berghan Books
Santamarina, Beatriz et al (Coords.) (2018). Antropología ambiental. Barcelona: Icaria
Livi Baci, Massimo (1988). Ensayo sobre la historia demográfica europea. Barcelona: Ariel
Herrera, Mª Soledad (2007). Individualización social y cambios demográficos. Madrid: CIS
Moré, Paloma (2017). Migraciones y trabajo con personass mayores en las grandes ciudades. Madrid: CIS
Otero, Raimundo (2017). Sociología e historia de la ciudad desconcentrada. Madrid: CIS
Toda a bibliografía esencial e complementaria estará dispoñible na plataforma Moodle.
Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.