Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Deseño de proxectos e traballos de investigación Código 615525029
Titulación
Mestrado Universitario en Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 3
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinación
Suárez Grimalt, Laura
Correo electrónico
laura.suarez.grimalt@udc.es
Profesorado
Suárez Grimalt, Laura
Correo electrónico
laura.suarez.grimalt@udc.es
Web
Descrición xeral O obxectivo xeral desta materia, reside en alcanzar unha comprensión profunda da estrutura lóxica e metodolóxica dun proxecto de investigación, sendo capaces de interpretar e analizar os resultados, así como transmitilos por escrito e oralmente cunha linguaxe adecuada e profesional. Para iso percorreranse mediante exercicios prácticos todas e cada unha das fases da investigación, desde a formulación do problema ata a redacción do informe final e a presentación pública dos resultados.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos

Non se realizarán cambios

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen

Sesión Maxistral, a través de contados audiovisuais costos a disposición do alumnado en plataformas como Teams ou Moodle. Tras cada sesión habilitarase un foro de discusión para que o alumnado traballe os temas vistos na clase. A participación nestos foros terase en contacto como asistencia activa na asignatura.
Traballo Tutelado
Presentacións orais, a través de vídeo ou plataforma Teams

*Metodoloxías docentes que se modifican

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
A atención personalizada levarse a cabo a través do correo electrónico, e tutorías grupais e individuais a través da plataforma Teams, concertadas previamente
4. Modificacións na avaliación
Non se realizarán modificación
*Observacións de avaliación:

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non se realizarán cambios, a bibliografía está adaptada para a súa consulta online

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 CE1 - Determinar as dimensións e categorías axeitadas para o diagnóstico e a análise científica das situacións de exclusión social.
A2 CE2 - Interpretar os feitos e as políticas sociais desde os distintos paradigmas teóricos vixentes na análise da exclusión.
A3 CE3 - Deseñar e desenvolver procesos de observación e documentación para o estudo das políticas e os sistemas de benestar social.
A4 CE4 - Recompilar e interpretar a información suficiente para chegar a diagnósticos fiables sobre os riscos de exclusión e os factores de vulnerabilidade social.
A5 CE5 - Interpretar as situacións e os procesos de marxinación social e económica de colectivos desde unha perspectiva histórica e macroestrutural.
B3 CB3 - Seleccionar o marco científico adecuado para avaliar as evidencias dispoñibles e postular hipóteses razoadas sobre a avaliación previsible dos feitos sociais estudados.
B5 CB5 - Comunicar con claridade os coñecementos e problemas científicos sobre os que se traballa tanto a un público non experto como de especialistas.
B6 CB6 - Posuír e comprender coñecementos que proporcionen unha base ou oportunidade para ser orixinais no desenvolvemento e/ou a aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
B13 CX1 - Comprender e integrar coñecementos complexos para traducilos en propostas de investigación e programas de intervención en contextos sociais problemáticos.
B15 CX3 - Deseñar, aplicar e avaliar proxectos de investigación en ciencias sociais relacionados cos procesos e as situacións de exclusión social.
B17 CX5 - Elaborar e defender informes, proxectos e memorias no campo das ciencias sociais.
C3 CT3 - Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C5 CT5 - Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 CT6 -Adquirir habilidades para a vida e hábitos, rutinas e estilos de vida saudables.
C7 CT7 - Desenvolver a capacidade de traballar en equipos interdisciplinares ou transdisciplinares, para ofrecer propostas que contribúan a un desenvolvemento sostible ambiental, económico, político e social.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Formular un proxecto de investigación, cunha comprensión profunda da súa estrutura lóxica e metodolóxica AM1
AM3
AM4
AM5
BM3
BM6
BM13
BM15
CM3
CM5
CM7
Redactar informes de resultados de investigación cunha linguaxe axeitada e profesional AM1
AM2
AM4
AM5
BM5
BM6
BM17
CM5
CM6
Preparar unha presentación pública dos resultados da investigación AM1
AM2
BM5
BM17
CM6
CM7

Contidos
Temas Subtemas
Tema 1. A formulación da investigación e o seu proceso - Fases do proxecto de investigación
- Elaboración dun anteproxecto
- Elección e xustificación do tema de investigación ou obxecto de estudo
- Formulación de obxectivos e hipóteses
- Elaboración do marco teórico
Tema 2. O deseño da investigación e as estratexias metodolóxicas - Metodoloxía e técnicas de investigación
- A elección metodolóxica
- O deseño metodolóxico
Tema 3. A recollida de información e o tratamento dos datos - A preparación do traballo de campo
- A aplicación das técnicas de investigación cuantitativas e cualitativas
- A recollida da información/datos
- Rexistro e tratamento dos datos e información
Tema 4. Análise dos resultados e redacción do informe - A análise e interpretación dos datos/información solicitada
- A comprobación das hipóteses
- As conclusións do estudo
- Estrutura do Informe Final
- O proceso de redacción
- A citación e referenciación segundo as normas académicas
Tema 5. A presentación dos resultados - Recursos informáticos para a elaboración de presentacións
- Técnicas de exposición oral

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A1 A2 A3 A4 A5 B3 B6 B13 B15 B17 C3 C5 C6 C7 18 27 45
Presentación oral A1 A2 A3 A4 A5 B5 B17 C5 C6 C7 1 7 8
Sesión maxistral A1 A2 A3 A4 A5 B3 B6 B13 B15 C3 C5 18 0 18
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados Traballo individual que consiste no deseño dun proxecto de investigación social aplicada.
Cada alumno/a elixirá un tema monográfico sobre o que realizar o traballo sobre un tema relacionado coas especialidades do Máster. Para un maior aproveitamento da materia recoméndase que o tema coincida co TFM.
O traballo será explicado na aula e subiranse as instrucións concretas sobre a realización de leste a Moodle, para que teñan acceso a elas tanto o alumnado da modalidade presencial como o da modalidade en liña. Nalgunhas sesións de aula existirán breves espazos para a posta en común en relación ao desenvolvemento deste traballo. Para o alumnado en liña, establecerase un sistema de seguimento a través da plataforma Moodle, ou por correo electrónico.
Presentación oral Presentación oral do traballo tutelado, na aula.
A presentación non excederá os 20 minutos e é obrigatoria.
O alumnado en liña, disporá de dúas opcións para a súa presentación:
- Vía Skype ou Teamsl.
- Mediante o envío dun vídeo da presentación
Sesión maxistral Exposición oral por parte do profesorado dos aspectos fundamentais da materia. As exposicións complementaranse co uso de medios audiovisuais, lecturas e a introdución dalgunhas preguntas dirixidas aos estudantes.
O material das sesións maxistrais, porase a disposición na plataforma Moodle, para o alumnado en liña e presencial.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Presentación oral
Descrición
Levarase a cabo un seguimento personalizado dos traballos tutelados e a súa presentación oral, tanto nas sesións de traballo que se desenvolvan en clase, como en horario de titorías.

No caso de alumnado da modalidade en liña ou con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, acordarase ao comezo de curso un calendario específico de titorías compatibles coa súa dedicación e asistencia. As titorías poderán levar a cabo de maneira virtual (Skype ou correo electrónico). O material de traballo utilizado na clase, porase a disposición a través da plataforma virtual da materia (Moodle)


Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A1 A2 A3 A4 A5 B3 B6 B13 B15 B17 C3 C5 C6 C7 Traballo individual que consiste no deseño dun proxecto de investigación social aplicada.
Cada alumno/a elixirá un tema monográfico sobre o que realizar o traballo sobre un tema relacionado coas especialidades do Máster.
Para a correcta realización do traballo é necesaria a participación activa: asistencia (alumnos/as presenciais) e seguimento continuado (alumnos/as en liña)

80
Presentación oral A1 A2 A3 A4 A5 B5 B17 C5 C6 C7 Presentación oral do traballo tutelado.
A presentación oral é obrigatoria para os/as alumnos das dúas modalidades
Valorarase o uso dos recursos aprendidos na materia.
O alumnado presencial, deberá presentala na aula.
O alumnado en liña, disporá de dúas opcións para a súa presentación:
- Vía Skype na mesma data que os compañeiros/as con modalidade presencial.
- Mediante o envío dun vídeo da presentación, que será proxectado na aula, nas datas previstas para as presentacións
20
 
Observacións avaliación

É condición indispensable para superar a materia, obter como mínimo no traballo tutelado, a metade da máxima cualificación otorgable ( 4 de 8).

A avaliación do alumnado da modalidade en liña ou con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e con dispensa académica de exención de asistencia será igual que a do alumnado con dedicación completa.

Na 2ª oportunidade, os criterios de avaliación e traballos cualificables
serán iguais aos propostos para a 1ª convocatoria.

Co fin de facilitar a participación a interacción entre o alumnado en liña
e presencial, abriranse foros virtuais.

Os alumnos en modalidade en liña, poderán contar con titorías vía Skype
(previa cita) ou por correo electrónico.


Fontes de información
Bibliografía básica Bravo Almonacid, F; Galar, S. (2020). Avanzar hacia la construcción de un problema de investigación cualitativo. Universidad Nacional de Entre Ríos | Eva Perón 24; 3260 FIB Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Arge
Martín Gutiérrez, I. (ed.) (2016). Diseño de proyectos de investigación-desarrollo y propuestas metodológicas. Universidad Técnica Particular de Loja
González Mateos, A; Salido Ruiz, G. (2013). Diseño de un proyecto de investigación básico. Universidad de Extremadura
García Ferrando, M.; Ibáñez, J. y Alvira Martín, F. (1986,2000). El análisis de la realidad social. Métodos y tecnicas de investigación.. Madrid: Alianza
Nagy Hesse-Biber, Patricia Leavy (eds) (2006). Emergent methods in social research.. California: Thousand Oaks: Sage.
Quivy, R; Campenhoudt, L.V. (2005). Manual de Investigación en Ciencias Sociales. México:Limusa
Quivy, R; Campenhoudt, L.V. (2005). Manual de Investigación en Ciencias Sociales. México:Limusa
Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, M. P. (2010). Metodología de la investigación. Madrid: McGraw-Hill
López Roldán, P; Fachelli, S. (2015). Metodología de la Investigación Social Cuantitativa. Bellaterra: Dipòsit Digital de Documents, Universitat Autònoma de Barcelona
Corbetta, P., & Fraile Maldonado, M. (2003). Metodología y técnicas de investigación social. . Madrid: McGraw-Hill.
Viedma, A. y Callejo, J. (2005). Proyectos y estrategias de investigación social: la perspectiva de la intervención . Madrid: McGraw-Hill
Creswell, John W. (1994). Research design: qualitative and quantitative approaches. Thousand Oaks: Sage.

A bibliografía é orientativa. Detallarase o material de lectura obrigatorio correspondente a cada tema da materia,  na plataforma Moodle 

Bibliografía complementaria Warbuton, Nigel (2012). Cómo aprender a escribir. Barcelona: Paidós
Valles Martínez, M. (1997,2003). écnicas cualitativas de investigación social: reflexión metodológica y práctica profesional. Madrid: Síntesis
King, G., Verba, S., & Keohane, R. O. (2000). El diseño de la investigación social. La inferencia científica en los estudios cualitativos.. Madrid: Alianza
Lozares, C, Martín, A. López, P. (1998). El tratamiento multiestratégico en la investigación sociológica.. Papers, 55, 27-43.
Delgado, J.M y Gutiérrez, J (coord) (1994). étodos y técnicas cualitativas de investigación en Ciencias Sociales.. Madrid: Síntesis
Alvira Martín, F. (2011). La encuesta: Una perspectiva general metodológica. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
Cea D´Ancona, M.A (2004). Métodos de encuesta: Teoría y práctica, errores y mejora.. Madrid: Síntesis
Jorge Sierra, E. (2003). Nuevos elementos para la reflexión metodológica en sociología. Del debate cuantitativo/cualitativo al dato complejo. Papers, 70, 57-81.
Thomas, J; Harden, A. (2008). ‘Methods for the Thematic Synthesis of Qualitative Research in Systematic Reviews’. BMC Medical Research Methodology 2008, 8:45

As lecturas complementarias, adaptaranse durante o curso á metodoloxía e temática elixida por cada alumno/a para o desenvolvemento do seu traballo tutelado 


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Fontes de información e técnicas estatísticas para a análise das políticas sociais/615525007
Técnicas cualitativas para a análise dos discursos e as realidades sociais/615525008
Deseño, xestión e avaliación de políticas sociais/615525009
Investigación-acción participativa, acción comunitaria e xestión das organizacións sociais/615525010

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Traballo Final de Mestrado (TFM)/615525031

Materias que continúan o temario

Observacións

Para lograr un maior aproveitamento da materia, recoméndase elixir o tema do Traballo de Fin de Máster antes de cursala. 

O alumnado (independentemente da modalidade escollida) deberá revisar regularmente a plataforma Moodle e consultar os documentos. 

A vía de comunicación coa profesora, serán a institucional, é dicir o correo da udc e a plataforma virtual Moodle. (*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías