Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Taller de actualización e transferencia Código 615525030
Titulación
Mestrado Universitario en Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 3
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinación
Domínguez Rodríguez, Antía
Correo electrónico
a.drodriguez@udc.es
Profesorado
Domínguez Rodríguez, Antía
Correo electrónico
a.drodriguez@udc.es
Web
Descrición xeral O "Taller de actualización e transferencia" ten un carácter de materia experimental e busca completar a formación do alumnado no mestrado por dúas vías: a) a oferta de formación complementaria a través dunas xornadas e a selección por parte do alumnado de formación que peche o seu ciclo formativo (para o cal se remite información da oferta existente); e b) a posta en común das investigacións realizadas polo alumnado no seu TFM e a propia retroalimentación entre o alumnado para mellorar aspectos do seu traballo.
Plan de continxencia Esta materia impártese tanto de xeito presencial como non presencial debido ao feito de que o Máster no que se inclúe ten ambas as dúas modalidades. Deste xeito, o tema xa está organizado tanto presencial como non presencial.

1. Modificacións nos contidos
Sen cambios
2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Foros de debate na plataforma Moodle
*Metodoloxías docentes que se modifican
As clases presenciais suprímense, e o alumnado que cursa a materia na modalidade presencial cambiará á modalidade online
3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
A docencia adaptarase ás necesidades tecnolóxicas do alumnado presencial no caso de que teña que cambiar de modalidade

4. Modificacións na avaliación
Sen cambios
*Observacións de avaliación:
5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Sen cambios

Competencias do título
Código Competencias do título
A2 CE2 - Interpretar os feitos e as políticas sociais desde os distintos paradigmas teóricos vixentes na análise da exclusión.
A5 CE5 - Interpretar as situacións e os procesos de marxinación social e económica de colectivos desde unha perspectiva histórica e macroestrutural.
A6 CE6 - Avaliar a capacidade e eficacia das medidas de intervención para corrixir ou previr situacións e procesos de exclusión social.
B1 CB1 - Demostrar coñecementos avanzados, de carácter multidisciplinar, para a investigación e o exercicio profesional no ámbito da exclusión social.
B6 CB6 - Posuír e comprender coñecementos que proporcionen unha base ou oportunidade para ser orixinais no desenvolvemento e/ou a aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
B9 CB9 - Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B10 CB10 - Que os estudantes manexen as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo.
B11 CB11 - Participar en proxectos de investigación e colaboracións científicas no ámbito da exclusión social, en contextos interdisciplinares e de transferencia de coñecementos.
B15 CX3 - Deseñar, aplicar e avaliar proxectos de investigación en ciencias sociais relacionados cos procesos e as situacións de exclusión social.
B19 CX7 - Dar respostas innovadoras e orixinais ante situacións problemáticas emerxentes relacionadas coa exclusión social.
B21 CX9 - Aplicar unha perspectiva interdisciplinar na análise e a valoración de problemáticas de exclusión e políticas sociais de inclusión e cohesión.
C1 CT1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 CT2 – Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 CT3 - Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 CT4 - Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía respectuosa coa cultura democrática, os dereitos humanos e a perspectiva de xénero.
C5 CT5 - Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C7 CT7 - Desenvolver a capacidade de traballar en equipos interdisciplinares ou transdisciplinares, para ofrecer propostas que contribúan a un desenvolvemento sostible ambiental, económico, político e social.
C8 CT8 - Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
C9 CT9 - Ter a capacidade de xestionar tempos e recursos: desenvolver plans, priorizar actividades, identificar as críticas, establecer prazos e cumprilos.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
1. Formación complementaria en materia de políticas sociais e específicas (xénero, migración e avellentamento). AM2
AM5
AM6
BM1
BM6
BM19
BM21
CM2
CM3
CM4
CM5
CM7
2. Capacidad de aprendizaxe colaborativo: exposición da súa propia investigación, aportar ao traballo doutros compañeiros/as, elaboración dunha proposta de investigación, etc. AM2
AM5
AM6
BM1
BM6
BM9
BM10
BM11
BM15
BM19
BM21
CM1
CM2
CM3
CM4
CM5
CM7
CM8
CM9

Contidos
Temas Subtemas
1. Asistencia a conferencias, seminarios o congresos relacionados coas políticas públicas. Libre elección por parte do alumnado. 1.1. Asistencia a conferencias, seminarios o congresos sobre políticas públicas en xeral, ou sobre políticas específicas (igualdade de xénero, inmigración e avellentamento).
2. Presentación de coñecementos adquiridos en formación de libre configuración en conferencias, seminarios e congresos relacionados coas materias do mestrado. 2.1. Presentación de coñecementos adquiridos en formación de libre configuración ao conxunto de alumnado do MOPS. 15 min. máximo. Formato póster.
3. Asistencia a formación en temáticas específicas deseñada desde o profesorado do MOPS. Transferencia de conocimiento. 3.1. Asistencia e participación en xornadas específicas deseñadas polo profesorado do MOPS, con motivo de la transferencia de conocimiento.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Eventos científicos e/ou divulgativos A2 A5 A6 B1 B10 B11 B19 B21 C2 C3 C4 C5 C7 C8 C9 30 7 37
Proba de ensaio B6 B9 B15 B19 B21 C1 C3 C4 C5 2 35 37
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Eventos científicos e/ou divulgativos O alumnado acudirá a actividades académicas vinculadas coas temáticas abordadas no mestrado, concretamente, por un valor de 20 horas de duración. Deberá presentar certificados de asistencia a ditas actividades. Esto formará parte da parte obrigatoria da materia. A selección será libre por parte do alumnado.

O profesorado do mestrado deseñará unha xornadas de formación de aproximadamente 10 horas de duración para o alumnado no seu conxunto para lograr transferencia de coñecementos.
Proba de ensaio O alumnado poderá realizar de forma opcional un ensaio sobre a temática e debates que teñan relación coas conferencias, seminarios ou congresos ao que se asistiu.

Atención personalizada
Metodoloxías
Proba de ensaio
Descrición
En caso de existir dúbidas sobre a realización opcional do ensaio o alumnado poderá pedir unha titoría presencial ou virtual (previa concertación por e-mail).

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Eventos científicos e/ou divulgativos A2 A5 A6 B1 B10 B11 B19 B21 C2 C3 C4 C5 C7 C8 C9 O alumnado acudirá a actividades académicas vinculadas coas temáticas abordadas no mestrado, concretamente, por un valor de 20 horas de duración. Deberá presentar certificados de asistencia a ditas actividades. Esto formará parte da parte obrigatoria da materia. A selección será libre por parte do alumnado.

O profesorado do mestrado poderá deseñar unha xornadas de formación de aproximadamente 10 horas de duración para o alumnado no seu conxunto para lograr transferencia de coñecementos. Esta asistencia terá unha valoración dun 30% na nota global.
50
Proba de ensaio B6 B9 B15 B19 B21 C1 C3 C4 C5 O ensaio vinculado ao proceso de asistencia a eventos formativos externos ao mestrado ou do propio MOPS ten un valor dun 50% da nota. 50
 
Observacións avaliación

Recomendacións/criterios sobre a avaliación: 


1.- A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:

1.1. Solicitarase en formato virtual e/ou soporte informático

1.2. Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos

1.3. De se realizar en papel:

- Non se empregarán plásticos.

- Realizaranse impresións a dobre cara.

- Empregarase papel reciclado.

- Evitarase a impresión de borradores.

2.- Débese facer un uso sostible dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural


Fontes de información
Bibliografía básica Alguacil Gómez, J. (2011). Cómo se hace un trabajo de investigación en sociología. Madrid: Ediciones La Catarata
Baelo Álvarez, Manuel (2017). El arte de presentar trabajos académicos ante un tribunal: TFG, TFM y tesis doctoral: guía práctica para estudiantes universitarios. El Ejido: Círculo Rojo
Guinea-Martín, D. (2012). Trucos del oficio del investigador. Madrid: Gedisa
Caicedo, Claudia (2016). ¿Cómo elaborar un trabajo final de máster?. Barcelona: UOC

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Modelos de provisión do benestar/615525003

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Historia e teorías dos movementos migratorios/615525013
Historia das teorías feministas/615525017
Deseño de proxectos e traballos de investigación/615525029
Traballo Final de Mestrado (TFM)/615525031

Materias que continúan o temario
Prácticas externas/615525028

Observacións

Segundo se recolle nas distintas normativas de aplicación para a docencia universitaria deberase incorporar a perspectiva de xénero nesta materia (usarase linguaxe non sexista, utilizarase bibliografía de autores de ambos os sexos, propiciarase a intervención en clase de alumnos e alumnas...)


Facilitarase a plena integración do alumnado que por razón físicas, sensoriais, psíquicas ou socioculturais, experimenten dificultades a un acceso axeitado, igualitario e proveitoso á vida universitaria


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías