Identifying Data 2019/20
Subject (*) Social Psychology Code 615G01108
Study programme
Grao en Socioloxia
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
First Basic training 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Psicoloxía
Coordinador
Clemente Diaz, Miguel
E-mail
miguel.clemente@udc.es
Lecturers
Clemente Diaz, Miguel
Espinosa Breen, Pablo
E-mail
miguel.clemente@udc.es
pablo.espinosa.breen@udc.es
Web http://http://www.udc.es/dep/psico/
General description Esta materia pretende introducir ao alumno/a nos aspectos conceptuais, teóricos e aplicados da psicoloxía social, analizando as distintas perspectivas para o estudio da interacción entre o individuo e o grupo. Ademáis, persíguese instruilo/a nos distintos procesos psicosociais que contribúen á explicación do comportamento colectivo e a interacción social, facendo especial fincapé na percepción social, a identidade social, a atribución e a cognición social. Preténdese analizar os contextos reais e simbólicos nos que se desenvolve a conducta humana, recoñecendo a importancia da distintividade do nivel de análise psicosocial para explicar o comportamento social.
É por iso que, para que dentro do chamado proceso psicosocial básico, gran énfase está feita sobre o chamado Social Psicoloxía Cognitiva, dado o seu interese e importancia dentro da tendencia actual da disciplina e as relacións cos campos descrito. O curso está dirixido, polo tanto, exemplos e cuestións de interese para o estudante de Educación Social, destacando aspectos da Psicoloxía Cultural e Cross-Cultural, linguaxe, comportamento colectivo e comunicación.
Resumidamente, polo tanto, teñen a intención de alcanzar o seguinte efecto:
- Coñecementos básicos de Psicoloxía Social.
- Desenvolvemento de estratexias de busca e material de avaliación psicosocial en cada caso son o futuro interese do alumno.
- Socialización dos alumnos da terminoloxía, a forma de concibir a realidade e metodoloxía de Psicoloxía Social.
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A2 Introducción a la psicología de los colectivos y grupos humanos.
B3 Capacidad de análisis y síntesis.
B12 Trabajo en equipo.
B26 Capacidades en reconocer el carácter global y local de los fenómenos sociales.
B27 Capacidades en reconocer la complejidad de los fenómenos sociales.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Introducción á psicoloxía dos colectivos e grupos humanos A2
Comprender os supostos e fundamentos históricos, pedagóxicos, psicolóxicos e sociolóxicos da acción socioeducativa e os seus ámbitos de actuación, valorando as súas implicacións. A2
B3
B27
Capacidade de análise e síntese B3
Identificar e analizar os factores contextuais que afectan aos procesos de intervención socioeducativa. B26
B27
Traballo en equipo. B12
Seleccionar diferentes métodos e técnicas para a planificación e evaluación de programas e servizos. B3
Capacidades en reconocer o carácter global e local dos fenómenos sociais. B26
Deseñar e desenrolar proxectos, programas e servizos nos diferentes campos de intervención profesional promovendo a participación e o desenrolo comunitario. B27
Capacidades en reconocer a complexidade dos fenómenos sociais. B27
Observar, analizar, interpretar procesos de mediación social, cultural e educativa. B3
Deseñar e levar a cabo proxectos de investigación elementais aplicables aos diferentes campos de intervención. B3
Desenrolar unha disposición favorable ao traballo en contornos multiculturais e plurilingüísticos. B26
B27
Elaborar, analizar, sintetizar, valorar e transmitir críticamente a información. B3
Adquirir e dominar habilidades comunicativas que permitan transmitir información, ideas e propostas a diversas audiencias. B3
Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información disponible para resolver os problemas cos que deben enfrentarse. B3
B27
Asumir como profesional e ciudadano a importancia da aprendizaxe ao longo da vida. B26

Contents
Topic Sub-topic
I.-INTRODUCTION: DEFINITIONS HISTORY AND METHODOLOGY OF SOCIAL PSYCHOLOGY Topic 1.- Human hehavior as social behavior: definitions from social psychology.
Topic 2.- Levels of analysis in Social Psychology
Topic 3.- History of Social Psychology
Topic 4.- Philosophy and epsitemology of social behavior
Topic 5.- The method of Social Psychology.
Topic 6.- Research Techniques in Social Psychology.
II.- THEORETICAL TRADITIONS IN SOCIAL PSYCHOLOGY Topic 7.- Psychodinamic traditions
Topic 8.- Social Learning traditions
Topic 9.- Cognitive traditions
Topic 10.- Critical traditions, Symbolic Interactionism and Role theory
Topic 11.- Ethological, Socio-biological, Cultural and other traditions.
III.- SOCIAL PERCEPTION AND COGNITION Topic 12.- Social perception
Topic 13.- Social attribution
Topic 14.- Social Cognition
Topic 15.- Psycho-social attitudes
Topic 16.- Estereotipes.
Topic 17.- Social representations
IV.- SOCIAL PERSONALITY AND ACTION CONTROL Topic 18.- Social personality theories
Topic 19.- The Self, Self-esteem and Self-concept
V.- BASIC PSYCHOSOCIAL PROCESSES Topic 20.- Social Motivation
Topic 21.- Social comparison and social norms
Topic 22.- Emotions
Topic 23.- Social influence and power
Topic 24.- Conformity and social deviation
Topic 25.- Socialization.
VI.- COMMUNICATION Topic 26.- Non-verbal Communication
Topic 27.- Verbal Communication and Language
Topic 28.- Persuasion.
Topic 29.- Testimony and deception.
Topic 30.- Mass communication.
VII.- INTERPERSONAL RELATIONSHIPS AND SOCIAL INTERACTION Tema 31.- Atracction.
Tema 32.- Intimate relationships and love
Topic 33.- Altruism and prosocial behavior
Topic 34.- Aggression and Violence
Topic 35.- Social support
Topic 36.- Social skills
Topic 37.- Negotiation, coalition formation, cooperation and competition
Topic 38.- Conflict
VIII.- GROUPS AND INTERGROUP RELATIONS Topic 39.- Group Psychology
Topic 40.- Identity and Social categorization
Topic 41.- Discrimination and Prejudice
Topic 42.- Intergroup contract
Topic 43.- Collective behavior

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Research (Research project) A2 B3 10 30 40
Collaborative learning A2 B12 10 20 30
Diagramming A2 B26 B27 10 30 40
Document analysis A2 B3 B26 B27 5 20 25
Objective test A2 B3 4 4 8
 
Personalized attention 7 0 7
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Research (Research project) Dado que o alumno debe elaborar un traballo extenso, implícase unha metodoloxía de traballo na elaboración de proxectos de investigación, imprescindible como formato de presentación do mesmo. Devandito traballo pode realizarse en grupos de 2 persoas, ou de maneira individual. O tema será aprobado previamente polo profesor.
Collaborative learning O alumno poderá traballar en grupo xunto con outro alumno se o desexa (aínda que se recomenda) par ao desenvolvemento en profundidade dun dos temas do programa.
Diagramming Algunhas das exposicións de sesións maxistrais do profesor esixirán que o alumno desenvolver temas específicos, aínda que de maneira breve e no prazo máximo de 2 semanas desde a exposición na aula. Devanditos esquemas presentaranse unicamente por correo electrónico.
Document analysis Para a elaboración dos traballos citados o alumno debe consultar fontes documentais propias da Psicoloxía Social
Objective test Unha das partes integrantes do proceso de aprendizaxe desta materia consiste en obter información exacta e obxectiva sobre os contidos da mesma. Para iso, o alumno debe realizar unha proba obxectiva de coñecementos de preguntas curtas. As preguntas extraeranse dos apuntamentos do profesor, así como dalgúns manuais específicos que se concretarán na aula nas clases expositivas.

Personalized attention
Methodologies
Document analysis
Research (Research project)
Diagramming
Description
The lecturer will assist students with questions on the subject topics and the preparation of the course test and also with questions regarding written assignements. Office hours will be extablished for this purpose.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Research (Research project) A2 B3 I will require wrttting and essay, searching for bibliography, collecting and analyzing data 50
Objective test A2 B3 The test will have 30 questions with 3 options, only one will be correct. The student needs 50% of right answers to pass, taking into account that each wrong answer susbstracts half a right answer from the score.
The text might also take the format of a short question exam, requiring a written answer in 2-3 lines
50
 
Assessment comments

The research project is comprised of several assignments

The student needs to pass each assesment with 50% of the maximum score to pass the course

Part-time students or students on academic leave will be evaluated following the same criteria


Sources of information
Basic

COURSE HANDBOOK:

MORALES, J.F. MOYA, M., GAVIRIA, E.(2007) Psicología social (3a. ed.), McGraw-Hill España, 2007. ProQuest EbookCentral,http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaudcsp/detail.action?docID=3194912.

OTHER SOURCES:

ANTONS, K.(1986). Práctica de ladinámica de grupos, ejercicios y técnica . Barcelona: Herder.

ARIAS ORDUÑA, A, V. (2012) Psicología Social Aplicada. Madrid: Panamericana

ARONSON, E.(1997). El Animal Social: UnaIntroducción a la Psicología Social . Madrid: Alianza Editorial.

BARRIGA, S.; LEON, J.M. &MARTINEZ, M. (Eds.) (1987), IntervenciónPsicosocial: el Individuo y la Comunidad, Agentes de su Propio Bienestar .Barcelona, Hora.

BLANCH, J.M. (1982). Psicologías Sociales: AproximaciónHistórica . Barcelona,Hora.

BLANCO, A. (1988). Cinco tradiciones en la PsicologíaSocial . Madrid, Morata.

BLANCO, A.; BECERRA, A.&CABALLERO, A. (2004). Psicologíade los Grupos . Madrid: Pearson - Prentice House.

BREAKWELL, G. M., GILMOUR, R. (eds.). (1982). Social Psychology: A practicalmanual . Londres: The BritishPsychological Society & Macmillan Press.

CLEMENTE, M. (1992b). Psicología Social Aplicada .Madrid, Pirámide.

CLEMENTE, M. (2010). Intorducción a la PsicologíaSocial: principales orientaciones teóricas explicativas de la interacciónsocial . Madrid: Universitas.

CLEMENTE, M. (2010). Introducción a la PsicologíaSocial: conceptualización, historia y metodología . Madrid: Universitas.

CLEMENTE, M. (Ed.) (1992a). Psicología Social: Métodos yTécnicas de Investigación . Madrid, Eudema.

COLLIER, G.; MINTON, H.L. & REYNOLDS, G. (1996). Escenarios y Tendencias de la Psicología Social . Madrid: Tecnos.

DE DIEGOVALLEJO, R. & CHICO DEL RIO, M. (2013). Prácticas de Psicología Social .Madrid: Pirámide.

DEPARTAMENTODE ECOPSICOLOGÍA Y PERSONALIDAD, U.A.M. (1986). Prácticas de Psicología social .Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.

FERNÁNDEZ SEDANO, I. &CUADRADO GUIRADO, I. (2012). Psicología Social .Madrid: Sanz yTorres

HOGG, M. A. & VAUGHAN,G. M. (2010) Psicología Social. Madrid: Panamericana

IBAÑEZ, T. (1990). Aproximaciones a la PsicologíaSocial . Barcelona, Sendai.

IBAÑEZ, T. (Ed.) (1989). El Conocimiento de la RealidadSocial . Barcelona, Sendai.

JIMENEZ BURILLO, F. (1981). Psicología Social . Madrid,U.N.E.D. (2 vols.)

MARÍN SÁNCHEZ, M. &TROYANO RODRÍGUEZ, Y. (2012). Psicología Social de los procesos grupales. Madrid:Pirámide

MARTIN, A.; CHACON, F. &MARTINEZ, M. (Eds.) (1988). PsicologíaComunitaria . Madrid, Visor.

MORALES, J.F. & HUICI, C.(Eds.) (1989). Lecturas dePsicología Social . Madrid, UNED.

MORALES, J.F.; BLANCO, A.;HUICI, C. & FERNANDEZ DOLS, J.M. (Eds.) (1985). Psicología Social Aplicada .Bilbao, Desclée de Brouwer.

MORALES, J.F.; KOMBLIT, A.L.;PAEZ, D. & ASUN, D. (2002). PsicologíaSocial . Madrid: Pearson - Addison Wesley.

MUNNE, F. (1971). Grupos, Masas y Sociedades .Barcelona, Hispano-Europea.

MUNNE, F. (1982). Psicología Social . Barcelona,CEAC.

MUNNE, F. (1986). La Construcción de la PsicologíaSocial como Ciencia Teórica . Barcelona, Alamex.

MUNNE, F. (1989). Entre el Individuo y la Sociedad:Marcos y Teorías Actuales sobre el Comportamiento Interpersonal . Barcelona,PPU.

MYERS, D.G. (2004). Explorando la Psicología Social . Madrid, McGrawHill.

PAEZ, D. etal. (2003). Psicología Social,Cultura y Educación . Madrid, Pearson -Prentice Hall.

PAEZ, D.; VALENCIA, J.;MORALES, J.F.; SARABIA, B.; y URSUA, N. (1992). Teoría y Método en PsicologíaSocial . Barcelona, Anthropos.

PASTOR, G. (1978). Conducta Interpersonal: Ensayo dePsicología social Sistemática . Salamanca, Universidad Pontificia deSalamanca.

PATERNA BLEDA, C.,MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. C. & VERA MARTÍNEZ, J. J. (2015). Psicologíasocial: de la teoría a la práctica cotidiana. Madrid: Pirámide

PEIRO, J.M. (1983). Psicología de la Organización .Madrid, U.N.E.D.

PEIRO, J.M. (1990). Organizaciones: Nuevas PerspectivasPsicosociales . Barcelona, PPU.

QUILES DELCASTILLO, M. N., MORERA BELLO, M. D., RODRÍGUEZ TORRES, R. (1998). Psicología social: procesosinterpersonales . Madrid: Pirámide.

RODRIGUEZ, A. & SEOANE, J.(Eds.) (1989). Creencias,Actitudes y Valores . Madrid, Alhambra.

SÁNCHEZ, M.M. &PECINO-MARTÍNEZ, R. (2012). Introducción a la Psicología Social . Madrid: Pirámide

SANGRADOR, J.L. (1982). Interacción Humana y ConductaSocial . Madrid, Salvat.

SEGOVIA VÁZQUEZ,S. (coord.) (1989). Cuadernosde prácticas de psicología (3ºcurso). Cuadernos de la UNED. Madrid: Universidad Nacional de Educación aDistancia.

TORREGROSA, J.R. & CRESPO,E. (Eds.) (1984). EstudiosBásicos de Psicología Social . Barcelona, Hora.

TORREGROSA, J.R. &SARABIA, B. (Eds.) (1983). Perspectivasy Contextos de la Psicología Social . Barcelona, Hispano-Europea.

TORREGROSA, J.R. (Ed.) (1974). Teoría e Investigación en laPsicología Social Actual . Madrid, Instituto de la Opinión Pública.

Asimismo, existennumerosas páginas web que el alumno puede consultar. En concreto, se recomiendaentrar en www.psicoactiva.com

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.