Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Teoría sociolóxica 1 Código 615G01110
Titulación
Grao en Socioloxia
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinación
Gonzalez Radio, Vicente
Correo electrónico
v.gradio@udc.es
Profesorado
Calo Garcia, Estefania
Gonzalez Radio, Vicente
Taboadela Alvarez, Obdulia
Correo electrónico
estefania.calo@udc.es
v.gradio@udc.es
obdulia.taboadela@udc.es
Web
Descrición xeral Tratase dunha materia introductoria onde se ofrecen as referencias e os rasgos básicos da historia da socioloxía no período clásico.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A9 Análisis de los principales conceptos y generalizaciones sobre la sociedad humana y sus procesos.
A11 Aprendizaje de la historia de la teoría sociológica y sus principales escuelas hasta la actualidad.
A24 Conocimientos y habilidades en transmitir los conceptos, problemáticas y perspectivas sociológicas.
A35 Actitud crítica frente a las doctrinas y las prácticas sociales.
B3 Capacidad de análisis y síntesis.
B4 Resolución de problemas.
B6 Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.
B13 Razonamiento crítico.
B18 Creatividad.
B25 Capacidades para relacionar los conocimientos de la sociología y de otras disciplinas afines.
B27 Capacidades en reconocer la complejidad de los fenómenos sociales.
C7 Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
O estudante terá que reconocer e identificar na realidade social os conceptos fundamentais da teoría sociolóxica clásica e a sus escolas e tendencias A9
A11
A24
B3
B4
B6
B13
B18
B27
C7
Adquirir o coñecemento teórico máis relevante da historia da sociología clásica e ser capaz de aplicalo ó estudio da realidade social nas súas diferentes vertentes A9
A11
A24
A35
B3
B6
B13
B18
B25
C7
O estudiante debe vslorar o conocemento.a tecnoloxía e a información dionible para resolver os problemas cos que se atopa tendo en conta tamén o pasado A9
A11
A24
A35
B3
B4
B6
B13
B18
B25
B27
C7

Contidos
Temas Subtemas
Tema 1. Precursores da Socioloxía T1. A herdanza da Ilustración. Rousseau. Condorcet y Montesquieu. O idealismo alemán: Kant, Hegel, Herder, Goethe e Fichte. A ilustración inglesa: Hobbes, Adam Smith, Hume, Locke e Stuart Mill.
Tema 2. A teoría social T2. Tönnies. Tocqueville.
Tema 3. Os fundadores da Socioloxía T3. O positivismo: A. Comte; Saint-Simon. O historicismo: Dilthey; Jaspers. O evolucionismo: H. Spencer.
Tema 4. Formalismo, valor, saber e símbolo T4. T4. Von Wiese. Simmel. Scheler. Mannheim. Cassirer.
Tema 5. Teoría do conflicto T5. Marx, Nietzsche. Freud.
Tema 6. Centralidade dos clásicos T6. Durkheim e Weber.
Tema 7. Socioloxía económica e social T7. Sombart. Huizinga. Veblen. Marshall y Schumpeter
Tema 8. A acción social. Fenomenoloxía T9. V. Pareto. A. Schutz.
Tema 9. O funcionalismo e estructuralismo. T9. Parsons. Saussure e Levi-Strauss

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Presentación oral A9 A24 B3 B18 C7 25 35 60
Proba obxectiva A11 B4 B6 B13 B25 B27 2 0 2
Análise de fontes documentais A11 B3 20 50 70
Discusión dirixida A9 A35 8 6 14
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Presentación oral Clase magistral
Proba obxectiva Examen ou avalidación dos contidos expostos en clase. Esta proba pode ser considerada opcional polo profesor no caso de ter referencias e criterios suficientes de avalidación do alumn@. Como criterio xeral faranse dous exames parciais (1,30 horas cada un)e, logo o exame final (2 horas)
Análise de fontes documentais Presentación de textos a los alumnos
Discusión dirixida Nas clases plantearanse debates, tanto sobre os contidos expositivos do programa da asignatura, como sobre temas relacionados ou sobre os traballos tutelados a realizar.

Atención personalizada
Metodoloxías
Proba obxectiva
Análise de fontes documentais
Discusión dirixida
Descrición
A atención personalizada se pretende que sexa permanente. É dicir, que o alumn@ poda contar co profesor en calquera momento e para calquera cuestión relativa a docencia desta asignatura.
Concretamente, a atención personalizada farase obrigatoriamente na tutela dos traballos, tanto na parte de formulación, como na do seu desenvolvemento.
Outra parte importante da atención personalizada é na de asesoramento de lecturas e consultas referentes á socioloxía e as súas aplicacións prácticas.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Presentación oral A9 A24 B3 B18 C7 Fluidez, dominio, interese e síntese expositiva do traballo 25
Proba obxectiva A11 B4 B6 B13 B25 B27 A Proba obxectiva pode combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar e/ou de asociación. Tamén se pode construír con un só tipo dalgunha destas preguntas.
30.-Proba mixta Proba que integra preguntas tipo de probas de ensaio e preguntas tipo de probas obxectivas.

75
 
Observacións avaliación

Para a avaliación da proba obxectiva só se terán en conta os autores do programa que aparecen desenvolvidos no manual da materia, o Ritzer.

Cómpre ter aprobado o exame para superar a materia.

A aqueles estudantes que teñan que acudir á segunda oportunidade, se lles manterán os elementos de avaliación que teñan superados durante o curso.


Fontes de información
Bibliografía básica GIDDENS, ANTHONY (1976). El capitalismo y la moderna teoría social. Barcelona. Idea Books
FERRAROTTI, F. (1975). El pensamiento sociológico: de A. Comte a M. Horkheimer. Barcelona, Península
PARSONS, T. (1999). El sistema social. Madrid, Alianza
MEAD, G. H (1968). Espíritu, persona y sociedad. Buenos Aires. Paidós
SCHUTZ, A (1974). Estudios sobre teoría social. Buenos Aires. Amorrortu
GINER, S. (1982). Historia del pensamiento social. Barcelona. Ariel
ZEITLIN, I. (1968). Ideología y teoría sociológica. Buenos Aires, Amorrortu
BERGER, P. L., y LUCKMANN, Th (2003). La construcción social de la realidad. Buenos Aires. Amorrortu
NISBET, R (1977). La formación del pensamiento sociológico. Buenos Aires, Amorrortu
RODRÍGUEZ IBAÑEZ, J.E. (1984). La perspectiva sociológica. Historia, teoría y método. Madrid, Taurus
BELTRÁN VILLALVA, M. (1991). La realidad social. Madrid, Tecnos
BERGER. P. y KELLNER. H (1985). La reinterpretación de la sociología. Madrid, Espasa Calpe
MARTINDALE, D. (1968). La teoría sociológica. Madrid, Aguilar
ARON. R (1980). Las etapas del pensamiento sociológico. Buenos Aires, Siglo XXI
IGLESIAS, C. et al. (1980). Los orígenes de la teoría sociológica. Madrid, Akal
BENDIX. R (1979). Max Weber: semblanza intelectual. Buenos Aires, Amorrortu
AVINERI, S (1983). Pensamiento social y político de Carlos Marx. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales
MOYA, C (1975). Sociólogos y sociología. Madrid, Siglo XXI
TIMASHEFF, N. (1967). Teoría sociológica. México, FCE
RITZER, G (1993). Teoría sociológica clásica. Madrid, MacGraw-Hill
SMELSER, N.J. y WARNER, R.S. (1982). Teoría sociológica: Análisis histórico y formal. Madrid, Espasa-Calpe
MERTON, R. K (1980). Teoría y estructura sociales. México. F.C.E.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Teoría Sociolóxica I/615011202
Teoría Sociolóxica II/615011302
Teoría Sociolóxica (I e II)/615011713
Teoría Sociolóxica 2/615011723

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Filosofía e Metodoloxía das Cc. Sociais/615011104

Materias que continúan o temario
Filosofía e Metodoloxía das Cc. Sociais/615011104

Observacións
Trátase dunha asignatura cun claro contido teórico e que pretende unha orientación práctica do mesmo, tanto na súa aplicación á comprensión da realidade social, como na preparación e exercicio do oficio de sociólog@ na súa vertente de constructor ou formulador de teorías sobre dita realidade social. Por todo elo, é necesario tanto a asistencia ás clases, para coñecer as teorías fundamentais da socioloxía, como para levar a cabo o traballo requerido, que é unha parte fundamental da asignatura.


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías