Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Relaciones internacionales Código 615G01204
Titulación
Grao en Socioloxia
Descriptores Ciclo Periodo Curso Tipo Créditos
Grado 2º cuatrimestre
Segundo Formación básica 6
Idioma
Castellano
Gallego
Modalidad docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Dereito Público
Coordinador/a
Mkrtichyan , Artak
Correo electrónico
a.mkrtichyan@udc.es
Profesorado
Mkrtichyan , Artak
Correo electrónico
a.mkrtichyan@udc.es
Web
Descripción general O obxetivo da docencia das Relacións Internacionais consiste en posibilitar o ensino e a aprendizaxe sistemáticas da estrutura -actores e factores- e da dinámica –interaccións- da Sociedade internacional, facilitando a comprensión entre os alumnos dos problemas básicos que a rodean.

As Relacións Internacionais preséntanse ó alumno mediante unha aproximación histórico-sociolóxica, de xeito que poida aprehender eficazmente, a través de acontecementos históricos e sociolóxicos, os conceptos centrais da disciplina, así como comprender as principais aproximacións teóricas ás Relacións Internacionais e a súa utilidade para entender e interpretar a estrutura e a dinámica dá sociedade internacional contemporánea.

Asemade, realizárase unha aproximación axiolóxica ás Relacións Internacionais, coa finalidade de procurar unha constante valoración e espírito crítico na conciencia do alumno. Desde logo, a dimensión finalista da actividade docente conduce a que o ensino non se reduza a unha descrición da Sociedade internacional, se non que debe facerse reflexionar ó alumno sobre o conxunto de valores que inspiran as Relacións Internacionais e ós que aspira a propia Sociedade internacional, especialmente, na súa dimensión de transición cara a unha Comunidade internacional. Deste xeito, ó ensinar e difundir as Relacións Internacionais preténdese contribuír a facer avanzar a Sociedade internacional e os suxeitos que a integran na vía da paz e da solidariedade.

Tendo en conta ou contido esencial da disciplina científica, a súa docencia exponse desde unha visión realista pero co firme propósito de facer partícipe ó alumno dos valores que inspiran a Sociedade internacional, apuntando, cando sexa posible, suxestións para a súa mellora e insistindo, sobre todo, non respecto deses valores e no cumprimento das normas que os recoñecen e protexen. Neste contexto, sitúase unha das funcións máis importantes da docencia das Relacións Internacionais: demostrar e convencer ós estudantes de que esta é unha disciplina cada vez máis relevante na formación de todo sociólogo, e que tomen conciencia da perspectiva internacional que lles confire o coñecemento das Relacións Internacionais, como elemento imprescendible nun mundo cada vez máis interdependente e globalizado, e cunha incidencia directa na vida diaria dos individuos indistintamente do grupo social ó que pertenzan.

A función docente universitaria, na que se combina unha función informativa e outra formativa, debe servir para formar sociólogos que poidan atopar saídas profesionais vinculadas cos seus estudos, pero, sobre todo, tamén debe servir para formar e potenciar as capacidades intelectuais dos estudantes para que poidan e saiban afrontar de xeito crítico os valores e as actitudes sociais que se desenvolven nas sociedades nacionais, comunitaria e internacional das que eles forman parte.

Neste sentido, e a través da lectura, estudo e entendimento de libros e artigos sobre temas internacionais, preténdese desenvolver as capacidades analítica, reflexiva e deductiva do alumno, que deberá ser capaz de expresar con propiedade e de xeito razoado, oralmente e por escrito, argumentos sobre a realidade internacional que cheguen máis alá do simple dato ou feito.
Plan de contingencia 1. Modificacións nos contidos
- Non se realizarán cambios

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
- Proba obxectiva (computa na avaliación)
- Traballos tutelados (computa na avaliación)
- Simulación (computa na avaliación)
- Actividades iniciais
- Sesión maxistral

*Metodoloxías docentes que se modifican
- Mantense a metodoloxía docente, pero substitúese a docencia presencial por unha docencia virtual, e as actividades prácticas realizaranse, tamén, por medios virtuais

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
- TEAMS, Moodle, Microsoft Outlook

4. Modificacións na avaliación
- A proba final desenvolverase virtualmente coas garantías de seguridade correspondente.

*Observacións de avaliación:
- Mantense o indicado no Paso 7

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
- Non se realizarán cambios

Competencias del título
Código Competencias del título
A8 Análisis de las transformaciones y evolución de las sociedades contemporáneas .
A33 Capacidades en reconocer la diversidad de estudiantes y la complejidad del proceso de aprendizaje.
A36 Actitud de compromiso frente a los problemas sociales y culturales.
B1 Capacidad de organización y planificación.
B3 Capacidad de análisis y síntesis.
B15 Trabajo en un contexto internacional.
B26 Capacidades en reconocer el carácter global y local de los fenómenos sociales.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
C3 Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
C4 Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje Competencias del título
Realizar un análisis crítico de las transformaciones y evolución que tienen lugar en las sociedades contemporáneas. A8
Organizar trabajos prácticos en grupos mixtos de estudiantes nacionales y extranjeros. A33
Organizar y planificar el tiempo en función del marco temporal establecido. B1
Incorporar el contexto global e internacional para entender y analizar los fenómenos sociales. B26
Describir y analizar las cuestiones planteadas de la materia desde un enfoque internacional. B3
B15
Definir y debatir de modo critico los problemas los problemas sociales y culturales en ámbito internacional A36
Manejar las herramientas tecnológicas en realización de los trabajos prácticos. C3
Realizar los trabajos prácticos y el examen final en idiomas oficiales de la comunidad autónoma. C1
Determinar, analizar y buscar soluciones de problemas contemporáneas internacionales sobre la base de los valores democráticos y de la solidaridad. C4

Contenidos
Tema Subtema
- PARTE I –
LA SOCIEDAD INTERNACIONAL

Lección 1. La Sociedad internacional como objeto de las Relaciones Internacionales
Lección 1. La Sociedad internacional como objeto de las Relaciones internacionales
1. Las Relaciones internacionales: fundamentos teóricos y conceptuales.
2. La Sociedad internacional: concepto, formación y evolución.
3. El sistema internacional como instrumento de análisis de la Sociedad internacional.
A) Estrutura del sistema internacional: actores y factores internacionales.
B) Dinámica del sistema internacional: interacciones entre actores y factores.
- PARTE II -
LOS ACTORES DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES

A) LOS SUJETOS INTERNACIONALES

Lección 2. Los Estados.
Lección 3. Las Organizaciones internacionales.
Lección 4. Las Naciones Unidas.
Lección 5. La Unión Europea

B) OTROS ACTORES INTERNACIONAIS

Lección 6. El individuo y la opinión pública internacional.
Lección 7. Las Organizaciones Non Gubernamentales (ONG).
Lección 8. Las Empresas Transnacionales (ET)
A) LOS SUGETOS INTERNACIONALES

Lección 2. Los Estados.
1. El Estado como actor y como sujeto internacional.
2. Los elementos constitutivos del Estado soberano.
3. La distribución del poder en la Sociedad internacional: la noción de “potencia”.

Lección 3. Las Organizaciones internacionales.
1. Antecedentes y evolución histórica.
2. Concepto y clases.
3. Personalidad internacional, estructura y formación de la vontad.

Lección 4. Las Naciones Unidas.
1. Propósitos y principios.
2. Miembros.
3. Estructura institucional.
4. Principales funciones de las Naciones Unidas.
A) La descolonización.
B) El mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales.
C) El desarrollo.
5. Los Organismos especializados de las Naciones Unidas.

Lección 5. La Unión Europea
1. Orígenes y evolución.
2. Instituciones y órganos comunitarios.
3. El sistema de normas y actos.
4. Políticas y acciones de la Unión Europea.

B) OTROS ACTORES INTERNACIONALES

Lección 6. El individuo y la opinión pública internacional.
1. El individuo y su papel en las Relaciones internacionales.
A) La subjetividad internacional del individuo.
a) La capacidad de actuar ante órganos internacionales.
b) La responsabilidad internacional del individuo. Especial referencia a la jurisdicción penal internacional.
2. La opinión pública internacional y su incidencia en las Relaciones internacionales.

Lección 7. Las Organizaciones Non Gubernamentales (ONG).
1. Evolución y desarrollo histórico.
2. Concepto y características.
3. El papel de las ONG en las relaciones internacionales: sus grandes objetivos.
4. Las relaciones de las ONG con otros actores internacionales.

Lección 8. Las Empresas Transnacionales (ET)
1. Evolución y desarrollo histórico.
2. Concepto y características.
3. Los efectos de las ET en la Sociedad internacional.
4. El control de las ET.
- PARTE III -
LOS FACTORES DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES

Lección 9. El factor geográfico y demográfico.
Lección 10. El factor económico y el tecnológico.
Lección 11. El factor ideológico.
Lección 12. El factor jurídico.
Lección 9. El factor geográfico y demográfico.
1. Incidencia del factor geográfico en las Relaciones internacionales. A) Cuestiones geo-estratégicas.
B) Los recursos naturales.
2. Incidencia del factor demográfico en las Relaciones internacionales.
A) Problemas demográficos actuales.
B) Movimientos internacionales de población.

Lección 10. El factor económico y el tecnológico.
1. Incidencia del factor económico en las Relaciones internacionales.
2. Poder transnacional y orden económico internacional.
3. La incidencia del desarrollo tecnológico en las Relaciones internacionales.
4. El progreso técnico y la competición internacional.

Lección 11. El factor ideológico.
1. La incidencia de la ideología en las Relaciones internacionales.
2. La ideología desde una perspectiva política y económica.
3. La ideología desde una perspectiva cultural y religiosa.

Lección 12. El factor jurídico.
1. El Derecho internacional como Ordenamento jurídico de la Sociedad internacional.
2. La creación y el desarrollo progresivo del Derecho internacional en la Sociedad internacional actual.
- PARTE IV -
LA DINÁMICA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES:
LAS INTERACCIONES ENTRE ACTORES Y FACTORES EN LA SOCIEDAD INTERNACIONAL

A) EL CONFLITO

Lección 13. Los conflictos internacionales y su resolución pacífica.


B) LA COOPERACIÓN

Lección 14. Principales ámbitos de la cooperación internacional.
A) EL CONFLITO

Lección 13. Los conflictos internacionales y su resolución pacífica.
1. Los conflictos internacionales: concepto y clases.
2. Los conflitos armados:
A) La prohibición de la amenaza o del uso de la forza, y la legítima defensa.
B) La regulación de los conflictos armados.
C) El Derecho internacional humanitario.
3. La resolución pacífica de los conflictos internacionales.

B) LA COOPERACIÓN

Lección 14. Principales ámbitos de la cooperación internacional.
1. La Sociedad internacional como sociedad basada en la cooperación y los intereses solidarios.
2. La protección internacional de los derechos humanos.
3. El desarrollo.
4. El comercio internacional.
5. La protección internacional del medio ambiente.

Planificación
Metodologías / pruebas Competéncias Horas presenciales Horas no presenciales / trabajo autónomo Horas totales
Prueba objetiva A8 B3 C1 C4 2 0 2
Trabajos tutelados A33 A36 B15 B26 4 10 14
Simulación A33 B1 4 10 14
Actividades iniciales B1 3 6 9
Sesión magistral C3 108 0 108
 
Atención personalizada 3 0 3
 
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías Descripción
Prueba objetiva El examen será final y consistirá en diversas preguntas basadas en epígrafes del programa.
Trabajos tutelados Casos prácticos, cuestionarios y preguntas de reflexión sobre determinados contenidos de la materia, con las orientacones y tutorías del profesor. Podrán consistir en aprendizaje cooperativo y podrán ir acompañados de foros de debate dirigidos.
Simulación Representación de algún proceso de la realidad internacional con la participación de sujetos y/o actores internacionales (por ejemplo, el proceso de toma de decisiones en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas).
Actividades iniciales Representación del papel de algún sujeto o actor internacional a partir de alguna situación de actualidad o de relevancia internacional (por ejemplo, el papel de la Unión Europea en la gestión de conflictos internacionales).
Sesión magistral Explicación teórica en el aula de los contenidos fundamentales de la materia.

Atención personalizada
Metodologías
Actividades iniciales
Sesión magistral
Prueba objetiva
Trabajos tutelados
Simulación
Descripción
La atención personalizada resulta esencial para un mejor rendimento del alumno y una melhor adquisición de las competencias exigidas.

Se requiere una participación activa del alumno tanto en el aula como en las titorías para que el profesor pueda tener el mayor número de elementos posíveis para personalizar la docencia.

En su caso, estableceránse tutorías personalizadas y/o en grupo para orientar a los alumnos en el seguimiento de las sesiones magistrales así como en el desarrollo de las diversas actividades de la materia.

Evaluación
Metodologías Competéncias Descripción Calificación
Actividades iniciales B1 Las actividades dirigidas representarán el 40% de la nota final y consistirán, fundamentalmente, en actividades de simulación o de rol, en trabajos de investigación, de reflexión o en casos prácticos, para cuya elaboración y resolución los estudiantes contarán con las correspondientes orientaciones e instrucciones metodológicas, bibliográficas y documentales. 5
Sesión magistral C3 Docencia expositiva y orientativa sobre los contenidos del programa. 5
Prueba objetiva A8 B3 C1 C4 El examen final será escrito y supondrá el 60% de la nota total. Se realizará al final del cuatrimestre sobre la base de la docencia impartida durante el curso, y consistirá en diversas preguntas basadas en epígrafes del programa. 70
Trabajos tutelados A33 A36 B15 B26 Las actividades dirigidas representarán el 40% de la nota final y consistirán, fundamentalmente, en actividades de simulación o de rol, en trabajos de investigación, de reflexión o en casos prácticos, para cuya elaboración y resolución los estudiantes contarán con las correspondientes orientaciones e instrucciones metodológicas, bibliográficas y documentales. 10
Simulación A33 B1 Las actividades dirigidas representarán el 40% de la nota final y consistirán, fundamentalmente, en actividades de simulación o de rol, en trabajos de investigación, de reflexión o en casos prácticos, para cuya elaboración y resolución los estudiantes contarán con las correspondientes orientaciones e instrucciones metodológicas, bibliográficas y documentales. 10
 
Observaciones evaluación

La nota final de la asignatura se corresponderá en un 60% con el examen final y en un 40% con las actividades dirigidas. En el supuesto caso de que el alumno no entregue los trabajos dirigidos, su calificación final será la nota obtenida por la prueba objetiva de acuerdo con la ponderación establecida, siendo la nota máxima un 6. No se permitirá ningún cambio de turno ni de grupo reducido que no haya sido autorizado previamente por el Centro. Cualquier intento de fraude o plagio en cualquier actividad que se desarrolle durante el curso o en el examen final será penalizada con un suspenso automático en la asignatura (0).


Fuentes de información
Básica DEL ARENAL, C. (2014). Etnocentrismo y teoría de las Relaciones internacionales. Madrid: Ed. Tecnos
ARMSTRONG, D. (2012). International law and international relations. Cambridge University Press
GOLDSTEIN, JOSHUA S. (2010). International relations. Longman
DEL ARENAL, C. (2010). Introducción a las Relaciones internacionales, 4ª ed.. Madrid: Ed. Tecnos
JACKSON, ROBERT H. (2007). Introduction to international relations. OxfordUniversity Press
BARBÉ. E. (dir.) (2014). La Unión Europea en las relaciones internacionales. Madrid: Ed. Tecnos
DÍEZ DE VELASCO, M. (coordinada por SOBRINO HEREDIA, J. M.) (2010). Las Organizaciones internacionales, 16ª ed.. Madrid: Ed. Tecnos
PALOMARES LERMA, G. (2006). Las relaciones internacionales en el Siglo XXI. Madrid: Ed. Tecnos
ESCRIBANO ÚBEDA-PORTUGUÉS, J. (2010). Lecciones de relaciones internacionales. Madrid: Ed. Aebius
BARBÉ, E. (2007). Relaciones internacionales, 3ª ed. . Madrid: Ed. Tecnos
SUR, S. (2011). Relations internationales. Montchrestien
TAWIL, E. (2010). Relations internationales. Vuibert
MERLE, M. (2000). Sociología de las relaciones internacionales. Madrid: Ed. Alianza
GARCÍA PICAZO, P. (2017). Teoría breve de las relaciones internacionales, 5ª ed.. Madrid: Ed. Tecnos
DEL ARENAL, C. (coord.) (2015). Teorías de las Relaciones Internacionales. Madrid: Ed. Tecnos
SOBRINO HEREDIA, J.M. (2016). Textos para el estudio del Derecho internacional público, Derecho de la Unión Europea y Derecho internacional de los espacios. Valencia: Ed. Tirant lo Blanch
SOBRINO HEREDIA, J.M. (2016). Textos para el estudio del Derecho internacional público, Derecho de la Unión Europea y Derecho internacional de los espacios. Valencia: Ed. Tirant lo Blanch

Complementária

RECURSOS WEB
BANCO MUNDIAL (WB)
http://www.worldbank.org
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA (CEPAL)
http://www.eclac.org
CONSEJO DE EUROPA
http://www.coe.int
CONFERENCIA DE NACIONES UNIDAS PARA EL COMERCIO Y EL DESARROLLO (UNCTAD)
http://www.unctad.org
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)
http://www.imf.org
FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF)
http://www.unicef.org
INSTITUTO DE DERECHO INTERNACIONAL (IDI)
http://www.idi-iil.org
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU)
http://www.un.org
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (FAO)
http://www.fao.org
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL (ONUDI)
http://www.unido.org
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO)
http://www.unesco.org
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC)
http://www.wto.org
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT)
http://www.ilo.org
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)
http://www.who.org
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)
http://www.oecd.org
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)
www.oas.org
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)
http://www.undp.org
TRIBUNAL INTERNACIONAL DE JUSTICIA (CIJ – TIJ)
http://www.icj-cij.org/
UNIÓN EUROPEA (UE)
http://www.europa.eu
THE WORLD FACTBOOK
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

 
Medios nacionales
 
Medios internacionales
 
EL PAÍS
www.elpais.es
ABC
www.abc.es
EL MUNDO
http://www.elmundo.es/
LA VOZ DE GALICIA
www.lavozdegalicia.com
LA VANGUARDIA
www.lavanguardia.es
AGENCIA EFE
www.efe.es
EUROPAPRESS
http://www.europapress.es
 
BBC NEWS
http://www.bbc.co.uk/mundo/
RT
http://actualidad.rt.com/
CNN EUROPE
http://edition.cnn.com/EUROPE/
REUTERS
http://www.reuters.com/
 
RIA Novosti
http://sp.rian.ru/
France 24
http://www.france24.com/
LE MONDE
http://www.lemonde.fr/
LE FIGARO
www.lefigaro.fr
ALJAZEERA
http://www.aljazeera.com/
 
PressTV
http://www.presstv.ir/
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Recomendaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Hª política y social contemporánea/615G01109

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Sistemas políticos comparados/615G01202
Sociología económica y de las organizaciones/615G01207

Asignaturas que continúan el temario
Trabajo de grao/615G01420

Otros comentarios


(*) La Guía Docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la UDC. Este documento es público y no se puede modificar, salvo cosas excepcionales bajo la revisión del órgano competente de acuerdo a la normativa vigente que establece el proceso de elaboración de guías