Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Socioloxía do xénero Código 615G01205
Titulación
Grao en Socioloxia
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Segundo Formación básica 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinación
Correo electrónico
Profesorado
Cobo Bedia, Rosa
Fernández Suárez, Mónica Belén
Correo electrónico
rosa.cobo@udc.es
belen.fernandez.suarez@udc.es
Web
Descrición xeral A Sociología do Xénero aporta un marco de interpretación da realidade social da que carecen outras materias, dado que a variable xénero identifica fenómenos sociais específicos que son imposibles de identificar dende outros marcos interpretativos da realidade.

Doutra banda, se está a abrir un novo espacio no mercado laboral que demanda técnicos e técnicas de igualdade, axentes de igualdade, etc. para os que a formación nesta materia é imprescindible.

Obxectivos específicos:

1. Lograr un marco cronolóxico que permita entender os estudos de xénero e o movemento feminista dende o inicio da modernidade (século XVIII) ata a actualidade (século XXI)
2. Analizar as aportacións conceptuais dos estudos de xénero e da teoría feminista e identificar os cambios producidos nas ciencias sociais cando as mulleres se convertiron en obxectos e suxeitos da investigación social.
3. Explicar que os efectos prácticos deste debate académico e da actividade política do movemento feminista se teñen traducido na creación e aplicación de políticas públicas de igualdade.

Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Conocimiento de los componentes básicos de las desigualdades sociales y las diferencias culturales.
A14 Capacidades en elaborar, utilizar, e interpretar indicadores sociales e instrumentos de medición social.
A21 Capacidades para identificar y medir factores de vulnerabilidad social y procesos conflictivos.
A26 Saber elegir las técnicas de investigación social (cuantitativas y cualitativas) pertinentes en cada momento.
A34 Conocimientos y actitudes de ética profesional.
A35 Actitud crítica frente a las doctrinas y las prácticas sociales.
A36 Actitud de compromiso frente a los problemas sociales y culturales.
B2 Toma de decisiones.
B3 Capacidad de análisis y síntesis.
B4 Resolución de problemas.
B6 Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.
B11 Compromiso ético.
B13 Razonamiento crítico.
B25 Capacidades para relacionar los conocimientos de la sociología y de otras disciplinas afines.
B27 Capacidades en reconocer la complejidad de los fenómenos sociales.
C6 Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
C7 Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Comprender o marco interpretativo da realidade social a partir da categoría de xénero, así como a identificación analítica da centralidade da desigualdade de xénero nas sociedades modernas e contemporáneas. A1
A14
A21
A26
A34
A35
A36
B2
B3
B4
B6
B11
B13
B25
B27
C6
C7
Compromiso ético fronte a unha desigualdade, a de xénero, historicamente invisible para as sociedades, e identificación dos principios de liberdade, igualdade e universalidade como constitutivos da modernidade, así como recoñecemento de que a igualdade de xénero inscríbese no marco dos dereitos humanos. A1
A14
A21
A26
A34
A35
A36
B2
B3
B4
B6
B11
B13
B25
B27
C6
C7

Contidos
Temas Subtemas
Tema 1. A socioloxía do xénero e os estudos feministas. A socioloxía do xénero e os estudos feministas. As mulleres como obxetos e sujeitos da investigación sociolóxica. A inviabilidade das mulleres na socioloxía clásica. O concepto de patriarcado na socioloxía.
Tema 2. Xenealoxía dos estudos feministas. Xenealoxía dos estudos feministas:

- O século XVIII: a primeira onda e o paradigma da igualdade.
- O século XIX: a segunda onda e o movemento sufraxista.
- O século XX: a terceira onda e o feminismo radical.
-O século XXI: a cuarta onda e as novas vindicacións feministas.

Tema 3. Formas de socialización: prexuízos, estereotipos e roles. Formas de socialización: prexuízos, estereotipos e roles. Axentes de socialización. Novas identidades de xénero. Novas masculinidades. Sexismo na linguaxe.
Tema 4. A familia patriarcal e o espazo privado-doméstico, tarefas reproductivas e de coidados. A familia patriarcal e o espazo privado-doméstico, tarefas reproductivas e de coidados. Crise da familia patriarcal e xurdimento de novos modelos familiares.
Tema 5. As mulleres na educación. As mulleres na educación. O currículo oculto de xénero. Educación afectivo-sexual. O imaxinario sexual e a pornografía nos adolescentes. Coeducación e políticas de intervención na aula.
Tema 6. Estratificación sexual no mercado de traballo e no ámbito privado-doméstico. Estratificación sexual no mercado de traballo e no ámbito privado-doméstico. A división sexual do traballo e o traballo non remunerado das mulleres A contabilidade do traballo de balde: as contas satélites dos fogares.
Tema 7. Democracia, poder político e representación. Democracia, poder político e representación. A orixe da democracia moderna e a exclusión das mulleres. Paridade e déficits de cidadanía. O teito de cristal nas institucións políticas e noutras organizacións.
Tema 8. A violencia contra as mulleres. A violencia contra as mulleres. Causas estructurais, manifestacións e efectos sociais. O acoso sexual. Prostitución, pornografía e ventres de alugueiro. Os feminicidios e as novas formas de violencia patriarcal no capitalismo global.
Tema 9. Políticas públicas de igualdade. Políticas públicas de igualdade. Políticas específicas e mainstreaming de xénero. Aplicacións prácticas das políticas institucionais de igualdade: plans de igualdade, informes de impacto de xénero e orçamentos con perspectiva de xénero.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A14 A26 30 0 30
Traballos tutelados A1 A21 A35 B3 B6 B13 B25 1 50 51
Proba de ensaio A34 A36 B3 B11 C6 C7 2 32 34
Discusión dirixida B2 B4 B27 5 0 5
Estudo de casos A1 A14 A21 A36 5 0 5
Proba obxectiva A1 A21 B3 B6 B13 2 0 2
Lecturas A1 A14 A21 A35 B27 0 22 22
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral É a explicación do profesor dos contidos da materia na aula. Normalmente apoiarase en soporte visual. ATENCIÓN: As clases son para entender os conceptos e as teorías e expor posibles dúbidas sobre os mesmos. Por esa razón é necesario ter lidos os textos sobre os que se falará en clase. ESTES TEXTOS SON O MATERIAL A PARTIR DO CAL SE AVALIARÁN Os COÑECEMENTOS
Traballos tutelados O traballo teórico a desenvolver será tutelado pola profesora dende a elección de tema ata a supervisión da súa realización. Nel se desenvolverá un tema relacionado co temario
Proba de ensaio Examen ou validación dos contidos expostos en clase.
Discusión dirixida Realizaranse discusións dirixidas na aula a fin de debater sobre conceptos e realidades sociais relevantes para a socioloxía do xénero.
Estudo de casos Analizaranse casos concretos de desigualdade de xénero coas ferramentas conceptuais, xurídicas e políticas existentes para cada caso proposto.
Proba obxectiva Avaliaranse algúns contidos con probas obxectivas: exames, resumos de textos, etc.
Lecturas Iranse indicando unha serie de lecturas recomendables e outras básicas. Asimesmo, recoméndase a consulta da bibliografía básica do temario da asignatura.

Atención personalizada
Metodoloxías
Sesión maxistral
Traballos tutelados
Descrición
A atención persoalizada se realizará na titorización do/s traballo/s tutelado/s. Por outra banda se atenderá individualmente ao alumnado sempre que sexa preciso ó longo do curso.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A1 A21 A35 B3 B6 B13 B25 Traballos obrigatorios na aula. 20
Proba de ensaio A34 A36 B3 B11 C6 C7 Realizarase un examen obrigatorio de todo o temario. 80
 
Observacións avaliación

O exame terá un peso do 80% na nota final. É obrigatoria a asistencia a clase.


Fontes de información
Bibliografía básica Sánchez Bello, Ana; Iglesias Galdo, Ana (2006). Currículum oculto en el aula: estereotipos en acción. En R. Cobo (coord.) Educar en la ciudadanía: perspectivas feministas (pp. 123-149). Madrid: Caterata
Díaz Martínez, C.; Dema Moreno, S.; Finkel Morgenstern, L. (2016). Desigualdades de género en la distribución de los recursos económicos en las parejas. Papers: revista de sociología, Vol. 100, Nº 1, 2015, págs. 53-73
Pazos Morán, María (2013). Desiguales por ley. Las políticas públicas contra la igualdad de género. Madrid: Catarata
Miyares, A. (2006). Educación y sexualidad. Educar en la ciudadanía: perspectivas feministas (pp. 107-122). Madrid: Catarata
Connell, R. W. (2001). Educando a los muchachos: nuevas investigaciones sobre masculinidad y estrategias de género para las escuelas. Nómadas, 14, pp. 156-171
Pateman, Carole (2019). El contrato sexual. Editorial Ménades
Durán Heras, M. Á. (2005). El trabajo no remunerado y las familias. Aequalitas. Revista Jurídica de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 17, pp. 47-59
Fraser, Nancy (2015). Fortunas del Feminismo . Editorial Traficante de Sueños: Madrid
Marugán Pintos, B.; Vega Solís, C. (2002). Gobernar la violencia: apuntas para un análisis de la rearticulación del patriarcado. Política y Sociedad, 329, pp. 415-435
Lerner, Gerda (2017). La creación del patriarcado. Navarra: Katakrak
Cobo, Rosa (2019). La imaginación feminista: Debates y transformaciones disciplinares. Editorial Catarata
Cobo Bedia, Rosa (2017). La prostitución en el corazón del capitalismo. Madrid: Catarata
Freeman, J. (1989). La tiranía de la falta de estructuras. En C. Amorós (ed.) Mujeres, feminismo y poder. Madrid: Forum de Política Feminista
Alberdi, Inés (2006). La transformación de las familias. La influencia del feminismo en los cambios familiares. Arxius: 15, pp. 25-40
Torns, T. (2011). Las mujeres y el empleo en España. ¿Un futuro venturoso? Retos y oportunidades para la igualdad de género. . FOREM: Madrid
Bosch-Fiol, E.; Ferrer-Pérez, V. A. (2012). Nuevo mapas de los mitos sobre las violencias de género en el siglo XXI. Psicothema 2012, 24, 4, 548-554
Lombardo, E.; León, M. (2014). Políticas de igualdad de género y sociales en España: origen, desarrollo y desmantelamiento en un contexto de crisis económica. Investigaciones Feministas, pp. 13-25
Castro García, Carmen (2017). Políticas para la igualdad permisos por nacimiento y transformación de los roles de género. Madrid: Catarata
Posada Kubissa, Luisa (2019). ¿Quién hay en el espejo?. Editorial Cátedra: Valencia
 • Alberdi, Inés (Ed.),  Informe sobre la situación de la familia en España, Ministerio de Asuntos Sociales, Madrid, 1995.
 • Amara, Fadela y Zappi, Sylvia, Ni putas ni sumisas, Madrid, Cátedra, 2004.
 • Amorós, Celia (Dir.); Diez palabras clave sobre mujer, Pamplona, Editorial Verbo Divino, 1995.
 • Amorós, C. y Miguel, A. de. (eds): Teoría feminista: de la Ilustración a la globalización, volúmenes 1, 2 y 3, Madrid, Minerva Ediciones, 2005.
 • Astelarra, Judith: Veinte años de políticas de igualdad, Madrid, Cátedra, 2005.
 • Bosch, E. y Ferrer, V.A. (2002). La voz de las invisibles. Las víctimas de un mal amor que mata. Valencia: Ed. Cátedra. Colección Feminismos.
 • Bourdieu, Pierre: La dominación masculina, Barcelona, Anagrama, 2000.
 • Cobo, R: “El género en las ciencias sociales”, en Cuadernos de Trabajo Social, nº 18, 2005.
 • Cobo, R.: Educar en la ciudadanía. Perspectivas feministas, Madrid, Libros de la Catarata, 2008.
 • Cobo, R.: Hacia una nueva política sexual, Madrid, Libros de la Catarata, 2011.
 • Carrasco, Cristina y otras, Malabaristas de la vida. Mujeres, tiempos y trabajos. Barcelona, Icària, 2003.
 • Castells, Manuel, La era de la información, vol.I, II y III, Alianza Editorial, Madrid, 1996.
 • Díaz, Capitolina, Dinero, amor e individualización, Oviedo, KRK, 2004.
 • Díaz, Capitolina y Dema, Sandra, Sociología y género, Madrid, Tecnos, 2013.
 • Durán, María de los Ángeles (ed.): Mujeres y hombres en la formación de la teoría sociológica, Madrid, CIS, 1996.
 • Durán, María de los Ángeles: El valor del tiempo, Madrid, Espasa, 2007.
 • Giddens, Anthony: Sociología, Madrid, Alianza, 2001.
 • Informe del lobby europeo de mujeres Beijing + 10. Pode descargarse en: http://www.mujeresenred.net/article.php3?id_article=97
 • Izquierdo, Mª Jesús (1998). El malestar en la desigualdad. Madrid: Cátedra. Feminismos.
 • Manier, Bénédicte, Cuando las mujeres hayan desaparecido, Madrid, Cátedra, 2007.
 • Miedzian, Myriam, Chicos son, hombres serán. Cómo romper los lazos entre masculinidad y violencia, Madrid, Horas y horas, 1995
 • Murillo, Soledad: El mito de la vida privada, Madrid, Siglo XXI, 1996.
 • Ritzer, Georg: Teoría Sociológica Contemporánea, McGraw-Hill, Madrid, 2001.
 • Saltzman, Janet: Equidad y género, Madrid, Cátedra, 1992.
 • Soledad Murillo , El mito de la vida privada, 1996, Siglo XXI
 • Subirats, Marina: “Rosa y azul: la transmisión de los géneros en la escuela mixta”, en González, Ana y Lomas, Carlos (eds.): Mujer y educación: educar para la igualdad, educar desde la diferencia, Barcelona, Graó, 2002.
 • Tobío, Constanza, Madres que trabajan, Ed. Cátedra, col. Feminismos, Madrid, 2005.
 • Torns, Teresa, “El trabajo y el cuidado: cuestiones teórico-metodológicas desde la perspectiva de género”, en Empiria. Revista de Metodología de las Ciencias Sociales, enero-junio de 2008.
 • Valcárcel, Amelia: La política de las mujeres, Cátedra (Feminismos), Madrid 1997.
Bibliografía complementaria Cobo, Rosa (2019). El imaginario pornográfico como pedagogía de la prostitución. Oñati socio-legal series, 9, 1, pp.6-26
Adán, Carme (2019). Feminicidio . Editorial Bellaterra: Barcelona
Ranea Triviño, Beatriz (2019). Feminismos. Antología de textos feministas para uso de las generaciones más jóvenes, y de las que no lo son tanto. Editorial Catarata: Madrid
Cobo, Rosa (2019). La cuarta ola feminista y la violencia sexual. Paradigma: revista universitaria de cultura, 22, pp. 134-138
Mies, María (2019). Patriarcado y acumulación a escala mundial. Traficantes de sueños: Madrid


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Introdución á socioloxía/615G01103

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Socioloxía da familia/615G01305

Materias que continúan o temario
Acción colectiva e cooperación social/615G01416

Observacións

Recomendacións:

1.- A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:

1.1. Solicitarase en formato virtual e/ou soporte informático

1.2. Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos

1.3. De se realizar en papel:

- Non se empregarán plásticos.

- Realizaranse impresións a dobre cara.

- Empregarase papel reciclado.

- Evitarase a impresión de borradores.

2.- Débese facer un uso sostible dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural

3.- Débese ter en conta a importancia dos principios éticos relacionados cos valores da sostenibilidade nos comportamentos persoais e profesionais

4.- Segundo se recolle nas distintas normativas de aplicación para a docencia universitaria deberase incorporar a perspectiva de xénero nesta materia (usarase linguaxe non sexista, utilizarase bibliografía de autores de ambos os sexos, propiciarase a intervención en clase de alumnos e alumnas...)

5.- Traballarase para identificar e modificar prexuízos e actitudes sexistas, e influirase na contorna para modificalos e fomentar valores de respecto e igualdade

6. Deberanse detectar situacións de discriminación por razón de xénero e proporanse accións e medidas para corrixilas

7. Facilitarase a plena integración do alumnado que por razón físicas, sensoriais, psíquicas ou socioculturais, experimenten dificultades a un acceso axeitado, igualitario e proveitoso á vida universitaria

 (*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías