Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Socioloxía da educación Código 615G01210
Titulación
Grao en Socioloxia
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinación
Carames Balo, Rosa Elena
Correo electrónico
rosa.carames@udc.es
Profesorado
Carames Balo, Rosa Elena
Diz Reboredo, Carlos
González Flores, María
Correo electrónico
rosa.carames@udc.es
carlos.diz@udc.es
maria.gflores@udc.es
Web
Descrición xeral A materia de Socioloxía da Educación trata o feito social, histórico e cultural da educación. A educación non pode ser estudada coma un feito social illado, senón que se trata dun complexo fenómeno atravesado por cuestións tan amplas como poden ser a economía, a clase social, o xénero, a etnia, a diversidade cultural, a familia, a estratificación social, a desigualdade, os ideais pedagóxicos, as políticas educativas, etc. Por todo iso é preciso abordar a súa comprensión dun xeito holístico e sen esquecer as múltiples relacións entre os niveis micro e macro sociolóxicos.

Para coñecer e analizar en profundidade estes temas, durante o desenvolvemento da materia formarase ao alumnado nos principais paradigmas teóricos da socioloxía clásica e contemporánea vencellados coa educación formal e tamén con contextos/articulacións non formais: analizararemos o papel tradicional da escola como un axente socializador, reflexionaremos sobre as súas funcións e as súas posibles alternativas, e discutiremos as relacións entre a educación e a economía, a estratificación, os movementos sociais, a construcción das diferencias sexuais, a diversidade étnica, etc.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Conocimiento de los componentes básicos de las desigualdades sociales y las diferencias culturales.
A8 Análisis de las transformaciones y evolución de las sociedades contemporáneas.
A9 Análisis de los principales conceptos y generalizaciones sobre la sociedad humana y sus procesos.
A10 Introducción a las teorías sobre el poder, la legitimidad y el Estado. Formas de organización política y su evolución histórica, con especial atención a los sistemas contemporáneos.
A12 Conocimiento de la especie humana a través de la cultura, parentesco y hábitat con especial atención a los pueblos preindustriales.
A19 Capacidades para definir, localizar y contactar la población objeto de integración social.
A20 Capacidades para adecuar los objetivos a los recusos económicos, temporales y humanos.
A21 Capacidades para identificar y medir factores de vulnerabilidad social y procesos conflictivos.
A23 Capacidades en evaluar los costes y beneficios ecológicos y sociales (presentes y futuros).
A25 Habilidades en el desarrollo de las organizaciones (asesoramiento, diseño y gestión de organizaciones e instituciones).
A29 Habilidades para el desarrollo de los recursos humanos en las organizaciones.
A31 Habilidades en implantación y gestión de los servicios sociales.
A32 Capacidades en contribuir al diseño de políticas públicas orientadas a abordar problemas sociales.
A33 Capacidades en reconocer la diversidad de estudiantes y la complejidad del proceso de aprendizaje.
A34 Conocimientos y actitudes de ética profesional.
A35 Actitud crítica frente a las doctrinas y las prácticas sociales.
A36 Actitud de compromiso frente a los problemas sociales y culturales.
B5 Capacidad de gestión de la información.
B10 Habilidades en las relaciones interpersonales.
B12 Trabajo en equipo.
B13 Razonamiento crítico.
B16 Sensibilidad hacia temas medio ambientales.
B18 Creatividad.
B19 Adaptación a nuevas situaciones.
B20 Conocimiento de otras culturas y costumbres.
B24 Habilidades para contextualizar e identificar los actores clave en cada situación.
B25 Capacidades para relacionar los conocimientos de la sociología y de otras disciplinas afines.
B27 Capacidades en reconocer la complejidad de los fenómenos sociales.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
C4 Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.
C6 Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
C7 Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.
C8 Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Capacidades para tomar e elaborar apuntes propios a partir das explicacións nas aulas e do material das lecturas e videos a empregar para a súa correcta elaboración. Capacidade para traballar con documentos orixinais de información e para elaborar información propia de cara a encamiñar os traballos individualmente e/ou en equipo que teñan por obxecto detectar posibles poboacións obxecto de integración, de intervencións principalmente educativas para paliar ou recuperar a súa vulnerabilidade económica, política, social, ecolóxica, de desigualdade, violencia, etc. Adquisición de habilidades para a xestión de recursos humanos e de organizacións e para traballar en grupo dentro e fóra da aula. A8
A9
A19
A20
A21
A23
A25
A29
A31
A32
A33
B5
B10
B12
B13
B24
B27
C1
Coñecemento das principais teorías sociolóxicas sobre a sociedade e os seus procesos educativos, sobre os compoñentes básicos das desigualdades sociais e as diferencias culturais e de educación, sobre as transformacións e a evolución das sociedades contemporáneas, sobre o poder, a lexitimidade e o Estado. Comprensión da organización política e institucional da educación dende unha perspectiva sociohistórica, dende o nacemento da sociedade industrial ata os nosos días. Comprensión da variedade e da pluralidade do estudantado e da complexidade do proceso de ensinanza-aprendizaxe. A1
A8
A9
A10
A12
A33
B20
Manter unha actitude crítica, creativa, construtiva, científica e dialóxica fronte ás doutrinas e prácticas sociais, así como amosar actitudes de compromiso, diálogo e empatía ante problemas sociais e culturais, atendendo por exemplo ás desigualdades de xénero respecto da educación, ás violencias e tamén ao respeto á ecoloxía e ao medio ambiente. Manter unha actitude de respeto e de escoita activa, e involucrarse no traballo colaborativo, en equipo, flexible e adaptado ás diferentes situacións. Desenvolverse no exercicio dunha cidadanía aberta, atenta, coidadora, activa, crítica, comprometida, democrática e solidaria. Ser capaz de atender, entender, escoitar, debatir, observar, analizar a realidade, facer diagnósticos dalgúns problemas e propoñer solucións baseadas no ben común e nunha ecoloxía plural de saberes. A35
A36
B5
B12
B13
B16
B18
B19
B25
C4
C6
C7
C8
Respetar, aprender e disfrutar das aportacións dos demais, así como ser capaz de superar os inconvenientes xurdidos a través das aprendizaxes colaborativas como ferramenta elemental dunha ética dialóxica que sexa capaz de manter ao longo do tempo a argumentación das evidencias para defender unha actitude crítica e responsable a nivel profesional e personal. A34
A35

Contidos
Temas Subtemas
Tema 1. Orixes da Socioloxía da Educación. 1. O ser humano como animal simbólico.

2. A educación como un asunto de Estado: Antecedentes remotos na Grecia clásica.

3. Os distintos obxectos de estudo da Socioloxía da Educación. A educación/socialización formal e non formal ou informal.

Tema 2. As liñas mestras da Socioloxía da Educación. 1. Durkheim: o proceso de socialización e o sistema educativo como subsistema social.

2. Marx: As relacións humanas materiais, a estrutura de clases e a súa relación coa educación.

3. Weber: As relacións humanas inmateriais, a dominación e as organizacións educativas.
Tema 3. Os neoclásicos da Socioloxía da Educación.
1. Gramsci (neomarxista)

2. Parsons (estructural-funcionalista)
Tema 4. A Socioloxía da Educación Contemporánea. 1. As teorías da reprodución.

2. As teorías da resistencia.

3. O xénero e a educación.

4. As violencias e a educación.

5. A globalización e o mercado educativo.

6. Experiencias e pedagoxías alternativas.
Tema 5. A Socioloxía da Educación en España e en Galicia. 1. Análisis sociohistórico da Socioloxía da Educación en España.

2. Análisis sociohistórico da Socioloxía da Educación en Galicia.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A8 A9 A10 A12 A34 A35 A36 B5 B10 B12 B13 B16 B18 B19 B20 B24 B25 B27 20 10 30
Aprendizaxe colaborativa A21 A23 A25 A29 A32 A33 A34 A35 B5 B10 B12 B13 B18 B19 B24 B27 C4 C7 C8 20 40 60
Recensión bilbiográfica A8 A9 A10 A12 A34 A36 B5 B10 B12 B13 B18 B19 B24 B25 C8 15 35 50
Proba de ensaio A1 A8 A10 A21 A35 A36 B5 B13 B18 B20 B24 B25 B27 C1 C4 7 0 7
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución dalgunhas preguntas dirixidas ó estudantado, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar as aprendizaxes dos contidos da asignatura a través do estudo da bibliografía e a confección de apuntes propios polo alumnado.
Aprendizaxe colaborativa Participación e colaboración de principio a fin en traballos que deberán ser presentados na clase por un grupo ou equipo de traballo conformado por estudantes. As aprendizaxes colaborativas axudan a darlle significación á educación e serven para experienciar academicamente o significado sociolóxico do proceso de cambio socioformativo que se está a desenvolver na actualidade.
Recensión bilbiográfica O alumnado deberá presentar por escrito unha recensión e análise de lecturas seleccionadas de entre os textos indicados polo profesor. Poderán ser citados para revisar o contido destas recensións. A súa avaliación favorecerá o traballo feito en grupo e a súa presentación conxunta así como a elaboración creativa. A presentación das recensións é unha actividade obrigatoria para todo o alumnado. Aqueles outros alumnos que prefiran ser avaliados a través da avaliación non continua tamén deberán presentar esta recensión na data fixada polo profesor.
Proba de ensaio Proba na que se busca responder por escrito a preguntas de certa amplitude valorando que se proporcione a resposta esperada, combinada coa capacidade de razoamento (argumentar, relacionar, imaxinar, etc.), creatividade e espírito crítico. Utilízase para a avaliación diagnóstica, formativa e sumativa. Permite medir as habilidades que non poden avaliarse con probas obxectivas como a capacidade de crítica, de síntese, de comparación, de redacción e de orixinalidade do estudante; polo que implica un estudo amplo e profundo dos contidos, sen perder de vista o conxunto das ideas e as súas relacións.

Atención personalizada
Metodoloxías
Sesión maxistral
Aprendizaxe colaborativa
Proba de ensaio
Recensión bilbiográfica
Descrición


Terase en conta a asistencia e a participación do alumnado nas diferentes actividades da materia, de xeito moi especial todas aquelas que conleven a responsabilidade de acadar obxectivos grupais, para o ben común que formará parte da avaliación final de cada persoa. Neste senso, aconséllase ó alumnado acudir ás titorías ou propiciar consultas co profesor da asignatura para resolver calqueira dúbida.

* Os criterios e a planificación desta guía docente son de carácter orientativo. Considerando a heteroxeneidade do alumnado e segundo o criterio do profesor, poderán ser obxecto dalgunha adaptación se algunha situación específica así o require. Todo isto deberá ser debidamente informado e xustificado ao profesor no horario de titorías para ser tratadas as excepcións á norma e explorar e decidir as posibles adaptacións.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A8 A9 A10 A12 A34 A35 A36 B5 B10 B12 B13 B16 B18 B19 B20 B24 B25 B27 Terase en conta a asistencia regular ás clases -poderá pasarse unha folla de sinaturas-, o bo comportamento na aula e a participación continuada no curso, amosando interese, coidando ás compañeiras e ós compañeiros, intervindo nos debates e realizando as distintas prácticas e actividades que se desenvolvan en relación coa materia, dentro e fóra da aula. 15
Aprendizaxe colaborativa A21 A23 A25 A29 A32 A33 A34 A35 B5 B10 B12 B13 B18 B19 B24 B27 C4 C7 C8 A aprendizaxe colaborativa esixe responsabilidade individual e colectiva, serve para incrementar as aprendizaxes teórico-experienciais e para activar mecanismos de comportamento en favor da comunidade e dun bo clima social.

Formaranse grupos de 4/5 persoas na aula. Da listaxe de películas e materiais audiovisuais propostos, cada grupo elixirá unha delas –non se poderán repetir– e procederá a realizar unha exposición creativa e rigurosa na aula, podendo empregar todo tipo de soportes, materiais e/ou metodoloxías (textos, gráficos, imaxes, vídeos, música, performance, teatro, fotografías, roll-playing, etc.). As exposicións terán unha duración aproximada duns 15 minutos e deberán servirse dalgúns dos conceptos e teorías traballados na aula.

25
Proba de ensaio A1 A8 A10 A21 A35 A36 B5 B13 B18 B20 B24 B25 B27 C1 C4 Ao longo do curso iranse realizando distintas probas escritas na aula. Ao remate de certos temas, o alumnado terá que responder varias preguntas relacionadas cos contidos da materia e cos materiais e as lecturas que se estean seguindo na aula. Ditas probas poderán ser liberatorias respecto ao exame de 1ª oportunidade. 35
Recensión bilbiográfica A8 A9 A10 A12 A34 A36 B5 B10 B12 B13 B18 B19 B24 B25 C8 O valor da lectura reflexionada e enriquecida pola experiencia vivida da persoa axuda a fomentar a creatividade e o sentido crítico. Ademais, serve para a construción de valores positivos en prol da colectividade cando é fruto dunha reflexión dialóxica. As lecturas terán que ser relacionadas co resto das actividades prácticas realizadas durante o curso.

Da listaxe de libros propostos na aula, o alumnado –dividido en parellas– deberá escoller un deles e facer unha recensión.
25
 
Observacións avaliación

A materia ten dous métodos principais de avaliación: continua e non continua

1) Avaliación continua:

A cualificación final obterase promediando as cualificacións dos
distintos apartados, sendo necesario -para aprobar a asignatura e poder
sumar en tódolos apartados- obter alomenos unha puntuación de 1'75
(sobre 3'5) nas probas na aula (probas de ensaio). O alumnado que supere
ditas probas e teña os puntos totais suficientes para aprobar a materia
(5 sobre 10) estará exento de presentarse ao examen oficial de 1ª
oportunidade, aínda que poderá presentarse para subir nota.

2) Avaliación non continua:

O alumnado presentarase ao exame oficial de 1ª oportunidade, que
supondrá o
55% da nota total. Para aprobar dito exame deberá alcanzar unha
puntuación mínima de 3 (sobre 5'5). Ademais, deberá entregar na mesma data de exame unha recensión individual dunha das lecturas
acordadas
previamente co profesor (25% da nota total), así como un traballo
sobre
unha das películas tamén acordadas co profesor con anterioridad e
(20% da
nota total).

Para o alumnado con recoñecemento de adicación a
tempo parcial e dispensa académica exención de asistencia, acordarase ao inicio do curso un calendario específico de titorías
compatible coa súa adicación. En caso de non acordar uns elementos de avaliación particulares, na primeira e segunda oportunidade os
criterios
de avaliación rexiranse dacordo á modalidade de avaliación non
continua.

 • Os criterios e a planificación desta guía
  docente
  son de carácter orientativo. Considerando a heteroxeneidade do alumnado e
  según o criterio do profesor poderán ser obxecto de algunha adaptación
  puntual. Todo isto deberá ser debidamente informado e xustificado aloprofesor en horario de titorías para ser tratadas as excepcións á
  norma e
  explorar as posibles adaptacións.

Fontes de información
Bibliografía básica

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA DO TEMA 1:

Almeida Nesi, Julio (1995). Sociología de la Educación. Notas para un curso. Barcelona, Ariel.

Escohotado, Antonio (1988). Filosofía y Metodología de las Ciencias. Madrid, UNED, pp. 21-44.

Sabine, George H. (1990, 19ª impr.). Historia de la Teoría Política. Madrid, Fondo de Cultura Económica, pp. 15-110.

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA DO TEMA 2:

Cabrera Montoya, Blas (1986). Limitaciones del análisis de Marx sobre la legislación fabril en El Capital. Revista de Educación, nº 281, pp.213-224.

Castaño, Gonzalo (2000). Educación y formas de dominación en Max Weber. Revista Colombiana de Educación: Textos Clásicos, pp. 77-100.

Durkheim, Emile (1975). Educación y Sociología. Barcelona, Editorial Fontanella.

Guerrero Serón, Antonio (1996). Manual de Sociología de la Educación. Madrid, Editorial Síntesis, pp. 15-32.

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA PARA O TEMA 3:

Morgenstern, Sara (1991). Antonio Gramsci: hegemonía y educación. En Gómez de Castro et al., Socialismo y Sistemas Educativos, pp. 154-184.

Parsons, Talcot (1990). El aula como microsistema social. Sus funciones en la sociedad america. Educación y Sociedad, nº 6, pp. 163-186.

Veblen, Thorstein Bunde (1944/2010 1ª edic.electr.). Teoría de la clase ociosa. México, FCE.

 

BIBLIOGRAFÍA PARA LOS TEMAS 4 Y 5: SELECCIÓN DE MANUAIS, CAPÍTULOS DE LIBROS, OU ARTIGOS PARA OBTER UN EIXO DE REFERENCIA TEÓRICO. UN PUNTO DE PARTIDA PARA A REALIZACIÓN DOS TRABALLOS PRÁCTICOS. TAMÉN BASES DE DATOS E INFORMES.

Caramés Balo, Rosa (2016). Lección práctica de socioloxía da educación con enfoque ecofeminista: O significado da estofa lúdica infantoxuvenil. IV Xornada Universitaria Galega de Xénero, 2016. (En internet)

Fernández Palomares, Francisco (coord.). Sociología de la Educación. Madrid, Pearson Prentice-Hall.

Flecha, Ramón; Gómez, Jesús y Puigvert, Lidia (2009). Teoría sociológica contemporánea. Barcelona, Paidós.

Moncada, Alberto (1989). Cien años de educación en España. En Félix Ortega et al. (comp.), Manual de Sociología de la Educación. Madrid, Visor.

Taberner Guasp, José (2012). Familia y Educación. Madrid, Tecnos.

Bibliografía complementaria para orientar máis centradamente os correspondientes traballos de aprendizaxe colaborativo. A restante bibliografía que se precise deberá ser buscada e xestionada polo alumnado.


-Adorno, Theodor W. La Personalidad Autoritaria. Revista Empiria. Documento electrónico.

-Alonso, L.E., Martín Criado, E. y Moreno Pestaña, J.L. (Eds.) (2004). Pierre Bourdie: Las Herramientas del Sociólogo. Madrid, Editorial Fundamentos.

- Alonso, L.E., Fdez. Rdguez., C.J. y Nyssen, J.M. (2009). El Debate sobre las Competencias. Una investigación Cualitativa en torno a la Educación superior y Calidad y Acreditación, 158 pp. Documento electrónico de la ANECA, Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad.

- Apple, Michael (1987). Resistencia y contradicciones en las clases, la cultura y el Estado: La cultura vivida II. En Educación y Poder, cap. 4. Madrid, Paidós-MEC, pp. 105-132.

- Berger, Peter y Luckman, Thomas (1995). La construcción social de la realidad. Buenos Aires, Amorrortu.

- Bernstein, Basil (1985). Clase social, lenguaje y socialización. Educación y Sociedad, nº 4, pp. 129-168.

- Bourdieu, Pierre (1985). ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos. Madrid, Ediciones Akal, S.A.

- Bourdieu, Pierre (1988). La Distinción. Madrid, Taurus.

- Caramés Balo, Rosa (2001). Causas del "core of burnout" del profesorado universitario. Libro de actas del VII Congreso Español de Socociología. Salamanca. Documento electrónico.

- Caramés Balo, Rosa (2014). Socioloxía da educación e ecofeminismos: docencia e investigación. Actas del II Xornadas Interuniversitarias de Xénero. Ferrol, xullo, 2014.

- Caramés Balo, Rosa (2015). Ecofeminismo urbán na educación de intelectuais de proximidade. En González Penín, A.J. López Díaz y E. Aguado Lorenzo, editoras: Trazos de xénro no século XXI, pp. 89-98. http//publicacions.uvigo.es/publicacións_gl/

- Collins, Randall (1989). La sociedad credencialista. Madrid, Akal.

- Díez Rdguez., Ángeles (2003). Ciudadanía Cibernética. La Nueva Utopía Tecnológica de la Democracia. En M.L. Morán y J. Benedicto (Eds.): Aprendiendo a ser Ciudadanos. Experiencias Sociales y Construcción de la Ciudadanía entre los Jóvenes, pp. 193-217. Madrid, INJUVE, Instituto de la Juventud.

- Duarte, Carlos M. (2011). Cambio climático. Madrid, Los Libros de la Catarata. (Debates científicos del CSIC, Catálogo General de publicaciones Oficiales).Documento electrónico.

- Echeverría, Javier (2004, 2ª edic.). Los Señores del aire: Telépolis y el Tercer Entorno. Barcelona, Destino.

-Fdez. Enguita, Mariano (2008). ¿Fronteras en las aulas?: contacto transcultural y endogamia en las interacciones del alumnado. Revista de Educación, nº 345. Monografía: De Inmigrandes a Minorías: temas y problemas de la multiculturalidad.

- Finkel, L. (1995). Braverman y el análisis del proceso de trabajo y su descualificación. En La Organización Social del Trabajo, Año 6, nº 11, pp. 117-148.

- Fischer-Kowalski, Marina (2002). El metabolismo de la sociedad: sobre la infancia y adolescencia de una naciente estrella conceptual. En Michael Redclift y Graham Woodgate: Sociología del Medio Ambiente. Una perspectiva internacional. Madrid, McGrawHill.

- Fromm, Erik, Horkheimer, M. y Parsons, Talcot (1976). La Familia y el autoritarismo. Barcelona, Península.

- Fundación 1º de Mayo (2009). La Situación de las y los Jóvenes en España: más Vulnerables ante la Crisis. Fundación 1º de Mayo, Estudios de la Fundación, nº 11, 65pp. Documento electrónico.

- González Radío, Vicente (1998). El futuro de su presente: Análisis de una Autopercepción. A Coruña: CESUGA.

- Lomas, C. (2007). ¿La escuela es un infierno?: Violencia escolar y construcción cultural de la masculinidad. Revista de Educación, nº 342.

- Morgenstern, Sara (1995). El reparto del trabajo y el reparto de la educación. En VVAA: Volver a pensar la educación. Madrid, Morata, pp. 329-341.

- Mulet Trobat, Bartomeu (Coord.) (2003). Globalització i Ciencies Socials. Limits i Dilemes. Palma de Mallorca, Editorial A Taula, 5, Univ. Illes Balears.

- Mulet Trobat, Bartomeu y Caramés Balo, Rosa (2005). Situación actual de la Sociología de la Educación en España. Una interpretación para su futuro: La senda de la ASE. Témpora, 8, pp. 137-155.

- Redclift, Michael y Woodgate, Graham (2002). Sostenibilidad y construcción social. En Michael Redclift y Graham Woodgate: Sociología del Medio Ambiente. Una Perspectiva Internacional. Madrid, McGrawHill.

- Segalen, Martine (1992). Antropología histórica de la familia. Madrid, Taurus.

- Subirats Martorell, Marina (2002). Rosa y azul: la transmisión de los géneros en la escuela mixta. En A. Gonzáles et al. (coord.): Educar para la igualdad, educar desde la diferencia. Barcelona, Graó.

- Tanguy, L. (2001). De la evaluación de los Puestos de Trabajo a las de las Cualidades de los Trabajadores. En E. Garza Toledo y J.C. Neffa (Eds.): El Trabajo del Futuro y el Futuro del Trabajo. Buenos Aires, Amorrortu, pp. 111-128.

- Terrén Lalana, Eduardo y Fdez. Enguita, Mariano (2008). De inmigrantes a minorías: temas y problemas de multiculturalidad (presentación). Revista de Educación, nº 345. Monografía: De inmigrantes a minorías: temas y problemas de la multicultaridad.

- Whitty, G. Power, S. y Halpin, D. (1999). Los gestores escolares, el Estado y el mercado. En La escuela, el Estado y el mercado, cap. 4. Madrid, Morata, pp. 71-85.

PÁGINAS DE BASES DE DATOS DE DIVERSOS ORGANISMOS: CIS, CIDE, MEC, COLECTIVO OIÉ, ASE, AMSE, DIALNET, GOOGLE SCHOLAR,...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía complementaria

La bibliografía complementaria irase proporcionando e guiando pola profesora así como buscando, atopando e traballando por parte do alumnado para levar a cabo os traballos prácticos escollidos e desenvolver os apartados dos temas 4 e 5.


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Antropoloxía social e cultural/615G01102
Introdución á socioloxía/615G01103
Hª política e social contemporánea/615G01109
Teoría sociolóxica 1/615G01110
Teoría sociolóxica 2/615G01203
Socioloxía do xénero/615G01205
Socioloxía do traballo/615G01209

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Socioloxía económica e das organizacións/615G01207

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías