Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Socioloxía urbana e ordeamento do territorio Código 615G01306
Titulación
Grao en Socioloxia
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 6
Idioma
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinación
Garcia Docampo, Manuel
Correo electrónico
manuel.garcia.docampo@udc.es
Profesorado
Calo Garcia, Estefania
Garcia Docampo, Manuel
Correo electrónico
estefania.calo@udc.es
manuel.garcia.docampo@udc.es
Web http://http://www.sociologia.udc.es
Descrición xeral Trátase de coñecer as variables e características da relación dos seres humanos co seu entorno físico. Ese coñecemento irá dende a historia do estudo disciplinar sobre esa materia, ata a posibilidade de intervenir nesa relación. Elo levará á necesidade de adquirir as habilidades, destrezas e coñecementos que permitan participar nos procesos de planeamento urbanístico e de ordenación do territorio
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A4 Relaciones entre la población, los recursos y medio ambiente en su movimiento y estructura; y el estudio de las técnicas y métodos del análisis demográfico.
A12 Conocimiento de la especie humana a través de la cultura, parentesco y hábitat con especial atención a los pueblos preindustriales.
A18 Capacidades en evaluar los proyectos de políticas públicas y de intervención social, así como sus resultados.
A32 Capacidades en contribuir al diseño de políticas públicas orientadas a abordar problemas sociales.
B14 Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar.
B16 Sensibilidad hacia temas medio ambientales.
B20 Conocimiento de otras culturas y costumbres.
B24 Habilidades para contextualizar e identificar los actores clave en cada situación.
B25 Capacidades para relacionar los conocimientos de la sociología y de otras disciplinas afines.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Capacidad y habilidad para elaborar e interpretar indicadores sociales A12
A32
B24
B25
Diseñar políticas públicas en materia de ordenación territorial y urbanismo A12
A18
A32
B14
Capacitar para analizar la relación entre población, recursos y medio ambiente A4
B20
B24
Análizar el impacto ambiental de infraestructuras, sistemas generales y urbanismo A4
A18
B16

Contidos
Temas Subtemas
A análise empírica do territorio A Socioloxía do territorio
As variables intervintes
As metodoloxías e ferramentas de análise
A intervención no territorio
Historia da pobación e dos asentamentos Evolución histórica
Relación dos seres humáns coa súa contorna O territorio coma construto social.
As ciencias do territorio.
As categorías do territorio.
Estrutura territorial O estudo da estrutura territorial
As divisións político administrativas
A estrutura territorial de natureza socioeconómica
As entidades territoriais de natureza urbanística
Os tecidos urbanos Evolución dos tecidos
Descomposcións analísticas da cidade
Valor e función do solo
Elementos simbólicos
Situación do rural Perspectiva ecolóxica`
Perspectiva social
Perspectiva cultural

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba de resposta breve A4 A12 A18 A23 A32 B14 B16 B20 B24 B25 5 40 45
Sesión maxistral A4 A12 A18 A23 A32 B14 B16 B20 20 20 40
Lecturas A4 A12 A18 A32 B14 B16 B20 3 9 12
Discusión dirixida A23 A32 B16 B20 B24 B25 9 9 18
Traballos tutelados A18 A23 A32 B14 B16 B20 B24 B25 1 3 4
Estudo de casos A4 A12 A32 B16 B25 7 14 21
Proba obxectiva A4 A12 A18 A32 B14 B16 B20 B24 B25 1 7 8
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Proba de resposta breve En cada tema realizase un breve control que permite medir o nivel de capacitación do alumnado
Sesión maxistral Cada un dos temas será exposto inicialmente en clase polo profesor. Ademais da exposición xeral do tema, na sesión insístese nos conceptos que, da avalición das probas de resposta breve, tirase a conclusión de que é precisa unha especial atención por parte do alumnado.
Lecturas De cada tema suxeriranse leturas que permitan cubrir ou complementar os obxectivos e competencias que se definan para cada un
Discusión dirixida Todos os temas requiren dunha análise crítica por parte dos/as alumnos/as. Estas realizaranse na aula, en clase, e sobre parámetros previamente marcados como orientativos
Traballos tutelados Trátase dun ou varios traballos temátcos sobre os contidos do programa.
Estudo de casos Trátase dunha de casos ilustrativos das diferentes temáticas tratadas. Ditos casos serán elaborados, en aula, na rúa, en aula informática, etc., dependendo do caso.
Proba obxectiva O elemento fundamental de avaliación virá definido por unha proba obxectiva, a modo de exame final.

Atención personalizada
Metodoloxías
Estudo de casos
Sesión maxistral
Proba de resposta breve
Lecturas
Discusión dirixida
Proba obxectiva
Traballos tutelados
Descrición
A atención personalizada ten dúas compoñentes complementarias. Dunha banda, a atención personalizada individual, que se realizará en horario de titoria, de forma presencial, ou ben, polo procedemento das titorias virtuais. Doutra banda, outra línea de atención é de carácter grupal, na que cada alumna/o expón, en grupo e en clase, os atrancos e eibas pra adquirir as habilidades e competencias previstas.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Estudo de casos A4 A12 A32 B16 B25 Asistir e participar no estudo de caso. 2
Proba de resposta breve A4 A12 A18 A23 A32 B14 B16 B20 B24 B25 Trátase de realizar un exercicio breve referido a cada un dos temas ou, eventualmente, subtemas. Estas probas consitirán na na resolcuión de exercicios ou supotos teórico-prácticos. 40
Lecturas A4 A12 A18 A32 B14 B16 B20 A realización das leituras avaliase directa e indirectamente. A fundamental é esta última, a través das pruebas de resposta breve e a proba obxectiva. Directamente só computa nunha mínima parte. 1
Discusión dirixida A23 A32 B16 B20 B24 B25 A participiación nas actividades de discusión crítica computa ata nun 2% 2
Proba obxectiva A4 A12 A18 A32 B14 B16 B20 B24 B25 Prueba de carácter global, consistente nun exercicio escrito sobre unha serie de cuestións do temario. 45
Traballos tutelados A18 A23 A32 B14 B16 B20 B24 B25 Explícanse en clase as características de cada traballo 10
 
Observacións avaliación

A eventual existencia de traballos voluntarios poderá complementar a nota a maiores do establecido nesta guía.

O curso divídese en dúas partes. Ao final da primeira parte, farase unha proba obxectiva parcial.

O alumnado que non teña superada a materia polo sistema de probas, traballos, discusións, realizadas ao longo do curso. poderá presentarse tanto na convocatoria ordinaria de xuño como na de xullo, a unha proba obxectiva, do conxunto do temario, na que se inclúen cuestións de todas as metodoloxías refiridas.


Fontes de información
Bibliografía básica


Camarero, L. 1993. Del éxodo rural al éxodo urbano. Ocaso y renacimiento de los asentamientos rurales en España. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca Y Alimentación.

García Docampo, M. 2003. A construcción social do territorio galego. Santiago de Compostela: TresCtres

Godall, B. 1977. La economía de las zonas urbanas. Madrid: IEAL

Gómez Benito, C. 1995. Políticos, burócratas y expertos. Un estudio de la política agraria y la sociología rural en España (1936-1959). Madrid: Siglo XXI.

Miralbés Bedeira, R. 1984. Galicia en su realidad geográfica. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza.

Montero Vallejo, M. 1996. Historia del Urbanismo en España. Madrid: Cátedra

Precedo Ledo, A. 1994. Desenvolvemento territorial e planificación comarcal. Xunta de Galicia: Santiago de Compostela.

Racionero, L. 1978. Sistemas de Ciudades y Ordenación del Territorio. Madrid: Alianza Editorial

Rodríguez Gonzáez, R. 1997. La urbanización del espacio rural en Galicia. madrid: Oikus-Tau

Sánchez Goyanes, E. (Comp.). 1993. Sistema urbanístico español. Madrid: Paraninfo.

Souto González, R. 1988. Xeografía Humana. Vigo: Galaxia.

Villares, R. 1997. Historia de Galicia. Madrid: Alianza Editorial

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías