Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Socioloxía da comunicación e da opinión pública Código 615G01310
Titulación
Grao en Socioloxia
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinación
Gonzalez Radio, Vicente
Correo electrónico
v.gradio@udc.es
Profesorado
Gonzalez Radio, Vicente
Santiago Gómez, Elvira
Taboadela Alvarez, Obdulia
Correo electrónico
v.gradio@udc.es
elvira.santiago@udc.es
obdulia.taboadela@udc.es
Web http://http://www.sociologia.es
Descrición xeral Trátase de presentar ao alumno o contexto da sociedade da información e do coñecemento, a comunicación como variable que incide no proceso social. Para iso preténdese observar a socioloxía da comunicación e a opinión pública como materia aplicada e xeneral da socioloxía. Desenvólvese o marco teórico e o seu contextualización e analízase o peso da opinión na sociedade.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Conocimiento de los componentes básicos de las desigualdades sociales y las diferencias culturales.
A3 Introducción a la evolución de las sociedades contemporáneas y de sus movimientos sociales y políticos.
A4 Relaciones entre la población, los recursos y medio ambiente en su movimiento y estructura; y el estudio de las técnicas y métodos del análisis demográfico.
A5 Aprendizaje de los conceptos y de las técnicas estadísticas aplicadas a la sociedad humana.
A9 Análisis de los principales conceptos y generalizaciones sobre la sociedad humana y sus procesos.
A14 Capacidades en elaborar, utilizar, e interpretar indicadores sociales e instrumentos de medición social.
A16 Conocimientos y habilidades técnicas para la produción y el análisis de los datos cuantitativos y cualitativos.
A25 Habilidades en el desarrollo de las organizaciones (asesoramiento, diseño y gestión de organizaciones e instituciones).
A27 Conocimientos y habilidades de las técnicas de muestreo y de trabajo de campo.
B1 Capacidad de organización y planificación.
B2 Toma de decisiones.
B3 Capacidad de análisis y síntesis.
B4 Resolución de problemas.
B9 Reconocimiento a la diversidad y a la multiculturalidad.
B10 Habilidades en las relaciones interpersonales.
B21 Aprendizaje autónomo.
B22 Liderazgo.
B24 Habilidades para contextualizar e identificar los actores clave en cada situación.
B27 Capacidades en reconocer la complejidad de los fenómenos sociales.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
C3 Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
C7 Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.
C8 Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Desenvolver as habilidades na información, na transmisión, na negociación, na comunicación e no coñecemento. Igualmente desenvolvense os perfís e significados da opinión pública A3
A4
A5
A9
A14
A16
B1
B2
B3
B4
B9
B10
B21
B22
B24
B27
C1
C3
C7
C8
Desarrollar capacidad de aprendizaxe autónomo mediante a búsqueda guiada polo profesor de textos relevantes da materia na Biblioteca o noutros canles de búsqueda A1
A3
A4
A5
A9
A14
A16
A25
A27
B1
B2
B3
B4
B9
B10
B21
B22
B24
B27
C1
C3
C7
C8
Desenvolver coñecementos e habilidades terminolóxicas e categoriais mediante la exposicíon en el aula, en clases prácticas A1
A3
A4
A5
A9
A14
A16
A25
A27
B1
B2
B3
B4
B9
B10
B21
B22
B24
B27
C1
C3
C7
C8

Contidos
Temas Subtemas
Lección 1.Ámbitos, contextos, actores e manifestacions da socioloxía da comunicación e opinión pública 1.1.Iinformación, comunicación e conocimento.
1.2.-Estado (Poder); Sociedade; Mercado; e Individuo
1.3.-Actitudes; comportamentos; e opinions.
Lección 2.-O estudio da comunicación e opinión pública. 2.1.- Suxeito, obxecto e actividades
2.2.-Variables: lugar, tempo e relación
2.3.-Procesos e resultados. Signos, señales, indicios, imaxes, símbolos e mitos
Lección 3.Comunicación social: interacción e socialización 3.1.-Tipos de comunicación: animal; human; de masas; e masiva
3.2.-Modelos de comunicación: funcionalistas, conductistas, dialécticos, estructuralistas, matemáticos, sistémicos, semióticos e comunicacionales
3.3.-Interacción, socialización e empatía
Lección 4.O proceso informativo. Os medios de comunicación
4.1.-Emisor
4.2.-Mensaxe (transmisor e código)
4.3.-Receptor (audiencias)
Lección 5.-A producción social do coñocemento 5.1.Referencias e imaxinarios
5.2.-Referentes. Visualización
5.3.-Entendemento, comprensión, explicación
Lección 6.-O Actitudes e comportamentos 6.1.- A yoicidade.Eu; Mi, Se.(axente-actor-espectador-observador-interprete-tradutor)
. Tu. Outro Demais. Alteridade
6.2.-Relación: outro, demais, alguen, alteridades
6.3.-Actitudes reactivas e proactivas: antagónicas, interesadas, coexistenciales, convivenciales, comunitarias e comunicativas
Lección 7.-A opinión pública como categoría mediática 7.1.-A opinión pública nos clásicos da socioloxía
2.-Lipmann e a Escola de Chicago
7.3.-Os enfoques modernos no estudio da opinión pública
Lección 8.-A opinión pública e a pedagoxía social 8.1. O xornalismo
8.2.-A publicidade
8.3.-A propaganda
Lección 9.-Comunicación e pensamento social 9.1.-Perspectivas existenciais, dialóxicas e analíticas,
9.2.-Teoría crítica: a racionalidade instrumental
9.3.-Pragmatismo, fenomenoloxía e hemenéutica
Lección 10.-Teorías explicativas da comunicación de masas 10.1.-T. da Axenda
10.2.-Espiral do silencio
10.3.-T. dos usos e gratificacións
Lección 11.-A investigación dos medios de comunicación de masas.- 11.1.A realidade, a actualidade, o intanxible, a imaxe,o virtual,a visualización e o discurso
11.2.-Enfoque cualitativo da comunicación de masas.-
11.3.-Enfoque cuantitativo da comunicación de masas

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba de resposta breve A5 A9 A14 A16 B3 B9 B27 C8 5 57 62
Sesión maxistral A3 B3 B9 B27 30 0 30
Análise de fontes documentais A1 A4 A27 B10 B21 B24 C1 C7 10 13 23
Traballos tutelados A14 A16 A25 B1 B2 B4 B22 C3 10 22 32
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Proba de resposta breve Proba obxectiva dirixida a provocar o recordo dun aprendizaxe presentado. Presentase un enunciado en forma de pregunta para responder cunha frase específica, palabra, cifra ou símbolo.
Sesión maxistral A clase maxistral é tamén coñecida como “conferencia”, “método expositivo” ou “lección maxistral”. Esta última modalidade sóese reservar a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasións especiais, cun contido que supón unha elaboración orixinal e baseada no uso casi exclusivo da palabra como vía de transmisión da información á audiencia.
Análise de fontes documentais Desenvolver un achegamento ás fontes documentais
Traballos tutelados Metodoloxía diseñada para promover o aprendizaxe autónomo dos estudantes, baixo a tutela do profesor e en escenarios variados (académicos e profesionais). Está referida prioritariamente á aprendizaxe do “como facer as cousas”. Constitúe unha opción baseada na asunción polos estudantes da responsabilidade pola súa propia aprendizaxe.
Este sistema de ensinanza basease en dous elementos básicos: a aprendizaxe independente dos estudantes e o seguemento desa aprendizaxe polo profesor-titor.

Atención personalizada
Metodoloxías
Sesión maxistral
Traballos tutelados
Análise de fontes documentais
Descrición
As tutorías realizaránse en función da producción e distribución do coñecemento da comunicación: bibliografías, uso de medios, conexión a banco de datos etc.

Con relación aos traballos tutelados realizaránse tres: un referido á comuniocación intrerpersonal; outro é o seguemento dun medio de comunicación escrito durante todo o mes de marzo; e o terceiro é o seguemento da propaganda política directa en medios audiovisuais

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A3 B3 B9 B27 Descripción dos contidos do programa. Esquema. presupostos teóricos e técnicas cuantitativas e cualitativas 10
Traballos tutelados A14 A16 A25 B1 B2 B4 B22 C3 Os tres taballos representan unha distribución desigual de atención. O criterio de presentación dos traballos son: o 1º de marzo, o 2º en mayo (o do seguemento dos periodicos de marzo) e o último co exame final 20
Proba de resposta breve A5 A9 A14 A16 B3 B9 B27 C8 Será contestar brevemente aos contidos expostos no programa. Pódense facer dous exámenes parciais opcionais de 1,30 horas cada un e o final de 2 horas. O valor da proba alcanza a 7 puntos, 1 punto de asistencia á aula, e 2 puntos polos traballos. 70
 
Observacións avaliación

Hai que aprobar o exame para aprobar a materia.


Fontes de información
Bibliografía básica

BIBLIOGRAFÍA

Libro de texto: Jesús Galindo Cáceres (Coordinador) Comunicación, Ciencia e historia. McGrawHill

Libro de texto: M.L.De Fleur y S Ball-Rokeach, Teorías de la comunicación de masas

Libro complementario a los de texto Manuel Marín Serrano. Teoría de la comunicación. McGrawHill

P. Berger y Th. Luckmann (1968) La construcción social de la realidad. Amorrortu. Buenos Aires.

David K. Berlo(1988)El proceso de la comunicación. El Ateneo. Buenos Aires.

Daniel Bougnoux (1998). Introducción a las ciencias de la comunicación. Nueva Visión. Buenos Aires.

Pierre Boudieu(1992). Sentido práctico.Anagrama. Barcelona.

Philippe Breton (2000) La utopía de la comunicación. Nueva Visión. Buenos Aires.

C. Castilla del Pino(1970)La incomunicación. Península. Barcelona.

Vicente González Radío (1998)Comunicación y pensamiento social. Tórculo. Santiago.

Vicente González Radío (2004) Comunicación e corpo. Lea. Santiago

Vicente González Radío (2005) La opinión pública. Tórculo. Santiago

Vicente González Radío (2006) El estudio de la sociología en la sociedad de la información. Tórculo. Santiago

Vicente González Radío (2006) Socioloxía da comunicación e opinión pública. Lea. Santiago

Vicente González Radío (2007) La interpretación de la vida en el refranero. Serv. Publ. Diputación de Lugo

Jüger Habermas(1995)Teoría de la acción comunicativa. Tecnos. Madrid

Jüger Habermas (2002) Acción comunicativa y razón sin trascendencia. Piados. Barcelona

Niklas Luhmann(2000)La realidad de los medios de masas. Anthropos. Barcelona.

James Lull (1997)Medios, comunicación, cultura. Amorrortu. Buenos Aires.

Enrique Martín López (1998)Sociología de la comunicación humana. Fufap. Madrid.

Enrique Martín López(1990) Sociología de la opinión pública. Beramar. Madrid

Mille, A (1.979) Psicología de la comunicación. Paidós. Buenos Aires.

Roger Silverstone (2004) ¿Por qué estudiamos los medios?. Amorrortu. Buenos Aires

Gerg Simmel (2002) Cuestiones fundamentales de sociología. Gedisa. Barcelona

D. K.Stewart (1.973) Psicología de la comunicación. Paidós. Buenos Aires.

John B. Thompson (1998)Los media y la modernidad. Piados. Barcelona.

Enrique Tierno Galván (1.973) Conocimiento y ciencias sociales. Tecnos. Madrid.

Dominique Wolton (2004)La otra mundialización. Gedisa. Barcelona

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías