Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Fontes de datos secundarios para o estudo da sociedade Código 615G01408
Titulación
Grao en Socioloxia
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Cuarto Optativa 4.5
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinación
Suárez Grimalt, Laura
Correo electrónico
laura.suarez.grimalt@udc.es
Profesorado
Suárez Grimalt, Laura
Correo electrónico
laura.suarez.grimalt@udc.es
Web http://carmenlamela.wordpress.com
Descrición xeral A través desta materia, o alumno familiarizarase coas principais fontes de datos secundarios en Galicia, España e a nivel internacional. O obxectivo básico é que coñeza a variedade e as limitacións da información dispoñible sobre os principais feitos sociais, así como os principios básicos que orientan a produción e a xestión desta información.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A7 Conocimiento y dominio de la metodología de las ciencias sociales y de sus técnicas básicas y avanzadas (cuantitativas y cualitativas) de investigación social; con especial atención a los aspectos de muestreo y de los programas informáticos de aplicación.
A14 Capacidades en elaborar, utilizar, e interpretar indicadores sociales e instrumentos de medición social.
A16 Conocimientos y habilidades técnicas para la produción y el análisis de los datos cuantitativos y cualitativos.
A17 Conocimientos y habilidades en la búsqueda de información secundaria en las diferentes fuentes (instituciones oficiales, bibliotecas, internet, etc.).
A34 Conocimientos y actitudes de ética profesional.
B2 Toma de decisiones.
B5 Capacidad de gestión de la información.
B7 Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
B13 Razonamiento crítico.
B17 Motivación por la calidad.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
C3 Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
C6 Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecerá unha ampla variedade de fontes estatísticas e de bases de datos nacionais e internacionais. A7
A17
B5
B7
C1
C3
Saberá valorar a relevancia, fiabilidade, utilidade e aplicabilidade da información e das bases de datos secundarios A7
A14
A16
A17
A34
B2
B5
B13
B17
C1
C3
C6
Saberá como acceder e traballar coas principais bases de datos secundarios para a análise sociolóxica. A14
A17
B5
B7
B17
C3
Coñecerá as dimensións e os problemas básicos a ter en conta á hora de deseñar unha base de datos A14
A16
A34
B2
B5
B13
B17
C3
C6

Contidos
Temas Subtemas
TEMA I: FONTES SECUNDARIAS: USOS E CONCEPTOS 1. Relevancia e aplicabilidad dos datos secundarios na investigación social.

2. Ideoloxía e estatística.

3. Características das fontes estatísticas: cobertura, fiabilidade, coherencia, correspondencia, etc.
TEMA II: PRINCIPAIS FONTES DE DATOS SECUNDARIOS PARA A ANÁLISE SOCIOLÓXICA 4. Bases de datos dos institutos de estatística en España e do Centro de Investigacións Sociolóxicas.

5. Principais organismos e fontes internacionais.
TEMA III: APLICACIONS PRÁCTICAS: TRABALLANDO CON FONTES DE DATOS SECUNDARIOS 6. A interpretación da información estatística: a importancia da metainformación.

7. O manexo informático dos datos.

8. Referenciar os datos estatísticos e presentación de resultados.

9. Integrar datos secundarios e primarios na investigación social.

10. Custos e beneficios na producción e mantenimiento de datos estatísticos: erros e procesos de corrección, difusión da información, etc.

11. Fontes secundarias de datos cualitativos

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A7 A14 A16 A17 A34 B2 B5 B7 B13 B17 C1 C3 C6 15 45 60
Sesión maxistral A7 A14 A16 A17 A34 16 32 48
 
Atención personalizada 4.5 0 4.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados O alumno será valorado a través dun traballo tutelado que irá elaborando durante o curso, a través das horas presenciais dedicadas ás clases prácticas, e a través das horas non presenciais que dedique á materia.
Sesión maxistral Docencia presencial de desenvolvemento e debate do programa.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
A atención personalizada desenvolveráse de xeito individual para a resolución de dúbidas e problemas. Asemade, para o desenvolvemento dos traballos tutelados e a súa presentación oral, prevese atención en grupos. O desenvolvemento da atención persoalizada será a través do horario de titorías establecido.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A7 A14 A16 A17 A34 B2 B5 B7 B13 B17 C1 C3 C6 Nos traballos tutelados valorarase a capacidade de xestión, procura e síntese da información, así como a capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos. 100
 
Observacións avaliación
Este sistema de avaliación admite en igualdade de condicións ao alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia. Para a segunda e posteriores convocatorias, pedirase tamén un traballo final, aínda que as condicións do mesmo deberán ser acordadas en titoría.

Fontes de información
Bibliografía básica

De Miguel, Amando. 2009. "Historia personal de una desventura: los 'foessas'", Política y Sociedad 46(3): 91-102.
Fernández Esquinas, Manuel. 2003. "Criterios de calidad en la investigación social: la producción de datos sociales", Empiria 6: 47-77.
García Ferrando, M., Ibáñez, J. y F. Alvira (Comp), 2000. El análisis de la realidad social. Madrid, Alianza (tercera edición revisada).
Osborne, Raquel. 2008. "De la 'violencia' (de género) a las 'cifras de la violencia': una cuestión política", Empiria 15: 99-124.
Porter Theodore M. 2009. "Las estadísticas y el curso de la razón pública: compromiso e imparcialidad en un mundo cuatificado", Empiria 18: 19-35.
Reher, D-S e Valero Lobo, Á. (1995). Fuentes de información demográfica en España. Madrid: CIS.

A principios de curso entregarase unha bibliografía máis extensa e detallada para cada parte da materia, así como referencias a webs vinculadas a unha ampla variedade de bases de datos.

Bibliografía complementaria

 


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías