Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) A función dos recursos humanos na empresa Código 615G01414
Titulación
Grao en Socioloxia
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Cuarto Optativa 4.5
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinación
Rodríguez Teijeiro, Ariadna
Correo electrónico
ariadna.rodriguez@udc.es
Profesorado
Rodríguez Teijeiro, Ariadna
Correo electrónico
ariadna.rodriguez@udc.es
Web
Descrición xeral O obxectivo xeral desta materia é dotar aos estudantes dos coñecementos que lles capaciten para identificar, xestionar e avaliar a importancia do capital humano na empresa actual. Nesa liña, levarán a cabo o estudo de cómo se integra a función de RRHH na dirección das empresas, así como o deseño e aplicación dos diferentes plans estratéxicos e operativos encamiñados a potenciar o capital humano, tanto dende un punto de vista teórico como práctico.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos:

- Non se realizarán cambios.

2. Metodoloxías:

*Metodoloxías docentes que se manteñen:

- Sesión maxistral (non computa na avaliación).
- Presentación oral (computa na avaliación).
- Obradoiro (computa na avaliación).

*Metodoloxías docentes que se modifican:

- Ningunha. Tódalas metodoloxías docentes poden manterse nunha situación de continxencia a través dos mecanismos técnicos establecidos para a atención personalizada do alumnado.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado:

- Correo electrónico: Diariamente. De uso para facer consultas, solicitar encontros virtuais para resolver dúbidas e facer o seguemento das actividades prácticas e dos traballos.
- Moodle: Diariamente. Segundo a necesidade do alumnado para formular consultas, acceder ós materiais necesarios para o desenrolo da materia, así como para a elaboración das actividades prácticas e dos traballos.
- Teams: Sesións semanais (tantas como demande o alumnado) para: a/ comprobar o avance nos contidos teóricos da materia; b/ o seguimento e apoio na realización das actividades prácticas e dos traballos. Esta dinámica permite facer un seguimento normalizado e axustado ás necesidades da aprendizaxe do alumnado para desenvolver o traballo da materia.


4. Modificacións na avaliación:

- Ningunha. Se manterá o sistema de avaliación baseado nun 100% na avaliación continua, de maneira que os estudantes serán calificados en base os criterios de avaliación establecidos na Guía Docente:
1) entrega de actividades prácticas e traballos realizados nos talleres sobre os contidos abordados na materia (85% da calificación); b) exposición oral dalgunhas das actividades realizadas (15% da calificación).
Asemesmo, se valorará das actividades e traballos presentados:
- A profundidade, reflexión e capacidade crítica.
- O dominio das fontes utilizadas.
- O tratamento dunha linguaxe propia do contexto disciplinar.
- A utilización de fontes documentais complementarias e actuais.
- A presentación e a claridade da exposición.
- A ausencia de plaxio no contido.

*Observacións de avaliación:

- Mantéñense as mesmas que figuran na Guía Docente.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía

- Non se realizarán cambios xa que os estudantes disporán de todos os materiais necesarios para o desenrollo da materia a través da plataforma Moodle.

Competencias do título
Código Competencias do título
A2 Introducción a la psicología de los colectivos y grupos humanos.
A20 Capacidades para adecuar los objetivos a los recusos económicos, temporales y humanos.
A22 Habilidades en gestión y organización de las personas y de las redes sociales que participan en proyectos colectivos.
A25 Habilidades en el desarrollo de las organizaciones (asesoramiento, diseño y gestión de organizaciones e instituciones).
A28 Habilidades para gestionar y mediar en situaciones de crisis y conflictos sociales.
A29 Habilidades para el desarrollo de los recursos humanos en las organizaciones.
A33 Capacidades en reconocer la diversidad de estudiantes y la complejidad del proceso de aprendizaje.
A34 Conocimientos y actitudes de ética profesional.
B1 Capacidad de organización y planificación.
B2 Toma de decisiones.
B3 Capacidad de análisis y síntesis.
B4 Resolución de problemas.
B5 Capacidad de gestión de la información.
B10 Habilidades en las relaciones interpersonales.
B12 Trabajo en equipo.
B14 Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar.
B17 Motivación por la calidad.
B19 Adaptación a nuevas situaciones.
B22 Liderazgo.
B23 Iniciativa y espíritu emprendedor.
B24 Habilidades para contextualizar e identificar los actores clave en cada situación.
B27 Capacidades en reconocer la complejidad de los fenómenos sociales.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
C2 Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.
C3 Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
C4 Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.
C5 Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.
C7 Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.
C8 Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Dotar ao alumno do coñecemento da importancia do Capital Humano na empresa actual. Da mesma maneira estúdase como se integra a función de RRHH na Dirección da empresa e como se expoñen os plans estratéxicos e operativos para potenciar o capital humano en empresa. A2
A20
A22
A25
A28
A29
A33
A34
B1
B2
B3
B4
B5
B10
B12
B14
B17
B19
B22
B23
B24
B27
C1
C3
C4
C5
C7
C8
Coñecer a forma na que se organizan os departamentos de recursos humanos A2
A20
A22
A25
A28
A29
A33
A34
B1
B2
B3
B4
B5
B10
B12
B14
B17
B19
B22
B23
B24
B27
C1
C3
C4
C5
C7
C8
Saber definir as funcións dos departamentos de recursos humanos A2
A20
A22
A25
A28
A29
A33
A34
B1
B2
B3
B4
B5
B10
B12
B14
B17
B19
B22
B23
B24
B27
C1
C3
C4
C5
C7
C8
Saber identificar os tipos de comunicación na empresa A2
A20
A22
A25
A28
A29
A33
A34
B1
B2
B3
B4
B5
B10
B12
B14
B17
B19
B22
B23
B24
B27
C1
C2
C3
C4
C5
C7
C8
Saber organizar os pasos básicos dun proceso de selección A2
A20
A22
A25
A28
A33
A34
B1
B2
B3
B4
B5
B10
B12
B14
B17
B19
B22
B23
B24
C1
C2
C3
C4
C5
C7
C8
Saber analizar a motivación no traballo A2
A20
A22
A25
A28
A29
A33
A34
B1
B2
B3
B5
B10
B12
B14
B17
B19
B22
B23
B24
B27
C1
C3
C4
C5
C7
C8
Saber como se realiza o seguimento dos empregados dende a súa incorporación, o seu plan de carreira até a súa saída da empresa. A2
A20
A22
A25
A29
A33
A34
B1
B4
B5
B10
B27
C3
C4
C7
Valorar a necesidade de establecer métodos de control dos traballadores da empresa: o control do persoal A2
A20
A22
A25
A28
A29
A33
A34
B1
B2
B3
B4
B5
B10
B12
B14
B17
B19
B22
B23
B24
B27
C1
C3
C4
C5
C7
C8

Contidos
Temas Subtemas
TEMA 1. A FUNCIÓN DOS RECURSOS HUMANOS NA EMPRESA. Historia e antecedentes.
Caracterización da función de recursos humanos.
Principais contidos da función de recursos humanos na empresa.
TEMA 2. ANÁLISIS DA EMPRESA COMO SISTEMA SOCIAL. Organización formal (funcional e xerárquica) e organización informal.
A burocracia industrial.
Sistema de roles.
TEMA 3. A SATISFACCIÓN E A MOTIVACIÓN NO TRABALLO. A humanización do traballo.
Definición de motivación e satisfacción.
Teorías sobre a motivación.
Incentivos para a incrementar a motivación na empresa.
TEMA 4. DIRECCIÓN ESTRATÉXICA DOS RECURSOS HUMANOS. Modelos de xestión dos recursos humanos.
O modelo de xestión por competencias.
A planificación de políticas estratéxicas de recursos humanos.
Esixencias da planificación estratéxica dos recursos humanos.
TEMA 5. PLANIFICACIÓN, DESEÑO E ANÁLISIS DOS POSTOS DE TRABALLO. Enfoques no deseño dos postos de traballo.
Deseño e análise de postos de traballo.
Metodología para o deseño e elaboración dun profesiograma.
TEMA 6. CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO DE TRABALLO E LIQUIDACIÓN DE NÓMINAS. Natureza do contrato de traballo: supostos e requisitos.
Tipoloxía de contratos, seguros sociais e protección do traballador.
Ferramentas para a xestión de RRHH e cálculo de nóminas.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A34 A2 B1 B5 C1 C2 C5 C8 25 0 25
Presentación oral B1 B10 B12 C1 8 4 12
Obradoiro A20 A22 A25 A28 A29 A33 B27 B24 B23 B22 B19 B17 B14 B12 B10 B4 B3 B2 C3 C4 C7 37 37 74
 
Atención personalizada 1.5 0 1.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Sesións de clases maxistrais nas que se explican os contidos teóricos da materia potenciando a comprensión e a participación do alumnado.
Presentación oral Exposición oral dalgúns dos traballos realizados polos estudantes de maneira individual ou grupal.
Obradoiro Sesións eminentemente prácticas onde os estudantes a través da realización de actividades e traballos de forma individual ou en grupo, pon en práctica os coñecementos adquiridos na materia.

Atención personalizada
Metodoloxías
Sesión maxistral
Obradoiro
Presentación oral
Descrición
Ó comezo do curso se lles facilitará ós estudantes a programación detallada da materia recollida no documento Plan de Traballo da Asignatura (PTA) no que se especifica, entre outros aspectos, a estructura e organización das clases, a planificación de contidos e as datas concretas de entrega da totalidade dos traballos e prácticas a realizar ó longo do cuadrimestre.

Realizarase un seguimento continuo dos estudantes a través de tutorías e atención personalizada como complemento das actividades a realizar na aula. Recoméndase ao alumnado facer uso das mesmas para a consulta e seguimento das actividades e traballos que deben realizar de cara a alcanzar o maior aproveitamento e aprendizaxe na materia.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Obradoiro A20 A22 A25 A28 A29 A33 B27 B24 B23 B22 B19 B17 B14 B12 B10 B4 B3 B2 C3 C4 C7 Consistirá na realización das actividades prácticas e traballos relacionados cos distintos contidos abordados na materia. 85
Presentación oral B1 B10 B12 C1 Exposición oral dalgúns dos traballos realizados polos estudantes de maneira individual ou grupal. 15
 
Observacións avaliación

O sistema de avaliación da materia basearase nun 100% na avaliación continua. De tal xeito que os estudantes serán calificados en base ós seguintes criterios de avaliación: 1) entrega de actividades prácticas e traballos realizados nos talleres sobre os contidos abordados na materia (85% da calificación); b) exposición oral dalgunhas das actividades realizadas (15% da calificación).

Sistema antiplaxio: A profesora reservase o dereito de non evaluar traballos que presenten algún porcentaje de plaxio no seu contido (todos os traballos entregados no marco da materia someteranse ó programa antiplaxio Turnitin).

Segunda oportunidade e convocatoria adiantada: Os criterios de avaliación son os mesmos para todas as oportunidades de avaliación,   de modo que os estudantes terán a posibilidade de aprobar e de acceder ó 100% da calificación na materia en todas as oportunidades de avaliación.

Calificación de non presentado: Corresponde ó estudante cando só participe de actividades de avaliación que teñan unha ponderación inferior ó 20% sobre a calificación final, con independencia da calificación alcanzada.

Estudantes con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia: O estudante deberá comunicar esta circunstancia ó profesor ó comezo do curso e, excepto para as datas aprobadas en Xunta de Facultade para a proba obxetiva final, para as restantes probas acordarase un calendario específico de datas compatible coa súa dedicación.


Fontes de información
Bibliografía básica Chiavenato, I. (2011). Administración de los recursos humanos. México: McGraw-Hill
Valero Matas, J. (2010). Casos prácticos de recursos humanos y relaciones laborales. Madrid: Pirámide
Puchol, L. (2000). Casos y supuestos en dirección y gestión de recursos humanos. Madrid: Díaz de Santos
Pérez Corostegui, E. y Rodrigo Moya, B. (1998). Desarrollo y evaluación de recursos humanos. Madrid: Pirámide
Mínguez Vela, A. (2006). Dirección práctica de recursos humanos. Madrid: ESIC
Moreno, L. P. (2012). Dirección y gestión de recursos humanos. Madrid: Ediciones Díaz de Santos
Gómez-Mejía, L. R.; Balkin, D. B. y Cardy, R. L. (2001). Dirección y gestión de Recursos Humanos. Madrid: Prentice Hall
AAVV (2006). Gestión de los recursos humanos del análisis teórico a la solución práctica. Madrid: Prentice Hall International
Lucas Marín, A. (1997). La comunicación en la empresa y en las organizaciones. Barcelona: Bosch
Elías, J. y Mascaray, J. (1998). Más allá de la comunicación interna. Barcelona: Gestión 2000
Rubio, J. A. P. (1997). Motivación y satisfacción laboral: retrospectiva sobre sus formas de análisis. REIS, 133-167
Del Valle Zaragoza, V. y Gómez de Agüero, J. L. (2008). Recursos Humanos. Madrid: McGraw-Hill
Lucas Marín, A. (1992). Sociología de la empresa . Madrid: Ibérico Europea de Ediciones
Lucas Marín, A. (2002). Sociología de las organizaciones. Madrid: McGraw-Hill
Blanch Rivas, J. M. (2003). Teoría de las relaciones laborales: fundamentos. Barcelona: UOC
Bibliografía complementaria Moldes Farelo, R. (2012). De la Gestión de Recursos Humanos a la Dirección de Personas. Tirant lo Blanch
Olaz Capitán, A. J. (2006). Definición de un modelo de clima laboral basado en la gestión por competencias. Papers, 91: 193-201
Valencia Rodríguez, M. (2005). El capital humano, otro activo de su empresa. Entramado, 2005, 1 (julio-diciembre)
Herrero Blasco, A. et al. (2015). Gestión de los Recursos Humanos. Tirant lo Blanch
Cequea M. M., Rodríguez, C. y Núñez M. A. (2011). La productividad desde una perspectiva humana: Dimensiones y factores. Intangible Capital, 7(2): 549-584.
Steckerl Guerrero, V. (2006). Modelo explicativo de una empresa familiar que relaciona valores del fundador, cultura organizacional y orientación al mercado. Pensamiento & gestión, 20. Universidad del Norte: 194-215.


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Socioloxía económica e das organizacións/615G01207

Observacións

1. Aconséllase ao alumnado realizar as lecturas que a profesora facilite e recomende ao longo do cuadrimestre, de cara a obter un máximo aproveitamento da materia. 

2. A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia: a. solicitarase en formato virtual e/ou soporte informático; b. realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías