Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Acción colectiva e cooperación social Código 615G01416
Titulación
Grao en Socioloxia
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Cuarto Optativa 4.5
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinación
Diz Reboredo, Carlos
Correo electrónico
carlos.diz@udc.es
Profesorado
Diz Reboredo, Carlos
Correo electrónico
carlos.diz@udc.es
Web
Descrición xeral O obxectivo xeral desta materia é que o alumnado adquira os coñecementos básicos respecto aos movementos sociais, á acción colectiva e á participación social. Analizaremos as súas historias, as súas tipoloxías, as súas características e os seus repertorios de acción, así como a súa relación cos planos macro, meso e micro dos sistemas sociais. Pensaremos dende o exemplo de loitas, episodios e activismos concretos, reflexionando nos intersticios da estrutura social e dos procesos de subxectivación.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
Os contidos non se modificarían, dado que os materiais serían facilitados polo profesor vía Moodle.

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen

No caso de sobrevir unha situación de emerxencia e/ou confinamento, manteríanse as metodoloxías existentes, sendo transferidas á súa forma telemática. As lecturas seguirían facéndose na casa, as entregas das probas vía Moodle, e tanto a sesión maxistral como a discusión dirixida manteríanse -cos axustes oportunos- a través de Teams.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado

O alumnado será atendido sempre, con independencia das circunstancias. Para esta atención estableceranse titorías a través de correo electrónico e da plataforma Teams. Seguiría empregándose o Moodle para comunicacións e informacións xerais sobre a materia.

4. Modificacións na avaliación
Manteríanse as pautas de avaliación.

*Observacións de avaliación:

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía

Nunha situación de excepcionalidade, só se empregarían materiais dispoñibles en formato dixital e atopables na rede. En realidade, estes xa son os usados na forma presencial, e son na súa meirande parte facilitados polo profesor vía Moodle ou dispoñibles na biblioteca.

Competencias do título
Código Competencias do título
A3 Introducción a la evolución de las sociedades contemporáneas y de sus movimientos sociales y políticos.
A8 Análisis de las transformaciones y evolución de las sociedades contemporáneas.
A17 Conocimientos y habilidades en la búsqueda de información secundaria en las diferentes fuentes (instituciones oficiales, bibliotecas, internet, etc.).
A35 Actitud crítica frente a las doctrinas y las prácticas sociales.
A36 Actitud de compromiso frente a los problemas sociales y culturales.
B1 Capacidad de organización y planificación.
B2 Toma de decisiones.
B3 Capacidad de análisis y síntesis.
B4 Resolución de problemas.
B5 Capacidad de gestión de la información.
B6 Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.
B10 Habilidades en las relaciones interpersonales.
B11 Compromiso ético.
B12 Trabajo en equipo.
B13 Razonamiento crítico.
B18 Creatividad.
B21 Aprendizaje autónomo.
B22 Liderazgo.
B24 Habilidades para contextualizar e identificar los actores clave en cada situación.
B26 Capacidades en reconocer el carácter global y local de los fenómenos sociales.
B27 Capacidades en reconocer la complejidad de los fenómenos sociales.
C3 Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
C4 Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecemento teórico e práctico das causas e formas nas que a sociedade civil se organiza para artellar as súas demandas de contido social, político e económico. A3
A8
A17
A35
A36
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B10
B11
B12
B13
B18
B21
B22
B24
B26
B27
C3
C4
Habilidades en xestión e organización das persoas e das redes sociais que participan en proxectos colectivos A3
A8
A35
A36
B3
B4
B10
B13
B18
B24
B27
C4

Contidos
Temas Subtemas
Marco teórico 1. Acción colectiva, acción política e sociedade civil.

Movementos sociais
2. O estudo dos movementos sociais.
3. Movementos sociais, sociedade civil e cambio social
4. Marcos interpretativos dos movementos sociais
5. Análise de distintos movementos sociais.
Cooperación e participación social
6. O xurdimento do Terceiro Sector. Acción colectiva en cooperación e desenvolvemento. Participación social.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Lecturas A3 A8 A17 A35 A36 B1 B3 B5 B10 B27 C3 0 30 30
Sesión maxistral A3 A8 A36 B6 B11 B13 B18 B21 C4 35.5 0 35.5
Discusión dirixida A3 A8 A35 A36 B2 B4 B11 B12 B13 B22 B24 B26 11 0 11
Proba de ensaio A8 A35 A36 B2 35 0 35
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Lecturas Lecturas de determinados textos relacionados coa materia, dispoñibles en versión dixital. En certos casos, as lecturas poderán ser substituidas por saídas de campo, asistencia a charlas e conferencias así coma o visionado e análise de películas e/ou documentais.
Sesión maxistral A habitual para a presentación e desenvolvemento dos contidos teóricos da materia. A base de cada sesión estará maracada polas las lecturas e/ou prácticas asignadas para cada día.
Discusión dirixida Debates dirixidos durante as leccións maxistrais que terán o seu punto de partida tanto nas explicacións do profesor como nos contidos das lecturas, as cales serán de obrigada lectura antes de cada clase.
Proba de ensaio Con regularidade celebraranse pequenas probas de ensaio nas que o alumnado deberá relacionar os contidos das lecturas coas explicacións da sesión maxistral, expoñendo sempre -de maneira sólida, científica e rigorosa- o seu propio punto de vista. Ditas probas poderán ser desenvolvidas tanto na aula como a través de tarefas a entregar vía Moodle.

Atención personalizada
Metodoloxías
Lecturas
Descrición
O alumnado poderá acudir a titorías no horario establecido polo profesor. Estas titorías concertaranse sempre, previamente, vía correo electrónico. As pequenas dúbidas tamén poderán ser resoltas por mail. Ante causas excepcionais de semi-presencialidade ou non presencialidade, o profesor poderá tamén organizar titorías individuais e/ou colectivas vía Teams.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Discusión dirixida A3 A8 A35 A36 B2 B4 B11 B12 B13 B22 B24 B26 Participación activa na aula. Implicación nas actividades propostas, nos debates e na discusión e análise dos materiais traballados. 30
Lecturas A3 A8 A17 A35 A36 B1 B3 B5 B10 B27 C3 Lectura obrigada de textos antes de cada clase. 10
Sesión maxistral A3 A8 A36 B6 B11 B13 B18 B21 C4 Asistencia obrigada ás clases, salvo causa xustificada que deberá de ser notificada. 10
Proba de ensaio A8 A35 A36 B2 Entrega (na aula e/ou a través de Moodle) das probas de ensaio esixidas polo profesor, a partir das lecturas previas e das explicacións e discusións sostidas na clase. No caso das entregas na aula, o soporte admitido nestas probas será unicamente o papel reciclado. 50
 
Observacións avaliación

Asistencia obrigatoria a clase, salvo causa xustificada que deberá ser probada.


AVALIACIÓN NON CONTINUA

Para o alumnado con recoñecemento de adicación a tempo parcial e
dispensa académica de exención de asistencia, acordarase ao inicio do
curso un calendario específico de titorías compatible coa súa adicación.

Este
alumnado deberá entregar un traballo crítico e de reflexión baseado nos
materiais distribuídos e comentados na clase; para este traballo
facilitarase a información e os materiais durante o curso, en titorías
ou vía correo electrónico. As datas de entrega deste traballo individual
correspóndense coas datas de exame oficial de 1ª e 2ª oportunidade.


Fontes de información
Bibliografía básica Razquín, Adriana (2017). Didáctica ciudadana: la vida política en las plazas: etnografía del movimiento 15M. Granada : Editorial Universidad de Granada
Bocixa, Xosé (2007). As Encrobas: A ceo aberto. Videafilm, Ibcinema e Cochlea
Townsend, Stuart (2007). Battle in Seattle.
Garcés, Marina (2018). Ciudad Princesa. Barcelona: Galaxia Gutenberg
Lugones, María (2008). Colonialidad y género. Tabula Rasa, (09), 73-101
France, David (2012). Cómo sobrevivir a una epidemia. Public Square Films
Sassen, Saskia (2003). Contrageografías de la globalización: género y ciudadanía en los circuitos transfronterizos. Madrid: Traficantes de Sueños
Sousa Santos, Boaventura de (2013). Descolonizar el saber, reinventar el poder. Santiago: LOM
Graeber, David (2009). Direct action: an ethnography. Edinburgh: AK Press
Tarrow, Sidney (2010). El nuevo activismo transnacional. Barcelona: Crítica
Ferrándiz, Francisco (2014). El pasado bajo tierra: Exhumaciones contemporáneas de la Guerra Civil. Barcelona: Anthropos
Tarrow, Sidney (1997). El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. Madrid: Alianza
Carracedo, Almudena y Bahar, Robert (2018). El silencio de otros . Madrid: Karma Films
Cucó Giner, Josepa (2004). Enfoques teóricos en el estudio de los movimientos sociales. En J. Cucó Giner, Antropología Urbana. Barcelona: Ariel
McQueen, Steve (2008). Hunger. Film4
Melucci, Alberto (1996). L'invenzione del presente. Movimenti sociali nelle società complesse. Bologna: Il Mulino
Castells, Manuel (1986). La ciudad y las masas: sociología de los movimientos sociales urbanos. Madrid: Alianza
Laraña, Enrique (1999). La construcción de los movimientos sociales. Madrid: Alianza
Castells, Manuel (2001). La era de la información economía, sociedad y cultura. Vol. 2 - El poder de la identidad. Madrid: Alianza.
Harcourt, Wendy y Escobar, Arturo (2007). Las mujeres y las políticas del lugar. México: Universidad Nacional Autónoma de México,
Scott, James (2003). Los dominados y el arte de la resistencia. Tafalla: Txalaparta
Della Porta, Donatella (2011). Los movimientos sociales. Madrid: Complutense
Tilly, Charles (2009). Los movimientos sociales, 1768-2008: desde sus orígenes a Facebook. Barcelona: Crítica
Ibarra, Pedro y Tejerina, Benjamín (1998). Los movimientos sociales: transformaciones políticas y cambio cultural. Madrid: Trotta
Varela Huerta, Amarela (2015). Luchas migrantes: un nuevo campo de estudio para la sociología de los disensos. Andamios, 12, (28), pp. 145-170
Touraine, Alain (1990). Movimientos sociales hoy. Barcelona: Hacer
McAdam, Doug, McCarthy, John y Zald, Mayer (1999). Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales. Madrid: Istmo
Gould, Deborah (2009). Moving politics: emotion and Act Up's fight against AIDS. Chicago : The University of Chicago Press
Cabana, Ana (2017). Mulleres diante: Rostros femininos e acción colectiva no rural galego. Boletín Galego de Literatura
Negri, Antonio, y Hardt, Michael (2004). Multitud. Guerra y democracia en la era del imperio. Barcelona: Debate
Juris, Jeffrey (2008). Networking futures: the movements against corporate globalization. Durham: Duke University Press
Casas-Cortes, Maribel (2005). Reclamando conocimientos: movimientos sociales y la producción de saberes. Latin American Studies Association Forum
Faus, Pau (2014). Sí se puede. Siete días en PAH Barcelona. Comando Video
Juris, Jeffrey (2005). Violencia representada e imaginada. Jóvenes activistas, el Black Bloc y los medios de comunicación en Génova. En F. Ferrándiz y C. Feixa (Eds.). Jóvenes sin tregua culturas y políticas de violencia. Barcelona: Anthropos

Bibliografía complementaria Ginzburg, Carlo (2017). El queso y los gusanos: el cosmos según un molinero del siglo XVI. Barcelona: Península
Lazzarato, Maurizio (2006). . Madrid: Traficantes de Sueños
Cañedo, Montserrat y Marquina, Aurora (2011). Antropología política: temas contemporáneos. Barcelona: Bellaterra
Adell, Ramón y Martínez, Miguel (2004). Dónde están las llaves? El movimiento Okupa: prácticas y contextos sociales. Madrid: Catarata
Hobsbawm, Eric (1999). Gente poco corriente: resistencia, rebelión y jazz. Barcelona: Crític
Viola, Andreu (1999). Antropología del desarrollo: teorías y estudios etnográficos en América Latina. Barcelona: Paidós
Balandier, George (1994). El poder en escenas. De la representación del poder al poder de la representación. Barcelona: Paidós
Gledhill, John (2000). El poder y sus disfraces: perspectivas antropológicas de la política. Barcelona: Bellaterra
Quirós, Julieta (2011). El porqué de los que van: Peronistas y piqueteros en el Gran Buenos Aires (una antropología de la política vivida). Buenos Aires: Antropofagia
Appadurai, Arjun (2007). El rechazo de las minorías: ensayo sobre la geografía de la furia. Barcelona: Tusquets
Flam, Helena y King, Debra (2008). Emotions and social movements. London : Routledge
Montes, Verónica y Paris Pombo, María Dolores (2019). Ethics of care, emotional work, and collective action of solidarity: the Patronas in Mexico. Gender, Place & Culture, 26 (4), pp. 559-580
Cooper, Charlotte (2016). Fat activism: A radical social movement. Bristol: HammerOn Press
Feldman, Allen (1991). Formations of violence: the narrative of the body and political terror in Northern Ireland. Chicago: University of Chicago Press
Cruells, Marta, e Ibarra, Pedro (2013). La democracia del futuro: del 15M a la emergencia de una sociedad civil viva. Barcelona: Icaria
Escobar, Arturo (1996). La invención del tercer mundo: construcción y deconstrucción del desarrollo. Barcelona: Norma
Alonso, Luis E. y Fernández, Carlos J. (2013). Los discursos del presente. Un análisis de los imaginarios sociales contemporáneos. Madrid: Siglo XXI
Abélès. Marc (2015). Los encantos del poder: desafíos de la antropología política. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores
Pelluchon, Corine (2018). Manifiesto animalista: politizar la causa animal. Barcelona: Reservoir Books
Gatto, Ezequiel (2016). Nuevo activismo negro. Lecturas y estrategias contra el racismo en Estados Unidos. Buenos Aires: Tinta Limón
Cruz, Rafael (2015). Protestar en España: 1900-2013. Madrid: Alianza
Castells, Manuel (2012). Redes de indignación y esperanza: los movimientos sociales en la era de Internet. Madrid: Alianza
Graeber, David (2014). Somos el 99%. Una historia, una crisis, un movimiento. Madid: Capitán Swing
Ali, Tariq (2018). Street Fighting Years. An Autobiography of the Sixties. London: Verso
Abu-Lughod, Lila (1990). The romance of resistance: tracing transformations of power through Bedouin women. American Ethnologist, 17 (1), 41-55
Donaldson, Sue (2018). Zoópolis: una revolución animalista. Madrid: Errata Naturae


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Antropoloxía social e cultural/615G01102
Hª política e social contemporánea/615G01109
Estrutura e cambio social/615G01208

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Historia das ideas e formas políticas/615G01402
Metodoloxía da investigación etnográfica/615G01403
Globalización, medio ambiente e poboación/615G01409
Risco, cultura e medio ambiente/615G01417

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías