Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Produción en Cine e Televisión. Produción de Campo Código 616531019
Titulación
Máster Universitario en Produción Xornalística e Audiovisual
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinación
Formoso Barro, Maria Josefa
Correo electrónico
m.formoso@udc.es
Profesorado
Formoso Barro, Maria Josefa
Correo electrónico
m.formoso@udc.es
Web
Descrición xeral O alumno adquirirá coñecemento experto sobre as ferramentas, procesos e recursos fundamentais de cada unha das fases da produción audiovisual.
O alumno aprenderá como configurar un equipo de produción e elaborar un plan de traballo.

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 CE1. Conocer la gestión y administración de empresas audiovisuales
A3 CE3. Conocer las técnicas de creación y producción de contenidos comunicativos
A11 CE11 - Elaborar presupuestos, cronogramas y planes de trabajo en un proyecto comunicativo
B1 CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
C3 CT5 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
- Coñecemento das ferramentas, procesos e recursos fundamentais de cada unha das fases da produción audiovisual. AP1
BP1
CP3
- O alumno aprenderá como configurar un equipo de produción. CP3
- Elaborar un plan de traballo. AP3
AP11

Contidos
Temas Subtemas
-Produción de cinema. 1. As regras de xogo do sistema audiovisual.
2. Da idea ao concepto proposta.
3. Package. Orzamento de desenvolvemento.
4. Financiamento público.
5. Financiamento privado. Plan financeiro.
-Referentes históricos. 1. Os grandes blockbusters e o cinema low- cost.
2. O cinema español. Modelos de produción e distribución.
3. O cinema social europeo.
4. Os novos modelos de produción e difusión: Netflix vs Amazon.
5. O documental. Tipoloxías e lugares.
6. O cinema latinoamericano. De denuncia socio política ao cinema de xénero.
7. A awards season e o cinema dos Óscar.
8. Cinema galego. Modelos autorales e industriais.
-Produción de televisión 1. Relación emisoras-produtoras:
1.1. Produción independente vs delegada.
1.2. Produción propia vs allea
1.3. Produción interna vs externa
1.4. Produción asociada
1.5. Coprodución
2. O contrato e o seu seguimento
3. Formas alternativas de financiamento
3.1. Subvencións
3.2. Product placement
3.3. Patrocinios
4. A produción de programas
4.1. Produción seriada vs prototipo.
4.2. Equilibrio entre contidos, orzamento e calendario

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Prácticas de laboratorio B1 3 12 15
Traballos tutelados A11 8 40 48
Seminario A1 A3 B1 C3 10 2 12
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Prácticas de laboratorio - Propostas de finais alternativos para a película " Paranormal Activity" desde o punto de vista do produtor.
- Os alumnos deben elixir un programa ou serie cada un, documentarse acerca de como se produciu, realizar unha lista de traballos que deben facerse (desde guion á entrega de episodios á cadea), establecer un calendario e expor unha alternativa.
Traballos tutelados 1. Visionado e análise da función do produtor en dúas producións.
2. Elaboración dun concepto-proposta.
3. Orzamento estimativo, calendario de desenvolvemento e orzamento de desenvolvemento.
4. Elaboración do borrador dun plan financeiro.
5. Investigación dos sistemas de financiamento público en diferentes países.
Seminario Clases presenciais con profesionais de recoñecido prestixio nas que trasladan aos alumnos os contidos nucleares da materia.

Atención personalizada
Metodoloxías
Prácticas de laboratorio
Traballos tutelados
Descrición

La atención personalizada que se describe para estas metodologías se concibe como momentos de trabajo presencial con el profesor para la atención y seguimiento del trabajo realizado por cada alumno. Implican una participación obligatoria para el alumnado. La forma y el momento en que se desenvolverá se indicará en relación a cada actividad a lo largo del curso según el plan de trabajo de la materia.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas de laboratorio B1 En relación coas prácticas de laboratorio valorarase:
- O manexo das ferramentas informáticas explicadas en clase.
- O tratamento dunha linguaxe propia do contexto disciplinar.
- A adecuación metodolóxica das propostas de traballo.
- A profundidade do contido.
50
Traballos tutelados A11 En relación cos traballos tutelados valorarase:
- A adecuación metodolóxica das propostas de traballo.
- A profundidade do contido.
- O dominio das aplicacións utilizadas na elaboración das propostas socioeducativas.
- O tratamento dunha linguaxe propia do contexto disciplinar.
- A utilización de fontes documentais complementarias e actuais.
- A presentación e a claridade da exposición.
50
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica Linda Seger (). El arte de la adaptación. Rialp
Cooper Pat/ Dancyger Ken (). El guión de cortometraje. IORTV
Campbell (). El héroe de las mil caras. Fondo de Cultura economica
Jordi Ballo (). La semilla inmortal . Anagrama
Aristóteles (). Poética. Taurus

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías