Identifying Data 2019/20
Subject (*) Film and Television Production. Field Production Code 616531019
Study programme
Máster Universitario en Produción Xornalística e Audiovisual
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 1st four-month period
First Optional 3
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinador
Formoso Barro, Maria Josefa
E-mail
m.formoso@udc.es
Lecturers
Formoso Barro, Maria Josefa
E-mail
m.formoso@udc.es
Web
General description O alumno adquirirá coñecemento experto sobre as ferramentas, procesos e recursos fundamentais de cada unha das fases da produción audiovisual.
O alumno aprenderá como configurar un equipo de produción e elaborar un plan de traballo.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 CE1. Conocer la gestión y administración de empresas audiovisuales
A3 CE3. Conocer las técnicas de creación y producción de contenidos comunicativos
A11 CE11 - Elaborar presupuestos, cronogramas y planes de trabajo en un proyecto comunicativo
B1 CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
C3 CT5 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
- Coñecemento das ferramentas, procesos e recursos fundamentais de cada unha das fases da produción audiovisual. AJ1
BJ1
CJ3
- O alumno aprenderá como configurar un equipo de produción. CJ3
- Elaborar un plan de traballo. AJ3
AJ11

Contents
Topic Sub-topic
-Produción de cinema. 1. As regras de xogo do sistema audiovisual.
2. Da idea ao concepto proposta.
3. Package. Orzamento de desenvolvemento.
4. Financiamento público.
5. Financiamento privado. Plan financeiro.
-Referentes históricos. 1. Os grandes blockbusters e o cinema low- cost.
2. O cinema español. Modelos de produción e distribución.
3. O cinema social europeo.
4. Os novos modelos de produción e difusión: Netflix vs Amazon.
5. O documental. Tipoloxías e lugares.
6. O cinema latinoamericano. De denuncia socio política ao cinema de xénero.
7. A awards season e o cinema dos Óscar.
8. Cinema galego. Modelos autorales e industriais.
-Produción de televisión 1. Relación emisoras-produtoras:
1.1. Produción independente vs delegada.
1.2. Produción propia vs allea
1.3. Produción interna vs externa
1.4. Produción asociada
1.5. Coprodución
2. O contrato e o seu seguimento
3. Formas alternativas de financiamento
3.1. Subvencións
3.2. Product placement
3.3. Patrocinios
4. A produción de programas
4.1. Produción seriada vs prototipo.
4.2. Equilibrio entre contidos, orzamento e calendario

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Laboratory practice B1 3 12 15
Supervised projects A11 8 40 48
Seminar A1 A3 B1 C3 10 2 12
 
Personalized attention 0 0
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Laboratory practice - Propostas de finais alternativos para a película " Paranormal Activity" desde o punto de vista do produtor.
- Os alumnos deben elixir un programa ou serie cada un, documentarse acerca de como se produciu, realizar unha lista de traballos que deben facerse (desde guion á entrega de episodios á cadea), establecer un calendario e expor unha alternativa.
Supervised projects 1. Visionado e análise da función do produtor en dúas producións.
2. Elaboración dun concepto-proposta.
3. Orzamento estimativo, calendario de desenvolvemento e orzamento de desenvolvemento.
4. Elaboración do borrador dun plan financeiro.
5. Investigación dos sistemas de financiamento público en diferentes países.
Seminar Clases presenciais con profesionais de recoñecido prestixio nas que trasladan aos alumnos os contidos nucleares da materia.

Personalized attention
Methodologies
Laboratory practice
Supervised projects
Description

La atención personalizada que se describe para estas metodologías se concibe como momentos de trabajo presencial con el profesor para la atención y seguimiento del trabajo realizado por cada alumno. Implican una participación obligatoria para el alumnado. La forma y el momento en que se desenvolverá se indicará en relación a cada actividad a lo largo del curso según el plan de trabajo de la materia.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Laboratory practice B1 En relación coas prácticas de laboratorio valorarase:
- O manexo das ferramentas informáticas explicadas en clase.
- O tratamento dunha linguaxe propia do contexto disciplinar.
- A adecuación metodolóxica das propostas de traballo.
- A profundidade do contido.
50
Supervised projects A11 En relación cos traballos tutelados valorarase:
- A adecuación metodolóxica das propostas de traballo.
- A profundidade do contido.
- O dominio das aplicacións utilizadas na elaboración das propostas socioeducativas.
- O tratamento dunha linguaxe propia do contexto disciplinar.
- A utilización de fontes documentais complementarias e actuais.
- A presentación e a claridade da exposición.
50
 
Assessment comments

Sources of information
Basic Linda Seger (). El arte de la adaptación. Rialp
Cooper Pat/ Dancyger Ken (). El guión de cortometraje. IORTV
Campbell (). El héroe de las mil caras. Fondo de Cultura economica
Jordi Ballo (). La semilla inmortal . Anagrama
Aristóteles (). Poética. Taurus

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.