Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Traballo Fin de Máster Código 616531023
Titulación
Máster Universitario en Produción Xornalística e Audiovisual
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 12
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Humanidades
Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinación
Sanchez Sanchez, Jose Francisco
Correo electrónico
francisco.sanchez@udc.es
Profesorado
Arrojo Baliña, María José
Formoso Barro, Maria Josefa
Sanchez Sanchez, Jose Francisco
Correo electrónico
maria.jose.arrojo@udc.es
m.formoso@udc.es
francisco.sanchez@udc.es
Web
Descrición xeral O TFM acompaña ao alumno ao longo de todo o Máster, porque se trata dun elemento vertebrador de todos os coñecementos adquiridos.
O obxectivo do TFM é que cada alumno desenvolva ao longo do Máster un proxecto xornalístico ou audiovisual, coa asistencia permanente dun titor.
Este proxecto servirá como ancoraxe dos coñecementos teóricos recibidos ao longo das clases lectivas e obrigará ao alumno para enfrontarse coa realidade do sector.
O proxecto consiste na elaboración dun documento/dossier explicativo do contido do proxecto, dos profesionais e valores de produción que involucra, e da súa dimensión económica (custo, financiamento, explotación). Na medida do posible, tentarase que estes proxectos materialícense na industria.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A3 CE3. Conocer las técnicas de creación y producción de contenidos comunicativos
A4 CE4. Crear y diseñar productos comunicativos periodísticos y de entretenimiento
A5 CE5. Crear propuestas comunicativas innovadoras que respondan a necesidades reales en el entorno profesional actual
A6 CE6. Gestionar proyectos comunicativos digitales de informativos o de entretenimiento
A7 CE7. Defender un proyecto comunicativo profesional ante un tribunal o ante posibles compradores.
A8 CE8. Encontrar medios de financiación para proyectos comunicativos de informativos o de entretenimiento
A11 CE11 - Elaborar presupuestos, cronogramas y planes de trabajo en un proyecto comunicativo
A12 CE12 - Desarrollar la capacidad innovadora y crítica en las empresas de comunicación, tanto informativas como de entretenimiento, en el entorno digital
A14 CE14 - Adquirir las habilidades y aptitudes necesarias para entender las interdependencias de la comunicación digital
A15 CE15 - Desarrollar habilidades y destrezas para verificar fuentes de información fiables
A16 CE16 - Planificar e implementar acciones de comunicación y generación de contenidos en redes sociales, para proyectos informativos y de entretenimiento
A18 CE18 - Incorporar habilidades creativas para la generación de contenidos y recursos en el entorno periodístico y audiovisual
A19 CE19 - Conocer las responsabilidades de un productor ejecutivo en un proyecto periodístico
A20 CE20 - Conocer las responsabilidades de un productor ejecutivo en un proyecto de entrete
B6 CG0 - Defender proyectos profesionales en público
B7 CG3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
B8 CG5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
B9 CG6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponibles para resolver problemas con los que deben enfrentarse
C1 CT7 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer plazos y cumplirlos
C2 CT6 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
O TFM acompaña ao alumno ao longo de todo o Máster, porque se trata dun elemento vertebrador de todos os coñecementos adquiridos. O obxectivo do TFM é que cada alumno desenvolva ao longo do Máster un proxecto xornalístico ou audiovisual, coa asistencia permanente dun titor. Este proxecto servirá como ancoraxe dos coñecementos teóricos recibidos ao longo das clases lectivas e obrigará ao alumno para enfrontarse coa realidade do sector. O proxecto consiste na elaboración dun documento/dossier explicativo do contido do proxecto, dos profesionais e valores de produción que involucra, e da súa dimensión económica (custo, financiamento, explotación). Na medida do posible, tentarase que estes proxectos materialícense na industria. AP3
AP4
AP5
AP6
AP7
AP8
AP11
AP12
AP14
AP15
AP16
AP18
AP19
AP20
BP6
BP7
BP8
BP9
CP1
CP2

Contidos
Temas Subtemas
Elaboración do Traballo Fin de Mestrado Nas tres primeiras semanas de escola, cada estudante debe presentar tres ideas sobre o que podería ser o proxecto do seu mestre. Co consello dun grupo de titores, os estudantes decidirán con que idea quedan traballando nela.

Para o desenvolvemento de cada un dos proxectos asignarase a un alumno un titor profesional. O titor é un asesor de quen obterá unha opinión e, se é o caso, información. O titor actúa a petición do estudante, con quen permanece en contacto (en liña ou persoalmente) polo menos quincenalmente, 30 minutos.

Ademais dun titor profesional, o alumno terá tamén un titor académico ou un titor permanente.

O obxectivo do TFM é que cada alumno desenvolva un proxecto xornalístico ou audiovisual en todo o Máster, coa asistencia permanente dun titor. O proxecto consiste na preparación dun documento / dossier que explique o contido do proxecto, os profesionais e os valores de produción implicados e a súa dimensión económica (custo, financiamento, explotación).

O titor académico seguirá a evolución dos proxectos en todo momento como segue:
1. O titor académico recibirá as entregas do proxecto nas súas diferentes fases.
2. O titor académico terá reunións físicas ou telemáticas co titor profesional, polo menos 4 durante o curso e sempre que sexa necesario.
3. O titor académico estará presente nas sesións de defensa dos proxectos.

É esencial que o alumno envíe un informe detallado á secretaría académica do máster que inclúa os incidentes e evolución que o proxecto experimentou en cada reunión co titor. Este documento tamén ten que plantear os principais problemas que o
estudante nas seguintes titorías.

En tres ocasións diferentes (no inicio, no ecuador e ao final do proceso de desenvolvemento), o alumno presenta o seu proxecto a profesionais da industria (produtores, executivos de medios, distribuidores, programadores ...) cuxo traballo é precisamente avaliar o interese.
viabilidade e adecuación dos proxectos: (1) Na primeira sesión de lanzamento cada alumno presenta as súas ideas aos profesionais, co obxectivo de atopar o titor máis adecuado para o seu proxecto; (2) Na segunda sesión, o xulgado valorará a viabilidade destes proxectos e poderá introducilos
elementos de corrección; (3) Ao final das clases, no mes de xuño, os alumnos deberán presentar e defender o seu proxecto final (xa con todas as fases desenvolvidas e pechadas).
O obxectivo deste Proxecto é dobre: (1) por unha banda, permite asentar e aplicar os coñecementos que se van adquirindo no aula; (2) doutra banda, preténdese que estes proxectos poidan ter percorrido no mundo profesional real.

Os TFM tamén son un elemento de gran valor á hora de que a industria coñeza o talento dos alumnos e é unha vía para que consigan prácticas profesionais.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A4 A5 A6 A7 A8 A11 A12 A14 A15 A16 A18 B6 B7 B8 C1 90 200 290
Seminario A3 A19 A20 B9 C2 10 0 10
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados O obxectivo do TFM é que cada alumno desenvolva ao longo do Máster un proxecto xornalístico ou audiovisual, coa asistencia permanente dun titor.
Este proxecto servirá como ancoraxe dos coñecementos teóricos recibidos ao longo das clases lectivas e obrigará ao alumno para enfrontarse coa realidade do sector.
Seminario Presentación das diferentes partes que deben compoñer o traballo fin de Máster.

Atención personalizada
Metodoloxías
Seminario
Traballos tutelados
Descrición

Para o desenvolvemento de cada un dos proxectos a cada alumno asignaráselle un titor profesional. O titor é un asesor do que obter opinión e, se é o caso, información. O titor actúa a instancia do alumno, co que se mantén contacto (de forma online ou en presencial) polo menos quincenalmente. A titoría dura ao redor de 30 minutos. Se o titor non pode atender persoalmente a titoría quincenal, delegará nalgún membro do seu equipo ou no equipo de titores permanente que ten o Máster.

Ademais dun titor profesional, o alumno contará tamén cun titor académico ou titor permanente. O equipo de titores permanentes do máster son tres persoas: José Francisco Sánchez (coordinador), María José Arroxo (secretaria académica) e María Josefa Formoso. Estas tres persoas son persoal académico da UDC e, á vez, teñen unha dilatada e acreditada experiencia profesional tanto no campo do xornalismo como da do TFM.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A4 A5 A6 A7 A8 A11 A12 A14 A15 A16 A18 B6 B7 B8 C1 En relación cos traballos tutelados valorarase:
- A adecuación metodolóxica das propostas de traballo.
- A profundidade do contido.
- O dominio das aplicacións utilizadas na elaboración das propostas socioeducativas.
- O tratamento dunha linguaxe propia do contexto disciplinar.
- A utilización de fontes documentais complementarias e actuais.
- A presentación e a claridade da exposición.
100
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías