Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Comunicación oral e escrita Código 616G01001
Titulación
Grao en Comunicación Audiovisual
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Primeiro Formación básica 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinación
Sanchez Sanchez, Jose Francisco
Correo electrónico
francisco.sanchez@udc.es
Profesorado
Sanchez Sanchez, Jose Francisco
Correo electrónico
francisco.sanchez@udc.es
Web
Descrición xeral O propósito desta asignatura é mellorar a capacidade do alumno para expresarse de xeito oral e por escrito en cualquera contexto e coñecer as sinerxias e necesidades expresivas dos diferentes medios de comunicación: escritos, audiovisuais e multimedia.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos: ningunha.

2. Metodoloxías: híbridas
*Metodoloxías docentes que se manteñen: clases prácticas presenciais.

*Metodoloxías docentes que se modifican: clases teóricas on line.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado: os mesmos.

4. Modificacións na avaliación: ningunha

*Observacións de avaliación:

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía: recollidas no apartado específico, pero non se deben ó plan de continxencia.

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Comunicar mensaxes audiovisuais.
A7 Coñecelas técnicas de creación e produción audiovisual.
A12 Coñecelos principais códigos da mensaxe audiovisual.
B2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dun xeito profesional e posúan as competencias que adoitan amosarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
B3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar os datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que acheguen unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B6 Expresarse correctamente tanto de xeito oral como escrito en linguas oficiais da comunidade autónoma
B9 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida e solidaria capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e imprantar solución baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
C1 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C2 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C3 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Comunicar mensaxes audiovisuais. Coñecelos principais códigos da mensaxe audiovisual. Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma. Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro. Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida. Comunicar mensajes audiovisuales. Conozca Conocer los principales códigos del mensaje audiovisual. Expresarse correctamente, tanto oralmente como por escrito, en los idiomas oficiales de la comunidad autónoma. Si es el caso, dominar la expresión y comprensión de un lenguaje oral y escrito en un idioma extranjero. Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para aprender a lo largo de su vida. A1
A7
A12
B2
B3
B4
B6
B9
C1
C2
C3

Contidos
Temas Subtemas
TEMA 1: A descrición (análise de textos)
1.1. Fases do proceso descritivo: observación, selección e expresión
1.2. Tipos de descrición
1.3. Técnicas redaccionais
1.1.Fases del proceso descritivo: observación, selección e expresión
1.2. Tipos de descrición
1.3. Técnicas redaccionais
TEMA 2: A narración (análise de textos)
2.1. Elementos: narrador, personaxes, tempo, espacio
2.2. Partes da narración
2.3. Técnicas redaccionais
2.4. O diálogo e as citas
TEMA 3: A argumentación (análise de textos)
3.1. Estructura dos textos argumentativos
3.2. Tipos de argumentación
3.3. O uso das figuras retóricas
TEMA 4: A comunicación verbal e non verbal
4.1. Qué se di e cómo se di
4.2. A importancia da imaxe e do son
4.3. Posta en escena e materiais de apoio
4.4. Casuística de cada medio de comunicación
TEMA 5: Destrezas expositivas e argumentativas
5.1. Os xéneros orais
5.1.1. Presentación
5.1.2. Retrato
5.1.3. Conferencia
5.1.4. Rolda de prensa
5.1.5. Entrevista
5.1.6. Mesa redonda
5.1.7. Debate
5.2. Relaciós cos medios
5.2.1. Portavocía
5.2.2. Comunicación de crise
5.2.3. Comunicación Corporativa
5.3. Técnicas de comunicación persuasiva
TEMA 6: Necesidades e recursos dos diferentes medios de comunicación.
6.1. Necesidades técnicas dos diferentes soportes
6.1.1. Escritos
6.1.2. Radio
6.1.3. Televisión e cine
6.1.4. Novos media
6.2. Diferentes linguaxes nos diferentes soportes
6.2.1. Linguaxe soportes papel
6.2.2. Linguaxe radiofónica
6.2.3. Linguaxe televisiva
6.2.4. Linguaxe dos novos media
6.2.4.1. Internet como instrumento de comunicación


Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral B2 B3 B4 B6 12 29 41
Discusión dirixida A1 B2 B4 B6 B9 C3 4 4 8
Estudo de casos B3 C1 4 0 4
Presentación oral A1 A7 A12 2 14 16
Traballos tutelados B3 B4 B6 21 30 51
Lecturas A12 B3 0 10 10
Obradoiro A7 A12 2 0 2
Prácticas a través de TIC B2 B3 B4 B6 C2 9 0 9
Proba de ensaio B2 B3 B4 B6 0 3 3
Actividades iniciais C2 C3 1 0 1
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral O alumno debe asistir ás clases teóricas presenciais para entender os conceptos dos que se esixe o seu coñecemento.
El alumno necesita asistir a las clases teóricas para entender los conceptos cuya aplicación se exige.
Discusión dirixida Os alumnos participarán nunha discusión dirixida polo profesor sobre diferentes técnicas de comunicación oral.
Los alumnos participarán nunha discusión dirixida por el profesor sobre diferentes técnicas de comunicación oral. En cualquier caso, esta metodología se utilizará habitualmente tanto en las sesiones teóricas como en las prácticas.
Estudo de casos Analizaranse na aula casos representativos de diferentes técnicas de comunicación oral en función do escenario, do propósito da mensaxe e dos diferentes soportes comunicativos.
Análisis de casos de comunicación oral y escrita en función de los géneros y soportes.
Presentación oral Os alumnos terán que realizar unha proba de comunicación oral según supuestos predeterminados.
Los alumnos tendrán que realizar pruebas de comunicación oral según supuestos predeterminados.
Traballos tutelados Os alumnos terán que desenvolver ao longo da asignatura diferentes traballos tutelados polo profesor. Deberán redactar textos, para comunicar unha idea, adaptándose ás necesidades expresivas do entorno, dos xéneros ou dos soportes.
Los alumnos tendrán que desarrollar diferentes prácticas tuteladas por el profesor, en las que redactarán para comunicar una idea y adaptándose a las exigencias expresivas de las audiencias, los géneros y de los soportes.
Lecturas Os alumnos deberán estudiar as fotocopias que se repartan na clase así como complementar os contidos teóricos con lecturas obrigatorias, segundo os temas.
Os alumnos deberán trabajar los materiales que se repartan na clase así como complementar os contidos teóricos con lecturas obrigatorias o recomendadas, según los temas.
Obradoiro Os alumnos deberán comentar os textos e expresións doutros compoñentes do seu grupo de prácticas.
Lectura y comentario de los textos de ottros alumnos.
Prácticas a través de TIC Realizar 6 prácticas avaliadas, que se publicarán no blog do grupo de prácticas ao que pertenzan.
Realizar al menos 6 prácticas y publicarlas en el blog en el plazo previsto.
Proba de ensaio Os alumnos deberán superar unha proba escrita.
Los alumnos deberán superar una prueba escrita.
Actividades iniciais Presentación dos obxectivos, contidos, dinámica e bibliogafía da asignatua.
Presentación de los objetivos, contenidos, evaluación y acceso al blog.

Atención personalizada
Metodoloxías
Prácticas a través de TIC
Traballos tutelados
Descrición
A atención personalizada aos alumnos realizarase a través do seguimento e corrección dos traballos tutelados, así como das diversas prácticas que terán que realizar ao longo da asignatura. Para o desenvolvemento desa atención personalizada contémplanse tanto titorías presenciais coma un seguimento continuo a través das ferramentas que as TIC poñen ao servicio da educación.
La atención personalizada se realizará en todo momento, especialmente en el seguimiento de los trabajos tutelados y en las prácticas, pero también con una atención individualizada, presencial o no presencial, permanente.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas a través de TIC B2 B3 B4 B6 C2 Os alumnos deberán realizar os diferentes exercicios prácticos:
1. Preséntome
2. Retrato dun compañeiro
3. Descrición da aula
4. Relato: recordo de infancia
5. Relato: escena na rúa
6. Carta ou informe argumentativo

Ejercicios prácticos:
1. Presentación
2. Retrato de un compañero
3. Descripción del aula
4. Relato: recuerdo de infancia
5. Relato: escena en la calle
6. Carta o artículo argumentativo
60
Obradoiro A7 A12 Avaliarase a participación do alumno así como a calidade das súas intervencións
Se evaluará la participación del alumno y la calidad de sus intervenciones.
10
Proba de ensaio B2 B3 B4 B6 Para aprobar a asignatura debe superarse unha proba ortográfica baseada nos libros El castellano actual: usos y normas, de Manuel Casado e a Ortografía de la Lengua Española de la RAE. Para superar esa proba, disporase de tres oportunidades ao longo do curso. Nas probas ortográficas correxiranse un número determinado de erros escondidos nalgunhas frases. Nesta proba non se obtén nota, só se concede unha calificación de "Apto" ou “No apto”.


Para aprobar la asignatura, se debe superar un examen de ortografía basado en los libros El castellano actual: usos y normas, de Manuel Casado y Ortografía del idioma español de la RAE. El alumno dispondrá de tres oportunidades a lo largo del curso. En esta prueba, no se obtiene ninguna nota, solo una calificación de "Apto" o "No apto".
0
Presentación oral A1 A7 A12 Avaliarase a proba de presentación oral dos alumnos utilizando a técnica de coaching
Se evaluará, en su caso, la presentación oral.
20
Traballos tutelados B3 B4 B6 Os traballos tutelados descritos no apartado de metodoloxía, constituirán un 20% da nota final.
Los trabajos tutelados supondrán un 20% de la nota final.
10
 
Observacións avaliación

Para obter a nota media das prácticas súmanse as calificacións obtidas en cada unha delas. Os profesores poden facer un uso estratéxico das calificacións, de xeito que a nota final poida resultar superior á media, aínda que nunca inferior.

Se un alumno deixa de entregar unha práctica de xeito inxustificado, computaralle coma un 0 na media de prácticas final. Asimesmo, se un alumno deixa de entregar dúas prácticas de xeito inxustificado, suporalle o suspenso automático na asignatura. As ausencias xustificadas han de comunicarse con antelación ao profesor de prácticas, que deberá dar un permiso expreso.

Nas prácticas seguirase o seguinte criterio de puntuación:

- 1 falta ortográfica suporá a calificación dun 4, como máximo.
- 2 faltas ortográficas suporán a calificación dun 1.
- 5 tildes mal postas ou sen poñer suporán un 4, como máximo.

Os erros sintácticos, problemas de puntuación e confusións léxicas penalizarán asimesmo a calificación da práctica, segundo a súa gravidade. A insistencia nese tipo de erros poderá conlevar incluso a calificación mínima dun 1.

Ademáis, o plaxio parcial de cualquera texto penalizarase cun 0 na práctica e o plaxio total dun traballo suporá o suspenso automático da asignatura.

Para obtener la nota media de las prácticas, se suman las de cada una de ellas. Los profesores pueden hacer un uso estratégico de las calificaciones, por lo que la calificación final puede ser más alta que el promedio, aunque nunca más baja. Si un estudiante no realiza una práctica injustificadamente, contará como 0 en el promedio de las prácticas finales. Además, si un alumno deja de entregar dos prácticas de forma injustificada, quedará automáticamente suspendido en la asignatura. Las ausencias justificadas deben comunicarse con anticipación al profesor de prácticas, quien otorgará un permiso expreso. En las prácticas, se seguirán los siguientes criterios de puntuación: - 1 falta de ortografía resultará en la calificación de un máximo de 4. - 2 errores de ortografía supondrán la calificación de 1. - 5 malas calificaciones o sin poner supondrán un 4, como máximo. Los errores de sintaxis, los problemas de puntuación y las confusiones léxicas también penalizarán la calificación de la práctica, dependiendo de su gravedad. La insistencia en ese tipo de errores puede llevar incluso a una puntuación mínima de 1. Además, el plagio parcial se penalizará con 0 en la práctica y el plagio total supondrá lel suspenso automático de la asignatura. Por lo demás, se seguirán criterios profesionales: la nota de la práctica dependerá de su nivel de publicabilidad, por decirlo así. Cuanta más supervisión necesite, menor nota.


Fontes de información
Bibliografía básica (). .
CASADO, Manuel (2008). El castellano actual: usos y normas (7ª ed. revisada). Eunsa, Pamplona
Estrella Montolío, Mario Tascón (2020). El derecho a entender. Prodigioso Volcán/Catarata
VV. AA. (2014). Manual de escritura académica y profesional I. Ariel, Barcelona
VV. AA. (2014). Manual de escritura académica y profesional II. Ariel, Barcelona
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2003). Ortografía de la Lengua Española. Espasa Calpe, Madrid

Los documentos que los profesores entreguen en clase o se cuelguen en el blog

Bibliografía complementaria PALENCIA-LEFLER ORS, Manuel (2008). 90 Técnicas de relaciones públicas: manual de comunicación corporativa . Bresca profit, Barcelona
VERDERBER, Rudolph F. (2000). Comunicación oral efectiva. International Thomson, Méjico
GARCÍA DEL TORO, Antonio (2004). Comunicación y expresión oral y escrita: la dramatización como recurso. Grao, Barcelona
KOHAN, Silvia Adela (1997). Corregir relatos. La herramienta del escritor. Grafein Ediciones, Barcelona
CASSANY, Daniel (1995). La cocina de la escritura. Anagrama, Barcelona
PERELMAN, CH. (2009). Tratado de la argumentación. Gredos
CHEJOV, Anton P. (2005). Unos buenos zapatos y un cuaderno de notas. Alba, Barcelona


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías