Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Expresión gráfica Código 616G01004
Titulación
Grao en Comunicación Audiovisual
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Primeiro Formación básica 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Civil
Coordinación
Mihura López, M. Rocío
Correo electrónico
rocio.mihura@udc.es
Profesorado
Hernandez Ibañez, Luis Antonio
Mihura López, M. Rocío
Correo electrónico
luis.hernandez@udc.es
rocio.mihura@udc.es
Web http://www.udc.es/cienciasdacomunicacion/
Descrición xeral Composición Gráfica. Aproveitamento dos medios, recursos, técnicas e procesos da creación e expresión da imaxe dixital.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Comunicar mensaxes audiovisuais.
A2 Crear productos audiovisuais.
A4 Investigar e analizala comunicación audiovisual.
A7 Coñecelas técnicas de creación e produción audiovisual.
A8 Coñecela tecnoloxía audiovisual.
A12 Coñecelos principais códigos da mensaxe audiovisual.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecemento dos aspectos formais e prásticos da imaxe. A1
A2
A4
A12
Capacitamento no manexo das ferramentas informáticas básicas que todo creador ou comunicador ten que coñecer para afrontar un proxecto dixital. A2
A7
A8
Coñecemento e emprego da terminoloxía básica sobre a imaxe e a comunicación dixital. A2
A8

Contidos
Temas Subtemas
1. Percepción. 1. A percepción.
2. Elementos Morfolóxicos da Imaxe. 1.Elementos Morfolóxicos da Imaxe.
2.A forma
3.A forma no espazo
3. Sintaxe da Imaxe. 1. A Síntese Gráfica
2. Relacións Compositivas
3. O Espazo Compositivo
4. Teoría da Cor. 1. Historia da Cor
2. Percepción da Cor
3. Modelos e espazos de Cor.
4. Relacións armónicas entre cores.
5. Psicoloxía da Cor
5. Grafismo Dixital: ferramentas raster. 1. Formatos gráficos
2. Ferramenta de edición raster

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A2 16 28 44
Prácticas a través de TIC A1 A2 A7 A8 18 27 45
Traballos tutelados A2 A8 18 30 48
Proba obxectiva A8 5 0 5
Lecturas A2 A4 A12 0 5 5
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición oral e audiovisual dos elementos téoricos necesarios para coñecer e comprender a materia.
Prácticas a través de TIC Mediante o emprego do PC e a través de ferramentas gráficas dixitales os alumnos resolverán problemas de composición gráfica.
Traballos tutelados Resolución de problemas gráficos plantexados a partir de cada nivel de aprendizaxe.
Proba obxectiva Resolución de un traballo similar aos pedidos durante o curso nun tempo determinado e de forma individual.
Lecturas Lecturas recomendadas.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
Os alumnos resolverán as suas dúbidas sobre os traballos en tutorías personalizadas.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A2 A8 Os traballos recibirán unha calificación. 50
Prácticas a través de TIC A1 A2 A7 A8 Os alumnos realizarán prácticas sobre puntos impartidos na materia. 20
Sesión maxistral A1 A2 Realizarase unha proba escrita sobre o contido teórico da materia. 15
Proba obxectiva A8 Realizarase unha proba sobre o contido práctico da materia. 15
 
Observacións avaliación

A materia Expresión Gráfica engloba dous apartados diferenciados, que son Composición e Ferramentas. Cada un deles avalíase de forma independente. É necesario aprobar ambos para superar a materia. En caso de suspender un deles na primeira convocatoria, gardarase a nota da parte aprobada na segunda convocatoria.

COMPOSICIÓN

Calificarase mediante avaliación continua, entregando en data todas as prácticas e realizando un traballo monográfico tutelado. Para a calificación final ponderaránse as cualificacións obtenidas nas prácticas. Alternativamente, os alumnos poderán optar por ser avaliados presentándose únicamente a unha proba final. Ambas alternativas son aplicables a todas as convocatorias.

FERRAMIENTAS DE EDICIÓN DIXITAL


Durante o cuadrimestre recolleranse exercicios que é necesario entregar en data  e aprobar para a avaliación ECTS. Realizarase unha proba nas datas das convocatorias oficiais. Alternativamente, os alumnos poderán optar por ser avaliados presentándose únicamente a unha proba final. Ambas alternativas son aplicables a todas as convocatorias.


Fontes de información
Bibliografía básica Arnheim, R. (1985). Arte y percepción visual. Madrid. Alianza
Arnheim, R (1976). El pensamiento visual. Buenos Aires. Eudeba
Dondis, D. A. (1976). La sintaxis de la imagen. Barcelona, Gustavo Gili
Kandinski, W. (1974). Punto y línea sobre el plano. Barcelona. Barral
Goldstein, B. (1991). Sensación y percepción. DDebate

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Deseño aplicado/616G01015

Observacións

Nesta materia a presentación material dos traballos considérase parte da aprendizaxe e como tal é avaliable. Non se admitirá un traballo que non acade o estandar mínimo universitario.

As faltas de ortografía considéranse unha falta grave, de forma que cinco faltas de ortografía no mesmo traballo supoñen un suspenso, e catro ou menos restan 0,25 puntos cada unha.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías