Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Dereito Código 616G01005
Titulación
Grao en Comunicación Audiovisual
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Primeiro Formación básica 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Dereito Público
Coordinación
Ron Romero, José
Correo electrónico
j.ron@udc.es
Profesorado
Ron Romero, José
Sanz Larruga, Francisco Javier
Correo electrónico
j.ron@udc.es
javier.sanz.larruga@udc.es
Web http://https://www.derechopublicoglobal.es/javier-sanz-larruga/
Descrición xeral OBXECTIVOS XERAIS DA MATERIA:

• Proporcionar aos estudantes os coñecementos indispensables sobre as normas básicas do Dereito da Información e Comunicación, coa finalidade de facilitar criterios válidos de actuación no exercicio da profesión de comunicación audiovisual.

• Expoñer os principios, os contidos e os límites no exercicio dos dereitos e as liberdades constitucionais sobre comunicación audiovisual na sociedade democrática.

• Situar aos estudantes no marco xurídico no que vai desenvolverse a súa profesión mediante o estudo dos dereitos e deberes dos profesionais da comunicación, e, en particular, no réxime xurídico da produción audiovisual.

• Coñecer a estrutura e o réxime xurídico das empresas e dos distintos medios audiovisuais no marco da sociedade da información e do coñecemento.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A3 Xestionar proxetos audiovisuais.
A10 Coñecelo marco legal e deontolóxico.
B5 Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe precisas para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 Expresarse correctamente tanto de xeito oral como escrito en linguas oficiais da comunidade autónoma
B7
B8 Empregar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) precisas para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
B9 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida e solidaria capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e imprantar solución baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
C1 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C2 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C3 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C4 Valorar a importancia que ten a investigación, innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Xestionar as fontes de información xurídica correspondentes á materia A3
A10
B6
C4
Coñecer as bases legais das materias correspondentes ao contido do programa A10
B6
B9
Argumentando as solucións máis comúns para problemas e conflitos que se orixinan no campo da comunicación audiovisual A10
B6
B9
Traballar en grupo B5
B7
B8
B9
C1
C2
C3

Contidos
Temas Subtemas

1. MARCO CONSTITUCIONAL DO DEREITO A INFORMACIÓN AUDIOVISUAL: DEREITOS E LIBERTAS DE COMUNICACIÓN.
A. O dereito humano á información.
B. O Estado democrático e a liberdade de expresión e información: artigo 20 da Constitución española.
C. Límites á liberdade de expresión e información.
D. O dereito de rectificación. Lei 2/1984.
E. As garantías xurisdicionais da Lei de información.
2. RÉXIME XURÍDICO DA PROPIEDADE INTELECTUAL NO CAMPO DE COMUNICACIÓN. A. Introducción
B. Direitos morais
C. Direitos económicos

3. DEREITO DE MEDIOS. EMPRESAS E MEDIOS AUDIOVISUALES.
A. Introdución.
B. Os medios de comunicación no marco da sociedade da información e do coñecemento.
C. O dereito ás comunicacións electrónicas como orzamento tecnolóxico do dereito audiovisual.
D. Dereito audiovisual e regulación dos diferentes medios audiovisuais.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Discusión dirixida A10 B6 10 20 30
Sesión maxistral A10 B6 24 0 24
Seminario A10 B5 B9 C1 C2 3 0 3
Traballos tutelados A3 B6 B7 B8 C3 C4 8 37 45
Proba obxectiva A10 B6 3 35 38
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Discusión dirixida Clases prácticas Antes da constitución de "grupos de prácticas" de estudantes, o profesor formulará previamente suposicións prácticas sobre as distintas seccións da materia que se resolverán máis tarde nas clases e os horarios previstos para tal fin. Os grupos deben presentar un informe escrito sobre a súa intervención nas sesións prácticas ou discusión dos casos suscitados.
Sesión maxistral Clases teóricas da aula. O profesor presentará os coñecementos básicos esenciais para a aprendizaxe requiridos pola materia, así como a orientación nos materiais de traballo dispoñibles polo alumno. A asistencia ás clases presenciais é obrigatoria e só os alumnos que proporcionen unha xustificación seriamente motivada poden estar ausentes. A falta de asistencia inxustificada suporá a exclusión do estudante para a avaliación final. Ao azar, os controis de asistencia levaranse a cabo nas clases presenciais.
Seminario Conferencias e seminarios. Ao longo do curso, invitaranse profesionais e investigadores a realizar sesións monográficas sobre algúns temas actuais ou de especial interese para os estudantes.
Traballos tutelados
Funcións de tutela. Antes da constitución de "grupos de titorías", para aprobar a materia será necesario preparar un traballo supervisado para cada grupo sobre un tema específico extraído do programa que o profesor acordará con cada grupo. O devandito traballo debe ser defendido polo grupo nunha sesión prevista para este propósito na que poida requirirse a intervención de todos os membros do grupo.
Proba obxectiva
Ao longo da materia realizaranse tres probas obxectivas correspondentes ás tres partes temáticas do programa, consistentes en probas tipo test.

Atención personalizada
Metodoloxías
Discusión dirixida
Traballos tutelados
Descrición
O profesor avaliará ao longo do curso a actuación dos alumnos, tanto na súa actividade persoal como en grupo, e terá os momentos axeitados para a titoría persoal e grupal dos estudantes.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Discusión dirixida A10 B6 Intervención activa dos grupos nas clases prácticas 20
Traballos tutelados A3 B6 B7 B8 C3 C4 Elaboración de traballos monográficos relacionados cos temas do programa 20
Proba obxectiva A10 B6
Exame teórico-práctico dos contidos fundamentais da materia
60
 
Observacións avaliación
A AVALIACIÓN personalizada de cada alumno realizarase de acordo cos seguintes criterios:
1. A avaliación dos coñecementos teóricos adquiridos - en base ás notas proporcionadas polo profesor e os contidos presentados nos seminarios monográficos, estarán suxeitos a unha proba teórica obxectiva (tipo test), unha para cada unha das partes en que Estrutúrase o programa da materia, que se realizará nas datas previstas antes do acordo cos estudantes. Para superar a materia será necesario pasar (polo menos coa nota mínima) cada unha das probas teóricas obxectivas. Se algunha destas probas foi suspendida, deberá presentarse para a parte non pasada á proba final da materia. Esta sección de coñecementos teóricos terá un valor do 60% da nota final.
2. A avaliación dos coñecementos prácticos realizarase de acordo co desenvolvemento das clases prácticas e de acordo coa cualificación obtida en cada caso práctico polo grupo no seu conxunto. Esta sección de coñecementos prácticos terá un valor do 20% da nota final.
3. A avaliación dos traballos tutelados levarase a cabo nas sesións previstas para este fin e de acordo coa media obtida na defensa pública do grupo de titorías. Este apartado terá un valor do 20% da nota final.

Fontes de información
Bibliografía básica

1. Bibliografía básica de consulta:

AZURMENDI, A.: Derecho de la información. Guía jurídica para profesionales de la comunicación, EUNSA, Pamplona, 2012 (

Especialmente recomendado para el conjunto de la asignatura)

BEL MALLÉN, I. y CORREDOIRA, L. (Coords.): Derecho de la Información, Ariel, Barcelona,  2003

CARRERAS SERRA, L. de: Derecho Español de la Información, UOC, Barcelona, 2003

 

DESANTES GUANTER, J. M.: Derecho a la información: materiales, Fundación Coso, Valencia, 2004

ÉCIJA Abogados: Derecho del Entretenimiento, Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2003

 

ESCOBAR DE LA SERNA, L.: Derecho de la Información, Dykinson, Madrid, 2004

 

GONZÁLEZ ENCINAR, J. J. (dir.): Derecho de la Comunicación,  Ariel (Códigos COLEX), 2003

GUICHOT, E. (Coord.): Derecho de la Comunicación, Iustel, Madrid, 2012 (

Especialmente recomendado para la Tercera Parte de la asignatura)

LINDE PANIAGUA, E. y VIDAL BELTRÁN, J. M.: Derecho Audiovisual, Colex, Madrid, 2011 (Especialmente recomendado para la Tercera Parte de la asignatura)

MACIÁ, A.: Código de Derecho de la Información, Editorial la Ley, 2007

URIAS, J.: Lecciones de Derecho de la Información. Madrid, Tecnos, 2003

2. Recursos informáticos:

A continuación se recogen algunos enlaces relacionados con las materias correspondientes a los diferentes apartados de la asignatura:

Portal sobre Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación (Prof Lorenzo Cotino, Universidad de Valencia)

http://www.derechotics.com/ 

Derecho de la Información

CONSEJO DE EUROPA: Libertades informativas audiovisuales

http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Media/#television

Colegio de Periodistas de Cataluña (contiene interesantes documentos relacionados con la deontología de la profesión)

http://www.periodistes.org/

Unión de Periodistas Valencianos

http://www.unioperiodistes.org/

Asignatura de Derecho de la Información de la Universidad Complutense de Madrid

http://www.ucm.es/info/dinforma/

Política del Audiovisual

UNIÓN EUROPEA: Comisión Europea (sitio web sobre la Política del Audiovisual)

http://europa.eu.int/comm/avpolicy/index_en.htm

UNIÓN EUROPEA: Programa Media.

http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_en.html

Observatorio Europeo del Audiovisual

http://obs.coe.int/

Oficina de Información del Programa Media en España (MEDIA Desk).

http://www.mediadeskspain.com/

ESPAÑA: Ministerio de Cultura: Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales

http://www.mcu.es/cine/index.jsp

Consejo del Audiovisual de Cataluña

http://www.audiovisualcat.net/

Consejo del Audiovisual de la Comunidad Foral de Navarra

http://www.consejoaudiovisualdenavarra.es/ 

Xunta de Galicia: Consello Asesor de Telecomunicacións e Audiovisual

http://www.xunta.es/conselle/cultura/cata/cata.htm

FRANCIA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel)

http://www.csa.fr/

GRAN BRETAÑA (Broadcasting Standards Council)

http://www.bsc.org.uk/

ITALIA (Autoritá per le Garanzie nelle Comunicazioni)

http://www.agcom.it/

Producción audiovisual

Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles

http://www.fapae.es/

AITE - Asociación de Industrias Técnicas del Audiovisual Español

http://www.aite.es/

Fundación Audiovisual de Andalucía.

http://www.fundacionava.org/

Medios Audiovisuales

ESPAÑA: Academia de las Ciencias y Artes de Televisión

http://www.academiatv.es/

ESPAÑA: Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.

www.sie.es/acacine

Propiedad intelectual y derechos de autor

Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)

http://www.sgae.es/

Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA)

http://www.damautor.es/

Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)

http://www.egeda.es/

Publicidad

Asociación de Autocontrol de la Publicidad

http://www.autocontrol.es/

Protección de datos personales

Agencia Española de Protección de Datos

http://www.agenciaprotecciondatos.org

Blogs sobre Derecho de la Información

Profa. CORREDOIRA (Universidad Complutense de Madrid)

http://infosociedad.blogspot.com/

Abonauta (Victor salgado Seguín)

http://blogs.lavozdegalicia.es/victorsalgado/

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións
<p> No es preciso haber cursado antes otra asignatura ya que se trata de la única asigntura jurídica del Grado de Comunicación Audiovisual </p>


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías