Identifying Data 2019/20
Subject (*) History of Cinema and Animation Code 616G01006
Study programme
Grao en Comunicación Audiovisual
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
First Basic training 6
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinador
Videla Rodríguez, José Juan
E-mail
jose.videla@udc.es
Lecturers
Puentes Rivera, Iván
Videla Rodríguez, José Juan
E-mail
i.puentes@udc.es
jose.videla@udc.es
Web
General description Estudiarase a evolución do cinema e da animación dende as súa orixe ata hoxe en día. Dende unha perspectiva diacrónica os alumnos analizarán a progresión do cine tanto a nivel mundial, como español e galego. Este estudo farase visionando os principais filmes da historia do cinema e situándoos no seu contexto. O obxectivo é dotar aos alumnos dunha cultura audiovisual básica para os estudos posteriores.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A4 Investigar e analizala comunicación audiovisual.
A5 Coñecelas teorías e a historia da comunicación audiovisual.
A11 Coñecelas metodoloxías de investigación e análise.
B2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dun xeito profesional e posúan as competencias que adoitan amosarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
B3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar os datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que acheguen unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B5 Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe precisas para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 Expresarse correctamente tanto de xeito oral como escrito en linguas oficiais da comunidade autónoma
B9 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida e solidaria capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e imprantar solución baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
C1 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C2 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C3 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C4 Valorar a importancia que ten a investigación, innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Investigar e analizala comunicación audiovisual. A4
Coñecelas teorías e a historia da comunicación audiovisual. A5
Investigar e analizala comunicación audiovisual. Coñecelas metodoloxías de investigación e análise. A4
A11
Investigar e analizala comunicación audiovisual. Coñecelas teorías e a historia da comunicación audiovisual. Coñecelas metodoloxías de investigación e análise. A4
A5
A11
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar os datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que acheguen unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética. Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse. Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida. B3
C2
C3
Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dun xeito profesional e posúan as competencias que adoitan amosarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar os datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que acheguen unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética B2
B3
Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe precisas para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía. Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida e solidaria capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e imprantar solución baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común B5
B9
Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida e solidaria capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e imprantar solución baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común B9
Expresarse correctamente tanto de xeito oral como escrito en linguas oficiais da comunidade autónoma B6
Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe precisas para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía. Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras. Valorar a importancia que ten a investigación, innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade. B5
C1
C4

Contents
Topic Sub-topic
O nacemento dun arte e dunha industria - A invención e os pioneiros
- O estatuto artístico
- As primeiras vangardas
Cine mudo e invención do sonoro - Expresionismo alemán
- O cinema europeo e norteamericano
- As vangardas soviéticas e o cinema ideolóxico
- O cinema español
Os anos 40 e 50 - A consolidación do sistema norteamericano
- O Neorrealismo italiano
- O realismo poético francés
- O cinema de postguerra española
A revolución dos 60 - A Nouvelle Vague, o Free cinema e o Cinema Novo
- O novo cinema español
- O New American cinema
Dos anos 70 á actualidade
- Cinema comercial e cinema independente
- Grandes producións, novos formatos e efectos
- A posmodernidade
- O cinema español da democracia

Animación na historia do cinema - As primeiras longametraxes
- Walt Disney
- A animación e a televisión
- As novas formas de animación no cinema. A transformación tecnolóxica

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A4 A5 A11 C3 C2 18 0 18
Document analysis A4 A5 A11 B2 B3 B5 C2 C3 30 0 30
Oral presentation A4 A5 B9 B6 C1 C2 C4 2 4 6
Field trip A4 A5 8 0 8
Document analysis A5 A4 0 43 43
Objective test A11 B2 B3 B6 3 42 45
 
Personalized attention 0 0 0
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech A clase maxistral tamén é coñecida como “conferencia”, “método expositivo” ou “lección maxistral”. O profesor exporá os aspectos máis relevantes que contextualizan cada etapa da historia do cine e amosará exemplos de filmes na aula.
Document analysis Traballo en grupo sobre fontes audiovisuais e bibilográficas
Oral presentation Presentación do traballo en grupo.
Field trip Visita o CGAI e visionado de cine galego.
Document analysis Exame do visionado individual de películas.
Objective test O alumno realizará un exame sobre o explicado nas sesións maxistrais, o material de estudio definido polo profesor e os traballos feitos sobre as películas.

Personalized attention
Methodologies
Guest lecture / keynote speech
Document analysis
Description
Para a realización destes traballos o alumno contará coa atención do profesor.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Document analysis A4 A5 A11 B2 B3 B5 C2 C3 Elaboración de traballos prácticos grupais sobre os contidos da materia 40
Objective test A11 B2 B3 B6 Proba sobre os contidos teóricos 30
Oral presentation A4 A5 B9 B6 C1 C2 C4 Exposición oral de traballos prácticos.
Durante o curso, o docente darán máis indicacións sobre o calendario, estructura e forma desta tarefa.
10
Document analysis A5 A4 Proba sobre o visionado de películas 20
 
Assessment comments

Para aprobar a asignatura haberá que ter aprobada as partes teórica e práctica.

Para a oportunidade de xullo manterase a mesma porcentaxe de avaliación que na de maio.

Os traballos deberán entregarse na data establecida. 

Ortografía: unha falta de ortografía suporá o suspenso no traballo ou examen. Asemesmo, calquer fragmento copiado e detectado nos traballos entregados suporá a anulación dese traballo.

A copia de textos de Internet suporá a calificación de 0 (cero) na práctica correspondente.

 


Sources of information
Basic Chong, A (2010). Animación Digital. Barcelona: Blume
Martínez-Salanova Sánchez, Enrique (). El cine de animación. http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/historiacineanimacion.htm#E l_cine_de_animación_
Benet, Vicente J. (2012). El cine español. Una historia cultural. Barcelona. Paidós Comunicación
Barnouw, Erik (2005). El documental. Historia y estilo. Barcelona: Gedisa
Gubern, Román (2014). Historia del cine. Barcelona: Anagrama
VV.AA (2016). Historia del cine. Madrid: Fragua
Cousins, Mark (2011). Historia del cine. Barcelona: Blume
VV.AA (2009). Historia del cine español. Madrid: Cátedra
Memba, Javier (2008). Historia del Cine Universal. Madrid: T&B Editores
Sánchez Noriega, José Luis (2018). Historia del cine. Teoría, estéticas y géneros . Madrid: Alianza Editorial
Castro de Paz, J. L. (coord.) (1996). Historia do cine en Galicia. A Coruña: Vía Láctea Editoria
Cousins, Mark (2011-2014). The story of film. Una odisea. Inglaterra. Avalon/Cameo

Complementary Schenider, Steven Jay (2011). 1001 películas que ver antes de morir. Barcelona:Random House Mondadori
Sánchez Noriega, J. L. (2011). Historia del cine en películas 1970-1999. Bilbao: Mensajero
Sánchez Noriega, J. L. (2009). Historia del cine en películas 1980-1989. Bilbao: Mensajero
Sánchez Noriega, J. L. (2007). Historia del cine en películas 1990-1999. Bilbao: Mensajero
VV.AA (2011). Los grandes directores de la historia del cine. Barcelona: Manonotroppo

Alberich, E., Películas clave del cine histórico. Barcelona: Robinbook, 2009.

Allen, R.C., Teoría y práctica de la historia del cine. Barcelona: Paidós, 1995.

Barroso, M. A., Las cien mejores películas del siglo XX. Madrid: Jaguar, 2010.

Bello Cuevas, J. A., Cine mudo español 1896-1920: (Ficción, documental y reportaje). Barcelona: Laertes, 2010.

Benet, V., La cultura del cine. Barcelona: Paidós, 2004.

Beylie, C., Películas clave de la historia del cine. Barcelona: Robinbook, 2006.

Bordwell, D., El cine clásico de Hollywood estilo cinematográfico y modo de producción hasta 196o. Barcelona: Paidos, 1997.

Brunetta, G.P., Historia mundial del cine. Madrid: Akal, 2011.

Carmona, R., Cómo se comenta un texto fílmico. Madrid: Cátedra, 1993.

Casetti, F., Di Chio, F., Cómo analizar un film. Barcelona: Paidos, 1991.

Costa, A., Saber ver el cine. Barcelona: Paidos: 1988.

Deltell Escolar, L., Breve historia del cine. Madrid: Fragua, 2009.

García Fernández, E.,Historia del cine en Galicia 1896-1984. Coruña: La Voz de Galicia, 1985.

Kemp, P., Cine toda la historia. Barcelona: Blume, 2011.

Lacolla, E., El cine en su época. Una historia política del filme. Córdoba: Comunic-Arte, 2008.

Parkinson: D., Historia del cine. Barcelona: Destino, 1998.

Sánchez Vidal, A., Historia del cine. Madrid: Historia 16, 1997.

Talens, J., Zunzunegui, S. (eds.): Contracampo. Ensayos sobre teoría e historia del cine. Madrid: Cátedra, 2007.

VVAA., Estéticas de la animación. Madrid: Maia, 2010.

Wyver, J., La imagen en movimiento. Valencia: IVAECM, 1992.


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
History of radio, televisión and multi-media/616G01002

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
The Audiovisual Sector/616G01007

Subjects that continue the syllabus
Audiovisual Fiction/616G01014
Screenplay Writing/616G01018
Audiovisual Analysis/616G01021
Cinematography Direction and Lighting/616G01022
Theory and Practice of Editing/616G01023
Art Direction and Production Design/616G01025
Sound and Music/616G01028
Audiovisual Organisation and Production/616G01029
Filmmaking/616G01030
Digital Post-Production/616G01031

Other comments

Valorarase a participación e rendemento do alumno na clase.

Ortografía: unha falta de ortografía suporá o suspenso no traballo/examen.

Insístese no requisito imprescindible de que os alumnos vexan os filmes propostos.

Recoméndase o visionado das películas nas versións que ten a biblioteca e completalo co material adicional que inclúen.(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.