Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Historia do cine e da animación Código 616G01006
Titulación
Grao en Comunicación Audiovisual
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Primeiro Formación básica 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinación
Videla Rodríguez, José Juan
Correo electrónico
jose.videla@udc.es
Profesorado
Puentes Rivera, Iván
Videla Rodríguez, José Juan
Correo electrónico
i.puentes@udc.es
jose.videla@udc.es
Web
Descrición xeral Estudiarase a evolución do cinema e da animación dende as súa orixe ata hoxe en día. Dende unha perspectiva diacrónica os alumnos analizarán a progresión do cine tanto a nivel mundial, como español e galego. Este estudo farase visionando os principais filmes da historia do cinema e situándoos no seu contexto. O obxectivo é dotar aos alumnos dunha cultura audiovisual básica para os estudos posteriores.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
Non se modifican os contidos

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Sesión maxistral síncrona ou asíncrona, análisis de fontes documentais.

*Metodoloxías docentes que se modifican
Sesión maxistral síncrona ou asíncrona, análisis de fontes documentais.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Videoconferencias a través de Teams, Moodle e correo electrónico

4. Modificacións na avaliación
Non hai.

*Observacións de avaliación:
1.- Anúlanse os criterios de presencialidade das clases prácticas aplicados durante a etapa anterior ó confinamento.
2.- Os alumnos que non asistisen a clase poderán a superar á asignatura realizando un traballo individual que aborde tódolos contidos recollidos na Guía Docente
3.- No caso de problemas de conexión, conectividade telemática ou de acceso ao ordenador o día da entrega ou celebración das probas de avaliación, buscaranse alternativas con estes/as
estudantes con posibilidade de realizar esta/s proba/s en distintos horarios ou en distinta modalidade.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Facilitaranse fontes bibliográficas ou audiovisuaies online e enlaces web para a realización dos traballos.

Competencias do título
Código Competencias do título
A4 Investigar e analizala comunicación audiovisual.
A5 Coñecelas teorías e a historia da comunicación audiovisual.
A11 Coñecelas metodoloxías de investigación e análise.
B2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dun xeito profesional e posúan as competencias que adoitan amosarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
B3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar os datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que acheguen unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B5 Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe precisas para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 Expresarse correctamente tanto de xeito oral como escrito en linguas oficiais da comunidade autónoma
B9 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida e solidaria capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e imprantar solución baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
C1 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C2 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C3 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C4 Valorar a importancia que ten a investigación, innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Investigar e analizala comunicación audiovisual. A4
Coñecelas teorías e a historia da comunicación audiovisual. A5
Investigar e analizala comunicación audiovisual. Coñecelas metodoloxías de investigación e análise. A4
A11
Investigar e analizala comunicación audiovisual. Coñecelas teorías e a historia da comunicación audiovisual. Coñecelas metodoloxías de investigación e análise. A4
A5
A11
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar os datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que acheguen unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética. Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse. Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida. B3
C2
C3
Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dun xeito profesional e posúan as competencias que adoitan amosarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar os datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que acheguen unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética B2
B3
Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe precisas para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía. Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida e solidaria capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e imprantar solución baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común B5
B9
Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida e solidaria capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e imprantar solución baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común B9
Expresarse correctamente tanto de xeito oral como escrito en linguas oficiais da comunidade autónoma B6
Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe precisas para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía. Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras. Valorar a importancia que ten a investigación, innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade. B5
C1
C4

Contidos
Temas Subtemas
O nacemento dun arte e dunha industria - A invención e os pioneiros
- O estatuto artístico
- As primeiras vangardas
Cine mudo e invención do sonoro - Expresionismo alemán
- O cinema europeo e norteamericano
- As vangardas soviéticas e o cinema ideolóxico
- O cinema español
Os anos 40 e 50 - A consolidación do sistema norteamericano
- O Neorrealismo italiano
- O realismo poético francés
- O cinema de postguerra española
A revolución dos 60 - A Nouvelle Vague, o Free cinema e o Cinema Novo
- O novo cinema español
- O New American cinema
Dos anos 70 á actualidade
- Cinema comercial e cinema independente
- Grandes producións, novos formatos e efectos
- A posmodernidade
- O cinema español da democracia

Animación na historia do cinema - As primeiras longametraxes
- Walt Disney
- A animación e a televisión
- As novas formas de animación no cinema. A transformación tecnolóxica

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A4 A5 A11 B9 C1 C2 C3 C4 15 2 17
Traballos tutelados A4 A5 A11 B2 B3 B5 B6 C2 C3 30 28 58
Proba de resposta breve A5 A4 B6 B3 0 71 71
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral O profesor exporá online de forma síncrona ou asíncrona os aspectos máis relevantes que contextualizan cada etapa da historia do cine e amosará exemplos de filmes.
Traballos tutelados Traballos en grupo e individuais, presencial u online sobre fontes audiovisuais e bibilográfica referidas os diferentes apartados do temario
Proba de resposta breve Exame breve sobre as películas de visión obligatoria

Atención personalizada
Metodoloxías
Sesión maxistral
Traballos tutelados
Descrición
Para a realización destes traballos o alumno contará coa atención do profesor a través das plataformas virtuais.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A4 A5 A11 B9 C1 C2 C3 C4 Cuestionario sobre cada tema exposto 25
Traballos tutelados A4 A5 A11 B2 B3 B5 B6 C2 C3 Elaboración de traballos prácticos individuais e grupais sobre os contidos da materia 50
Proba de resposta breve A5 A4 B6 B3 Exame breve sobre as películas de visión obligatoria 25
 
Observacións avaliación

Para a oportunidade de xullo realizaranse os traballos que non se superaron durante el periodo de docencia.

A copia de textos de Internet suporá a calificación de 0 (cero) na práctica correspondente.

Ortografía: unha falta de ortografía suporá o suspenso no traballo ou examen. Asemesmo, calquer fragmento copiado e detectado nos traballos entregados suporá a anulación dese traballo.

 


Fontes de información
Bibliografía básica Chong, A (2010). Animación Digital. Barcelona: Blume
Martínez-Salanova Sánchez, Enrique (). El cine de animación. http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/historiacineanimacion.htm#E l_cine_de_animación_
Benet, Vicente J. (2012). El cine español. Una historia cultural. Barcelona. Paidós Comunicación
Barnouw, Erik (2005). El documental. Historia y estilo. Barcelona: Gedisa
Gubern, Román (2014). Historia del cine. Barcelona: Anagrama
VV.AA (2016). Historia del cine. Madrid: Fragua
Cousins, Mark (2011). Historia del cine. Barcelona: Blume
VV.AA (2009). Historia del cine español. Madrid: Cátedra
Memba, Javier (2008). Historia del Cine Universal. Madrid: T&B Editores
Sánchez Noriega, José Luis (2018). Historia del cine. Teoría, estéticas y géneros . Madrid: Alianza Editorial
Castro de Paz, J. L. (coord.) (1996). Historia do cine en Galicia. A Coruña: Vía Láctea Editoria
Cousins, Mark (2011-2014). The story of film. Una odisea. Inglaterra. Avalon/Cameo

Bibliografía complementaria Schenider, Steven Jay (2011). 1001 películas que ver antes de morir. Barcelona:Random House Mondadori
Sánchez Noriega, J. L. (2011). Historia del cine en películas 1970-1999. Bilbao: Mensajero
Sánchez Noriega, J. L. (2009). Historia del cine en películas 1980-1989. Bilbao: Mensajero
Sánchez Noriega, J. L. (2007). Historia del cine en películas 1990-1999. Bilbao: Mensajero
VV.AA (2011). Los grandes directores de la historia del cine. Barcelona: Manonotroppo

Alberich, E., Películas clave del cine histórico. Barcelona: Robinbook, 2009.

Allen, R.C., Teoría y práctica de la historia del cine. Barcelona: Paidós, 1995.

Barroso, M. A., Las cien mejores películas del siglo XX. Madrid: Jaguar, 2010.

Bello Cuevas, J. A., Cine mudo español 1896-1920: (Ficción, documental y reportaje). Barcelona: Laertes, 2010.

Benet, V., La cultura del cine. Barcelona: Paidós, 2004.

Beylie, C., Películas clave de la historia del cine. Barcelona: Robinbook, 2006.

Bordwell, D., El cine clásico de Hollywood estilo cinematográfico y modo de producción hasta 196o. Barcelona: Paidos, 1997.

Brunetta, G.P., Historia mundial del cine. Madrid: Akal, 2011.

Carmona, R., Cómo se comenta un texto fílmico. Madrid: Cátedra, 1993.

Casetti, F., Di Chio, F., Cómo analizar un film. Barcelona: Paidos, 1991.

Costa, A., Saber ver el cine. Barcelona: Paidos: 1988.

Deltell Escolar, L., Breve historia del cine. Madrid: Fragua, 2009.

García Fernández, E.,Historia del cine en Galicia 1896-1984. Coruña: La Voz de Galicia, 1985.

Kemp, P., Cine toda la historia. Barcelona: Blume, 2011.

Lacolla, E., El cine en su época. Una historia política del filme. Córdoba: Comunic-Arte, 2008.

Parkinson: D., Historia del cine. Barcelona: Destino, 1998.

Sánchez Vidal, A., Historia del cine. Madrid: Historia 16, 1997.

Talens, J., Zunzunegui, S. (eds.): Contracampo. Ensayos sobre teoría e historia del cine. Madrid: Cátedra, 2007.

VVAA., Estéticas de la animación. Madrid: Maia, 2010.

Wyver, J., La imagen en movimiento. Valencia: IVAECM, 1992.


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Historia da Radio, a Televisión e a Multimedia/616G01002

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Sector audiovisual/616G01007

Materias que continúan o temario
Ficción audiovisual/616G01014
Guión/616G01018
Análise audiovisual/616G01021
Dirección de Fotografía: Cámara e Iluminación/616G01022
Teoría e práctica da edición e a montaxe/616G01023
Deseño de Produción e Dirección Artística/616G01025
Ambientación sonora e musical/616G01028
Organización e produción audiovisual/616G01029
Realización Audiovisual/616G01030
Posprodución dixital/616G01031

Observacións

Valorarase a participación e rendemento do alumno na clase.

Ortografía: unha falta de ortografía suporá o suspenso no traballo/examen.

Insístese no requisito imprescindible de que os alumnos vexan os filmes propostos.

Recoméndase o visionado das películas nas versións que ten a biblioteca e completalo co material adicional que inclúen.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías