Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Xornalismo audiovisual Código 616G01011
Titulación
Grao en Comunicación Audiovisual
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinación
Sanjuan Perez, Antonio
Correo electrónico
antonio.sanjuan@udc.es
Profesorado
Sanjuan Perez, Antonio
Correo electrónico
antonio.sanjuan@udc.es
Web
Descrición xeral Documentais, reportaxes e informativos: cómo se fan.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Comunicar mensaxes audiovisuais.
A2 Crear productos audiovisuais.
A7 Coñecelas técnicas de creación e produción audiovisual.
A10 Coñecelo marco legal e deontolóxico.
A12 Coñecelos principais códigos da mensaxe audiovisual.
B6 Expresarse correctamente tanto de xeito oral como escrito en linguas oficiais da comunidade autónoma
B9 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida e solidaria capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e imprantar solución baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
C1 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C2 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C3 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C4 Valorar a importancia que ten a investigación, innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Conocer los principales códigos del mensaje audiovisual Aplicar los códigos y procedimientos de elaboración del mensaje audiovisual A1
A2
A7
A10
A12
B6
B9
C1
C2
C3
C4

Contidos
Temas Subtemas
0. Os comenzos do xornalismo audiovisual 0.1.Aparición dos primeiros reporteiros
0.2. Os primeiros informativos
0.3. Principais referencias históricas
1.- A noticia 1.1 Qué é noticia
1.2 Xéneros, formatos e rutinas informativas
1.3 Fontes e documentación
1.4 Redacción, locución o posta en escena
2. Entrevistas e tertulias: os xéneros interpersonais 2.1 Entrevista de declaracións
2.2 Entrevista de personalidade ou profundidade
2.3 Debate e mesa redonda
2.4 A tertulia
3. Reportaxe e documental 3.1 Elección de temas e tratamento
3.2 O periodista na preproducción, producción e realización
3.3 Estilos informativos
3.4 O documental
4. Dirección e edición de informativos 4.1 Equipo e organigrama
4.2 Clases de informativos
4.3 A escaleta
4.4 Proceso de dirección e edición
5. Organización da Redacción 5.1 Producción, realización e Redacción: funcións
5.2 Estructura da Redacción
5.3 Categorías profesionais
5.4 Rutina diaria na Redacción
6. Ética periodística 6.1 Ética e deontoloxía
6.2 Contrato con la audiencia
6.3 Teorías e correntes
6.4 Códigos da FIP e da FAPE

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A2 A7 A10 A12 B6 B9 C1 C2 C3 C4 26 0 26
Prácticas de laboratorio A1 A2 A7 A10 A12 B6 B9 C1 C2 C3 C4 30 60 90
Proba mixta A1 A2 A7 A10 A12 B6 B9 C1 C2 C3 C4 4 12 16
 
Atención personalizada 18 0 18
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
A clase maxistral é tamén coñecida como “conferencia”, “método expositivo” ou “lección maxistral”.
Prácticas de laboratorio Metodoloxía que permite que os estudantes aprendan efectivamente a través da realización de actividades de carácter práctico.
Proba mixta Proba que integra preguntas tipo de probas de ensaio e preguntas tipo de probas obxectivas.
En canto a preguntas de ensaio, recolle preguntas abertas de desenvolvemento. Ademais, en canto preguntas obxectivas, pode combinar preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar e/ou de asociación.

Atención personalizada
Metodoloxías
Prácticas de laboratorio
Descrición
Titorías previa cita

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas de laboratorio A1 A2 A7 A10 A12 B6 B9 C1 C2 C3 C4 Metodoloxía que permite que os estudantes aprendan efectivamente a través da realización de actividades de carácter práctico, tales como demostracións, exercicios, experimentos e investigacións. Os alumnos deberán realizar todas e cada unha das prácticas sinaladas mas condicións que se especifiquen helas.
60
Proba mixta A1 A2 A7 A10 A12 B6 B9 C1 C2 C3 C4 Examen tipo test. Contido: temario teórico exposto nas sesións maxistrais e actualidade xeral informativa. 40
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica Videla Rodríguez, José Juan (2004). La ética como fundamento de la actividad periodística. Madrid, Fragua
Mas Manchón, Luis (2014). Discurso informativo 2.0. La estructura forma, textual y oral de la noticia. Editorial UOC
García de Castro, Mario (2014). Información Audiovisual en el entorno digital. Tecnos
Resano, Helena (2016). La trastienda de un informativo. Alienta Editorial
Poveda Criado, Miguel Ángel (2014). Periodismo televisivo. Ediciones CEF
Mayoral, Javier; Sapo, Pablo; Huerta, Armando; Díez, Francisco Javier (2008). Redacción Periodística en Televisión. Editorial Síntesis
Larrañaga, J. (2006). Redacción y locución de la información audiovisual, escribir noticias para la radio y la televisión. Universidad del País Vasco, Bilbao.
Peralta, Miquel (2012). Teleinformativos. La noticia digital en televisión. Editorial UOC
Castillo, José María (2011). Teleperiodismo en la era digital. IORTV, Madrid

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Historia da Radio, a Televisión e a Multimedia/616G01002
Dereito/616G01005
Sector audiovisual/616G01007

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Publicidade audiovisual/616G01012
Comunicación corporativa/616G01013
Estudo da audiencia/616G01020

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías