Identifying Data 2020/21
Subject (*) Audiovisual Advertising Code 616G01012
Study programme
Grao en Comunicación Audiovisual
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
Second Obligatory 6
Language
Spanish
Galician
Teaching method Hybrid
Prerequisites
Department Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinador
Quintas Froufe, Natalia
E-mail
n.quintas.froufe@udc.es
Lecturers
Quintas Froufe, Natalia
E-mail
n.quintas.froufe@udc.es
Web
General description A finalidade principal da asignatura Publicidade Audiovisual é coñecer os principios teórico-prácticos da comunicación publicitaria para afrontar a elaboración das súas mensaxes.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos
Non se realizarán cambios

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
- Sesión maxistral
- Obradorio

*Metodoloxías docentes que se modifican
Non se realizarán cambios

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Os/as alumnos/as recibirán atención personalizada a través das seguintes ferramentas e plataformas:
– Correo electrónico: según as demandas do alumnado.
– Moodle: diariamente. Segundo a necesidade do alumnado.
- Teams: unha sesión semanal en grupo grande para o avance dos contidos teóricos na franxa horaria que ten asignada a materia no calendario de aulas da facultade. Empregarase esta ferramenta tamén para realizar unha sesión semanal en grupos medios para o seguimento e apoio na realización dos traballos tutelados.

4. Modificacións na avaliación
O examen teórico-práctico será sustituido por un examen tipo test (proba de evaluación síncrona realizada a través das plataformas recomendadas pola Universidade (Microsoft Forms o u Moodle e, opcionalmente, Microsoft Teams) cun peso na cualificación de 30%.

*Observacións de avaliación:
- Mantéñense as mesmas que as establecidas na guía docente.
- Se algún alumno/a tivera problemas de conectividade debe manifestalo antes da data oficial da proba de evaluación para poder solventar esta dificultade.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Sen modificacións.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Comunicar mensaxes audiovisuais.
A2 Crear productos audiovisuais.
A3 Xestionar proxetos audiovisuais.
A6 Coñecelo sector audiovisual: a oferta e as audiencias.
A7 Coñecelas técnicas de creación e produción audiovisual.
A10 Coñecelo marco legal e deontolóxico.
A12 Coñecelos principais códigos da mensaxe audiovisual.
B9 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida e solidaria capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e imprantar solución baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
C1 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C2 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C3 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C4 Valorar a importancia que ten a investigación, innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
- Crear mensaxes de carácter publicitario, especialmente no que se refire a produtos audiovisuais A2
A3
A7
B9
C1
- Coñecer a historia da publicidade A6
B9
C3
- Coñecer e desenvolver as diferentes técnicas de creatividade A12
B9
C2
C4
- Coñecer os límites legais da actividade publicitaria A10
B9
C3
- Saber elaborar unha mensaxe publicitaria de forma autónoma A1
A2
A7
B9
C1
C2

Contents
Topic Sub-topic
Unidade Didáctica 1. A publicidade: conceptualización teórica. a) Definición da publicidade
b) Os medios e soportes publicitarios
c) A nova publicidade
Unidade Didáctica 2. Técnicas de creatividade publicitaria. a) Definición de creatividade
b) O proceso creativo: técnicas e métodos
c) Certames de creatividade publicitaria
Unidade Didáctica 3. Estratexias publicitarias e creación de campañas. a) Análise previa á campaña, os obxectivos publicitarios e o briefing
b) O público obxectivo
c) A estratexia de contido, creativa e medios
d) Avaliación da eficacia
Unidade Didáctica 4. Estrutura do mercado publicitario e as axencias de publicidade. a) O anunciante
b) As empresas e axencias de publicidade
c) O investimento publicitario
Unidade Didáctica 5. Os límites da publicidade. a) Marco xurídico da publicidade
b) Autorregulación

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Workshop A1 A2 A3 C1 C2 29 29 58
Workbook A6 A12 1 3 4
Guest lecture / keynote speech A6 A7 A10 A12 C3 C4 29 58 87
 
Personalized attention 1 0 1
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Workshop Modalidade formativa orientada á aplicación de aprendizaxes na que se poden combinar diversas metodoloxías/probas (exposicións, simulacións, debates, solución de problemas, prácticas guiadas, etc) a través da que o alumnado desenvolve tarefas eminentemente prácticas sobre un tema específico, co apoio e supervisión do profesorado.
A realización do obradoiro levarase a cabo, na maioría das ocasións, de forma presencial.
Workbook Son un conxunto de textos e documentación escrita que se recolleron e editaron como fonte de profundización nos contidos traballados.
Guest lecture / keynote speech Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
A clase maxistral é tamén coñecida como “conferencia”, “método expositivo” ou “lección maxistral”. Esta última modalidade sóese reservar a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasións especiais, cun contido que supón unha elaboración orixinal e baseada no uso case exclusivo da palabra como vía de transmisión da información á audiencia.
A maioría destas sesión maxistrais desenvolveranse de xeito virtual a través das plataformas institucionais.

Personalized attention
Methodologies
Workshop
Description
Nos obradorios os/as alumnos/as recibirán atención personalizada para levar a cabo os traballos requeridos en cada un deles.

Os/as alumnos/as recibirán tamén atención personalizada a través das siguientes ferramentas:
- Correo electrónico: según as demandas do alumnado
- Moodle: semanalmente e segundo a necesidade do alumnado.
- Microsoft Teams: segundo a necesidade do alumnado.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Guest lecture / keynote speech A6 A7 A10 A12 C3 C4 A avaliación da sesión maxistral realizarase a través dun exame teórico-práctico que suporá ó 30% da cualificación final. 30
Workshop A1 A2 A3 C1 C2 A avaliación do obradoiro realizarase a través da entrega de traballos prácticos tutelados pola docente que suporá o 70% da cualificación final. 70
 
Assessment comments
- A avaliación dos obradoiros realizarase a través da entrega de traballos prácticos tutelados pola docente que suporá o 70%
da cualificación final. Istes traballos deberán ser entregados na data e forma indicada pola docente para poder ser evaluados. 

- A copia de fragmentos de textos sen citar a autoría da fonte significará a non valoración dos exercicios.


- A avaliación da sesión maxistral realizarase a través dun exame teórico-práctico que suporá ó 30% da cualificación final. 


- Será necesario alcanzar o valor medio de cada una das partes para aprobar a asignatura, para iso será obrigatorio superar o exame final (cunha
cualificación mínima de 1,5 puntos) e os exercicios prácticos (cunha cualificación mínima de 3,5 puntos).


- Aqueles estudantes que non completaron o proceso de avaliación continua ou/e que non se presentaron ao exame da convocatoria oficial poderán
optar á segunda oportunidade establecida polo calendario de exames oficiais da Facultade de Ciencias da Comunicación. Nesta convocatoria o
profesor fixará un novo prazo de entrega dos traballos prácticos antes da data prevista para a convocatoria oficial do exame.

- Para o alumnado con recoñecemento de dedicación parcial e dispensa
académica de exención de asistencia os criterios, actividades e o peso que
terán na avaliación serán o mesmo para as dúas oportunidades.

 - En termos xerais, en todos os exercicios prácticos valorarase a capacidade de expresión, análise e síntese; a capacidade crítica, analítica e
reflexiva; a redacción, o estilo e a corrección gramatical e ortográfica, así como o coidado formal na presentación dos exercicios.


- Ortografía: as posibles faltas de ortografía no examen e traballos  suporán a non valoración destes. 


Sources of information
Basic Castelló-Martínez, A y del Pino-Romero, C. (2019). De la publicidad a la comunicación persuasiva integrada: estrategia y empatía . Madrid: ESIC
Gómez Nieto, B. (2017). Fundamentos de la publicidad . Madrid: ESIC
Eguizábal, R. (2011). Historia de la publicidad. Madrid: Fragua
Eguizábal, R. (2009). Industrias de la conciencia: una historia de la publicidad en España (1975-2009). Barcelona: Península
Papí-Gálvez, N. (2017). Investigación y planificación de medios publicitarios. Madrid: Síntesis
García Uceda, M. (2011). Las claves de la publicidad. Madrid: ESIC
Hernández Martínez, C. (2010). Manual de creatividad publicitaria. Madrid: Síntesis
Hernández Martínez, C. (2004). Manual de creatividad publicitaria. Madrid: Síntesis
Pérez-Latre, Francisco J. (2017). Marcas humanas: fundamentos de la publicidad del siglo XXI. Barcelona : UOC.

Complementary Bassat, L. (2004). El libro rojo de la publicidad: ideas que mueven montañas. Barcelona: Debolsillo
García García, F. (2018). Creatividad en publicidad : del impacto al comparto. Madrid: Dykinson
Barahona Navarro, N. (2016). Creatividad publicitaria, ¿cómo juzgarla?. Barcelona : UOC.
Feliu García, E. (1984). Los lenguajes de la publicidad. Universidad de Alicante: Alicante
Muela Molina, C. (2018). Manual de estrategias creativas en publicidad. Madrid: Pirámide
Pellicer Jordá, María Teresa (2019). Sobrevivir a la publicidad desde una perspectiva ética . Barcelona: UOC

- Os alumnos deberán consultar semanalmente o Campus Virtual (moodle) para seguir o desenvolvemento da asignatura.


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Communication and the Cultural Industries/616G01009

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Corporate Communication/616G01013
Viewing Figures/616G01020

Subjects that continue the syllabus
Multimedia Communication Strategies/616G01035

Other comments

- Os alumnos deberán consultar semanalmente o Campus Virtual (moodle) para seguir o desenvolvemento da asignatura.

- Nesta materia desenvolveranse actividades docentes relacionadas coas liñas de inonovación docente ás que se adscribe o grupo de innovación docente GIDCOM.(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.