Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Deseño aplicado Código 616G01015
Titulación
Grao en Comunicación Audiovisual
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Segundo Formación básica 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Civil
Coordinación
Mihura López, M. Rocío
Correo electrónico
rocio.mihura@udc.es
Profesorado
Mihura López, M. Rocío
Correo electrónico
rocio.mihura@udc.es
Web http://http://www.udc.es/cienciasdacomunicacion/
Descrición xeral Esta materia inicia ao alumno nos principios básicos do deseño. Impártese como remate do proceso de aprendizaxe iniciado na materia de primeiro curso Expresión Gráfica.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
Non se modifican os contidos.

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Sesión maxistral
Obradoiro
Traballo tutelado
Presentación oral
Lecturas

*Metodoloxías docentes que se modifican
Proba obxectiva: este exame realizarase de forma telemática a través da plataforma moodle.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
M Teams: os alumnos terán unha sesión semanal en grupo grande e outra sesión semanal en grupo medio. Ademais realizarán as tutorías individualizadas a través de esta plataforma previo correo electrónico de solicitud.
Moodle: atención diaria, a través de esta plataforma se enviarán traballos, materiais para os exercicios e traballos revisados.
Correo electrónico: diario, resolveranse dudas sobre os traballos e se concretará cita para tutoría individual.

4. Modificacións na avaliación
Primeira oportunidade: a proba teórica realizarase a través de moodle. Os traballos se seguen a entregar a través desta canle en formato dixital e se elimina a opción impresa do traballo.
Segunda oportunidade: a proba teórica realizarase a través de moodle. O traballo práctico se segue a entregar a través desta canle en formato dixital e se elimina a opción impresa.

*Observacións de avaliación:

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non se modifica.

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Comunicar mensaxes audiovisuais.
A2 Crear productos audiovisuais.
A4 Investigar e analizala comunicación audiovisual.
A7 Coñecelas técnicas de creación e produción audiovisual.
A8 Coñecela tecnoloxía audiovisual.
A12 Coñecelos principais códigos da mensaxe audiovisual.
B8 Empregar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) precisas para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C3 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Os alumnos comprenderán e empregarán os códigos visuais para a execución de proxectos audiovisuais. A1
A2
A8
A12
Os alumnos empregarán as tecnoloxías dixitais na elaboración de proxectos sempre dende un punto de vista creativo, sen limitarse polas mesmas. A7
A8
B8
Os alumnos aprenderán o valor da crítica constructiva no seu propio traballo. A4
A12
C3

Contidos
Temas Subtemas
Historia do Deseño Gráfico - Dende a orixe aos nosos días
Diseño Gráfico e Comunicación 1. ¿Qué é o deseño gráfico?
2. Ámbitos do deseño gráfico
4. Fundamentos do deseño
5. Deseño gráfico e comunicación
A Creatividade Gráfica 1. Noción de creatividade gráfica
2. Procesos de creación gráfica
3. O aspecto estético
Identidade Gráfica 1. Elementos básicos de unha identidade gráfica
2. Metodoloxía de unha identidade gráfica
3. Aplicacións de unha identidade gráfica

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A12 A4 C3 12 0 12
Obradoiro A2 A7 13 0 13
Traballos tutelados A2 A7 A8 B8 32 64 96
Presentación oral A1 C3 5 5 10
Proba obxectiva A12 1 0 1
Lecturas A4 C3 0 12 12
 
Atención personalizada 6 0 6
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Impartiranse sesións maxistrais sobre o deseño gráfico. Se realizarán de forma non presencial síncrona e asíncrona.
Obradoiro A partir da teoría impartida realizaranse pequenos traballos asociados a un tema concreto. Realizaranse de forma presencial no centro.
Traballos tutelados Os alumnos realizarán traballos tutelados ao longo do curso. Estes traballos terán varias revisións ás que é necesario asistir. Realizaranse de forma presencial e online.
Presentación oral Os alumnos realizarán presentaciones públicas sobre os traballos propostos. Serán de forma individual e en grupo. Estas presentaciones computan na avaliación. Realizaranse de forma presencial.
Proba obxectiva Realizarase un exame teórico.
Lecturas Os alumnos deberán ler determinados textos relacionados coa docencia.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Obradoiro
Descrición
Traballos tutelados:
estes proxectos realizados en grupo disporán de revisións semanais a través de M. Teams.

Obradoiro:
os alumnos solicitarán tutorías por correo electrónico que se realizarán a través de M. Teams.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A2 A7 A8 B8 Plantearanse proxectos para realizar ao longo do curso. Estes traballos recibirán revisións semanais ás que é preciso asistir.
60
Presentación oral A1 C3 As presentacións públicas asócianse aos traballos tutelados. 10
Proba obxectiva A12 A proba escrita versará sobre a teoría impartida na materia. 30
 
Observacións avaliación

A primeira oportunidade realízase mediante evaluación contínua dos traballos prácticos e unha proba escrita. A segunda oportunidade consiste na realización dunha proba teórica e un traballo práctico a entregar na data oficial de exame.

Nesta materia a presentación material dos traballos considérase parte da aprendizaxe e como tal é avaliable. Non se admitirá un traballo que non acade o estandar mínimo universitario.

As faltas de ortografía considéranse unha falta grave, de forma que cinco faltas de ortografía no mesmo traballo supoñen un suspenso, e catro ou menos restan 0,25 puntos cada unha.


Fontes de información
Bibliografía básica Satué, E. (2002). El diseño gráfico desde los orígenes hasta nuestros días. Madrid: Alianza
Dondis, D. A. (2017). La sintaxis de la imagen. Barcelona: GG
Johanson, K; Lundberg, P.; Ryberg, R. (2011). Manual de Producción Gráfica. Barcelona: GG
Krug, Steve (2001). No me hagas pensar. Madrid: Prentice-Hall

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Expresión gráfica/616G01004

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Formatos de televisión e novos medios/616G01019

Materias que continúan o temario

Observacións

Nesta materia a presentación dos traballos considérase parte da aprendizaxe e como tal é avaliable. Non se admitirá un traballo que non acade o estandar mínimo universitario.

As faltas de ortografía considéranse unha falta grave, de forma que cinco faltas de ortografía no mesmo traballo supoñen un suspenso, e catro ou menos restan 0,25 puntos cada unha.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías