Identifying Data 2020/21
Subject (*) Applied Design Code 616G01015
Study programme
Grao en Comunicación Audiovisual
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Second Basic training 6
Language
Spanish
Teaching method Hybrid
Prerequisites
Department Enxeñaría Civil
Coordinador
Mihura López, M. Rocío
E-mail
rocio.mihura@udc.es
Lecturers
Mihura López, M. Rocío
E-mail
rocio.mihura@udc.es
Web http://http://www.udc.es/cienciasdacomunicacion/
General description Esta materia inicia ao alumno nos principios básicos do deseño. Impártese como remate do proceso de aprendizaxe iniciado na materia de primeiro curso Expresión Gráfica.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos
Non se modifican os contidos.

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Sesión maxistral
Obradoiro
Traballo tutelado
Presentación oral
Lecturas

*Metodoloxías docentes que se modifican
Proba obxectiva: este exame realizarase de forma telemática a través da plataforma moodle.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
M Teams: os alumnos terán unha sesión semanal en grupo grande e outra sesión semanal en grupo medio. Ademais realizarán as tutorías individualizadas a través de esta plataforma previo correo electrónico de solicitud.
Moodle: atención diaria, a través de esta plataforma se enviarán traballos, materiais para os exercicios e traballos revisados.
Correo electrónico: diario, resolveranse dudas sobre os traballos e se concretará cita para tutoría individual.

4. Modificacións na avaliación
Primeira oportunidade: a proba teórica realizarase a través de moodle. Os traballos se seguen a entregar a través desta canle en formato dixital e se elimina a opción impresa do traballo.
Segunda oportunidade: a proba teórica realizarase a través de moodle. O traballo práctico se segue a entregar a través desta canle en formato dixital e se elimina a opción impresa.

*Observacións de avaliación:

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non se modifica.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Comunicar mensaxes audiovisuais.
A2 Crear productos audiovisuais.
A4 Investigar e analizala comunicación audiovisual.
A7 Coñecelas técnicas de creación e produción audiovisual.
A8 Coñecela tecnoloxía audiovisual.
A12 Coñecelos principais códigos da mensaxe audiovisual.
B8 Empregar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) precisas para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C3 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Os alumnos comprenderán e empregarán os códigos visuais para a execución de proxectos audiovisuais. A1
A2
A8
A12
Os alumnos empregarán as tecnoloxías dixitais na elaboración de proxectos sempre dende un punto de vista creativo, sen limitarse polas mesmas. A7
A8
B8
Os alumnos aprenderán o valor da crítica constructiva no seu propio traballo. A4
A12
C3

Contents
Topic Sub-topic
Historia do Deseño Gráfico - Dende a orixe aos nosos días
Diseño Gráfico e Comunicación 1. ¿Qué é o deseño gráfico?
2. Ámbitos do deseño gráfico
4. Fundamentos do deseño
5. Deseño gráfico e comunicación
A Creatividade Gráfica 1. Noción de creatividade gráfica
2. Procesos de creación gráfica
3. O aspecto estético
Identidade Gráfica 1. Elementos básicos de unha identidade gráfica
2. Metodoloxía de unha identidade gráfica
3. Aplicacións de unha identidade gráfica

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A12 A4 C3 12 0 12
Workshop A2 A7 13 0 13
Supervised projects A2 A7 A8 B8 32 64 96
Oral presentation A1 C3 5 5 10
Objective test A12 1 0 1
Workbook A4 C3 0 12 12
 
Personalized attention 6 0 6
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech Impartiranse sesións maxistrais sobre o deseño gráfico. Se realizarán de forma non presencial síncrona e asíncrona.
Workshop A partir da teoría impartida realizaranse pequenos traballos asociados a un tema concreto. Realizaranse de forma presencial no centro.
Supervised projects Os alumnos realizarán traballos tutelados ao longo do curso. Estes traballos terán varias revisións ás que é necesario asistir. Realizaranse de forma presencial e online.
Oral presentation Os alumnos realizarán presentaciones públicas sobre os traballos propostos. Serán de forma individual e en grupo. Estas presentaciones computan na avaliación. Realizaranse de forma presencial.
Objective test Realizarase un exame teórico.
Workbook Os alumnos deberán ler determinados textos relacionados coa docencia.

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Workshop
Description
Traballos tutelados:
estes proxectos realizados en grupo disporán de revisións semanais a través de M. Teams.

Obradoiro:
os alumnos solicitarán tutorías por correo electrónico que se realizarán a través de M. Teams.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects A2 A7 A8 B8 Plantearanse proxectos para realizar ao longo do curso. Estes traballos recibirán revisións semanais ás que é preciso asistir.
60
Oral presentation A1 C3 As presentacións públicas asócianse aos traballos tutelados. 10
Objective test A12 A proba escrita versará sobre a teoría impartida na materia. 30
 
Assessment comments

A primeira oportunidade realízase mediante evaluación contínua dos traballos prácticos e unha proba escrita. A segunda oportunidade consiste na realización dunha proba teórica e un traballo práctico a entregar na data oficial de exame.

Nesta materia a presentación material dos traballos considérase parte da aprendizaxe e como tal é avaliable. Non se admitirá un traballo que non acade o estandar mínimo universitario.

As faltas de ortografía considéranse unha falta grave, de forma que cinco faltas de ortografía no mesmo traballo supoñen un suspenso, e catro ou menos restan 0,25 puntos cada unha.


Sources of information
Basic Satué, E. (2002). El diseño gráfico desde los orígenes hasta nuestros días. Madrid: Alianza
Dondis, D. A. (2017). La sintaxis de la imagen. Barcelona: GG
Johanson, K; Lundberg, P.; Ryberg, R. (2011). Manual de Producción Gráfica. Barcelona: GG
Krug, Steve (2001). No me hagas pensar. Madrid: Prentice-Hall

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Graphic Expression/616G01004

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Television Formats and New Media/616G01019

Subjects that continue the syllabus

Other comments

Nesta materia a presentación dos traballos considérase parte da aprendizaxe e como tal é avaliable. Non se admitirá un traballo que non acade o estandar mínimo universitario.

As faltas de ortografía considéranse unha falta grave, de forma que cinco faltas de ortografía no mesmo traballo supoñen un suspenso, e catro ou menos restan 0,25 puntos cada unha.(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.