Identifying Data 2019/20
Subject (*) Audio Code 616G01016
Study programme
Grao en Comunicación Audiovisual
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Second Obligatory 6
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información
Computación
Coordinador
Romero Cardalda, Juan Jesus
E-mail
juan.romero1@udc.es
Lecturers
Carballal Mato, Adrián
Romero Cardalda, Juan Jesus
E-mail
adrian.carballal@udc.es
juan.romero1@udc.es
Web
General description O audio e a música son dous compoñentes fundamentais na comunicación audiovisual. Nesta materia facilitarase ao alumno coñecemento e experiencia nos múltiples procedementos e medios técnicos empregados na creación, produción, edición e integración de audio e música en distintos produtos audiovisuais.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Comunicar mensaxes audiovisuais.
A2 Crear productos audiovisuais.
A7 Coñecelas técnicas de creación e produción audiovisual.
A8 Coñecela tecnoloxía audiovisual.
A12 Coñecelos principais códigos da mensaxe audiovisual.
B1 Que os estudantes demostraran posuir e comprender coñecementos nun área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e adoitan atoparse nun nivle que, se ben se apoia en libros de textos avanzados, inclúe tamén algún aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu eido de estudo.
B6 Expresarse correctamente tanto de xeito oral como escrito en linguas oficiais da comunidade autónoma
B7
B8 Empregar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) precisas para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
B9 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida e solidaria capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e imprantar solución baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
C1 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C2 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C3 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C4 Valorar a importancia que ten a investigación, innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Gravar, editar e mesturar pezas de audio A1
A2
B1
B6
B7
B8
B9
C1
C2
C3
C4
Coñecer e seleccionar os equipamentos de audio empregados nos produtos audiovisuais A2
A7
A8
A12
C3
Insertar audio en diferentes produtos audiovisuais A2
A8
B1
C3

Contents
Topic Sub-topic
Introdución ao son
Conceptos básicos
Tipos de ficheiros
Son Dixital
Audio analóxico
Micrófonos, altofalantes
Mesas de son. Compoñentes
Gravación de audio
Procesadores de Efectos
Procesos relacionados co audio
Profesións involucradas nos contidos de audio e música dentro dunha produción audiovisual
Gravación, obtención de mostras
Mestura e Edición
Sincronización
Audio 3D
O estudo dixital Hardware dixital
Software de audio
Software de música

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Oral presentation A12 B1 C1 C2 C4 1 0 1
Laboratory practice A1 A2 A7 A8 B6 B7 B8 B9 28 57 85
Objective test A1 A2 A7 A8 B1 1 0 1
Guest lecture / keynote speech A7 A8 B1 10 10 20
Supervised projects A2 A7 A8 C1 C2 C3 C4 7 35 42
 
Personalized attention 1 0 1
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Oral presentation Presentacións de traballos e proxectos, en boa parte relacionados coas prácticas de laboratorio.
Laboratory practice 1.- Gravación de Audio. 2.- Uso básico dun secuenciador (Steinberg Cubase) para editar audio. 3.- Mezcla de Audio e Efectos de Son. 4.- Audio para video, doblaxe, efectos, sincronización.
Objective test Proba de avaliación principalmente da parte teórica.
Guest lecture / keynote speech Presentacións dos temas máis teóricos da materia.
Supervised projects Proxectos propostos relacionados coas técnicas empregadas nas prácticas de laboratorio

Personalized attention
Methodologies
Guest lecture / keynote speech
Supervised projects
Objective test
Oral presentation
Laboratory practice
Description
Seguementos dos proxectos e prácticas propostas.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects A2 A7 A8 C1 C2 C3 C4 Avaliarase a calidade do proxecto realizado. No proxecto empregarase todo o coñecemento práctico da materia. 20
Objective test A1 A2 A7 A8 B1 Proba relacionada cos coñecementos teóricos da materia 50
Oral presentation A12 B1 C1 C2 C4 Presentación dos traballos en grupo/individuais e defensas de prácticas 10
Laboratory practice A1 A2 A7 A8 B6 B7 B8 B9 Avaliarase a calidade das prácticas realizadas nos diferentes aspectos da materia 20
 
Assessment comments

Sources of information
Basic Stanley R. Alten (2008). El sonido en los medios audiovisuales. Madrid, Escuela de Cine y Vídeo
Julio Crespo Viñegra (2003). Música Digital. Madrid Anaya
David Lewis Yewdall (2008). Uso práctico del sonido en el cine. Madrid, Escuela de Cine y Vídeo

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.